Школски календар

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 


Члан 1
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину.
 
Члан 2
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.
 
Члан 3
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2015. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2016. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2016. године.
Друго полугодиште завршава се у среду, 1. јуна 2016. године за ученике осмог разреда, односно у среду, 15. јуна 2016. године за ученике од првог до седмог разреда.
 
Члан 4
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
 
Члан 5
Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
 
Члан 6
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у понедељак, 9. новембра 2015. године и завршава се у уторак, 10. новембра 2015. године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2015. године, а завршава се у петак, 8. јануара 2016. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2016. године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2016. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 28. априла 2016. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2016. године.
Летњи распуст почиње у четвртак, 16. јуна 2016. године, а завршава се у среду, 31. августа 2016. године.
 
Члан 7
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2015. године, Свети Сава 27. јануара 2016. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2016. године, Дан победе 9. маја 2016. године, Видовдан 28. јуна 2016. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Недеља, 8. новембар 2015. године обележава се као Дан просветних радника.
 
Члан 8
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
православци – на први дан крсне славе;
припадници Исламске заједнице – 23. септембра 2015. године, на први дан Курбан Бајрама;
припадници Јеврејске заједнице – 23. септембра 2015. године, на први дан Јом Кипура;
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2015. године, на први дан Божића;
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2016. године, на први дан Божића;
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 25. марта до 28. марта 2016. године; православни од 29. априла до 2. маја 2016. године).
 
Члан 9
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
 
Члан 10
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају осмог разреда, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у уторак, 28. јуна 2016. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе.
 
Члан 11
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
 
Члан 12
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.