Летопис 2017/2018.

Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.

ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Васпитно-дисциплински поступак

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.СЕПТЕМБАР 2017.

Пријем првака обележен је 1. септембра уз занимљив програм, који су за своје нове другаре припремили ученици наше школе.Општинско такмичење у пливању одржано је 11. септембра у аква парку. Ученици наше школе остварили су завидне резултате:

 1. Шошић Илија (5. разред) краул - 1. место
 2. Коцић Вук (5. разред) краул - 2. место
 3. Стојановић Богдан (8. разред) краул - 1. место
 4. Миленковић Раде (8. разред) краул - 2. место
 5. Милутиновић Матеја (3. разред) леђа - 2. место
 6. Радосављевић Ива (4. разред) леђа - 1. место
 7. Коцић Уна (4. разред) леђа - 2. место
 8. Стојановић Уна (6. разред) леђа - 2. место
 9. Марковић Јана (7. разред) леђа - 1. место
 10. Тодоровић Јанко (3. разред) прсно - 2. место
 11. Стојковић Ана (3. разред) прсно - 2. место
 12. Павловић Нађа (3. разред) делфин  - 2. место
 13. Шошић Немања (5. разред) делфин - 1. место
ОКТОБАР 2017.


 

Традиционално се у октобру сваке године у целом свету обележава Дечја недеља.
Ученички парламент наше школе је поводом Дечје недеље, која се ове године одржавала од 2. до 8. октобра, организовао много лепих и хуманитарних активности.
Организовали су хуманитарну акцију за девојчицу наше школе.
За ученике виших разреда организовано је такмичење за најлепшу учионицу и Фестивал кратког анимираног филма.
Ученици Ученичког парламента су у сарадњи са ученицима нижих разреда направили анкету о правима деце, а питања и одговоре можете видети на паноу у холу наше школе.Дечја недеља је иза нас, а са њом и многе спортске активности које су организовали наставници физичког васпитања наше школе.
За дечаке виших разреда организовани су турнири у фудбалу и кошарци, а за девојчице такмичења по разредима у одбојци и рукомету.
Стихови о дечјим правима

Чланови литерарних секција млађих разреда 17. октобра казивали су своје стихове о дечјим правима на првој књижевној вечери у овој школској години.Поводом 17. октобра, Дана ослобођења Јагодине од фашизма, на свечаној седници Скупштине града, заслужним појединцима и колективима уручене су Октобарске награде. Међу награђенима је и ученик наше школе Димитрије Богдановић,VIII/2.
     Димитрије Богдановић је ученик VIII разреда Основне школе „Бошко Ђуричић“. Поседује изузетан таленат за природне науке. На математичким такмичењима осваја награде од 2. разреда. У шестом разреду је освојио 3. награду на Државном такмичењу из физике. У школској 2016/2017. постигао је следеће резултате: похвала у републичком финалу Интернет математичке олимпијаде, похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2017“, 3. награда на Општинском такмичењу и 2. награда на Окружном такмичењу из математике, 1. награда на Општинском и 1. награда на  Окружном такмичењу из физике, 2. награда на Државном такмичењу из физике, 3. место на Општинском такмичењу из биологијe, 2. награда на Општинском и 2. награда на Окружном такмичењу из хемије.
    Због свих ових успеха, беспрекорног понашања и залагања у школским активностима Димитрије Богдановић је постао узор свим вршњацима у школи. Он је пример вредног, упорног и успешног ученика, којим се цела школа поноси. Очекујемо да ће Димитрије Богдановић и убудуће низати престижна признања и награде.

    


Дан здраве хране, као и претходних година, традиционално је обележен 16. октобра у нашој школи. Врло је битно да у време брзог живота и брзе хране подсетимо ученике на основна правила здраве исхране и здраве стилове живота. Чланови биолошке и еколошке секције, ученици од V до VIII разреда, уз савете и инструкције својих наставница биологије Славице Радивојевић и Маријане Спасић, припремили су ову манифестацију. У помоћ су им прискочиле и наставнице Александра Милојевић и Ана Милошевић. Израдом паноа и пирамиде исхране показали су својим другарима најважније намирнице које би требало користити у свакодневној исхрани због извора витамина, минерала и биљних влакана. Ученице осмог разреда одржале су кратко предавање о здравој исхрани својим другарима, а направљена је и јестива изложба здраве хране, те су ученици имали прилике и да се послуже воћем и храном направљеном на здрав начин.     Ученици трећег и чевртог разреда посетили су 12. октобра Музеј наивне и маргиналне уметности. Уживали су у предивним делима уметника наиваца и од кустоса сазнали о делатностима којима се музеј бави.
     После посете уживали су на сунцу у оближњем парку. Дан им је протекао у уживању у уметности, шетњи и игри.У "Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре" Братислава Голића, у издању "Српске куће" из Пожаревца, објављени су стихови наших ученика Милице, Ивоне, Митре, Лане, Богдана, Анастасије, Страхиње, Тине и Милене.Трећа конференција ученичких парламената централне Србије одржана је 19. октобра у Смедереву. Основна школа „Бошко Ђуричић“, препозната као једна од водећих у нашем округу, добила је позив од Градског парламента ученика Смедерева да својим учешћем подигне ниво рада ове конференције. Учешће су узели и представници школа из Краљева, Шапца, Ваљева, Ужица, Чачка и Винче. Поред представника школа, учествовали су и представници Министарства просвете и локалне заједнице.
     Тема  овогодишње конференције била је „Утицај медија на развој медијске културе  код основаца“. Учесници су се најпре окупили у ОШ „ Др Јован Цвијић“, где су  ученици наше школе говорили о досадашњем раду  Ученичког парламента и  разменили искуства са ученицима из осталих градова. Након представљања, одржана је конференција у просторијама Музеја у Смедереву.  Подељени у групе, ученици из свих градова су имали прилику да учествују у различитим радионицама.  Највише пажње је било посвећено утицају медија на децу адолесцентског узраста, као  и на позитивне и негативне стране коришћења друштвених мрежа. Представници наше школе  су активно учествовали у свим дебатама, показали кретивност и  дружили се са својим вршњацима. На крају конференције састављена је заједничка декларација и изражена жеља да се ученици из различитих округа  и даље окупљају, проширују своја знања и размењују искуства. Уследило је заједничко разгледање центра Смедерева и културних знаменитости.
     Ученици ОШ „Бошко Ђуричић“ су на најбољи начин представили своју школу и округ, задовољно отишли кућама, обогаћени за нова знања, која ће поделити са својим друговима.На Републичком такмичењу деце композитора у Београду, у конкуренцији од 500 такмичара,  Неда Ивановић (ученица осмог разреда школске 2016/2017. год.) освојила је другу награду.
„Фестивал дечјег музичког стваралаштва – деца композитори“  је специфично такмичење које се већ 22 године одржава под покровитељством Министарства просвете и Министарства културе. Током сваке школске године, у периоду од јануара до марта, из целе Србије пристижу дечје композиције. Стручни жири одабира најбоље, а затим се те најбоље композиције изводе на концерту у Београду. Тај концерт је такмичарског карактера и композиције изводе деца која су их компоновала.
Од 500 и више композиција из целе Србије, пристиглих током школске 2016/2017. године, композиција Неде Ивановић, ученице VIII3, прошла је у финале Републичког такмичења.
То финале-концерт је одржано 23. октобра 2017. год. у сали Дечјег културног центра у Београду. Неда је уз подршку публике успешно наступила и осећајно и изражајно одсвирала своју „Rabusutori“ - љубавну причу за клавир. Освојила је другу награду! Ово је велики успех наше ученице и школе!У Завичајном музеју 27. октобра ученици трећег разреда проширили су своје знање о различитим траговима прошлости и истраживали о животима људи и догађајима од најстаријих времена до данас. 

         Разгледајући старе предмете које су људи некад користили у домаћинству сазнали су како су они изгледали и од ког материјала су направљени. Најзанимљивији су били разноврсни писани трагови, који су их упознали са историјским документима.
       Час о писаним, материјалним и обичајним траговима прошлости прошао је занимљиво и поучно, уз дружење и предивно излагање кустоса музеја.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ СА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ НЕМАЧКЕ, ОДРЖАНОГ У ПЕРИОДУ ОД 15.10. ДО 28.10. 2017. НА ИНСТИТУТУ ЗА ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ПИТАЊА У ЈЕНИ

     Програм семинара је био јако разноврстан. Предавања су држали доц. др Бон (Bohn) и доц. др Бихеле (B. Biechele), доц. др Бонати (Bonati) и доц. др Санчез (Sanchez) из области новијих истраживања о језику у употреби (временски и просторно), методике описмењавања и вишејезичности, као и из области когнитивно-афективне неуролингвистике.
     Хоспитирање је организовано у школама са инклузијом, тзв. интегративним школама, те је на тај начин пружена могућност за размену искустава и за увид у методичко-дидактичко обликовање наставе у разредима од 1. до 4. у основим школама, где је било речи и о проблему недостатка наставног кадра, тј. учитеља у Јени. Поред тога одржана је и једнодневна хоспитација на институту за интеркултурална питања у којем се имигранти оспособљавају за живот у немачкој заједници, уче језику, али и културолошким специфичностима.
     Циљ семинара је био давање подстицаја за примену иновативних метода у настави немачког језика као страног. Све теме коју су презентоване у току семинара оријентисане су на теоријски део, као и практични део наставе, како би се стекао што бољи увид у област методике и дидактике, како наставе немачког језика, тако и наставе уопште, будући да су према програму семинара хоспитирани и часови математике, немачког језика, природе и друштва и енглеског језика.НОВЕМБАР 2017.


У Крагујевцу је 15. новембра 2017. године одржано Републичко такмичење у пливању.
Петоро наших ученика је на претходном такмичењу остварило учешће.

Остварени су следећи резултати:

Немања Шошић V/4 (50 метара - делфин) - 2. место
Илија Шошић V/4 (50 метара - краул) - 2. место
Ива Радисављевић IV/2 (50 метара - леђно) - 10. место
Уна Стојановић VI/2 (50 метара - леђно) - 13. место
Јана Марковић VII/4, прошлогодишња победница на 50 метар - краул, није учествовала због такмичења у Турској.

Сваке последње недеље у месецу реализује се "Дан отворених врата за родитеље" ученика III/3.
Дана 28. 11. 2017. од 1. до 5. часа 15 родитеља присуствовало је часовима. Њихови наведени разлози присуства, у попуњеним анкетама, су дружење с дететом, пружање подршке раду учитељице и детета, уживање у радној атмосфери, али и праћење напредовања детета.        Ученици 3/3 увек радо ишчекују овај дан јер воле да им се пружи пажња и да целог дана буду с родитељима.
ДЕЦЕМБАР 2017.

Поводом Дана Историјског архива у Јагодини, 6. децембра, у сали Скупштине града одржана је пригодна свечаност којом је обележен Дан Архива и 66 година постојања ове угледне установе окружног значаја која се бави сакупљањем архивске грађе и историографијом. Представници Архива уручили су часопис „Корени“ ученицима основних и средњих школа, а међу њима и представницима наше школе Немањи Спасићу 6/1,Ђорђу Јеремићу 7/4 и Алекси Маринковићу 7/4, који су остварили одличне резултате на такмичењима из историје.
  У Народној библиотеци "Радислав Никчевић" 6. децембра одржана је промоција једне од најпопуларнијих књига за децу "Урнебесна физика". Ученици шестог разреда наше школе са наставницом физике Надицом Савић Ћујић присуствовали су овом догађају. Гост на Дечјем одељењу био је и коаутор књиге Бранко Стевановић, који је је на крајње забаван начин представио књигу пуну примера експеримената погодних управо за ученике шестог и седмог разреда. Наши ученици су уживали у овом дружењу и пренеће утиске својим другарима који нису присуствовали овој сјајној промоцији.
Ученици наше школе представили су се на литерарном конкурсу у Народној библиотеци поводом Месеца књиге, који се традиционално одржава сваке године. Награда и сам конкурс носе име истакнутог Јагодинца Јаре Лабуда. Ово литерарно такмичење за ученике основних и средњих школа одржано је 1. децембра у Народној библиотеци. Нашу школу представљали су следећи ученици: Катарина Миљојковић, Миа Петровић и Богдан Новаковић. У јакој конкуренцији, у категорији основних школа, другу награду освојио је ученик осмог разреда наше школе Богдан Новаковић са песмом „Лифт“. Честитамо!     Ученици одељења VIII/1 схватили су да свакодневни доласци у школу могу бити и те како занимљиви. Ближи нам се Нова година, па су у складу са тим решили да им последња недеља календарске 2017. године у школи протекне у празничном расположењу. Организовањем кратких приредби и скечева у складу са наставним програмом и долазећим празницима ученици овог одељења уживају у дружењу и веселе се предстојећим празницима.

Ученици наше школе су организовали хуманитарну акцију поводом предстојећих празника и посетили Дечје одељење Дома здравља. Том приликом су чланови Ученичког парламента поделили прикладне поклоне малишанима који бораве на овом одељењу и који ће празнике провести у болници.
  Републичко финале VIII Интернет математичке олимпијаде одржано је у недељу, 10. и 17. децембра, у просторијама МД „Архимедес“ у Београду. Шесторо ученика наше школе су били учесници овог нивоа такмичења. У републичком финалу су остварили следеће резултате:

Димитрије Богдановић (8/2) - 2. награда

Петар Ђуретић (4/3) - 3. награда

Ђорђе Ристић (8/2)  - похвала

Миа Петровић (5/2) - похвала

Војин Младеновић (4/3) - похвала

Ученици одељења VII/3 припремили су слаткише и написали честитке на немачком језику за ученике одељења I/3. На тај начин су ученици седмог разреда лепим гестом показали да мисле на најмлађе, али и жељу да их мотивишу у учењу немачког језика.
Ученици III/3 и III/4 су 18. децембра 2017. одржали прву ликовну радиницу ове школске године. Креативност ученика, групни рад, дружење ученика, дивна атмосфера током рада, као и тимски рад учитеља Давора и учитељице Мирјане су видно представљени на два паноа који су изложени у холу школе.
ЈАНУАР 2018.

Чланови литерарне и ликовне секције ученика III/3 су за послате радове у септембру, октобру и новембру од редакције "Светосавског звонца" добили петнаест награда. Награђени ученици су: Страхиња, Лана, Тина, Богдан, Вук, Митра, Миа, Илија Ж, Анастасија, Милица, Ивона и Софија.


Чланови литерарних секција од 2. до 4 .разреда дружили су се на литерарној вечери 28. децембра 2017. Теме о којима су писали наши мали песници биле су Нова година, Деда Мраз, Новогодишња јелка... Дивно су казивали своје стихове пред друговима, родитељима и учитељима у претпразничној атмосфери.
Поводом Светог Саве литерарна секција наше школе организовала је литерарни конкурс за ученике виших разреда на тему "Свети Сава своме народу". Ученици су се потрудили да кроз песму или причу представе нашег просветитеља и подсете на све оно што је оставио нашем народу у наслеђе. Након читања написаних радова уследило је гласање. Стручни жири састављен од наставника српског језика одабрао је најбољи рад, али су тако и сви учесници конкурса имали могућност да одаберу најбољи рад под условом да не гласају за себе. Наставници су одабрали рад Катарине Миљковић 6/3, а учесници рад Миле Јововић 5/2. За успех на овом конкурсу Катарина и Мила награђене су прикладним књигама. Одабрани радови су прочитани и на свечаној приредби 27. јануара.  И ове године за Светог Саву ученици четвртог разреда су са својим учитељицама приредили интересантан културно-уметнички програм. Учесници приредбе су били и ученици старијих разреда, који су пригодним хорским песмама улепшали овај дан. Смењивали су се различити поучни кратки драмски комади у духу светосавља. Ученици наше школе су и овај пут показали своје таленте за глуму, песму и игру. Поред ученика и наставника, приредби је присуствовао и велики број родитеља.Тимски рад учитеља Давора и учитељице Мирјане омогућио је одржавање још једне ликовне радионице ученика трећег разреда. 
     Уз пригодну музику, мотивисани стиховима и цртежима, ученици су цртали просветитеља Саву. Ликовни радови настали на овом часу изложени су у холу школе.  Школско такмичење из математике је одржано у петак, 19. јануара. Учествовало је 117 ученика од трећег до осмог разреда. Израда задатака је трајала два сата.

     Похваљујемо све ученике који су се пласирали на Општинско такмичење, које ће бити одржано 24. фебруара 2018. у ОШ „Милан Мијалковић“ ( III и IV разред ) и ОШ „17.октобар“ ( V - VIII разред ).

ФЕБРУАР 2018.

Ученички парламент наше школе 6. фебруара обележио је Дан сигурнијег интернета низом активности. Ученици су погледали кратке филмове о безбедности на интернету, а затим кроз разговор наводили своја и туђа искуства о томе шта се све на интернету може доживети. Уследила је израда плаката инспирисана одгледаним филмовима. Сваки плакат носи одређену поруку и за циљ има развијање свести о безбедности у виртуелном свету. Почетком другог полугодишта планиране су активности са осталим ученицима школе, где ће се разговарати о сигурнијем интернету.
Поводом Међународног дана матерњег језика школска библиотека је организовала акцију „Читај гласно“. У холу наше школе смењивала су се одељења старијих разреда и заједно са школским библиотекаром бирали одломке из својих омиљених књига које су прочитали својим друговима. Циљ ове активности био је подстицање читања, неговање матерњег језика, али и потреба да се пробуди свест и одговорност оних на којима свет остаје.

Школско такмичење у клизању одржано је 17. фебруара 2018. год. на градском клизалишту са почетком у 9:30 часова. За такмичење у клизању пријавило се 25 ученика наше школе, а од овог броја за општинско такмичење квалификовало се 10 ученика (најбољи остварени резултат). 

     Општинско такмичење у клизању одржано је на градском клизалишту 19. и 21. фебруара 2018. год. са почетком у 18 часова. Tакмичење у клизању организовано је као појединачно и екипно-штафетно у дисциплини брзине пролаза полигона. Најкраће збирно пролазно време даје најбољи резултат на основу кога се добија листа пласмана. За свако обарање чуња или пада такмичара додаје се по једна секунда, а код неизвршења задатака дисквалификација. 

     Нашу школу представљали су следећи ученици у појединачном такмичењу и освојили следеће пласмане: 

У категорији I и II разреда                                                                                                               
Урош Васић 4. место 
Срна Коцић 1. место 

У категорији III и IV разреда 
Лав Коцић 2. место 
Уна Коцић 1. место 

У категорији V и VI разреда 
Вељко Самарџић 1. место 
Соња Јовановић 4. место

У категорији VII и VIII разреда 
Игњат Јарамаз 3. место 
Јелисавета Милосављевић 2. место 

Екипа наше школе у екипно-штафетној дисциплини брзине пролаза полигона освојила је 1. место. 
Екипу су сачињавали следећи ученици:
Урош Васић, Срна Коцић, Лав Коцић, Уна Коцић, Вук Коцић, Соња Јовановић, Јелисавета Милосављевић и Игњат Јарамаз.
Општинско такмичење из математике одржано је 24. фебруара 2018. у ОШ „Милан Мијалковић“ (III и IV разред) и у ОШ „17.октобар“ (V - VIII разреда). Наша школа имала је 51 представника. Остварени су изузетни резултати:

1.награда
Ђорђе Марковић  3/4                         
Магдалена Трајковић     3/4               
Тодор Живадиновић  5/4
Јелена Јанићијевић   5/2
Деспот Јанићијевић  6/3
Димитрије Богдановић  8/2

 2.награда
Андрија Ћирић  3/3
Јанко Тодоровић 3/1
Митра Михајловић  3/3
Кристијан Шарчевић  4/1
Урош Јовић  5/4
Миа Петровић  5/2
Игњат Јарамаз  8/2
Ђорђе Ристић   8/2
 
3. награда
Никола Адамовић  3/3
Софија Васић   4/3
Петар Лакетић  4/3
Ленка Александрић  5/2
Владимир Јовановић 5/5
 
похвала
Вук Лапчевић  3/1
Нађа Павловић 3/1
Страхиња Михајловић 3/3
Војин Младеновић  4/3
Петар Ђуретић 4/3
Страхиња Стојадиновић 4/3
Јанко Николић  4/3
Илија Шошић  5/4
Вељко Ивановић  5/3
Исидора Ђорић  6/2
Јован Рашић  7/4
Андреа Вучковић  7/1
Страхиња Миљковић 8/2

     Ученици млађих разреда су последњи дан фебруара провели у дворишту играјући се на снегу. Атмосфера је била предивна, сви срећни и разиграни, само су летеле грудве, а никоме није било хладно.МАРТ 2018.


     У суботу, 3. марта, град Јагодина у сарадњи са Јагодинским спортским савезом „ ЈАССА “ организовао је такмичење у вештини скијања слалом са почетком у 9 часова.

     После прве трке осморо са најбољим временом у свакој категорији учествовали су у финалној вожњи. Времена из прве и друге трке су се сабирала и чинила укупан резултат тог такмичара.

Ученици наше школе постигли су запажене резултате.
 

У категорији од I до IV разреда

Уна Коцић - 1. место

Теодора Павловић - 2. место

Лав Коцић - 2. место
 

У категорији од V до VIII разреда

Уна Стојановић - 1. место

Милица Рашић - 2. место

Немања Јанковић - 1. место

Јован Рашић - 4. место
 

Ученици су награђени медаљама, дипломама, као и новчаним наградама.


Ученици III/3 и III/4 су 5. марта одржали двачасовну ликовну радионицу уз присуство психолога и учитеља. Креативним радом учитељ Давор и учитељица Мирјана подстакли су ученике на разноврсна решења за израду осмомартовских поклона.
      Општинско такмичење – Књижевна олимпијада одржано је у суботу, 10. марта, у нашој школи.

Остварени су следећи резултати:СЕДМИ РАЗРЕД

Богдан Урошевић 7/4 – 1. место

Страхиња Терзић 7/4 – 2. место

Нина Ђурђевић 7/1 – 3. местоОСМИ РАЗРЕД

Ката Ђорђевић 8/1 - 3. место

Јована Милошевић 8/4 - 3. местоУчитељица Мирјана Милошевић одржала је занимљив час у петак, 16. марта. За утврђивање врста речи на часу српског језика у одељењу III/3 учитељица је користила "паметне фасцикле" као начин систематизације примењеног стеченог знања. Ученици су решавали задатке, одлагали их на одређено место у "фасцикли" и понављали о врстама речи користећи и мапе ума.      Час је био занимљив ученицима, као и присутним колегама.

Ученици млађих разреда су 16. марта посетили Културни центар и уживали у занимљивој представи "Зачарано магаренце" у извођењу Дечјег драмског студија Градског позоришта из Јагодине.
    Ученици су се радо упустили у пустоловину заједно са магаренцетом и решили да буду на његовој страни.
Светски дан поезије, као и Међународни дан шума, 21. март, ученици млађих разреда обележили су казивањем стихова о буђењу природе у пролеће. Учешће су узели сви чланови литерарних секција од 2. до 4. разреда. "Младе поете" наше школе су својим стиховима о доласку пролећа на предиван начин обележили ове важне датуме за све нас.
     У Хали спортова "Јасса" 16. марта одржано је Општинско првенство у атлетици града Јагодине у дворани. Учествовале су све градске и сеоске школе. На овом такмичењу ученици наше школе постигли су следеће резултате:


ТРЧАЊЕ 30 МЕТАРА

1. Миљковић Милена 6/4 - 1. место
2. Штетић Тамара 6/4 - 2. место


МЕДИЦИНКА - СТАРИЈИ ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ

1. Ђорђевић Петар 8/3 - 1. место (дечаци)
2. Маринковић Тијана 7/4 - 1. место (девојчице)

МЕДИЦИНКА - МЛАЂИ ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ

1. Ђорић Ђорђе 5/1 - 1. место
2. Лазић Марија 6/2 - 2. место

ДАЉ ИЗ МЕСТА - СТАРИЈИ ПИОНИРИ И ПИОНИРКЕ

1. Филиповић Урош 5/4 - 1. место
2. Ђорђевић Миљан 5/4 - 2. место
3. Миљковић Милена 6/4 - 3. местоОпштинско такмичење из биологије одржано је 17. марта 2018. године у ОШ „17. октобар“.

Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
 

V разред

Јелена Јанићијевић 5/2  - 2. место (пласман на окружно)
Миа Петровић 5/2 – 3. место
Мила Јововић 5/2 – 3. место
Вељко Ивановић 5/3 – 3. место
 

VI разред

Исидора Ђорић 6/2 - 2. место (пласман на окружно)
Ива Нешић 6/2 - 2. место (пласман на окружно)
Зорана Стијовић 6/2 - 2. место (пласман на окружно)
Невена Трајковић 6/4 - 2. место (пласман на окружно)
Лена Корићанин 6/3 – 3. место
 

VII разред

Богдан Урошевић 7/4 – 1. место (пласман на окружно)
Милица милановић 7/2 - 2. место (пласман на окружно)
Христина Нешић 7/2 - 2. место (пласман на окружно)
Сара Митић 7/1 – 3. место
 

VIII разред

Јована Младеновић 8/1 – 2. место (пласман на окружно)
Вања Вуковић 8/2 – 2. место (пласман на окружно)
Јована Здравковић 8/1 – 3. место
 


Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 24. марта у ОШ "Рада Миљковић".

Ученици наше школе постигли су следеће резултате:

V разред
1. Мила Јововић - 1. место (пласман на окружно)
2. Немања Шошић - 2. место (пласман на окружно)
3. Ленка Милановић - 3. место
4. Јелена Јанићијевић - 3. место
5. Лана Томашевић - 3. место

VI разред
1. Анастасија Зувић - 2. место (пласман на окружно)
2. Марија Јовановић - 2. место (пласман на окружно)
3. Невена Трајковић - 2. место (пласман на окружно)
4. Анастасија Арсић - 3. место

VII разред
1. Богдан Урошевић - 2. место (пласман на окружно)

VIII разред
1. Тамара Радосављевић - 1. место (пласман на окружно)
2. Немања Радић - 2. место (пласман на окружно)
3. Ружа Богдановић - 2. место (пласман на окружно)
    
     Окружно такмичење из математике за ученике од 4. до 8. разреда одржано је у недељу, 25. марта, у ОШ „13. октобар“ у Ћуприји.

 

Наши ђаци су остварили следеће резултате:
 

Јелена Јанићијевић 5/2 - 2. награда

Ђорђе Ристић 8/2 - 2. награда

Урош Јовић 5/4 - 3. награда

Тодор Живадиновић 5/4 - 3. награда

Димитрије Богдановић 8/2 - 3. награда

Кристијан Шарчевић 4/1 - похвала

Софија Васић 4/3 - похвала

Миа Петровић 5/2 - похвала

Игњат Јарамаз 8/2 - похвалаСваког месеца у нашој школи за родитеље се организује "Дан отворених врата". Родитељи присуствују часовима договореног дана, друже се са својом децом и прате њихов рад у школи.

     Девет родитеља је 21. марта присуствовало часовима у одељењу III/3. На крају посете попунили су анкете о присуству часовима. Као разлог посете родитељи најчешће наводе: увид у активност и понашање детета на часу, начин да се покаже детету да жели да буде упућен у оно што оно ради у школи, дружење с дететом у школској средини, као и подршка учитељици, јер су на истом задатку васпитања и образовања детета. 

 


Oпштинско такмичење из географије одржано је 11. марта у ОШ "Љубиша Урошевић" у Рибару.

Ученици наше школе постигли су следеће резултате:


VII разред

1. Мина Симовић – 1. место (пласман на окружно)

2. Стефан Стојановић – 1. место (пласман на окружно)

3. Богдан Урошевић - 1. место (пласман на окружно)


VIII разред

1. Немања Радић - 1. место (пласман на окружно)


Oпштинско такмичење из историје одржано је 17. марта у ОШ "Горан Остојић".

Ученици наше школе постигли су следеће резултате:VI разред

1. Зорана Стиовић – 2. место (пласман на окружно)

 

VII разред

1. Алекса Маринковић - 2. место (пласман на окружно)
     У Електротехничкој и грађевинској школи „Никола Тесла” у Јагодини 30. марта 2018. одржано је такмичење „Мост од шпагета”, које подразумева прављење моста од Barilla шпагета.

     На такмичењу су учествовали ученици ОШ „Бошко Ђуричић” распоређени у две екипе:
 
„Краљице”:

 1. Сашка Радовановић
 2. Ива Јовановић
 3. Лена Филиповић
 4. Ката Ђорђевић
 
„Хемичари”:

 1. Јована Здравковић
 2. Јована Младеновић
 3. Богдан Вулић
 4. Милица
 
Екипа „Краљице” је на такмичењу освојила треће место!
 
Подршку ученицима су пружали наставници Марија Нићифоровић и Предраг Стевановић.
 АПРИЛ 2018.Окружно такмичење из историје одржано је 22. априла у ОШ "Јован Јовановић Змај" у Свилајнцу.


Ученик наше школе Алекса Маринковић 7/4 освојио је 1. место и пласман на републичко такмичење.
Републичко финале такмичења „Мислиша 2018“ одржано је 22. априла 2018. у просторијама МД „Архимедес“ у Београду.


ОШ „Бошко Ђуричић“ је имала два представника.


Димитрије Богдановић (8/2) је освојио 3. награду, а Јелена Јанићијевић (5/2) похвалу .Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 29. априла у ОШ "Ђура Јакшић", у Параћину.Ученици наше школе остварили су следеће резултате:V разред

Немања Шошић  V/4 - 2. место

Мила Јововић V/2 - 3. местоVII разред

Богдан Урошевић VII/4 - 2. место

     Дан планете Земље (23. април) обележен је у нашој школи. Учествовали су представници свих градских школа и једне сеоске (ОШ "Љубиша Урошевић, Рибаре). Ученици осмог разреда учествовали су у припремљеном квизу, а остали су имали задатак да направе паное о планети Земљи. Било је ово једно лепо дружење са другим школама и радујемо се новим приликама за сарадњу.


МАЈ 2018.

Обележен је Дан школе 15. маја у Културном центру и том приликом су промовисани сви ученици и наставници, који су ове школске године постигли запажене резултате на различитим нивоима такмичења.
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржало је акцију промовисања читања издавачке куће „Клет“ с циљем да наставници српског језика у основним школама формирају читалачке клубове и да тако стимулишу ученике да читају додатну литературу.  Наша школа била је део тог пројекта.
     Читалачки клуб је оформљен почетком школске године, а након тога је одржано шест радионица са ученицима седмог и осмог разреда. Чланови Читалачког клуба наше школе показали су велико интересовање и били су у прилици да прочитају пет награђених романа: „Ја, Алексија“, „Кад су се други пут развели моји родитељи“, „Перо птице Додо“, „Блогерка“ и „Необични ђаци“.
     Сви чланови клуба добили су  победнички роман на поклон, а на крају шесте радионице оценили су прочитане романе и тиме учествовали у наградној игри. Педесет ученика из целе Србије је освојило посебне награде, међу којима је и Миона Филиповић, ученица седмог разреда наше школе. Захваљујемо се свим члановима Читалачког клуба са жељом да се дружимо и следеће године.


ЈУН 2018.


На првом фестивалу школских драмских секција "Глумац школарац", представили смо се представом "Нушић некад и сад".
И освојили 1. место по одлуци стручног жирија и 1. место по одлуци дечијег жирија. 

У понедељак, 11. јуна 2018. године, у нашој школи додељене су Вукове дипломе следећим ученицима 2003. генерације:

Јована Здравковић (8-1)
Јована Младеновић (8-1)
Богдан Вулић (8-1)
Ката Ђорђевић (8-1)
Лена Филиповић (8-1)
Вања Вуковић (8-2)
Димитрије Богдановић (8-2)
Ђорђе Ристић (8-2)
Страхиња Миљковић (8-2)
Игњат Јарамаз (8-2)
Анастасија Ковачевић (8-3)
Теодора Лазић (8-3)
Тамара Радосављевић (8-4)
Немања Радић (8-4)
Никола Јовановић (8-4)


Истом приликом ученик Димитрије Богдановић (8-2) проглашен је за ђака генерације 2003.