Летопис 2018/2019.

Летопис 2018/2019.


Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.
 
ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
 
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана. Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.
 
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
 
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
 
ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
 
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
 
Васпитно-дисциплински поступак
 
Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.
 
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика
 
За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

СЕПТЕМБАР
 
Пријем првака
 
У понедељак, 3. септембара у 9.00 часова, наша школа ја постала богатија. Пријем ђака првака одржан је у школском дворишту уз поздрав директора и пригодан програм наших најмлађих ученика. Учитељице  су дочекале своје нове ученике. 

Активности поводом Дечје недеље
 
     У петак, 5. октобра 2018. године, са почетком у 13 часова, ученици драмске секције наше школе представиће се представом „Нушић – некад и сад“ у Културном центру. У петак представу гледају ученици од 5. до 8. разреда, а у понедељак, 8. октобра, ученици од 1. до 4. разреда.
     Дечја недеља је прилика да друг помогне другу и зато је представа хуманитарног карактера, где ће се улазницом од 50 динара помоћи ученицима који немају потребне уџбенике. Сакупљен новац предати разредном старешини или секретару школе.
     У оквиру Дечје недеље ученици драмске секције покренули су још једну хуманитарну акцију прикупљања школског прибора за другаре и другарице којима је помоћ потребна. До петка библиотекару школе предати школски прибор који вам више не треба (старе бојице, оловке, лењире, гумице, пернице...). Акцију је подржао и Ученички парламент наше школе, a oрганизатори акције су ученици драмске секције и наставница Ивана Комарек.
 
ОКТОБАР
 
Октобарска награда
 
     Поводом 17. октобра, Дана ослобођења Јагодине од фашизма, на свечаној седници Скупштине града, заслужним појединцима и колективима уручене су Октобарске награде. Међу награђенима је и ученик наше школе Богдан Урошевић.
     Богдан Урошевић је ученик VIII/4 разреда Основне школе „Бошко Ђуричић“. Поседује изузетан таленат за природне и друштвене науке, што доказују и успеси на многобројним такмичењима из српског језика, хемије, биологије и географије.
     Нарочито бисмо истакли његова учешћа на Републичком такмичењу из географије и Књижевне олимпијаде. Због свих његових успеха, беспрекорног понашања и залагања у школским активностима Богдан Урошевић је узор свим вршњацима у школи. Он је пример вредног, упорног, одговорног и успешног ученика којим се наша школа поноси.
     На основу свега наведеног, сматрамо да Богдан Урошевић, ученик VIII/4 разреда Основне школе „Бошко Ђуричић“, заслужује ово признање, као награду за претходне резултате и подстрек за будуће успехе. Честитамо!
 
Светска недеља математике    
 
     Светска недеља математике почела је у среду, 10. октобра 2018. године. Ученици ОШ „Бошко Ђуричић“ имали су прилику да са својим наставницима погледају три кратка видеа на енглеском језику, које је припремио математичар Џејмс Тентон и чују интересантну причу о "тачкама које експлодирају". Потом су решавали задатке користећи "машине 2-1, 3-1 и 10-1".
     Тачке које експлодирају су увод у бинарни свет рада рачунара, у декадни свет, у коме најчешће размишљамо.
 
Светски дан здраве хране
 
Дан здраве хране, као и претходних година, традиционално је обележен 16. октобра у нашој школи. Врло је битно да у време брзог живота и брзе хране подсетимо ученике на основна правила здраве исхране и здраве стилове живота. Чланови биолошке и еколошке секције, ученици од V до VIII разреда, уз савете и инструкције својих наставница биологије Славице Радивојевић и Маријане Спасић, припремили су ову манифестацију. У помоћ су им прискочиле и наставнице Александра Милојевић, Славица Илић и Ана Милошевић. Израдом паноа и пирамиде исхране показали су својим другарима најважније намирнице које би требало користити у свакодневној исхрани због извора витамина, минерала и биљних влакана. Неда Јовић, Маја Рајковић, Нина Ђурђевић, Теодора Стошић и Сара Митић, ученице осмог разреда, одржале су кратко предавање о здравој исхрани својим другарима, а направљена је и јестива изложба здраве хране, те су ученици имали прилике и да се послуже воћем и храном направљеном на здрав начин.

 
Четврта конференција ученичких парламената централне Србије
 
Четврта конференција ученичких парламената централне Србије одржана је 19. октобра у Смедереву. Основна школа „Бошко Ђуричић“ је и ове године добила је позив од Градског парламента ученика Смедерева да својим учешћем подигне ниво рада ове конференције. Учешће су узели и представници школа из Краљева, Шапца, Ваљева, Ужица, Чачка и Винче. Поред представника школа, учествовали су и представници Министарства просвете и локалне заједнице. Ове године представници наше школе били су ученици седмог и осмог разреда: Нина Ђурђевић, Јана Милић и Алекса Гроздановић.
     Тема  овогодишње конференције била је „Култура комуникације и толеранција у медијима код ученика са освртом на мањинске групе“. Учесници су се најпре окупили у ОШ „ Др Јован Цвијић“, а након обиласка школских просторија, поздрава организатора и директора школе,  одржана је конференција у просторијама Музеја у Смедереву. Рад конференције је отпочео избором радног представништва, а касније су ученици били укључени у радионицу „Како се одбранити од негативног утицаја ријалити програма“. Представници наше школе  су активно учествовали у свим дебатама, показали кретивност и  дружили се са својим вршњацима. На крају конференције састављена је заједничка декларација и изражена жеља да се ученици из различитих округа  и даље окупљају, проширују своја знања и размењују искуства. Уследило је заједничко разгледање центра Смедерева и културних знаменитости града.
     Ученици ОШ „Бошко Ђуричић“ су на најбољи начин представили своју школу и округ, задовољно отишли кућама, обогаћени за нова знања која ће поделити са својим друговима.

 
Посета професора са Универзитета у Марбургу
 
Професор др Катрин Зиболд са Универзитета у Марбургу (Немачка) посетила је 4. октобра нашу школу и присуствовала часу немачког језика у другом разреду. Отворено је питање остваривања сарадње између Универзитета и школе у циљу реализовања праксе за предмет Немачки као страни језик за стране студенте код нас.
Kњижевни сусрети ученика млађих разреда
Ученици од другог до четвртог разреда су у оквиру обележавања Дечје недеље одржали књижевне сусрете и казивали стихове о другарству и дечјим правима. Око 80 ученика је узело учешће на сусретима "Малих песника". Уз присуство родитеља и наставника дружење је протекло у добром расположењ
Пројекат "Основи безбедности деце"
     У организацији Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја у нашој школи припадници Министарства унутрашњих послова ученицима 4. разреда причали су о безбедности деце у различитим ситуацијама. До сада су од планираних осам предавања одржана два о безбедности деце у саобраћају и безбедности коришћења интернета и друштвених мрежа.

 
НОВЕМБАР
 
Квиз "Вукови зналци"
 
Поводом обележавања Дана школе ОШ „Вук Караџић“ у Ћуприји, ученици наше школе учествовали су у квизу „Вукови зналци“. Ове године, нашу школу су представљале: Ива Урошевић, Тара Радосављевић, Невена Трајковић и Нина Ђурђевић. Заједно са ученицима из седамнаест школа Поморавског округа, показале су своје знање из српског језика, хемије и музичке културе и освојиле прво место. Честитамо ученицима и радујемо се сваком њиховом успеху!


 
Међународни дан толеранције
 
Поводом обележавања Међународног дана толеранције 16. новембра организована је интерактивна радионица у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора ,,11. мај". Петоро ученика ОШ ,,Бошко Ђуричић" помагало је ученицима домаћинске школе у изради плаката и играчака од вунице. Сви су уживали у овом дружењу и радују се свакој следећој сарадњи наших школа.


 
Превенција наркоманије и представљање позитивних животних стилова
 
     У четвртак, 29. новембра 2018. године, у просторијама Основне школе ''17. октобар'' у Јагодини одржана је радионица на тему превенције наркоманије и представљања позитивних животних стилова, у организацији Ученичког парламента Техничке школе у Ћуприји. Радионици су присуствовали представници УП свих основних школа из Јагодине. Нашу школу представљале су председница УП Нина Ђурђевић и Јана Милић, заједно са координатором УП, наставником Грађанског васпитања Марком Радивојевићем. Водитељ радионице био је координатор УП Техничке школе Марко Јаковљевић.
     Током радионице, приказана су три кратка филма о последицама злоупотребе дроге, из перспективе три различите улоге: пријатеља наркомана, мајке наркомана и наркомана који је успео да победи свој порок. Учесници су по приказивању сваког филма дискутовали о ономе што су видели и одговарали на питања водитеља стављајући се претходно у улогу једног од поменутих актера филма.
     У другом делу радионице, представници УП Техничке школе у Ћуприји Ђовани Стојановић, Анђела Динић и Милица Матић представили су пројекат под називом ''Ми варимо спортске справе'', који има за циљ промоцију значаја спорта за неговање здравих стилова живота. Основна идеја пројекта је да се ученицима представе добробити бављења групним и индивидуалним спортовима и да се спорт понуди као алтернатива насиљу и злоупотреби дроге и алкохола.
     Ученице наше школе су на најбољи начин представиле школу, узевши активно учешће у радионици и стекавши нова познанства и знања која ће радо искористити у осмишљавању нових акција са циљем унапређивања школског живота и шире заједнице.

 
ДЕЦЕМБАР
 
Дописна и интернет математичка олимпијада 2018.
Дописна математичка олимпијада 2018. у организацији МД „Архимедес” из Београда одржана је по тринаести пут.
Након завршеног другог кола резултати су били следећи:
5.разред
Војин  Младеновић - 1. награда
Петар Ђуретић - 3. награда
Милица Павић - 3. награда
Јана Јовановић - 3. награда
Андрија Пашић - похвала
Кристијан Шарчевић - похвала
Ива Шаров - похвала
6.разред
Миа Петровић - 3. награда
Тодор Живадиновић - 3. награда
Урош Јовић - похвала
Јелена Јанићијевић - похвала
Емилија Гроздановић - похвала
Илија Шошић - похвала
Немања Шошић - похвала
8.разред
Андреа Вучковић - похвала
У републичком финалу, које је одржано у просторијама МД „Архимедес” у Београду, учествовао је Војин Младеновић. 
Интернет математичка олимпијада 2018. одржана је по девети пут.
У републичком финалу, које је одржано у просторијама МД „Архимедес” у Београду,  учествовали су Богдан Ђуретић (4. разред),  Војин Младеновић (5. разред), Миа Петровић (6. разред), Тодор Живадиновић (6. разред).
Војин Младеновић је освојио похвалу.

Пројекат "Основи безбедности деце" У организацији Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја у нашој школи припадници Министарства унутрашњих послова ученицима 4. разреда причали су о безбедности деце у различитим ситуацијама. До сада су од планираних осам предавања одржана два о безбедности деце у саобраћају и безбедности коришћења интернета и друштвених мрежа.
 
Хуманитарна новогодишња распродаја
 
Ученици петог и шестог разреда су са наставницима страних језика организовали хуманитарну новогодишњу распродају.
У холу школе су продавали колаче које су правили уз помоћ својих родитеља и зарађени новац приложили у хуманитарне сврхе.
Сви су уживали и јели слаткише.

 
Хуманитарна акција Ученичког парламента
 
     У четвртак, 27. децембра 2018. године, чланови Ученичког парламента ОШ „Бошко Ђуричић'' посетили су Дечје одељење Градске болнице у Јагодини у склопу хуманитарне акције поделе новогодишњих пакетића деци која се налазе на болничком лечењу. Чланови парламента су, у пратњи коодринатора УП наставника Грађанског васпитања Марка Радивојевића, на одељење однели 25 пакетића, уз још неке ствари намењене опремању самог одељења (флашице, друштвене игре, књиге, итд.). Особље болнице је срдачно дочекало све учеснике акције, а деца су се обрадовала пакетићима и контакту са својим старијим другарима и другарицама.
     ОШ ''Бошко Ђуричић'' већ неколико година у низу традиционално испоручује новогодишње пакетиће деци којој је мало празничне радости потребније него другима. Организатори и реализатори ових акција су чланови Ученичког парламента школе. Иако се чланови парламента мењају – старији ученици уписују средње школе, млађи долазе на њихово место – циљ је сваки пут подједнако племенит: помоћи онима којима је помоћ најпотребнија.
     Сарадња са Дечјим одељењем болнице је на највишем нивоу, као и захвалност запосленима на одељењу за посао који обављају.


 
 
Манифестација „Отворене лабораторије” Хемијског факултета
 
Ученици седмог и осмог разреда наше школе посетили су манифестацију Отворене лабораторије, која се по пети пут одржава на Хемијском факултету у Београду.
Циљ посете био је унапређење знања и вештина из области хемије, као и промовисање саме науке. Посета је обухватала три дела, најпре обилазак Музеја хемије, где су ученици сазнали доста о развоју хемије у Србији, као и о великанима српске хемије. Други део посете односио се на рад у лаборатоорији, где су студенти хемије упознали ученике са основама рада у хемијској лабораторији, а ученици су самостално изводили мерења.
Најзанимљивији део посете били су демонстрациони огледи, које су изводили студенти хемије и тиме доказали колко је ова наука посебна. Наши ученици и њихови наставници су уживали у овој посети и понели са собом једно ново искуство.

 
ЈАНУАР
 
Сарадња наше школе са предшколским установама у Јагодини
 
Поводом празника, ученици четвртог разреда наше школе извели су пригоднe програмe
и  дружили се са предшколцима у јагодинским предшколским установама „Лептирић“, „Пионир“ и „Пчелице“.
Певали су, играли и поклонили честитке својим млађим другарима у пратњи својих учитеља и наставника.

 
Угледни час из технике и технологије
 
У четвртак, 17. 1. 2019. одржан је угледни час из предмета Техника и технологија, у одељењу 5/4. Наставна јединица је била - Природни ресурси на Земљи; Материја и енергија.
Ученици су градиво усвојили кроз 3D моделе, коришћењем програма MozzaBook, на занимљив и иновативан начин.
Час је одржала наставница Андријана Стефановић.

 
Реализована пројектна настава за ученике петог разреда
 
Ученици и наставници су спровођењем низа активности реализовали пројектну наставу из биологије на тему – Храна некад и сад. Остварена је корелација са историјом, ликовном културом, физичким васпитањем и информатиком и рачунарством.
У пројекат је било укључено и окружење – родитељи, старатељи, родбина, комшилук, као подршка у прикупљању потребних података.
Након реализације пројектне наставе, ученици ће бити у могућности да анализирају јеловнике из прошлости и садашњости, уочавају разлике између правилне и неправилне исхране, објасне утицај правилне исхране на животни век људи, уврсте у свој јеловник здраве намирнице, учествују и дискутују поштујући туђе мишљење.
Циљеви пројектне наставе: оспособљавање ученика да препознају и користе у исхрани здраве намирнице и развијање свести о правилној исхрани.
Временска динамика: три недеље
Током трајања пројекта, добијени су следећи производи: панои, цртежи, сто здраве хране, воћне салате. 
Предметни наставници: Маријана Спасић и Славица Радивојевић

 
Обележен Дан борбе против пушења
 
Чланови  биолошко-еколошке секције уз помоћ својих предметних наставника обележили су Дан борбе против пушења. 
Желећи да прикажу штетни утицај цигарета на људски организам, ученици су израдили постере на тему - Стоп дуванском диму. 
Предметни наставници: Маријана Спасић и Славица Радивојевић

 
Угледни час учитељице Мирјане Милошевић
 
Учитељица Мирјана Милошевић одржала је применом проблемске наставе угледни час из природе и друштва. Ученици IV/3 су истраживали растворљивост материјала у води и потврдили све постављене хипотезе. Током часа, ученици су изводили огледе, одговорили на постављено проблемско питање и извели закључак о растворљивости материјала. Час је био веома занимљив ученицима, као и присутним колегама.

 
Школска слава Свети Сава
 
Ученици четвртог разреда са својим учитељицама приредили су интересантан културно-уметнички програм поводом школске славе Светог Саве. Учесници приредбе су били и ученици старијих разреда, чланови хора, који су пригодним хорским песмама улепшали овај дан. Смењивали су се различити поучни кратки драмски комади у духу светосавља. Ученици наше школе су и овај пут показали своје таленте за глуму, песму и игру. Поред ученика и наставника, приредби је присуствовао и велики број родитеља. Такође, у оквиру свечане Градске Светосавске академије, учествовали су и наши ученици: победница у рецитовању - Хана Спасојевић (3/2) као и ученици 3/1 заједно са школским хором и оркестром.

 
ФЕБРУАР
 
Радионица „Правопис у слици“
 
Током зимског распуста у нашој школи одржана је радионица „Правопис у слици“. Ученици старијих разреда су искористили слободно време и на креативан и забаван начин проширили своја знања из области правописа и језичке културе.
Ученици су били у прилици да разговарају о најчешћим језичким недоумицама и да их прикажу на креативан начин, посебно оне са којима се сусрећу у свакодневном животу. Наставник ликовне културе Јелена Милошевић говорила је о калиграфији уз припремљни кратки филм, који је мотивисао ученике да своје идеје преточе у цртеже и постере. Њихови радови биће изложени у школској библиотеци.

 
Математичка радионица
 
За ученике 4. разреда, реализује се математичка радионица. Ученици решавају магичне фигуре, проблемске задатке као и задатке методом лажне претпоставке.
 
МАРТ
 
Општинско такмичење у шаху
 
Општинско такмичење у шаху одржано је 5. марта 2019. године у спортској хали ЈАССА у Јагодини.
Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
 
II разред
Милена Тодоровић -  1. место (пласман на окружно)
III разред
Василије Павловић -  2. место (пласман на окружно) 
V разред
Љубица Тодоровић  - 1. место (пласман на окружно)
Ивона Чађеновић - 2. место (пласман на окружно)
VII разред
Огњен Милошевић - 4. место (пласман на окружно) 
VIII разред
Андреа Вучковић - 1. место (пласман на окружно)
У екипној конкуренцији ученици наше школе освојили су 1. место и пласман на наредни ниво такмичења.
 
Општинско такмичење из физике
 
Општинско такмичење из физике одржано је 23. фебруара 2019. године у Основној школи "Горан Остојић" у Јагодини.
Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
 VI разред
1. Миа Петровић 6/1 - друга награда (пласман на окружно)
2. Анђела Матић 6/4 - друга награда (пласман на окружно)
3. Милица Рашић 6/1 - трећа награда (пласман на окружно)
VII разред
1. Ива Нешић 7/2 - похвала
VIII разред
1. Лука Костић 8/5 - трећа награда
 
Надица Савић Ћујић, предметни наставник
 
Општинско такмичење из математике
 
На Општинском такмичењу из математике, које је одржано 2.3.2019. године, наши ђаци су постигли одличне резултате.
 
3. разред
 
Софија Јовановић       3/2       1. награда
Василије Павловић     3/1        3. награда
Лазар Васић                3/1        3. награда
Леа Марковић             3/1           похвала
Новак Илић                 3/2           похвала
Јелица Комарек          3/2           похвала
 
4.разред
 
Јанко Тодоровић           4/1           1. награда
Вук Лапчевић                4/1           1. награда
Ђорђе Марковић          4/4           2. награда
Никола Адамовић         4/3           3. награда
Магдалена Трајковић   4/4           3. награда
Лејла Миленковић        4/4           3. награда
Илија Цанић                  4/2           похвала
Богдан Ђуретић            4/3           похвала
Митра Михајловић        4/3           похвала
  
5.разред
 
Петар Ђуретић              5/4             2. награда
Стеван Станковић         5/3             2. награда
Војин Младеновић        5/4             3. награда
Јана Јовановић             5/3             3. награда
Андрија Пашић              5/4             3. награда
Ива Шаров                     5/4             3. награда
 
6.разред
 
Јелена Јанићијевић         6/2               1. награда
Миа Петровић                  6/2               2. награда
Тодор Живадиновић        6/4               2. награда
Немања Шошић               6/4               3. награда
Илија Шошић                   6/4                3. награда
Урош Јовић                      6/4                  похвала
 
7.разред
 
Деспот Јанићијевић           7/3            3. награда
Ива Нешић                         7/2               похвала
 
8.разред
 
Богдан Урошевић                8/4            2. награда
Алекса Маринковић            8/4            3. награда
Јован Рашић                        8/4            3. награда
Андреа Вучковић                 8/1             похвала
 
Стручно веће наставника математике
 
Општинско такмичење из историје
 
На Општинском такмичењу из историје, које је одржано 9. 3. 2019. године у ОШ  „17.октобар”, ученици наше школе  постигли су следеће резултате:
 
Ива Ивановић 6/3 - треће место (пласман на окружно)
Ђорђе Јеремић 8/4 - прво место (пласман на окружно)
Бранко Соколовић 8/4 - прво место (пласман на окружно)
 
Снежана Стојадиновић, предметни наставник
 
 
Општинско такмичење из информатике и рачунарства
 
На Општинском такмичењу из информатике и рачунарства, одржаном 10. 3. 2019. године у ОШ „Горан Остојић“, ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Ирина Обрадовић 6/2 - прво место (пласман на окружно)
Немања Шошић 6/4 - треће место (пласман на окружно)
 
Андријана Стефановић, предметни наставник
 
Општинско такмичење из биологије
 
На Општинском такмичењу из биологије (за ученике 7. и 8. разреда) одржаном 9. 3. 2019. године у ОШ „Рада Миљковић“, ученик наше школе
Богдан Урошевић 8/4 освојио је 1. место и пласирао се на Окружно такмичење, које ће бити организовано 14. 4. 2019. године.
 
Маријана Спасић, предметни наставник
 
Општинско такмичење из географије
 
Општинско такмичење из географије одржано је 10. марта 2019. године у Основној школи „Љубиша Урошевић” у Рибару.
Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
 
VII разред
 
1. Немања Спасић 7/1 - друго место ( пласман на окружно)
2. Лазар Миливојевић 7/1 - треће место
3. Матија Радивојевић 7/2 - треће место
 
VIII разред
 
1. Мина Симовић 8/2 - прво место ( пласман на окружно)
2. Богдан Урошевић 8/4 - друго место ( пласман на окружно)
3. Ђурђија Филиповић 8/4 - треће место
4. Николина Милошевић 8/3 - треће место
5. Андријана Ковачевић 8/3 - треће место
6. Стефан Стојановић 8/5 - треће место
 
Биљана Вељковић и Јелица Његић, предметни наставници
 
Окружно такмичење у спортској гимнастици
 
Окружно  такмичење у спортској гимнастици одржано је 6. 3. 2019. године у ОШ „Ђура Јакшић” у Параћину.  
Ученице су се такмичиле у гимнастичком вишебоју (партер, греда, разбој  и прескок) у појединачној и екипној конкуренцији.
На основу појединачних резултата у четири дисциплине оствариле су следеће резултате:
 
У категорији I-IV разреда (екипно) III место
Екипу су чиниле: Теодора Мијушковић, Петра Миловановић и Кристина Крстић
 
У категорији V-VI разреда (екипно) II место
Екипу су чиниле: Лана Томашевић, Соња Јовановић и Лара Митић
 
У категорији VII-VIII разреда (појединачно) Лола Милошевић је заузела III место.
 
 
Такмичење „Мислиша 2019“
 
Такмичење „Мислиша 2019“ одржано је 14. 3. 2019. године у ОШ „Бошко Ђуричић“.
На основном нивоу у рангу окружног такмичења  учествовало је 240 ученика од првог до осмог разреда наше школе.
Циљ такмичења је популарисање математике, развијање интересовања,
мотивисање ученика да математику уче са задовољством кроз решавање занимљивих задатака,
као и развијање логичко-комбинаторних способности ученика.
Занимљив податак је да се у преко 600 основних школа у Србији ученици истовремено такмиче у
изради математичких задатака.
Финале овог такмичења биће одржано у Београду, маја 2019.године.
 
Данијела Драмићанин, наставник математике

 
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
 
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 17. марта 2019. године
у ОШ „Рада Миљковић“, у Јагодини.
Ученици наше школе постигли су запажене резултате:
 
V разред
Јана Јовановић 5/3 – 1. место (пласман на окружно)
Стеван Станковић 5/3 – 2. место (пласман на окружно)
Ива Урошевић 5/1 – 2. место (пласман на окружно)
Лена Стојанкић 5/1 - 2. место (пласман на окружно)
Ива Радосављевић 5/1 – 2. место (пласман на окружно)
 
VI разред
Миа Петровић 6/2 – 2. место (пласман на окружно)
Ива Ивановић 6/3 – 2. место (пласман на окружно)
Теа Марковић 6/3 – 2. место (пласман на окружно)
Немања Шошић 6/4 – 2. место (пласман на окружно)
Илија Шошић 6/4 – 3. место
 
VII разред
Невена Трајковић 7/4 – 3. место (пласман на окружно)
 
VIII разред
Богдан Урошевић 8/4 – 2. место (пласман на окружно)
 
 
Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања и технике и технологије
 
Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања и технике и технологије
одржано је у нашој школи, 16. 3. 2019. године.
Ученици су постигли следеће резултате:
 
V разред у категорији практична израда по задатку
Милица Павић 5/2 - треће место  (пласман на окружно) 
 
VI разред у категорији практична израда по задатку
Тијана Митковић 6/4 - прво место (пласман на окружно)
Миња Филић 6/2 - треће место  (пласман на окружно) 
 
VI разред у категорији ауто моделарство
Милица Рашић 6/1 - друго место (пласман на окружно)
Немања Шошић 6/4 - треће место (пласман на окружно)
 
VI разред у категорији бродо моделарство
Ленка Милановић 6/1 - треће место (пласман на окружно)
 
VIII разред у категорији практична израда по задатку
Марко Александровић 8/2 - прво место (пласман на окружно)
Матеја Милутиновић 8/4 - треће место (пласман на окружно)
 
 
Сајам образовања у Ћуприји
 
Ученици осмог разреда наше школе у пратњи својих наставника посетили су 16. марта 2019. године Сајам образовања у Ћуприји.
Том приликом су видели штандове свих средњих школа Поморавског округа, разговарали са њиховим представницима,
сакупљали флајере, важне информације и лепо се провели.

 
Окружно такмичење из физике
 
Окружно такмичење из физике одржано је 16. марта 2019. године у Основној школи "Вук Караџић" у Ћуприји.
Ученици наше школе постигли су следеће резултате:
VI разред
1. Миа Петровић 6/2 - трећа награда 
2. Милица Рашић 6/1 - трећа награда 
 
Надица Савић Ћујић, предметни наставник
 
 
Светски дан поезије
 
Литерарна секција наше школе обележила је Светски дан поезије.
Ученици су казивали стихове домаћих аутора, али и своје стихове којима су уредили школски пано.
Светски дан поезије се прославља 21. марта и установљен је од стране УНЕСКО-а 1999. године. Сврха овог дана ја промоција читања, писања, објављивања и поезије у школству широм света.

 
Окружно такмичење из математике
 
На Окружном такмичењу из математике, које је одржано 23.3.2019. у ОШ „Стеван Јаковљевић“ у Параћину,
ученици наше школе постигли су  запажене резултате:
 
Тодор Живадиновић  6/4        1. награда
Магдалена Трајковић  4/4      2. награда 
Јелена Јанићијевић   6/2       3. награда 
Ђорђе Марковић       4/4         похвала
Јанко Тодоровић       4/1         похвала 
Вук Лапчевић            4/1          похвала
Петар   Ђуретић        5/4         похвала
Стеван Станковић     5/3         похвала
Богдан Урошевић      8/4         похвала
 
Стручно веће наставника математике
 
 
Посета наставника будућим петацима
 
Предметни наставници у нашој школи редовно посећују часове ученика четвртог разреда.
Са жељом да их упознају са новим предметима и активностима које их очекују у петом разреду,
наставници представљају уџбенике и нове садржаје и тиме побуђују интересовање ученика.
Часови су увек занимљиви и креативни.
 
Окружно такмичење - Књижевна олимпијада
 
Окружно такмичење - Књижевна олимпијада одржано је 30. марта у Основној школи „17. октобар“ у Јагодини. 
 
Ученик наше школе Богдан Урошевић 8/4 освојио је 2. место и пласман на републички ниво такмичења.
 
Дан отворених врата
 
На  Дан отворених врата 28. марта родитељи ученика 4/3 присуствовали су часовима Од играчке до рачунара, Математици и Српском језику. У спроведеној анкети најчешће су као разлоге посете навели: праћење рада детета, његову активност на часу, у току са садржајима које дете треба да зна али и дружење са дететом у школи. Навели су да дете воли да они буду бар на једном часу током овог дана.
 
 
АПРИЛ
 
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе
 
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 6. 4. 2019. године у Основној школи „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу.
Ученици наше школе остварили су следеће резултате:
V разред
Лена Стојанкић V/1 - 2. место
Ива Урошевић V/1 -   3. место
VI разред
Миа Петровић VI/2 - 3. место
VII разред
Невена Трајковић VII/4 - 2. место (пласман на републичко такмичење)
VIII разред
Богдан Урошевић VIII/4 - 2. Место (пласман на републичко такмичење)
 
Окружно такмичење из техничког и информатичког образовања и технике и технологије
 
Окружно такмичење из техничког и информатичког образовања и технике и технологије
одржано је у нашој школи, 6. 4. 2019. године.
Ученици су постигли следеће резултате:
VI разред у категорији ауто моделарство
Милица Рашић 6/1 – прво место (пласман на републичко такмичење)
Немања Шошић 6/4 - друго место (пласман на републичко такмичење)
VIII разред у категорији практична израда по задатку
Марко Александровић 8/2 - прво место (пласман на републичко такмичење)
Матеја Милутиновић 8/4 - друго место (пласман на републичко такмичење)
 
Окружно такмичење из географије
 
Окружно такмичење из географије одржано је 14. 4. 2019. године у Основној школи „Радоје Домановић“ у Параћину.
Ученици наше школе остварили су следеће резултате:
VII разред
Немања Спасић VII/1 - 3. место
VIII разред
Богдан Урошевић VIII/4 - 1. место (пласман на републичко такмичење)
Мина Симовић     VIII/2 - 1. место (пласман на републичко такмичење)
 
Предметни наставници:
Биљана Вељковић
Јелица Његић
 
Активности библиотечке секције
 
Чланови библиотечке секције су у четвртак, 19. 4. 2019. године, приредили презентацију књиге о Доситеју Обрадовићу из едиције књига „Српски великани“. Говорили су о стваралаштву и значају Доситеја Обрадовића за српски народа, док је хор наше школе  отпевао химну „Востани Сербије“ чији је аутор Доситеј. Ученици одељења 3/3 и 3/4 припремили су драматизацију најзначајнијих Доситејевих басни и својим наступом употпунили презентацију. Библиотечка секција се захваљује наставници ликовне културе Јелени Милошевић и наставници музичке културе Огњенки Тодосијевић које су учествовале у реализацији промоције.

 
Дружење са књижевницом Јасминком Петровић
 
У уторак, 15. априла 2019. године, у Народној библиотеци „Радислав Никчевић“ у Јагодини, наша позната књижевница за децу Јасминка Петровић, представила је своје књиге и разговарала са децом о другарству, породици, различитости, разумевању…
У публици су били ученици петог разреда наше школе са њиховим наставницама српског језика и књижевности, као и ученици из Школе за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“. Ученици су били у прилици да погледају и кратке презентације њеног рада и делове представа које су настале у жељи да подржимо различитост и да једни другима будемо подршка.

 
Пројектна настава у петом разреду
 
У оквиру пројекта „Песма за цвет“, ученици одељења 5/2 организовали су приредбу за родитеље, 19. 4. 2019. године.
Ученици су показали својим родитељима шта су научили на часовима српског језика и музичке културе - рецитовали су,
глумили, певали и на тај начин прикупили новац како би наставили са пројектом и уређењем своје учионице.

 
Meђународни дан девојака у ИКТ-у
 
У четвртак 25. априла, у Палати Србија у Београду, на лични позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација, двадесет ученица наше школе присуствовало је манифестацији обележавања Међународног дана девојака у информационо - комуникационим технологијама (“Girls in ICT Day”), у пратњи наставница Марије Нићифоровић и Славице Илић.
Међународни дан девојака у ИКТ-у се обележава од 2010. године, у циљу повећања интересовања девојчица за једнаке могућности учешћа у ИКТ-у и остваривања каријера у истоименој области.
Овом приликом, наша ученица Ирина Обрадовић 6/2 добила је 3. награду на конкурсу за најуспешније видео радове са темом „Девојке у ИКТ-у за бољи свет”.
На конференцији је учествовало око 300 ученица из 12 основних школа из Србије. Манифестацију су свечано отвориле председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић. Ученицама су се обратиле и представиле успешне програмерке, инжењерке, изумитељке и менаџерке из ИКТ сектора, као и гејмерке, уметнице и инфлуенсерке које су са ученицама поделиле своја искуства из ИТ света и примену дигиталних технологија у својим занимањима.
Кључна порука конференције била је:„Родна равноправност у ИКТ-у и у свим сегментима друштва”.

 
Јагодински маратон и ми
 
Наши ученици су били успешни и на одржаном трећем Јагодинском маратону.
У категорији 1. и 2. разреда, освојили смо:
1. место - Срна Коцић 2/3
2. место - Мартина Ђукић 2/3
Од дечака: