Летопис 2015/2016.


     Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.

ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Васпитно-дисциплински поступак

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.СЕПТЕМБАР 2015.

    Објављена је књига "Сто младих талената поморавског округа 2015." у издању Kултурно-издавачког центра "Српка кућа". Приређивач Братислав Голић је у овој години промовисао литерарно стваралаштво ученика наше школе. У књизи су објављене песме Алексе Маринковића V4, Христинe Нешић V2, Лолe Милошевић V4,Тихонa Обрадовићa V2, Софијe Стевановић V4, Нинe Ђурђевић V1, Лукe Мијатовићa V1, Петрe Милосављевић V4, Невенe Илић V3, Богданa Урошевићa V4 и Тијанe Маринковић V4. Све честитке нашим младим ствараоцима.ОКТОБАР 2015.

Поводом Дечије недеље ученици трећег разреда са својим учитељицама припремили су приредбу намењену првацима. Приредба је одржана 8. октобра у фискултурној сали. Ученици првог разреда су са пажњом испратили цео програм који су припремили њихови старији другари из трећег разреда. Истог дана ученици четвртог разреда поклонили су нашим најмлађим ученицима украсне радове од картона које су са пажњом направили у оквиру Дечије недеље.Поводом Дечије недеље 9. октобра у дворишту наше школе одржане су "Игре без граница". Ученици четвртог разреда су се надметали у разноразним играма, а најспретнији су побеђивали. Двориште је било испуњено веселим ученицима, балонима и смехом.Поводом Дечије недеље 9. октобра организован је Књижевни сусрет ученика трећег и четвртог разреда. Ученици су имали прилику да са другарима поделе своје литерарне радове и чују радове других. Сви ученици који су читали своје песме и саставе били су награђени аплаузом својих другара.Одржане су различите активности поводом Дечије недеље. Ученици су у својој недељи преуредили и паное у учионицама. Панои су у складу са овом октобарском манифестацијом, у којој деца изражавају своја размишљања, друже се и подсећају одрасле на, можда, заборављене вредности.Поводом Дечије недеље ученици седмог и осмог разреда, који су чланови Ученичког парламента, посетили су ученике млађих разреда и поделили им поруке о лепом понашању. Лепим понашањем пазимо једни на друге, а овим су ученици старијих разреда показали да пазе на ученике млађих разреда и да брину о њима.Традиционална Дечија недеља обележава се сваке године почетком октобра. У Дому Народне скупштине у оквиру Дечије недеље од 2002. године одржава се манифестација "Креда црта маштом".
     И ове године наша школа је организовала путовање за Београд и омогућила ученицима да учествују у овој занимљивој манифестацији.
     Око 400 деце из основних школа и вртића широм Србије цртало је и писало поруке посланицима током манифестације "Креда црта маштом" одржане у Дому Народне Скупштине.
      Децу је угостио потпредседник парламента Владимир Маринковић, који је поручио да је једно од највећих дечијих права да слободно изразе своје мишљење, због чега посланици желе да им деца поруче шта би до следећег виђења требало да ураде за њих. "Ово је најлепши дан за нас посланике, јер се данас у Дому Народне скупштине чује дечији глас. Видим да овде седе будући министри, председници владе, будући председници општина, али и потенцијално будући лекари, учитељи, спортисти, једном речју будућност Србије. Ви сте наша будућност и ми смо овде због вас", истакао је Маринковић.
     Деци је поручио и да су посланици ту да заштите њихова права, како би им детињство било лепше, безбрижније и испуњеније.У традиционалној “Трци за срећније детињство“, која је одржана 2. октобра на стадиону ФК Јагодина, трчало је преко 2000 ученика јагодинских основних и средњих школа, а међу њима су били и ученици наше школе. Ученице другог разреда су постигле успехе у овој трци и освојиле 1. и 3. место. „Трка за срећније детињство“ има за циљ промоцију здравог стила живота, па се наша школа сваке године одазове на позив Црвеног крста и учествује у овој трци.У оквиру обележавања Дечије недеље Црвени крст Јагодина организовао је квиз „Шта знаш о Црвеном крсту?“. У овом квизу знања учествовале су екипе градских основних школа. Учествовало је шест ученика наше школе, од тога пет такмичара и четири ученика као подршка такмичарима. Показали су изузетно знање из ове области, а уз то су се и лепо забављали са ученицима осталих градских школа.Сваке године у оквиру Дечије недеље ученици првог разреда цртају кредама у боји испред школе. И ова генерација првака је показала велику маштовитост и креативност у цртању кредама у боји. Све се шаренило испред главног улаза наше школе, а ученици су уживали у лепом дружењу са другарима.У сарадњи са саобраћајном полицијом МУП-а Јагодина сваке године организује се акција под називом „Заштитимо децу у саобраћају“. Ова акција намењена је ученицима првог разреда свих основних школа на територији града Јагодине. Саобраћајни полицајац је 14. октобра разговарао о саобраћају са ученицима првог разреда наше школе. Кроз ову активност деца науче да буду врло обазрива у саобраћају, да се правилно крећу од школе до куће, да поштују прописе и будно прате знакове на које наилазе кроз учешће у саобраћај.Дан здраве хране, као и претходних година, традиционално је обележен 16. октобра у нашој школи. Врло је битно да у време брзог живота и брзе хране подсетимо ученике на основна правила здраве исхране и здраве стилове живота. Чланови биолошке и еколошке секције, ученици од V до VIII разреда, уз савете и инструкције својих наставница Драганке Ђорђевић и Славице Радивојевић, припремили су ову манифестацију. Израдом паноа и пирамиде исхране показали су својим другарима најважније намирнице које би требало користити у свакодневној исхрани због извора витамина, минерала и биљних влакана. Направљена је и јестива изложба здраве хране, те су ученици имали прилике и да се послуже воћем и храном направљеном на здрав начин.У оквиру 6. међународног Фестивала дечјих и омладинских представа Србије, ученици млађих разреда погледали су у четвртак 29.10. у 12:00 представу "Тај луди, луди свет" у извођењу драмске секције ученика ОШ "Ђура Филиповић" из Ковина.Поводом 17. октобра, Дана ослобођења Јагодине од фашизма, на свечаној седници Скупшине града, заслужним појединцима и колективима уручене су Октобарске награде. Међу награђенима је и ученик наше школе Бранислав Ћујић VII/3.
     Бранислав Ћујић је ученик VII разреда Основне школе „Бошко Ђуричић“. Поседује изузетан таленат за природне и друштвене науке, што доказују и успеси на многобројним такмичењима. До петог разреда низао је успехе на многим такмичењима, да би у шестом постигао и резултате на Републичким такмичењима из математике и физике. Школске 2014/2015. године учествовао је на свим нивоима такмичењима и то из следећих предмета: математике, физике, биологије, српског језика, историје и техничког и информатичког образовања.
     Због свих ових успеха, беспрекорног понашања и залагања у школским активностима Бранислав Ћујић је постао узор свим вршњацима у школи. Он је пример вредног, упорног и успешног ученика, којим се цела школа поноси. Очекујемо да ће Бранислав Ћујић и убудуће низати престижна признања и награде.НОВЕМБАР 2015.

Редакција часописа "Светосавско звонце" наградила је књигом следеће ученике I-3 за ликовно стваралаштво: Павла Касемовића, Ивону Милосављевић, Тину Мијајловић, Лану Антонијевић, Василија Богдановића и Софију Ћирић.
     У октобру су ученицима I-3 ликовни радови објављени и у другим дечијим часописима. У "Школарки 1" објављени су радови следећих ученика: Богдана Ђуретића, Мие Томић, Лава Коцића, Андрије Ћирића, Милице Пешић, Ивоне Милосављевић, Митре Михајловић, Петра Костића и Новака Јевтића.
     У октобарском броју  часописа "Мали Витез" објављени су цртежи Илије Томића и Анастасије Јовановић.
     Дивна мотивација за даљи рад наших првака.Републичко финале овогодишње Дописне математичке олимпијаде одржано је у недељу 15. новембра у просторијама МД „Архимедес“ у Београду.  ОШ „Бошко Ђуричић“ имала је троје представника (ученици који су након завршеног другог кола освојили 100 поена):
 
Ђорђе Ристић (6/2)                    
Марија Ристић (7/3)              
Бранислав Ћујић (7/3)

Бранислав Ћујић је освојио другу награду, док су Ђорђе Ристић и Марија Ристић освојили похвале.Ученици млађих разреда наше школе 26. новембра погледали су представу "Свињарева тајна" у извођењу Градског дечјег позоришта из Јагодине. Ученици су се дивили ликовима, сцени, костимима и бајковито доживели ову представу. Поносни смо на Ђорђа Јеремића, ученика наше школе, који је глумио краља.У одељењима првог разреда 20. и 27. новембра одржане су две радионице "Уа, неправда!", које су уследиле после гледања истоименог цртаног филма. Ученици су на примерима понашања главних јунака цртаног филма уочили врсте насиља и начин како да до њих не дође. Разговарало се на тему "Није тешко бити фин" и о договореним одељењским правилима.Поводом Дана отворених врата, 27. новембра, родитељи ученика IV-1 присуствовали су часовима српског језика и физичког васпитања. Сваког последњег четвртка у месецу родитељи имају могућност да присуствују часовима и на тај начин остваре ближу сарадњу са школом.ДЕЦЕМБАР 2015.

Група ученика шестог разреда је традиционално са својом наставницом историје 2. децембра посетила Историјски архив у Јагодини. Ученике је примио историчар архивиста мр Милорад Јовановић, који је стрпљиво и са много пажње објашњавао архивску грађу и одговарао на питања. Сусрет је био испуњен и ученици су обећали нову посету овој установи.У уторак, 1. децембра, у Народној библиотеци у Јагодини одржано је традиционално литерарно такмичење "Јара Лабуд" за ученике основних и средњих школа. У јакој конкуренцији, у категорији основних школа, трећу награду освојила је ученица седмог разреда наше школе Уна Радосављевић са песмом Као Месец и Сунце.У организацији Црвеног крста Јагодине 1. децембра одржано је предавање на тему сиде, са акцентом на превенцији ове заразне болести. Ученици наше школе (чланови Ученичког парламента и чланови Еколошке и Биолошке секције) су у простору Трговачког центра "Виво" присуствовали предавању и информисали се о начинима како се ХИВ вирус преноси. 

У холу школе постављен је пано са едукативним садржајем, где су се ученици детаљније информисали о начинима преношења ХИВ вируса, али и о заблудама које га прате.Почетак децембра је време када се у Београду одржава традиционални Фестивал науке. Ове године, по девети пут, највећи регионални фестивал науке, одржан је од 3. до 6. децембра на Београдском сајму. Основна идеја фестивала је да представи, објасни и промовише науку на начин подједнако близак и јасан свима, без обзира на године и образовање.
     Током протеклих осам година српски Фестивал науке нарастао је у највећи научни догађај у региону југоисточне Европе. Циљ Фестивала науке је да афирмише познате и промовише неафирмисане научнике са домаћих и страних простора, али и да подстиче интересовање за науку врло једноставном демонстрацијом чињенице колико је она сама по себи интересантна, инспиративна и забавна.
     Ученици наше школе су и ове године посетили Фестивал науке. Због великог интересовања, школа је обезбедила два аутобуса за овај занимљив излет у свет науке. По први пут, фестивал је организован у халама Београдског сајма тако да је било много више простора за излагање и представљање огледа. Ученици су са великим интересовањем пратили презентације, учествовали у огледима, постављали питања, дружили се. Било је забавно и весело, а ипак веома поучно. Подсетили смо се неких лекција из школског градива, испробали разне уређаје и слушали о новим научним достигнућима. Све је било тако очигледно и јасно да су нам се и најтежи научни задаци учинили једноставним.
     Вратили смо се кући пуни утисака, богатији новим сазнањима и решени да и следеће године посетимо овај изузетни скуп.


Дана 8. децембра 2015. године у Скупштини града Јагодине додељење су награде ученицима који су показали добро знање из историје, на такмичењима и на часовима овог предмета. Историјски архив наградио је књигама ученике Николу Илића, Бранислава Ћујића и Богдана Илића.

Републичко финале овогодишње Интернет математичке олимпијаде одржано је 6. децембра за ученике 6. разреда и 13. децембра за ученике 7. разреда у просторијама МД „Архимедес“ у Београду.  ОШ „Бошко Ђуричић“ имала је двојицу представника :
 
Димитрије Богдановић  (6/2)                    
 
Бранислав Ћујић (7/3)Ученици одељења I-3 наше школе 9. децембра постали су нови чланови Дечје библиотеке. Библиотекари су их увели у чудесни свет књига и поделили чланске картице. При одласку су поносно обећали библиотекаркама да ће водити читалачки дневник и редовно узимати књиге на читање.Ученици I-3 су се у петак, 11. децембра, дружили са јагодинском песникињом Радом Стефановић. Учитељица је прочитала дивне стихове о животињама из нове збирке песама. Ученици су пажљиво слушали песникињу, која им је објасила како ниже стихове и риме. На примерима прича и песама из њених књига уочавали су разлику између пасуса, текста, приче, строфе и песме.Ученици наше школе су организовали хуманитарну акцију поводом предстојећих празника и посетили Дечје одељење Дома здравља. Том приликом су чланови Ученичког парламента и Црвеног крста поделили прикладне поклоне малишанима који бораве на овом одељењу и који ће празнике провести у болници.ЈАНУАР 2016.
  Поводом Светог Саве, 27. јануара, ученици четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда Основне школе ,,Бошко Ђуричић“ извели су две приредбе. Једну за ученике другог и трећег, а другу за ученике првог разреда, родитеље и остале госте. На обема приредбама је било пуно људи. Све је протекло у најбољем реду. Публика и учесници су били лепо расположени. Као и увек, лепо смо прославили Светог Саву.


ФЕБРУАР 2016.

Ученици одељења I-3 могу се похвалити великим бројем објављених ликовних радова у дечјој штампи у току првог полугодиштa. Овде су побројани часописи у којима су објављени радови наших малих сликара:
 "Школарка", октобарски број: Богдан, Милица, Ивона, Новак, Лав, Петар, Митра, Андрија и Миа;
 "Светосавско звонце", октобар: Павле, Софија, Тина, Василије, Лана и Ивона;
 "Мали Витез", октобарски број: Илија Т. и Анастасија;
 "Мали Витез", новембарски број: Лав Коцић;
 "Мали Витез", јануарски број: Лав Коцић;
 "Школарка", јануарски број: Никола, Миа, Моника, Митра, Павле, Петар и Илија Т;
 "Светосавско звонце", 1/2016: Андрија;
 "Мали Витез", фебруарски број: Лана.
Од 25 ученика 17 ученика имају објављене радове у дечјим часописима. Обожавају ликовну секцију, а објављени радови су доказ да се рад исплати и види. Уређују три паноа у школи и редовно шаљу радове редакцијама дечјих часописа.Акција „Светосавски сусрети – извиђачи певају“ утемељена је 1993. године као најзначајнија активност београдских извиђача поводом прославе “Дана Светог Саве“. Одред извиђача „Свети Сава“ од 2002. године је домаћин ове значајне извиђачке активности на којој је до сада учествовало око 5000 извиђача из преко 50 одреда широм Србије, Црне Горе и Републике Српске.
          Намера организатора је да пружи прилику извиђачима да песмом представе свој одред, средину, своју традицију, стваралаштво и да унапреде ову важну област живота извиђача. Акција "Светосавски сусрети - извиђачи певају" је такмичење извиђачких хорова у више старосних категорија. То је занимљива игра којој је, да би било занимљивије, придодат и такмичарски карактер са скромним наградама.
          Ове године акција је одржана у суботу 6. фебруара 2016. године у Дечијем културном центру у Београду. Домаћини су се потрудили да први пут фестивал буде одржан у сали, где се одржава и Дечији фестивал "Радост Европе".
          Ове године окупили су се хорови из одреда: "Рума" из Руме, "Чича Јанко" из Перлеза, "Надел" из Старчева, "Бошко Ђуричић" из Јагодине, "Темерински извиђачи" из Темерина, "Жарко Зрењанин Уча" из Беле Цркве, "Вождовац" из Београда, "Франце Прешерн" из Београда, "15.мај" из Велике Плане и "Свети Сава" из Београда. Жири је састављен од представника пет одреда. Учествовало је око 200 извиђача.
          По завршеном бодовању резултати су били следећи:
- у категорији полетараца : 1. место хор "Сићани славуји" одреда "Бошко Ђуричић" из Јагодине, 2. место хор одреда "Надел" из Старчева, 3. место хор одреда "Чича Јано" из Перлеза";
- у категорији млађих извиђача: 1. место хор одреда "Надел" из Старчева, 2. место хор "Веверице" одреда Јагодине, 3.место хор одреда из Перлеза;
- у категорији извиђача : 1. место хор одреда из Перлеза, 2. место хор из одреда "Франце Прешерн" из Београда;
- у категорији брђана : 1. место хор одреда из Старчева, 2. место хор одреда "15. мај" из Велике Плане.
          По завршеном такмичењу учесници су ручали у Основној школи "Дринка Павловић" и обишли Музеј југословенске кинотеке, где су имали пројекцију њима намењену.
          Одред "Бошко Ђуричић" су представљали хор полетараца "Сићани славуји" у саставу : Мина Коцић, Ана Игњатовић, Александра Недељковић, Анастасија Радојковић, Софија Огњановић, Мирко Радошевић, Илија Цветановић, Андрија Тодоровић и Видак Живковић и хор млађих извиђача "Веверице" у саставу : Нина Ђурђевић, Мина Симовић, Исидора Коцић, Лола Милошевић, Софија Ђорђевић, Алекса Маринковић, Михајло Томић и Борис Грубанов. Хорове су пратили Александар Љубисављевић на клавијатурама и Вукан Михајловић на кларинету, а одред су представљали и Илија Максимовић и Нинослав Јовић.МАРТ 2016.

Општинско такмичење из књижевности - Књижевна олимпијада одржано је 5. марта у нашој школи. Ученици седмог и осмог разреда показали су завидно знање из области књижевности и постигли запажене резултате.

Седми разред:

Јована Обрадовић - прво место
Габријела Савић - прво место
Јана Ћирковић - треће место
Исидора Коцић - треће место

Осми разред:

Анђела Максимовић - треће место
Никола Илић - треће место

У ОШ "Бошко Ђуричић" почеле су да се реализују Креативне радионице за ученике млађих разреда. Прва Креативна радионица одржана је 3. 3. 2016. год. Радионицу су реализовале учитељице Сања Јовановић и Бојана Васић са својим ученицима из одељења IV-1 и III-3. Придружили су се наставник техничког образовања Предраг Стевановић и педагог Лила Јанковић. Идеја је да се радионице организују једном недељно. Циљ радионица јесте развијање креативности и маштовитости код деце као и дружење с вршњацима.Општинско такмичење из физике одржано је 13. марта 2016. године у Основној школи „Горан Остојић“ у Јагодини. Као и сваке године, најбољи физичари наше школе учествовали су на овом такмичењу.


У млађим разредима 8. марта одржане су приредбе, а једна од њих је била и приредба "Мами у част" ученика одељења I/3. Ученици су свима поделили поклоне које су правили на ликовној секцији. Поносно су певали, глумили и рецитовали за све присутне.На Окружном такмичењу из математике, које је одржано у суботу 19. марта у ОШ „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу, учествовало је 11 ученика наше школе. Остварили су одличне резултате:

  1. Бранислав Ћујић    7/3   2. награда

  2. Тамара Радосављевић    6/4    2. награда

  3. Ђорђе Ристић   6/2   3. награда

  4. Богдан Илић   7/3    3. награда

  5. Димитрије Богдановић   6/2 похвала

Предметни наставник: Сандра Младеновић
 

  1. Невена Трајковић    4/2  3. награда       учитељица Лепосава Стевановић         

  2. Немања Спасић    4/1     похвала          учитељица Сања Јовановић

На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, које је одржано 20. марта у ОШ "17. октобар", учествовали су ученици од 5. до 8. разреда и остварили следеће резултате:

5. разред

Алекса Маринковић - 2. место
Сара Митић - 3. место
Миона Филиповић - 3. место
Богдан Урошевић - 3. место

7. разред

Марија Ристић - 2. место

8. разред

Александар Крстев - директан пласман
Лазар Васић - директан пласман
Алексија Ђорђевић - 3. место
Анастазија Радоичић - 3. местоОпштинско такмичење из математике за ученике 3. и 4. разреда одржано је 27. фебруара 2016. у ОШ “Рада Миљковић“, а за ученике од 5. до 8. разреда у ОШ “Горан Остојић“.

Постигнути су следећи резултати:

 

3. разред

Тодор Живадиновић 1. награда - Бојана Васић

Владимир Јовановић 2. награда - Сандра Миловановић

Ленка Александрић 2. награда - Бојана Васић

Ленка Милановић 3. награда - Бојана Васић

Илија Шошић 3. награда - Лидија Пантић

 

4.разред

Немања Спасић 3. награда - Сања Јовановић

Невена Трајковић 3. награда - Лепосава Стевановић

Деспот Јанићијевић 3. награда - Сања Јовановић

Иван Степановић 3. награда - Лепосава Стевановић

Ива Нешић 3. награда - Лепосава Стевановић

Огњен Миловановић 3. награда - Сања Јовановић

Исидора Ђорић похвала - Лепосава Стевановић

Анђела Стевановић похвала - Лепосава Стевановић

Анђелија Јевтић похвала - Лепосава Стевановић

Уна Стојановић похвала - Лепосава Стевановић

 

5.разред

Андреа Вучковић 2. награда - Стефан Младеновић

Лука Костић 3. награда - Драгиша Радивојевић

 

 

6.разред - Сандра Младеновић

Димитрије Богдановић 2. награда

Тамара Радосављевић 2. награда

Игњат Јарамаз 2. награда

Ђорђе Ристић 2. награда

Анастасија Ковачевић похвала

Михаило Јовановић похвала

 

7.разред - Сандра Младеновић

Бранислав Ћујић 2. награда

Богдан Илић 3. награда

 

8.разред - Данијела Драмићанин

Петар Јовановић 2. награда

Вероника Ђокић 3. награда

Милица Милосављевић похвалаАПРИЛ 2016.


Окружно такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада одржано је 2. априла у нашој школи. Остварени су следећи резултати:

СЕДМИ РАЗРЕД
Јована Обрадовић – 2. место (пласман за републичко такмичење)

ОСМИ РАЗРЕД
Анђела Максимовић – 2. место
Никола Илић – 2. место
 
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 3. априла у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину. Остварени су следећи резултати:

ПЕТИ РАЗРЕД
Богдан Урошевић – 3. место

ОСМИ РАЗРЕД
Александар Крстев – 2. место (пласман за републичко такмичење)
Анастазија Радоичић – 2. место

Школско такмичење у рецитовању одржано је 7. априла за ученике од 5. до 8. разреда. Похваљујемо све учеснике на дивно изговореним стиховима. Након анализе и стручног разматрања донета је одлука да следећи ученици представљају нашу школу на Општинској смотри рецитатора "Песниче народа мог", која ће се одржати 12. априла у Културном центру:

1. Вања Вуковић - "Вашар у тополи", Д. Ерић
2. Михајло Томић - "Дечак са златом липе у коси", Д. Ерић
3. Уна Радосављевић - "Као Месец и Сунце", У. Радосављевић

 

Окружно такмичење из физике одржано је 10. априла 2016. године у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу. Као и сваке године, најбољи физичари наше школе учествовали су на овом такмичењу.
 
Шести разред: Тамара Радосављевић, Димитрије Богдановић, Аксентије Васић, Ђорђе Ристић и  Игњат Јарамаз 
Седми разред: Бранислав Ћујић
Осми разред: Петар Јовановић, Борис Зарић
 

          Шести  разред

Димитрије Богдановић

Прва награда

Тамара Радосављевић

Друга Награда

Ђорђе Ристић

Друга Награда

Аксентије Васић

Похвала

           

          Седми разред

Бранислав Ћујић   

Прва награда

 

          Осми разред

Петар Јовановић

Трећа награда

 


Ученици наше школе су и ове године учествовали на Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“, која је одржана 12. априла у Културном центру. Посебно су се истакли представници млађих разреда:

Јелена Радисављевић IV/1 "Нећу да одрастем", Тоде Николетић - 3. место

Немања Спасић IV/1 "Ана", Недељко Попадић - похвала

Лука Ристић IV/2 "Бабоморац", Тоде Николетић - похвала
Наставница Андријана Стефановић одржала је 31. марта угледни час у одељењу 82, а наставна јединица је била Моделовање аутоматских система и робота.
Ученици су прво погледали кратак видео клип и одговарали на питања.
Затим су из комлета састављали робота и повезали га на лаптоп.
Уз одговарајући програм (алгоритам су ученици сами састављали) управљали су роботом.
Похваљујемо све ученике јер су били активни и успешни, а посебно Матеју Васића, који је креирао програм у веома кратком року, као и најбржу групу у склапању робота на челу са Анастасијом Ашанин.
Посебно се захваљујемо инжењеру информатике Ивици Лазаревићу, чији су комплети коришћени на угледном часу.Ученици Марија Ристић (7-3), Дамјан Марковић (7-4) и Михаило Јовановић (6-2) са својим вероучитељем су учествовали у манифестацији "Дечије васкршње чаролије" која се традиоционално одржава у Београду, у организацији "Деца Палилуле", на чији позив су и учествовали, 27. априла 2016. године.
Са осталом децом, у Конаку књегиње Љубице, ђаци су осликавали васкршње јаје, када је ову манифестацију обишао и благословио Његова Светост, патријарх српски Иринеј.
Након осликавања васкршњег јајета, наши ђаци су обишли Саборну цркву у Београду  (Св. Архангела Михаила), после чега су се, са осталим учесницима, упутили ка Белом Двору, на Васкршњи пријем код Краљевских Височанстава, престолонаследника Александра Карађорђевића и принцезе Катарине. Овом приликом, сва деца су добила пригодне поклоне и имали су прилике да се фотографишу са домаћинима.
На крају, сва деца су посетила београдски ЗОО врт.Три групе предшколаца из вртића "Пионир" посетили су нашу школу 26. априла 2016. Ученици четвртог разреда припремили су за њих пригодан програм у фискултурној сали, а након тога су обишли нашу школу и наставили дружење с четвртацима у њиховим учионицама. Тада су и међусобно разменили поклоне које су на креативној радионици правили четвртаци, али су и они добили поклоне од својих малих другара.

У среду 27. априла 2016. настављено је дружење. У посету су нам дошле три групе предшколаца вртића "Пчелица" и још једна група из "Пионира".
МАЈ 2016.

38. Државно такмичење из физике одржано је 7. маја 2016. године у Првој крагујевачкој гимназији у Крагујевцу.

Екипа физичара наше школе са наставницом Надицом Савић Ћујић на Државном такмичењу у Крагујевцу
 
На овом такмичењу учествовали су следећи ученици:
Шести разред: Тамара Радосављевић и Димитрије Богдановић
Седми разред: Бранислав Ћујић
 
Постигнути су следећи резултати:
  

Шести  разред

Тамара Радосављевић

Друга награда

Димитрије Богдановић

Трећа награда

 

Седми разред

Бранислав Ћујић

Друга награда
Дана 16.05.2016. г. свечано је обележен Дан школе "Бошко Ђуричић".
Овогодишња манифестација праћена је многобројним активностима које су пропратили ученици наше школе са својим наставницима и родитељима. Свечана академија под називом "Бубице у нашим главама", ангажовала је више од 200 учесника наше школе.


Поводом Дана школе представљен је одељењски часопис ученика 1/3 насталог са циљем да презентује све ваннаставне активности ученика овог одељења. Све активности су забележене сликом и речима у новом часопису „Палчица“. Ранијих година су из штампе излазили одељењски часописи „Зборник“, „Играоница“, „Креативко“ и „Звончица“. Ученици ће наставити традицију објављивања часописа учитељице Мирјане Милошевић.                                             
     Часопис садржи следеће теме: Ваннаставне  активности  ученика 1/3, Ликовно и литерарно стваралаштво ученика 1/3, Панои  ученика 1/3, Објављени  ликовни радови  у дечјој штампи, Награђени  ученици за ликовно стваралаштво, На  часовима редовне  наставе, „Дан  отворених  врата“, Угледни  часови  наше  учитељице, Радионице „Уаа, неправда“ и Одељењске приредбе за родитеље.                                                                         
     Након промоције организована је продајна изложба радова ученика млађих разреда, који су се могли купити по симболичној цени. Новац ће бити усмерен за потребе наставних средстава у школи.


Слава књижевног часописа за децу "Витез" је Свети Василије Острошки. Тим поводом редакција часописа сваке године расписује конкурс из области литерарног и ликовног стваралаштва. Ученици наше школе су одабрани да и ове године добију награде и дипломе за учешће на великом конкурсу. Награде су им уручене на фестивалу,а доделили су их чланови редакције и жирија. Фестивалски програм - приредба трајао је мало више од три сата, а приређен је у част добитника награда. Фестивал ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ је једна од највећих дечијих образовних манифестација у Београду при чему се у први план ставља образовно-културни аспект. Поред 50-60 дечијих песника међу којима је био Раша Попов, Добрица Ерић, Милован Витезовић, Рајко Петров Ного, Недељко Попадић и многи други, учешће су узела и позната имена из културног и јавног живота Београда и Србије.
За ликовно и литерарно стваралаштво дипломом „Витез“ на 14. београдском фестивалу писаца за децу „Витезово пролеће“ 15. маја награђени су ученици 1/1, 1/3, 4/1 и 4/2 ОШ „Бошко Ђуричић“. Посебне дипломе добили су:
Зорица Филиповић, учитељица 1/1    
Ања Стојковић  1/1                          
Диплому додељену одељењској заједници 1/1 преузели су ученици Ирена Јовановић 1/1 и Нађа Павловић 1/1
Мирјана Милошевић, учитељица 1/3
Павле Касемовић 1/3
Андрија Ђирић 1/3
Тина Михајловић 1/3
Анастасија Јовановић 1/3
Милица Пешић 1/3
Ивона Милосављевић 1/3
Диплому додељену одељењској заједници 1/3 преузели су ученици Лав Коцић 1/3, Лана Антонијевић 1/3 и Митра Михајловић 1/3
Сања Јовановић, учитељица 4/1
Немања Спасић  4/1
Јелена Радисављевић  4/1
Лепосава Стевановић, учитељица 4/2
Милош Мирковић  4/2
Марија Лазић  4/2
Дечје одељење Народне библиотеке је и ове године организовало акцију промовисања читалачке културе под слоганом "Читање је опет у моди". Библиотекари су препоручили књиге, а ученици 1. разреда су водили читалачке дневнике, које су учитељице Зорица Филиповић 1/1 и Мирјана Милошевић 1/3 доставиле библиотеци у предвиђеном року.
     Завршна приредба уз пригодни програм и доделу похвала и награда одржана је 19. маја у просторијама Народне библиотеке.
     Због великог броја пристиглих читалачких дневника наших првака библиотекарке нису могле да изаберу најбоље, па су похвале и специјалне награде уручиле свим првацима Основне школе "Бошко Ђуричић" који су послали своје "Читалачке дневнике". Библиотекарке су свим ђацима првацима поклониле по број књижевног часописа "Гороцвет" са жељом да и даље вредно читају и бележе прочитано.
    
Вредни ученици одељења I/1 који су награђени: Jaнићијевић Лука, Јовановић Ирена, Михајловић Ена, Павловић Нађа, Петровић Љубомир и Ристић Ива, а из  I/3: Лана Антонијевић, Василије Богдановић, Вук Веселиновић, Богдан Ђуретић, Анастасија Јовановић, Павле Касемовић, Петар Костић, Лав Коцић, Тина Мијајловић, Ивона Милосављевић, Митра Михајловић, Милица Пешић, Илија Томић, Миа Томић, Моника Томић, Андрија Ђирић и Софија Ћирић.