Летопис 2016/2017.


     Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.

ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Васпитно-дисциплински поступак

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.


СЕПТЕМБАР 2016.


Креативна радионица одељења I-1 одржана је 26. септембра 2016. од 16:00 до 18:00 часова. Учествовали су сви ученици док су родитељи помагали. Ђаци су украшавали слова која су научили прошле недеље: А, М, И и Т.

ОКТОБАР 2016.

Дечја недеља је обележена активностима Ђачког парламента и књижевне секције. Ученици седмог и осмог разреда су посетили ђаке прваке и кроз вршњачку едукацију упознали их са дечјим правима и обавезама у школи.
Ученици су могли да се упознају и са радом књижевне секције, која је овогодишњу Дечју недељу посветила најлепшим љубавним порукама из народне и ауторске књижевности.У оквиру Дечје недеље, Ђачки парламент наше школе посетио је Градску кућу и присуствовао свечаном пријему заједно са вршњацима из свих основних школа у Јагодини. Ученици су имали прилику да се упознају са радом и надлежностима власти и да поставе питања која се тичу њихових права.
     У жељи да обрадују ђаке прваке, ученици седмог и осмог разреда су у организацији Ђачког парламента правили честитке и у њима исписивали поруке добродошлице поводом пријема у Дечји савез, али и поруке о лепом понашању. Поред тога, организована је и вршњачка едукација, где су представници парламента разговарали са најмлађим ученицима и упознали их са одређеним правима детета, али и најважнијим школским правилима.
     Ученици су у својој недељи преуредили и паное у холу школе и учионицама. Панои су били усклађени са овом октобарском манифестацијом, а представници парламента су желели да подсете наше ученике на важност ове недеље и историју обележавања.Одељење 4-3 је обележило Дечију недељу различитим активностима

Креативна радионица - израда поклона за ђаке првакеНОВЕМБАР 2016.

Завод за унапређивање образовања и васпитања започео је 2015. године пројекат са Гете институтом, у који је укључено Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Прва фаза пројекта је завршена. Двадесет четири наставника од укупно 33 пријављених из 18 школских управа је успешно завршило онлајн обуку  „Примена савремених технологија у настави страног језика“, а међу њима и Марија Станојевић Веселиновић, наставница немачког језика ОШ "Бошко Ђуричић".      
На завршном сусрету који је одржан 13.11.2016. у просторијама Гете института, 19 наставника немачког језика је представило своје радове. Сви радови су постављени на сајт Завода и Гете института као примери добре праксе.

Републичко финале XI Дописне математичке олимпијаде одржано је у недељу, 20. новембра, у просторијама МД „Архимедес“ у Београду. Учесници овог нивоа такмичења су ђаци који су у другом колу освојили 100 поена.
У другом колу  Бранислав Ћујић (8/3) је освојио 100 поена - 1. награду, a Ђорђе Ристић (7/2) похвалу.
У републичком финалу Бранислав Ћујић је освојио трећу награду.

ДЕЦЕМБАР 2016.

У четвртак, 1. децембра, у Народној библиотеци у Јагодини одржано је традиционално литерарно такмичење "Јара Лабуд" за ученике основних и средњих школа. У јакој конкуренцији, у категорији основних школа, трећу награду освојила је ученица осмог разреда наше школе Уна Радосављевић са песмом "Другачији".Ученике II/3 је и ове школске године посетила јагодинска песникиња Рада Стефановић. Ученике је упознала са новом књигом "Кроз прозор моје собе" и кратким причама о Јагодини и догађајима из живота. Савети и поруке које је упутила ученицима су били мотивација за писање песама на једном од часова.Један од начина стручног усавршавања у установи је и одржавање угледног часа. Учитељица Мирјана Милошевић одржала је 24. новембра угледни час из предмета Свет око нас и на занимљив начин приказала како деца могу да уче цртајући и бележећи оно што закључе из садржаја који им се презентује. Наставну јединицу "Промене у природи и активности људи зависно од годишњих доба" ученици су реализовали техником "мапе ума".     У Народној библиотеци "Радислав Никчевић" библиотекари су у сарадњи са учитељицом II/3 одржали ученицима занимљив час српског језика. На очигледан и креативан начин представили су стихове познатих песника и организовали квиз о обрађеним песмама.Сваке последње недеље у месецу учитељица Мирјана Милошевић отвара врата родитељима који се током једног дана друже са децом и прате њихов рад. После "Отворених врата" 31. октобра реализована су и "Отворена врата" 30. новембра. Тог дана часовима је присуствовало 15 родитеља. Неко од њих је био на три, неко на два часа, а неко је био само на једном часу. Према резултатима анкете спроведене међу родитељима уочава се задовољство овим начином сарадње са родитељима и даје им се повратна информација о октивности деце на часовима.Удружење одгајивача ситних животиња "ЗОО Јагодина" организовало је прву изложбу ситних животиња и наградило је најуспешније нацртане животиње ученика II разреда ОШ "Бошко Ђуричић". Сви ученици II разреда су на ликовној секцији цртали животињу коју желе. Њихови радови су изложени у простору спортске хале ЈАССА, где се и одржавала изложба. Најбољи међу најбољима су Тара Костадиновић II/1, Ана Јанковић II/2, Ивона Милосављевић II/3 и Павле Натић II/4. Специјалне награде припале су Николи Aдамовићу II/3 и Маши Јовановић II/1.У републичко финале такмичења „Интернет математичка олимпијада 2016.“ пласирало се петоро ученика наше школе:
Бранислав Ћујић (8/3), Димитрије Богдановић (7/2), Ђорђе Ристић (7/2), Лазар Ашанин (6/3) и Кристина Тодоровић (6/5).
Финала су одржана 11. 12. 2016. за 6. разред и 18. 12. 2016. за 7. и 8. разред у просторијама МД „Архимедес“ у Београду.
Бранислав Ћујић је освојио 2. награду, а Димитрије Богдановић и Ђорђе Ристић похвалу.


Ученици четвртог разреда одржали су приредбу за предшколце у вртићима и показали им шта ће све научити када буду кренули у школу.
Представници Ученичког парламента са својим наставницима организовали су хуманитарну акцију за децу која су новогодишње и божићне празнике дочекали у болници. Новац је прикупљен у школи и подељено је преко 20 пакетића.


ЈАНУАР 2017.

Поводом Светосавске недеље, одржано је такмичење у рецитацијама.
Ученица II/1 Ива Ристић освојила је треће место.
И ове године за Светог Саву ученици четвртог разреда су са својим учитељицама приредили интересантан културно-уметнички програм. Учесници приредбе су били и ученици старијих разреда, који су пригодним хорским песмама улепшали овај дан. Смењивали су се различити поучни кратки драмски комади у духу светосавља. Ученици наше школе су и овај пут показали своје таленте за глуму, песму и игру. Поред ученика и наставника, приредби је присуствовао и велики број родитеља.
Захвалница нашој школи поводом хуманитарне акције Ученичког парламента
ФЕБРУАР 2017.

Сви ученици 2/3 су чланови ликовне секције и редовно своје радове шаљу редакцијама дечјих часописа. И ове школске године имају велики број објављених ликовних радова у дечјој штампи.

У септембарском, новембарском и јануарском броју "Малог Витеза" објављени су радови Павла Касемовића и Милене Миљковић.

У септембарском, октобарском и новембарском броју "Школарке 2" објављени су ликовни радови Петра Костића, Андрије Ђирића, Мие Томић, Митре Михајловић, Лане Антонијевић, Теодоре Павловић, Марине Ристић, Страхиње Михајловића и Василија Богдановића. 

Редакција часописа "Светосавско звонце" (бр. 8/2016. и 10/2016) за ликовно стваралаштво наградила је књигама и објавила радове Ивоне Милосављевић, Милице Пешић, Милене Миљковић и Мие Томић.На Општинском такмичењу из физике, које је одржано 19. фебруара 2017. године у ОШ „Горан Остојић“ у Јагодини, ученици наше школе су постигли следеће резултате:
 
Бранислав Ћујић  8/3   - прва награда и пласман на Окружно такмичење
 
Димитрије Богдановић  7/2   - прва награда и пласман на Окружно такмичење
 
Тамара Радосављевић   7/4   - друга награда и пласман на Окружно такмичење
 
Ђорђе Ристић  7/2   - друга награда и пласман на Окружно такмичење
 
Страхиња Миљковић   7/2   - трећа награда и пласман на Окружно такмичење
 
Алекса Маринковић  6/4   - друга награда и пласман на Окружно такмичење
 
Јован Рашић  6/4  - трећа награда и пласман на Окружно такмичење
 
Ђурђа Милошевић – 8/2  пласман на Окружно такмичење
 
Похваљујемо све ученике који су учествовали на Општинском такмичењу из физике, а награђеним ученицима честитамо и желимо пуно успеха на Окружном такмичењу.
Школско такмичење у клизању одржано је 18. фебруара на Градском клизалишту са почетком у 9:30 часова. За такмичење у клизању пријавило се 25 ученика наше школе, а од овог броја за Општинско такмичење квалификовало се 8 ученика.
     Општинско такмичење у клизању одржано је на Градском клизалишту 20. и 22. фебруара са почетком у 18 часова. Tакмичење у клизању организовано је као појединачно и екипно-штафетно у дисциплини брзине пролаза полигона. Најкраће збирно пролазно време даје најбољи резултат на основу којег се добија листа пласмана. За свако обарање чуња или пада такмичара додаје се по једна секунда, а код неизвршења задатака - дисквалификација.

Нашу школу представљали су следећи ученици у појединачном такмичењу и освојили су следеће пласмане:

У категорији 1. и 2. разреда
Лав Коцић - 2. место и Јелица Комарек - 2. место

У категорији 3. и 4. разреда
Вук Коцић – 7. место и Соња Јовановић – 4. место

У категорији 5. и 6. разреда
Вељко Самарџић - 1. место и Катарина Петровић - 4. место
                                                                                                                                                                                                                                                              
У категорији 7. и 8. разреда
Немања Јанковић – 2. место и Јелисавета Милосављевић – 2. место

Екипа наше школе у екипно-штафетној дисциплини брзине пролаза полигона освојила је 3. место.

Нашу школу представљали су следећи ученици:
Лав Коцић, Јелица Комарек, Вук Коцић, Милица Танасијевић, Уна Стојановић, Вељко Самарџић, Уна Радисављевић и Игњат Јарамаз.ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОДРЖАНО ЈЕ У СУБОТУ 25. ФЕБРУАРА 2017. У ОШ “ГОРАН ОСТОЈИЋ“ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ И У ОШ „17.ОКТОБАР“ ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ. НАШИ УЧЕНИЦИ ПОСТИГЛИ СУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ:

1. НАГРАДА

Петар Ђуретић  3/3                 
Тамара Радосављевић  7/4         
Бранислав Ћујић  8/3         
      
 
2. НАГРАДА

Тодор  Живадиновић  4/3          
Јелена Јанићијевић   4/3            
Миа Петровић    4/3                   
Илија Шошић    4/1                   
Игњат Јарамаз  7/2                    
Ђорђе Ристић  7/2                      
Богдан Илић  8 /3
 
                                                    
3.НАГРАДА

Кристијан Шарчевић  3/1                  
Јана Јовановић  3/2                            
Невена Трајковић   5/4                       
Деспот Јанићијевић 5/3                      
Исидора Ђорић   5/2                          
Лука Костић    6/5                              
Димитрије Богдановић   7/2              
 
 
 
 
ПОХВАЛА

Андрија Пашић    3/1                                              
Страхиња Стојадиновић   3/3                               
Петар Лакетић   3/3                     
Урош Јовић   4/3                         
Немања Шошић   4/1                  
Ленка Милановић    4/3                
Вук Коцић     4/3
Миљан Ђурђевић   4/3
Анђелија Јевтић   5/2                    
Анастасија Зувић   5/4                 
Сара Митић    6/1                         
Страхиња Миљковић   7/2         

МАРТ 2017.

Поводом 8. марта организовано је књижевно вече посвећено женама. Ученици су читали саставе у којима су жене представљене не само као мајке, већ и као уметнице, научнице и узори младим генерацијама. Ученици петог, шестог и седмог разреда имали су прилике да чују како њихови вршњаци доживљавају овај празник. Све је било употпуњено изванредним музичким нумерама у извођењу хора и ученика који већ годинама свирају различите инструменте.Ученици другог разреда су се 3. марта дружили и правили честитке за маме. Колико ученика, толико и разноврсних креативних идеја.Ученици млађих разреда су у оквиру литерарних секција писали стихове о мамама. Своје литерарне радове су читали на књижевној вечери 7. марта. Било је задовољство слушате дивне стихове о мамама и дружити се са нашим младим песницима.Као сваке године у марту и овог 9. марта 2017. одржано је такмичење из математике "Мислиша". Одзив за такмичење је био велики. Наставници Данијели Драмићанин пријављен је 221 ученик, а учествовало их је 211. Колико воле математику и такмичење, види се на лицима учесника пре почетка такмичења "Мислиша". Надамо се добрим резултатима! Сви су за труд и рад у припреми за такмичење заслужили добијене сертификате.
Програм "Битка за знање" и акција "КОДиграње" имају за циљ да програмирање – најтраженије и најперспективније занимање уведу у основне школе на начин прилагођен деци. За учешће пријавило се 335 школа из свих крајева земље. ОШ „Бошко Ђуричић“ је једна од одабраних школа.
У петак 10. марта 2017. године у Крагујевцу је обављена обука наставника за коришћење mBot робота као наставног средства. Након обављене обуке наставницима је уручена донација од 5 mBot робота.
 У суботу 11. марта 2017. године у ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини одржано је Општинско такмичење из Техничког и информатичког образовања. Ученици наше школе су постигли запажене резултате:

АУТОМОДЕЛАРСТВО
Вељко Самарџић                        52            2. место
Лука Јосијевић                            62            3. место
Игњат Јарамаз                             72            7. место
 
БРОДОМОДЕЛАРСТВО
Алекса Гроздановић                   53            2. место
Вељко Костадиновић                 62            5. место
 
5. разред – ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО
Уна Стојановић                          52            1. место
Анђелија Јевтић                          52            9. место
Лука Ристић                                52            9. место
 
6. разред – ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО
Нина Ђурђевић                           61            2. место
Лука Костић                                65            11. место
Лазар Ашанин                             63            13. место
 
7. разред – ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД МЕТАЛА
Јована Здравковић                      71            2. место
Јована Младеновић                    71            9. место
 
На следећи ниво такмичења – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ, према ПРАВИЛНИКУ И ПРОПОЗИЦИЈАМА за такмичење из ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ квалификовали су се следећи ученици по такмичарским дисциплинама:
 
АУТОМОДЕЛАРСТВО
Вељко Самарџић 52
Лука Јосијевић 62  
 
БРОДОМОДЕЛАРСТВО
Алекса Гроздановић 53  
 
 
5. разред – ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО
Уна Стојановић 52
 
6. разред – ПАПИРНО МОДЕЛАРСТВО
Нина Ђурђевић 61
 
7. разред – ИЗРАДА ПРЕДМЕТА ОД МЕТАЛА
Јована Здравковић 71

Окружно такмичење из физике одржано је 11. марта 2017. године у Основној школи
„Стеван Јаковљевић“ у Параћину. Као и сваке године, најбољи физичари наше школе
учествовали су на овом такмичењу.

 

XVII ПРВЕНСТВО ГРАДА ЈАГОДИНЕ У ДВОРАНИ одржано је 17. марта у Хали спортова ЈАССА са почетком у 12:00.

Ученици наше школе остварили су запажене резултате:

Нађа Петровић - 2. место (скок удаљ из места)
Тамара Шетић - 3. место (скок удаљ из места)
Тијана Марковић - 1. место (бацање медицинке) и 2. место (трчање на 30 метара)
Миљковић Милена - 3. место (трчање на 30 метара)
Ива Нешић - 2. место (бацање медицинке)
Павле Станојевић - 2. место (скок удаљ)
Сања Коцић - 2. место (бацање медицинке)
Анастасија Ђокић, Марко Филиповић и Филип Стошић - 4. место (финална трка на 30 метара)Општинско такмичење из биологије одржано је 5. марта 2017. године у 14:00 у ОШ "Рада Миљковић".
Можемо се похвалити одличним успехом наших ученика.
Честитамо им и желимо пуно успеха на окружном нивоу такмичења!

Немања Спасић 5/1 - 1. место (пласман на окружни ниво)
Богдан Урошевић 6/4 - 1. место (пласман на окружни ниво)
Христина Нешић 6/2 - 1. место (пласман на окружни ниво)
Мина Симовић 6/2 - 1. место (пласман на окружни ниво)

Исидора Ђорић 5/2 - 2. место
Тамара Радосављевић 7/4 - 2. место (пласман на окружни ниво)
Вања Вуковић 7/2 - 2. место (пласман на окружни ниво)
Јована Младеновић 7/1 - 2. место (пласман на окружни ниво)

Анастасија Ћирић 8/3 - 3. место (пласман на окружни ниво)
Ива Нешић 5/2 - 3. место
Невена Трајковић 5/4 - 3. место
Сара Митић 6/1 - 3. место
Димитрије Богдановић 7/2 - 3. место
Јована Здравковић 7/2 - 3. место
Бранислав Ћујић 8/3 - 3. место
Анђела Илић 8/2 - 3. место

Општинско такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада одржано је 4. марта у нашој школи. Остварени су следећи резултати:

ОСМИ РАЗРЕД
Даница Милановић - 3. место
Теодора Спасић - 3. место
Јована Обрадовић - директан пласман
 Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 18. марта у ОШ „17. октобар“. Остварени су следећи резултати:

ПЕТИ РАЗРЕД
Анастасија Зувић - 2. место
Анђелија Јевтић - 2. место
Невена Трајковић - 2. место
Миња Крстић - 3. место

ШЕСТИ РАЗРЕД
Богдан Урошевић - 2. место
 

Ученици од 2. до 4. разреда, чланови литерарних секција, казивали су своје стихове на књижевној вечери у част пролећу. 

Предивне стихове о расцветаном и мирисном пролећу сви су слушали са пажњом ишчекујући да казују и своје стихове.
Као и сваког месеца, тако је и овог месеца 18 родитеља присуствовало часовима ликовне културе, математике, српског језика и физичког васпитања. Пратили су рад деце на часовима када су са вршњацима на истом радном задатку, упознавали се са обимом садржаја који су учили, како их учитељица учи да уче и дружили се с њима.Окружно такмичење из математике за ученике од 4. до 8. разреда одржано је у суботу, 25. марта 2017. у ОШ „Светозар Марковић“ у Рековцу.

Школа „Бошко Ђуричић“ је имала 14 представника. Можемо се похвалити одличним резултатима:
 

1. Тодор Живадиновић 4/3 - 1. награда

2. Бранислав Ћујић 8/3 - 1. награда

3. Невена Трајковић 5/4 - 2. награда

4. Димитрије Богдановић 7/2 - 2. награда

5. Ђорђе Ристић 7/2 - 2. награда

6. Игњат Јарамаз 7/2 - 2. награда

7. Тамара Радосављевић 7/4 - 3. награда

8. Богдан Илић 8/3 - 3. награда

9. Миа Петровић 4/3 - похвала

10. Илија Шошић 4/1 - похвала

11. Деспот Јанићијевић 5/3 - похвалаОкружно такмичење у спортској гимнастици одржано је 28. марта 2017. године у Основној школи "Ђура Јакшић" у Параћину са почетком у 10 часова. Ученице су се такмичиле у гимнастичком вишебоју (партер, греда, разбој и прескок) у екипној конкуренцији.
     На основу збира појединачних резултата у четири дисциплине остварени су одлични резултати.
     У категорији 5. и 6. разреда ученице Лола Милошевић, Софија Стевановић и Уна Стојановић освојиле су прво место у екипној конкуренцији и пласирале се за даљи ранг међуокружног такмичења.
    У категорији 7. и 8. разреда ученице Марија Ристић, Уна Радисављевић и Јулија Симић освојиле су треће место у екипној конкуренцији. 

Најбољи рецитатори млађих разреда су 30. марта 2017. предивно казивали стихове наших песника. Учествовало је 35 рецитатора. Сви су били одлични и уложили су велики труд да стихове изговоре што изражајније. Наставници српског језика су за учешће на општинском такмичењу изабрали најбоље међу најбољима, рецитаторе који су казивали песме "Замислите", "Патак и пачићи" и "Посвађане ципелице". На Општинском такмичењу у рецитовању нашу школу представљаће Дарија Радојичић 2/2, Милена Бојић 1/1 и Хана Спасојевић 1/2.

АПРИЛ 2017.

Јана Марковић је ученица наше школе и ниже велике успехе такмичећи се у пливању. Скоро нам се похвалила да је освојила још неколико медаља, као и пехар за најбољу пливачицу. Ученица Петра Милосављевић урадила је интервју са Јаном за сајт наше школе.


Када и где се одржало последње такмичење?

Такмичење се одржало у Бечеју 11. и 12. марта.

Какво је то такмичење?

То је било државно првенство и било је такмичара из различитих градова Србије.

Које награде си овог пута освојила?

На државном првенству освојила сам три златне медаље, две бронзане и један пехар за најбољу пливачицу.

Како си се провела на том такмичењу?

Лепо сам се провела, упознала сам пуно нових људи и доживљај је диван.

Колико труда треба уложити да би неко доспео до тог нивоа?

Стварно је тешко, има доста одрицања и труда, уопште није лако. Довољно је да имате жељу и вољу да успете и мислим да је то оно што вас гура да идете напред.

Да ли се одричеш дружења, излазака са пријатељима и рођендана?

Да, највише се одричем прослава рођендана, јер ако ниси редован на тренинзима, све је узалуд!

Колико ти родитељи помажу?

Пуно ми помажу. Да нема њих и њихове подршке, ништа од овога не би било.

Желиш ли још нешто да нам кажеш за крај?

Хтела бих да се захвалим свим својим спонзорима, клубу, тренеру, родитељима и пријатељима на подршци.

 


Ученици наше школе су и ове године учествовали на Општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“, која је одржана 7. априла у Културном центру. Посебно су се истакли представници млађих разреда:

Хана Спасојевић I/2 - 2. награда
Милена Бојић I/1 - 3. награда

Окружна смотра рецитатора биће одржана 21. априла у Културном центру. Честитамо малим рецитаторима и желимо им пуно успеха у даљим такмичењима!Завршена су окружна такмичења из књижевности и граматике.
Окружно такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада одржано је 1. априла у нашој школи. Остварени су следећи резултати:

ОСМИ РАЗРЕД
Даница Милановић – 2. место
Теодора Спасић – 3. место


 
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 9. априла у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину. Остварени су следећи резултати:

ПЕТИ РАЗРЕД
Анђелија Јевтић - 2. место
Анастасија Зувић - 2. место
Невена Трајковић - 3. место

ШЕСТИ РАЗРЕД
Богдан Урошевић – 2. местоИнструментална композиција за клавир „Rabusutori“ Неде Ивановић, ученице осмог разреда наше школе, ушла је у финале Републичког фестивала „Деца композитори - ФЕДЕМУС 2017" по одлуци регионалне и републичке селекционе комисије фестивала. Композиције ће бити изведене на завршном концерту 20. октобра 2017. године у 17 часова у Дечјем културном центру Београд.
     На конкурс, за 22. Републички Фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори – ФЕДЕМУС 2017“, који је завршен у марту месецу, пристигло је преко 500 композиција из преко 30 градова Србије.
     Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“ традиционално организује Дечји културни центар Београд под покровитељством Министарства просвете и технолошког развоја Републике Србије (прописан наставним планом и програмом у настави музичке културе) и Министарства културе и информисања.


На ликовном конкурсу "Читам и цртам љубав" у Народној библиотеци "Радислав Никчевић" учествовали су ученици I/2 и II/1 ОШ "Бошко Ђуричић". У петак, 7. априла, ученици су са својим учитељицама Лепосавом Стевановић и Зорицом Филиповић посетили библиотеку, дружили се, изражавали креативност, а, наравно, нису изистале ни награде. Јелица Комарек, Софија Јовановић, Хана Спасојевић и Маша Јовановић су са овог дружења, поред својих радова и позитивних утисака, понеле и пригодне поклоне као награду за своје радове на поменутом конкурсу.Општинско такмичење у рукомету одржано је 13. априла 2017. године у Спортској хали "Јасса". Екипу наше школе сачињавале су: Николина Милић, Вишња Филиповић, Анђела Митић, Петра Милосављевић, Аница Ристић, Јана Марковић, Тијана Маринковић и Ива Нешић. Ученице наше школе освојиле су 2. место. Честитамо!  Државно такмичење из физике 2017. одржано је  9-10. априла у ОШ "Николај Велимировић" у Шапцу.  Такмичило се преко 400 ученика шестог, седмог и осмог разреда из целе Србије. Организација такмичења је била одлична, а први пут су награђени ученици имали прилику да добију симбол победе - одговарајуће медаље.
 
     У веома јакој конкуренцији, ученици Oсновне школе „Бошко Ђуричић“ из Јагодине постигли су веома добре резултате, освојивши три медаље и једно признање.
 
     На такмичењу је учествовало четворо ученика наставнице Надице Савић Ћујић и сви су награђени неким од одличја.Наши млади песници су стихове о другарству казивали на књижевној вечери 19. априла 2017. Чули смо дивне стихове и риме. Свако од учесника је другарство различито представио, али би стих  "другарство је чаробно дечје царство" могао да обједини све изговорене стихове.
 

У оквиру пројекта „Покренимо нашу децу“ ученици II/3 и II/4 вежбали су планиране активности „Причам ти причу“ и „Весела стопалца“.

Пројекатом „Покренимо нашу децу уводимо свакодневне 15-о минутне физичке активносте за ученике од првог до четвртог разреда у циљу превенције лошег држања, деформитета кичме, гојазности и неактивности код деце овог узраста. Пројекат је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта, а под покровитељством компаније ”Књаз Милош”.
МАЈ 2017.

У уторак, 9. маја 2017. године, у одељењу II/1 одржан је угледни час из ликовне културе. Наставна јединица била је "Једнобојна композиција употребних предмета" - "String art" техника, која се изводи помоћу конца и ексерића. Специфичност овог часа је највише у мултидисциплинарности, јер су у његовој припреми и реализацији поред учитељице Зорице Филиповић, учествовали и предметни наставници Јелена Милошевић (наставник ликовне културе) и Давор Јоцић (наставник техничког и информатичког образовања). Да је вишенедељна припрема уродила плодом, говоре активности ученика, продукти рада и задовољне колеге које су присуствовале часу.

У просторијама Црвеног крста у Јагодини 11. маја додељене су награде за литерарно стваралаштво ученика из нашег града за узраст од 1. до 4. разреда на конкурсу "Крв живот значи". Другу награду је добила Милена Миљковић, а 3. награду Страхиња Михајловић из одељења 2/3. Они су читали своје радове пред присутнима и упознали се са активностима које реализује Црвени крст. За ликовно стваралаштво 3. место освојио је Богдан Новаковић из одељења 7/2.

Активности поводом ДАНА ШКОЛЕ 2016/2017.

Датум Активност
Април Конкурс за химну ОШ „Бошко Ђуричић“
8.05.17.
ПОНЕДЕЉАК
Индијска уметност- оригами
 
Почетак недеље спортских одељењских такмичења- ФЕР ПЛЕЈ У ИГРИ И ЖИВОТУ
СРЕДА
10.05.17.
9.00 Генерална проба
ПЕТАК,
12.05.17.
8.30 Приредба „Фазони и форе
9:00 почетак
10.00 Крос РТС
17.00 Фудбалска утакмица између родитеља и наставника
 
СУБОТА
13.05.17.
СПОРТСКИ ДАН- финале такмичења ФЕР ПЛЕЈ У ИГРИ И ЖИВОТУ
8.00 Наставни дан /петак/
  11.00 КОДиграње-игре робота
11.00 Презентација наставних предмета- изложбе и сл.
 
Попуњавање похвала и диплома
 
 
ПОНЕДЕЉАК,
15.05.17.
11.00 Приредба„Фазони и форе
- са уручивањем награда такмичарима
13.00 Полагање цвећа на бисту Бошка Ђуричића и цртање кредама на тему „Моја школа“
18.00 Свечана приредба
Фазони и форе
УТОРАК
16.05.17.
10:00 Потписивање Споразума о сарадњи са Централним одбором за школство у иностранству СРНемачке
  12.00 Пријем за пензионере
17.00 Промоција „Палчице“
17.00 ПАНАЂУР- продајна изложба дечјих радова
СРЕДА
17.05.17.
17.00 Књижевно вече „Моја школа- школа без насиља“
ПЕТАК,
19.05.17.
Прослава Дана школе „Мали рај“
26.05.17. 17.00 ПАНАЂУР- продајна изложба дечјих радова
 

Двадесет седми КРОС РТС-а одржан је 12. маја 2017. године у 10 часова. Учешће у кросу узела је и наша школа. Редослед трка је био следећи:

1. I М -200 м                      7. IV М- 400 м                         13. VII М -600 м                
2. I Ж- 200 м                     8. IV Ж- 400 м                        14. VII Ж -500 м
3. II М -300 м                     9. V М -500 м                         15. VIII М- 600 м
4. II Ж- 300 м                  10.V Ж -400 м                         16. VIII Ж- 500 м
5. III М -350 м                  11.VI М- 500 м
6. III Ж- 350 м                 12. VI Ж- 400 м                    
 

Разред                                         Освојена места
                  девојчице                      дечаци
I 1. Јелица Комарек    
2. Петра Томић           
3.
Хана Спасојевић          
1.Лазар Васић   
2.
Марко Тодоровић   
3.
Андрија Ђукић  
II 1. Ива Милошевић
2. Тијана Стаменковић
3. Тара Костадиновић
1. Никола Штетић
2. Лав Коцић
3. Страхиња Чолић
III 1. Нађа Петровић
2. Лана Тодосијевић
3. Софија Васић
1.Урош Гутић
2. Лука Марковић
3. Петар Ђуретић
IV 1. Маша Савић
2. Мила Јововић
3. Теа Јанићијевић
1. Урош Филиповић
2. Алекса Ђекић
3. Стеван Матић
V 1.Тамара Штетић
2.Милена Миљковић
3.Анђела Стевановић
1.Немања Грубановић
2.Давид Павловић
3.Урош Милошевић
VI 1.Тијана Маринковић
2.Невена Стошић
3.Кристина Ђорђевић
1.Матија Пејчић
2.Матија Томић
3.Виктор Петровић
VII 1.Марина Михајловић
2.Јована Адега
3.Анђела Добросављевић
1.Иван Нешић
2.Ђорђе Ристић
3.Немања Станковић
VIII 1.Николина Милић
2.Наташа Филиповић
3.  /
1.Драган Стојичевић
2.Марко Филиповић
3.Дамјан Ралевић
 
 
 


ЈУН 2017.

Ученици ОШ „Бошко Ђуричић“ редовно читају часописе „Мали Витез“ и „Витез“, па тако сваке године шаљу своје радове на велики  Витезов наградни конкурс.   

Награђени ученици наше школе позвани су у мају на доделу диплома и књига. Сви су нестрпљиво очекивали дан доделе награда.

На доделу награда 11. јуна ка  Београду и Сава Центру кренули су награђени ученици, који су представљали своја одељења: Леа Марковић 1/1, Хана Спасојевић 1/2, Лазар Васић 1/1, Јелица Комарек 1/2, Анђела Костић 2/1, Ива Ристић 2/1, Милена Миљковић 2/3, Лана Антонијевић 2/3, Богдан Ђуретић 2/3 , Петар Костић 2/3, Страхиња Михајловић 2/3, Илија Томић 2/3, Тина Мијајловић 2/3, Ања Летић 2/4 и Богдан Станковић 3/2 заједно са својим учитељицама Лепосавом, Александром, Зорицом, Мирјаном, Наташом, Радицом и педагогом школе -Лилом.

Београдски фестивал писаца за децу „Витезово пролеће“ је по петнаести пут окупио децу из целе Србије и окружења и наградио их за ликовно и литерарно стваралаштво уз присуство великог броја српских писаца за децу. 

Вратили су се задовољни и поносни што су били део овог песничког и "витешког" фестивала.
У просторијама Учитељског факултета у Београду, у оквиру ХХХI Сабора учитеља Србије, 18. јуна одржана је Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу. Своје примере добре праксе представиле су  учитељице Мирјана Милошевић и Александра Филиповић из Основне школе „Бошко Ђуричић“.
         Мр Мирјана Милошевић, учитељица 2. разреда, присутнима је презентовала рад „Палчица као огледало наставних и ваннаставних активности ученика 1/3“. Рад је специфичан по томе што мотивише ученике да се максимално ангажују у свим активностима  и промовише све наставне и ваннаставне активности ученика током школске године. Присутнима је представила и часописе претходних генерација „Звончицу“, „Играоницу“ и „Креативка“. Рад  је публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа учитеља.
         Једна од најмлађих презентера била је Александра Филиповић, приправник ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини. Присутнима је представила два рада: „Редодоминаре и Редошифрарица - редни бројеви кроз игру“ и „Биберчетове муке - наш су пут до знања и науке“. Поред поменутих презентованих радова, Александра Филиповић је ове године аутор још шест радова публикованих у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа учитеља.

              Размена искустава и презентовање примера добре праксе је један од начина на који се учитељице наше школе редовно стручно усавршавају.