Jaвне набавке


                     
        ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ   Датум усвајања:--------------------
        Наручилац:   ОШ "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА      
            ПЛАН НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА  
            (исказани износи у динарима БЕЗ и СА  ПДВ-ом) основ за изузеће
оквир.датум набавке Ред.бр. ОРН-конто Предмет набавке  Општина - Без ПДВ-а општина-са ПДВ-ом сопствени  ђачки   збирно из ЗЈН
01.02.-01.02.2024 2.2.1.У 413151 Превоз на посао и са посла  42.000,00 50.000,00                   -       0                 50.000,00      
  2.2.2.У 414000 Помоћи и солидарне помоћи 0,00 0,00                   -       0,00                              -        
  2.2.3.У 415112 Теошкови превоза на посао и са посла 0,00 0,00                   -       0,00                              -        
  2.2.4.У 416111 Јубиларне награде    0,00 0,00                   -       0,00                              -        
    50000 УКУПНО :                                                   42.000,00 50.000,00 0,00 0,00                 50.000,00      
    421111 Провизија                                           -                                   -       0,00                          -                                    -        
    421211 Струја                                                                                       -                                   -                         -                                -                                    -        
    421200 Грејање                                -                                   -                         -                                -                                    -        
01.02.-01.02.2024 2.2.5.У 421311 Усл.водовода- утр.воде                666.000,00                  800.000,00                       -                                -                     800.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.6.У 421324 Одвоз отпада- смеће                 584.000,00                  700.000,00                       -                                -                     700.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.7.У 421321 Дератизација                   150.000,00                  180.000,00                       -                                -                     180.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.8.У 421322 Димничарске услуге                   16.000,00                    20.000,00                       -                                -                       20.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.9.У 421410 ПТТ,МТС,интернерт                  67.000,00                    80.000,00                       -                   35.000,00                   115.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.10.У 421421 Усл.поште- маркице                   12.500,00                    15.000,00                       -                   10.000,00                     25.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.11.У 421500 Усл.осигурања- Дунав и сл. и остали непоменути трошкови                834.000,00               1.000.000,00                       -                                -                  1.000.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.11-1У  421919 остали непоменути тр.                  12.500,00                    15.000,00                       -                                -                       15.000,00      
    2.2. Укупно стални трошкови:              2.342.000,00               2.810.000,00                       -                   45.000,00                2.855.000,00      
01.02.-01.02.2024   422111 Тр.дневница на сл.путу                               -                                   -                         -       0,00 0  
01.02.-01.02.2024   422131 Тр.смештаја на сл.путу                              -                                   -                         -                                -       0  
01.02.-01.02.2024   422194 Накнаде за употребу соп.возила 0,00 0,00 0,00 0,00 0  
01.02.-01.02.2024   422411 Превоз ученика  83.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000  
01.02.-01.02.2024   422412 Превоз ученика - такмичења и сл. 125.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000  
    2.2. Укупно трошкови путовања: 208.000,00 250.000,00 0,00 30.000,00 280.000  
01.02.-01.02.2024 2.2.12.У 423211 Усл.за израду софтвера 42.000,00 50.000,00 0,00                          -                       50.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.13.У 423221 Усл.одрж.рачунара 42.000,00 50.000,00 0,00 0                 50.000,00      
    423311 Услуге образ.и усаврш.запослених 0,00 0,00 0,00 0 0  
    423321 Котизација за семинар 0,00 0,00 0,00 0 0  
    423391 Остали издаци за стручно усавршавање 0,00 0,00 0,00 0 0  
    423391 Остали издаци за стручно усавршавање 0,00 0,00 0,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.14.У 423432 Објављивање огласа и тендера 17.000,00 20.000,00 0,00             30.000,00                     50.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.15.У 423411 Усл.штампања и копирања 42.000,00 50.000,00 0,00             20.000,00                     70.000,00      
    423599 Остале стручне услуге 27.000,00 32.000,00 0,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.16.У 423621 Угоститељске услуге 70.000,00 84.000,00 0,00 30000,00               114.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.17.У 423711 Репрезентација 45.000,00 54.000,00 0,00 10000,00                 64.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.18.У 423712 Поклони   17.000,00 20.000,00 0,00                          -                       20.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.19.У 423911 Остале опште услуге  43.000,00 52.000,00 0,00                          -                       52.000,00      
  УСЛУГЕ 2.2. УКУПНОУСЛУГЕ: 345.000,00 412.000,00 0,00             90.000,00                   470.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.20.У 424331 Услуге јавног здравља и анализе 25000,00 30000,00 0,00             20.000,00                     50.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.21.У 424351 остале медицинске услуге  19.000,00 23.000,00 0,00 0,00                 23.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.22.У 424631 Геодетске услуге 86.000,00 103.000,00 0,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.23.У 424911 Остале специјализоване услуге  208.000,00 250.000,00 10.000,00 40.000,00               300.000,00      
  УСЛУГЕ 2.2. УКУПНО СПЕЦИЈАЛ:УСЛ: 338.000,00 406.000,00     10.000,00                  60.000,00                   373.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.1.Р 425112 Столарски радови  208.000,00 250.000,00                   250.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.2.Р. 425113 Радови на крову  83.000,00 100.000,00 0,00                          -                     100.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.3.Р 425114 Молерски радови 250.000,00 300.000,00 0,00 ,               300.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.4.Р 425191 Текуће поп.осталих објеката 417.000,00 500.000,00 0,00 0               500.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.5.Р 425116 Централно грејање 42.000,00 50.000,00                     50.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.6.Р 425115 Реконстр.мокрих цворова 83.000,00 100.000,00                   100.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.7.Р 425117 Електро радови 167.000,00 200.000,00                   200.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.3.8.Р 425110 Остали матер.и услуге поправке 167.000,00 200.000,00                   200.000,00      
  РАДОВИ 2.3. Укупно тек.поправке и одрж. 1.417.000,00 1.700.000,00 0,00                         -              1.700.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.23.У 425220 поправка рачунарске опреме и штампача                125.000,00                  150.000,00                       -                                -                     150.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.24.У 425224 Поправка електронске опреме                   16.000,00                    20.000,00                       -                                -                       20.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.25.У 425225 Поправка опр.за домаћинство                  25.000,00                    30.000,00                       -                   25.000,00                     55.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.26.У 425226 Поправка биротехничке опреме                  83.000,00                  100.000,00                       -                                -                     100.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.2.27.У 425261 Поправка и одрж.опреме за образ                  42.000,00                    50.000,00                       -                                -                       50.000,00      
  УСЛУГА   Укупно поп.опреме:                291.000,00                  350.000,00                       -                25.000,00                   375.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.1.Д 426111 Канцеларијски материјал                221.000,00                  265.000,00                       -                   10.000,00                   275.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.2.Д 426191 Остали расх.за радну униформу                  41.000,00                    50.000,00                       -                   30.000,00                     80.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.3.Д 426311 Стручна литер.за ред.потребе                  83.000,00                  100.000,00                       -                                -                     100.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.4.Д 426412 Гориво за косачицу траве                  44.000,00                    53.000,00                       -                   30.000,00                     83.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.5.Д 426611 Материјал за образовање                167.000,00                  200.000,00                       -                   10.000,00                   210.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.6.Д 426631 Материјал за спорт                  42.000,00                    50.000,00                       -                   10.000,00                     60.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.7.Д 426751 Медицински материјал                  22.000,00                    26.000,00                       -                                -                       26.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.8.Д 426821 Храна и пиће                    75.000,00                    90.000,00                       -                   50.000,00                   140.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.9.Д 426811 Хемијска сред.за чишћење                250.000,00                  300.000,00                       -                                -                     300.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.10.Д 426812 Инвентар за хигијену                  75.000,00                    90.000,00                       -                                -                       90.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.11.Д 426823 Намирнице за припр.хране                               -                                   -                         -                                -                                    -        
01.02.-01.02.2024 2.1.12.Д 426911 Потрошни материјал                167.000,00                  200.000,00                       -                   30.000,00                   230.000,00      
  2.1.13.Д 426913 Алат и инвентар                  42.000,00                    50.000,00                       -                   10.000,00                     60.000,00      
  ДОБРА   Укупно материјали: 1.229.000,00 1.474.000,00 0,00 180.000,00            1.654.000,00      
01.02.-01.02.2024   472713 Ученичке награде 33.000,00 40.000,00        
    482200 Таксе( опш.реп.и сл.) 0,00 0,00 0,00 0 0  
    483111 Новчане казне и пенали судова 0,00 0,00 0,00 0 0  
      УКУПНО:   33.000,00 40.000,00 0,00 0 0  
    511200 Објекти за потребе образовања                                      -        
    511431 Идејни пројекат                              -                                   -                         -                                -                                    -        
01.02.-01.02.2024   511451 Пројектна документација                416.000,00                  500.000,00                       -                       500.000,00      
01.02.-01.02.2024   511323 Капитално одржавање зграда и објеката                833.000,00               1.000.000,00                       -                                -                  1.000.000,00      
    511293 Спортски и рекреативни објекти                       -                                      -        
      Укупно зграде и објекти:         1.249.000,00            1.500.000,00                       -                                -                  1.500.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.14.Д 512221 Рачунарска опрема                 208.000,00                  250.000,00                       -                                -                     250.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.15.Д 512222 Штампачи                    42.000,00                    50.000,00                       -                                -                       50.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.15-1 Д 512211 Намештај                  208.000,00                  250.000,00            
01.02.-01.02.2024 2.1.16.Д 512241 Електронска опрема -камере и сл.                125.000,00                  150.000,00                       -                                -                     150.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.17.Д 512251 Опрема за домаћ.                  84.000,00                  100.000,00                       -                   50.000,00                   150.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.18.Д 512400 Опрема за заштиту ж.средине                125.000,00                  150.000,00                       -                   50.000,00                   200.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.19.Д 512611 Опрема за образовање                208.000,00                  250.000,00                       -                 150.000,00                   400.000,00      
01.02.-01.02.2024 2.1.20.Д 515121 Kњиге у библиотеци                  25.000,00                    30.000,00                       -                   10.000,00                     40.000,00      
  ДОБРА   Укупно за основна средства- опрема:  1.025.000,00 1.230.000,00 0,00       260.000,00                 1.490.000,00      
                     
      Укупна набавка са ПДВ-ом:  8.519.000,00 10.222.000,00 10.000,00 2.835.172,00          13.067.172,00      
                     
  Место и датум:                                             М.П                                     Овлашћено лице:__________________  
  _____________          Одговорно лице : ___________________
                     
  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ( За портал ЈН.)        
оквир.датум набавке Ред.бр. ОРН-конто Предмет набавке   Без ПДВ-а општина-са ПДВ-ом сопствени  ђачки-са ПДВ-ом   збирно из ЗЈН
  2.1.1- Д 421211 Утрошак електричне енергије 2.084.000,00 2.500.000,00                   -       0            2.500.000,00      
  2.1.2 - У 423911 Остале опште услуге-извођење екскурзије 6.667.000,00 0,00                   -       8.000.000,00            8.000.000,00      
  2.1.2- Д 426823 Намирнице за припремање хране- ђ.кухиња 2.917.000,00 0,00                   -       3.500.000,00            3.500.000,00      
    416111 Јубиларне награде    0,00 0,00                   -       0,00                              -        
    2500000 УКУПНО :                                                   11.668.000,00 2.500.000,00 0,00 11.500.000,00          14.000.000,00      
                     
  Место и датум:                                             М.П                                     Овлашћено лице:__________________  
  _____________          Одговорно лице : ___________________
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

НАРУЧИЛАЦ: ОШ “Бошко Ђуричић“
АДРЕСА: Милана Мијалковића 15
БРОЈ: 77
ДАТУМ: 09.02.2023. година
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)
и Правилника о набавкама бр. 825, од 31.08.2020. године, одговорно лице доноси:
 
ОДЛУКА
о спровођењу набавке
( редни број 2)
 
Предмет набавке: набавка добара – материјал за хигијена и инвентар за хигијену
Обликована у две партије.
1 партија – материјал за хигијена - конто 426811
2 партија – инвентар за хигијену - конто 426812
Набавка је планирана у плану набавки под редним бројем: НД – 9/2023 и НД – 10/2023
Процењена вредност набавке: хигијена износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, инвентар за 75.000,00
динара без ПДВ-а.
Комисја за спровођење набавкеу следећем саставу:
1. Слађана Анђелић
2. Снежана Пајић-Самарџић
3. Марија Димитријевић
Запослени је дужан да набавку спроведе у складу са чланом 27. став 2. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19) и Правилника о набавкама број 825 од 31.08.2020.
године и у складу са подацима из Плана набавки.
Позив за достављање понуда обавезно садржи спецификацију предмета набавке која се налази у
прилогу овог налога и остале услове набавке.
Позив за достављање понуда упутити путем електронске поште следећим лицима:
1. СТР „ПЕТ“
2. СТИНГ Д.О.О.
3. ПТР „ ТАЈНА“
Рок за спровођење набавке и достављање Записника о спроведеној набавци и предлога уговора /
наруџбенице је 20.02.2023. године до 12.00 часова.
 
Доставити:
Комисији за спровођење јавних набавки
Архиви
 
Директор школе:
___________________________
( Зоран Марковић)РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 78
09.02.2023. године
ЈАГОДИНА
 
ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуду за материјал за хигијену и инвентар за хигијену које су
обликоване у две партије за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
Рок за достављање понуда: 20.02.2023. године до 11,00 часова.
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић",
Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком
„Понуда за материјал за хигијену и инвентар , ОШ
"Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ
ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе [email protected].
Отварање понуда: 20.02.2023. године у 11,15 часова у просторијама ОШ
 
„Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
Критеријум за избор
најповољније понуде:
 
Најнижa понуђена цена.
 
Рок за доношење Записника о
избору најповољније понуде:
 
У року од 5 дана од дана отварања понуда.
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected],
телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00
часова
 
ДИРЕКТОР,
 
________________________
Зоран Марковић
 
2
 
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
Набавка бр 2/2023 од 09.02.2023. године за набавку хигијене и инвентара за
хигијену за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

П О Н У Д А
 
ЗА НАБАВКУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗА ХИГИЈЕНУ НД-9/2023
 
Понуђач:
Фирма:___________________________________________________________
Адреса:___________________________________________________________
Број телефона:_____________________________________________________
Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
Вредност набавке: ___________________дин.без ПДВ- а
___________________ дин. са ПДВ-ом
Општи услови:
- Материјал за хигијену мора бити нов и неупотребљив.
- Испорука средстава ће се вршити сукцесивно током године на адресу добављача.
- Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.
- Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
- Понуђач је - није у систему ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
Остали услови:
-Услови и начин плаћања:________________________________________
- Рок испоруке :_____________________________
- Остало:________________________________________________________
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБА ОШ БОШКО
ЂУРИЧИЋ
НАБАВКА ДОБРА-ИНВЕНТАР
ХИГИЈЕНА
 
Р.бр. О П И С јед.
мере
Оквирна
количина
 
Цена без ПДВ-a Цена са ПДВ-a
по комаду укупно  по комаду укупно
 
1 Корпа за отпатке ком. 20
2 Крпа за одржавање пода екв.
малавит памучна ком. 33
3 Магичне крпе ком. 22
4 Метла ком. 11
5 Метла брезова од прућа ком. 5
6 Трулекс крпе 3/1 ком. 50
7 Четка за ВЦ шољу ком. 20
8 Четка за рибање ком. 5
9 Четка пајалица ком. 4
10 Четка са дршком ком. 6
11 Гумене рукавице -пар ком. 32    
12 Рукавице Старлинг за
домаћинство ком. 24
13 Ђубравник пластични ком. 6
14 Жица за судове ком. 30
15 Кофа ПВЦ 20 л ком. 2
16 Крпа памучна за судове ком. 20
17 Кесе за смеће велике ком. 50
18 Кесе за смеће мале ком. 50
19 Кесе за смеће џамбо ком. 10
20 Штап телескоп ком 12
21 Рукавице еквивалентно
Виледа
 
ком 22
22 Канта за смеће ком 20
23 Корпа папируша ком 20
24 Сунђер за судове ком 60
25 Вакуум гума за
отпушавање
 
ком 5
 
26 Бриско са дршком ком
 
30
27 Бриско-уметак ком 60
28 Кофа за бриска са
оцеђивачем, елипсаста
 
ком 20
29 Виледа Ултрамат Турбо ком 10
 
Моп са кантом – 2 у 1 или
еквивалент
30 Брисач стакла са гумом ком 10
 
УКУПНПО: _________________ дин.
ПДВ : __________________ дин.
У К У П Н О + ПДВ: ___________________ дин.

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБА ОШ“БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА
ЗА ХЕМИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ У 2023. ГОДИНИ
 
Р.б.
Назив производа Јединична
мера
 
Оквирна
Количина
 
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
По
комаду
 
Укупно По
комаду
 
Укупно
 
1 Алкохол 70% ком. 100
2 ВЦ санипер Панонија
или еквив.
 
л. 75
3 Вим 1/1 ком. 50
4 Детерџент 3/1 Мерикс
или еквив.
 
кг. 50
5 Крема за руке 250 г ком. 100
6 Панол паста ком. 60
7 Папирни убрус 1/1 ком. 100
8 Салвете 40/1 ком. 25
9 Сапун течни 1/1 л. 100
10 Сона киселина Панонија
или еквив.
 
л. 100
 
11 Средство за стакло Мер
или еквив.
 
мл. 100
12 Санитар МЕР или екв. ком. 75
13 Вим течни л. 50
14 Дезобаријера кол. 5
15 Толет папир ролна 24/1 ком. 100
16 Трулекс крпе 3/1 ком. 50
17 Хлор за хлоронатор кг. 10
18 Цевол средтво за
отпуш.
 
л. 20
19 Асепсол 5% 5/1 л. 200
20 Средство за подове
„Aiax“ – 750ml
 
л. 100
 
21 Средство за судове
„Fery“
 
Л. 60
 
22 Средство за судове
„Таф“ или екв.
 
ком. 50
23 Хлорни гранулат кг. 4
24 Заштитна маска
једникратна
 
ком. 100
25 Сафе грануле кг. 10
26 НДИ Т грануле кг. 3
27 Средство за подове
ЛАВАХ 1/1 или екв.
 
л. 100
Л.
 
28 Квал. сред.за
одр.тоалета
еквивалентно „Бреф“
750мл
 
50
 
29 Електрон течни ком. 5
30 Освеживач тоалетне
шоље у облику гела –
Бреф или екв.
 
ком. 50
 
31 Освеживач просторије
са апаратом
 
ком. 5
32 Омекшивач рубља 1/1 Л. 10
УКУПНПО: _________________ дин.
ПДВ : __________________ дин.
У К У П Н О + ПДВ: ___________________ дин.

 


СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА
 
I СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ФОТОКОПИР АПАРАТА И РАЧУНСКИХ
 
МАШИНА
 
Цена услуга подразумева цену делова а уградњом истих
1) Сервисирање и поправка фотокопир апарата
а) Минолта BIZHUB 185 Цена по комаду
-редован сервис ( на 10 хињада копија) _____________
-Генерални ремонт _____________
-Тонер _____________
УКУПНО (а): _____________________(без ПДа-а)
_____________________ (са ПДВ-ом)
 
УКУПНО 1 ( а): ____________________________динара (без ПДВ-а)
____________________________динара (са ПДВ-ом)
 
2) Сервисирање и поправка фотокопир апарата
а) RICOH MP 2014D
Цена по комаду
-редован сервис ( на 10 хињада копија) _____________
-Генерални ремонт _____________
-Тонер _____________
УКУПНО (а): _____________________(без ПДа-а)
_____________________ (са ПДВ-ом)
 
УКУПНО 1 ( а): ____________________________динара (без ПДВ-а)
____________________________динара (са ПДВ-ом)
 
Цена услуге подразумева цену делова са уградњом истих.
II СЕРВИСИРАЊА ЛАСЕРСКИХ И ДРУГИХ ШТАМПАЧА И РЕПАРАЦИЈА
ТОНЕРА И КЕТРИЏА
2.Репарација тонера и кетриџа за ласерске штампаче
а. Репарација тонера за ласерске штампаче:
- HP-color LaserJetCP 1215 ________________
- HP LaserJet1100 ________________
- HP LaserJet1020 ________________
- Samsung ML 1510 ________________
- Samsung ML 1520 ________________
- Samsung SCX 4200 ________________
- Lexmark MS331 ________________
- Xerox Phaser 3117
________________
У К У П Н О (а): _______________(безПДВ-а)
______________(са ПДВ-ом)
 
б. Тефлонске фолије грејча
- HP color LaserJetCP 1215 ________________
- HP LaserJet1100 ________________
- HP LaserJet1020 ________________
- Samsung ML 1510 ________________
- Samsung ML 1520 ________________
- Samsung SCX 4200 ________________
- Lexmark MS331 ________________
- XEEROX 3117 ________________
 
У К У П Н О (б): _______________(безПДВ-а)
______________(са ПДВ-ом)
 
в.Силиконски ваљци
- HP color LaserJetCP 1215 ________________
- HP LaserJet1100 ________________
- HP LaserJet1020 ________________
- Samsung ML 1510 ________________
- Samsung ML 1520 ________________
- Samsung SCX 4200 ________________
- Lexmark MS331 ________________
 
- XEEROX 3117 ________________
 
У К У П Н О (в): _______________(безПДВ-а)
______________(са ПДВ-ом)
 
г.Гумице за повлачење папира
- HP color LaserJetCP 1215 ________________
- HP LaserJet1100 ________________
- HP LaserJet1020 ________________
- Samsung ML 1510 ________________
- Samsung ML 1520 ________________
- Samsung SCX 4200 ________________
- Lexmark MS331 ________________
- XEEROX 3117 ________________
 
У К У П Н О (г): _______________(безПДВ-а)
______________(са ПДВ-ом)
У К У П Н О II (3:а+б+в+г): ______________________(без ПДВ-а)
______________________(са ПДВ-ом)
 
СВЕГА: (I+II) =________________________дин.(без ПДВ-а)
СВЕГА: (I+II) =________________________дин.(са ПДВ-ом)
 
Датум:__________________ М.П. ПОНУЂАЧ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 85
ДАТУМ: 09.02.2023. године
ЈАГОДИНА
 
ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуду за ПОПРАВКУ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ за потребе
ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
Рок за достављање понуда: 20.02.2023. године до 13,00 часова.
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић",
Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком
„Понуда за поправку биротехничке опреме, ОШ "Бошко
Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или
путем мајл адресе [email protected].
 
Отварање понуда: 20.02.2023. године у 13,15 часова у просторијама ОШ
 
„Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
Критеријум за избор
најповољније понуде:
 
Најнижa понуђена цена.
 
Рок за доношење Записника о
избору најповољније понуде:
 
У року од 5 дана од дана отварања понуда.
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected],
телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00
часова
 
ДИРЕКТОР,
 
________________________
Зоран Марковић
 
 

НАРУЧИЛАЦ: ОШ “Бошко Ђуричић“
АДРЕСА: Милана Мијалковића 15
БРОЈ: 84
ДАТУМ: 09.02.2023. година
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)
и Правилника о набавкама бр. 825, од 31.08.2020. године, одговорно лице доноси:
 
ОДЛУКА
о спровођењу набавке
( редни број 5)
 
Предмет набавке: набавка услуга – поправка и набавка биротехничке опреме
Набавка је планирана у плану набавки под редним бројем: НУ – 26//2023
Процењена вредност набавке: поправка и набавка биротехничке опреме 83.000,00 динара без ПДВ-
а. Комисја за спровођење набавкеу следећем саставу:
1. Слађана Анђелић
2. Марија Димитријевић
3. Данијела Милошевић
Запослени је дужан да набавку спроведе у складу са чланом 27. став 2. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19) и Правилника о набавкама број 825 од 31.08.2020.
године и у складу са подацима из Плана набавки.
Позив за достављање понуда обавезно садржи спецификацију предмета набавке која се налази у
прилогу овог налога и остале услове набавке.
Позив за достављање понуда упутити путем електронске поште следећим лицима:
1. SZR COPY BIRO SERVIS - Jagodina
2. Copybiro plus - Jagodina
3. SZR „Jugo-Tehnika Plus“ - Jagodina
Рок за спровођење набавке и достављање Записника о спроведеној набавци и предлога уговора /
наруџбенице је 20.02.2023. године до 13.00 часова.
 
Доставити:
Комисији за спровођење јавних набавки
Архиви
 
Директор школе:
___________________________
( Зоран Марковић)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ
 
ОПРЕМЕ
 
1. Сервис и уградња и
конфигурисање купљене
компоненте(осим матичне
плоче,на локацији сервиса)
 
ком 1
 
2. Чишћење рачунара од
механичких нечистоћа
 
ком 1
 
3. Започети радни сат
техничара у сервису
 
радни
сат
 
4. Започети радни сат
техничара на терену.
-уградња матичне плоче са
конфигурисањем
1 сат техничара
-пребацивање електронике
у ново кућиште
1сат техничара
 
Радни
сат 1
 
5. Започети радни сат
инжењера у сервису
 
Радни
сат
1
 
6. Започети радни сат
инжењера на
терену(послови
конфигурисања серверске и
мрежне опреме)
 
Радни
сат
1
 
7. Констатација квара
(наплаћује се само у случају
одустајања од поправке)
 
Радни
сат 1
 
8. “BACKUP” података (на
корисников “HDD”, “USB”,
DVD”)
 
ком 1
 
9. Инсталација, репарација и
реинсталација оперативног
система са драиверима и
пратећим софтвером,
конфигурисање за основни
рад
 
ком 1
 
10. Испорука новог рачунара на
адресу – Јагодина
(испорука, повезивање и
пуштање у рад за рачунаре
са купљеним оперативним
системом)
 
ком 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 91
ДАТУМ: 09.02.2023. године
ЈАГОДИНА
 
ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуду за услуге текуће поправке и одржавање рачунарске опреме
за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
Рок за достављање понуда: 20.02.2023. године до 14,00 часова.
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић",
Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком
„Понуда за текуће поправке одржавња рачунарске
опреме, ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ
ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе [email protected].
Отварање понуда: 20.02.2023. године у 14,30 часова у просторијама ОШ
 
„Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
Критеријум за избор
најповољније понуде:
 
Најнижa понуђена цена.
 
Рок за доношење Записника о
избору најповољније понуде:
 
У року од 5 дана од дана отварања понуда.
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected],
телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00
часова
 
ДИРЕКТОР,
 
________________________
Зоран Марковић
 
2
 
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
Јавна набавка бр: 8 од 09.02.2023. година за набавку текуће поправке и
одржавање рачунарске опреме за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

УРУЧЕНИ ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:
НАБАВКА УСЛУГА бр. 8 означена у плану као НУ-23/2023 – текуће поправке и
одржавање рачунара за потребе ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА ЗА 2023
.ГОДИНУ
 
Ред.
број
Назив правног или физичког лица 
Датум 
Потпис овлашћеног лица

НАРУЧИЛАЦ: ОШ “Бошко Ђуричић“
АДРЕСА: Милана Мијалковића 15
БРОЈ: 90
ДАТУМ: 09.02.2023. година
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)
и Правилника о набавкама бр. 825, од 31.08.2020. године, одговорно лице доноси:
 
ОДЛУКА
о спровођењу набавке
( редни број 7)
 
Предмет набавке: набавка услуга- поправка рачунарске опреме
Набавка је планирана у плану набавки под редним бројем: НУ – 23/2023
Процењена вредност набавке: поправка рачунарске опреме износи 125.000,00 динара без ПДВ-а,
Комисја за спровођење набавкеу следећем саставу:
1. Слађана Анђелић
2. Никола Кастратовић
3. Андријана Стефановић
Запослени је дужан да набавку спроведе у складу са чланом 27. став 2. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19) и Правилника о набавкама број 825 од 31.08.2020.
године и у складу са подацима из Плана набавки.
Позив за достављање понуда обавезно садржи спецификацију предмета набавке која се налази у
прилогу овог налога и остале услове набавке.
Позив за достављање понуда упутити путем електронске поште следећим лицима:
1. Džin solutions DOO - Jagodina
2. 29 aries - Jagodina
3. Jagodina-computers - Jagodina
Рок за спровођење набавке и достављање Записника о спроведеној набавци и предлога уговора /
наруџбенице је 20.02.2023. године до 14.00 часова.
 
Доставити:
Комисији за спровођење јавних набавки
Архиви
 
Директор школе:
___________________________
( Зоран Марковић)

П О Н У Д А
 
ЗА УСЛУГУ КОНТРОЛА И ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА НУ-23/2023
 
Понуђач:
Фирма:___________________________________________________________
Адреса:___________________________________________________________
Број телефона:_____________________________________________________
Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
Вредност набавке: ___________________дин.без ПДВ- а
___________________ дин. са ПДВ-ом
Општи услови:
- Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.
- Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
- Понуђач је - није у систему ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
Остали услови:
-Услови и начин плаћања:________________________________________
- Рок испоруке :_____________________________
- Остало:________________________________________________________
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
са техничким спецификацијама
 
за набавку услуга бр.6 ,остале специјализоване услуге –контрола и
одржавање ватрогасних апарата за 2023.годину, означена у плану као НУ-
 
23/2023
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ
БАНКЕ
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон,е-
mail адреса:
 
1А СЕРВИС ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
ред.
бро
ј
Опис предмета
набавке
са техничким
карактеристикама
Јед.
Мере Количина
 
Јединична
цена
за два
сервиса
(без ПДВ-а)
 
Укупна
вредност
(без ПДВ-а)
 
Укупна
вредност
(са ПДВ-
ом)
 
1. ПП апарати типа
С-9A
 
ком. 4
 
2. ПП апарати
типа ЦO2-5-10
 
ком. 2
 
3. ПП апарати
типа С-6А
 
ком 6
 
УКУПНА ЦЕНА ________________ ДИН: БЕЗ ПДВ-а
 
1Б РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗАМЕНУ У ТОКУ СЕРВИСА
ред.
бро
ј
Врста-опис
 
Јед.
Мере Количина
 
Јединична
цена
(без ПДВ-а)
 
Јединична
цена (са
ПДВ-а)
 
1 Гумено црево ППА ком. 1
2 ПВЦ млазница ком. 1
3 Осигурач ком. 1
4 Алка ком. 1
5 Бочице С6-9 ком. 1
6 Успонска цев ком. 1
7 Дихтунг капе ППА ком. 1
8 Капа ППА ком. 1
9 Опруга ППА ком. 1
10 Ударна игла ППА ком. 1
11 Налепница ППА ком. 1
12 ПВЦ кесица ком. 1
13 Вентил ППА ком. 1
14 Млазница 052 ком. 1
15 Дихтунг спојке ком. 1
16 Контролни картон ком. 1
17 „Х“ налепнице ком. 1
18 Налепнице „ХВП“ ком. 1
19 Осигурач
стаб.спојке 52
 
ком. 1
20 Боца ЦО2-С50 ком. 1
21 Заптивач 12 х 8 ком. 1
22 Манометар ком. 1
23 Прах за гашење
пожара
 
ком. 1
24 Гас ЦО2 ком. 1
25 Прах ком. 1
26 Пуњење азотом ком. 1
27 Пуњење прахом С9 ком. 1
 
УКУПНА ЦЕНА:___________________ БЕЗ ПДВ-а
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНА ЦЕНА (1А + 1Б ) = _____________________ дин. без ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА ( 1А+ 1Б )= _____________________ дин. са ПДВ-ом
 
ОПШТИ УСЛОВИ:
-Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом
-Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
-Понуђач је- није у систему ПДВ-а ( заокружити одговарајуће)
ОСТАЛИ УСЛОВИ:
-Услови и начин плаћања: рок 45 дана по испостављању фактуре
- Време извршења услуга: одмах по позиву
- Гаранција за извршене услуге:____________________ ( навести рок који није краћи од
6 месеци)
-Остало:_______________________________________________________
 
НАПОМЕНЕ:
-Цена изласка сервисног возила урачуната је у цену сервиса ППА апарата .
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
______________________________


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 89
ДАТУМ: 09.02.2023. године
ЈАГОДИНА
 
ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуду за специјализоване услуге – ватрогасни апарати (контрола
и одржавање) за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
Рок за достављање понуда: 20.02.2023. године до 10,00 часова.
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић",
Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком
„Понуда за специјализоване услуге – ватрогасни апарати
(контрола и одржавање) , ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина
са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе
 
Отварање понуда: 20.02.2023. године у 10,15 часова у просторијама ОШ
 
„Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
Критеријум за избор
најповољније понуде:
 
Најнижa понуђена цена.
 
Рок за доношење Записника о
избору најповољније понуде:
 
У року од 5 дана од дана отварања понуда.
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected],
телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00
часова
 
ДИРЕКТОР,
 
________________________
Зоран Марковић

УРУЧЕНИ ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:
НАБАВКА УСЛУГА ЗА КОНТРОЛУ И ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА
бр. 6 означенa у плану као НУ -23/2023 за потребе ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“
 
ЈАГОДИНА ЗА 2023.ГОДИНУ
 
Ред.
број
Назив правног или физичког лица
Датум
Потпис овлашћеног лица

НАРУЧИЛАЦ: ОШ “Бошко Ђуричић“
АДРЕСА: Милана Мијалковића 15
БРОЈ: 88
ДАТУМ: 09.02.2023. година
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)
и Правилника о набавкама бр. 825, од 31.08.2020. године, одговорно лице доноси:
 
ОДЛУКА
о спровођењу набавке
( редни број 6 )
 
Предмет набавке: набавка услуга – специјализоване услуге ( контрола и сервисирање ватрогасних
апарата). Набавка је планирана у плану набавки под редним бројем: НУ – 23/2023
Процењена вредност набавке: специјализоване услуге износе 33.000,00 динара без ПДВ-а.
Комисја за спровођење набавкеу следећем саставу:
1. Слађана Анђелић
2. Филип Кнежевић
3. Миле Јовановић
Запослени је дужан да набавку спроведе у складу са чланом 27. став 2. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19) и Правилника о набавкама број 825 од 31.08.2020.
године и у складу са подацима из Плана набавки.
Позив за достављање понуда обавезно садржи спецификацију предмета набавке која се налази у
прилогу овог налога и остале услове набавке.
Позив за достављање понуда упутити путем електронске поште следећим лицима:
1. „PROTOM“ doo – Ruma
2. VATROBOCE D.O.O. - Surdulica
3. PLAMEN SERVICE - Jagodina
 
Рок за спровођење набавке и достављање Записника о спроведеној набавци и предлога уговора /
наруџбенице је 20.02.2023. године до 10.00 часова.
 
Доставити:
Комисији за спровођење јавних набавки
Архиви
 
Директор школе:
___________________________
( Зоран Марковић)


Основна школа „Бошко Ђуричић“
Милана Мијалковића 15
Јагодина
Број: 1234
Датум: 05.12.2022. године
 
На основу члана 91 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), директор Основне школе „Бошко Ђуричић“ доноси

ОДЛУКУ
о спровођењу поступка јавне набавке услуга – Услуге екскурзије
 
1. Предмет јавне набавке јесу услуге - Организација екскурзија ученика, редни број јавне набавке НУ-1/22, CPV ознака - 63516000 - Услуге организације путовања.
 
2. Набавка се врши према спецификацији добара датој у Конкурсној документацији, у отвореном поступку јавне набавке, у складу са чланом 52 Закона о јавним набавкама.
 
3. Процењена вредност набавке: 6.750.000,00 динара, по партијама:
 
- Партија 1 – Екскурзија ученика првог разреда: 350.000,00 динара   
- Партија 2 – Екскурзија ученика другог разреда: 300.000,00 динара   
- Партија 3 – Екскурзија ученика трећег разреда: 350.000,00 динара
- Партија 4 – Екскурзија ученика четвртог разреда: 450.000,00 динара   
- Партија 5 – Екскурзија ученика петог разреда: 1.200.000,00 динара   
- Партија 6 – Екскурзија ученика шестог разреда: 1.300.000,00 динара
- Партија 7 – Екскурзија ученика седмог разреда: 1.300.000,00 динара   
- Партија 8 – Екскурзија ученика осмог разреда: 1.500.000,00 динара   
 
4. За спровођење набавке задужује се Комисија у саставу:
Слађана Анђелић, секретар школе-дипломирани правник
Јелена Гавриловић Миликић - члан
Драгана Настић - члан
Сања Јовановић - члан
Биљана Вељковић – члан
 
5. Комисија из тачке 4. сачињава документацију о поступку јавне набавке и стара се о законитости спровођења поступка у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама.
 
 
ДИРЕКТОР
 
 
                                                                                                          
Зоран Марковић

Javni poziv
JAVNI NARUČILAC
 

Odeljak I: Javni naručilac

 1. Naziv i adrese (molimo navedite sve javne naručioce odgovorne za postupak)
 
Naziv:    OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO ĐURIČIĆ" Poreski identifikacioni broj (PIB): 102136431
Adresa: MILANA MIJALKOVIĆA BR.15
Mesto: JAGODINA NSTJ oznaka: RS215 Poštanski broj: 35000 Država: Srbija
Osoba za kontakt:    Slađana Anđelić Telefon: +381 035/245-503
Elektronska pošta: [email protected] Faks:
Internet stranica(-e):
Glavna stranica:                    www.osboskodjuricic.nasaskola.rs
Stranica profila naručioca:
       
 
 1. Centralizovana ili zajednička javna nabavka
 
Nabavku zajednički sprovodi više naručilaca
U slučaju nabavke naručioca u koju su uključeni naručioci iz država članica Evropske unije – navesti primenjiv nacionalni propis o javnim nabavkama:
Nabavku sprovodi telo za centralizovane javne nabavke
 
 1. Komunikacija
 
         Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na:
https://jnportal.ujn.gov.rs/
Pristup dokumentaciji o nabavci je ograničen
Dodatne informacije dostupne su           na gore pomenutoj adresi na drugoj adresi:
Ponude ili prijave moraju se podneti
         elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/ na gore pomenutu adresu
na sledeću adresu:
Elektronska komunikacija zahteva korišćenje alata i uređaja koji nisu široko dostupni. Besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup tim alatima i uređajima omogućen je na:
 
 1. Vrsta javnog naručioca
 
Ministarstvo ili drugi državni organi, uključujući                                      Pokrajinska ili lokalna agencija/kancelarija njihove područne ili lokalne jedinice
 
Javna agencija/kancelarija                                                                      Pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu
 
Organi autonomne pokrajine ili organi jedinice                                      Druga vrsta: Prosveta
lokalne samouprave

 1. Osnovna delatnost
 
Opšte javne usluge                                                                                   Stambene i komunalne delatnosti
 
Odbrana                                                                                                   Socijalna zaštita
 
Javni red i mir                                                                                           Rekreacija, kultura i religija
 
Zaštita životne sredine                                                                         Prosveta
 
Privreda i finansije                                                                                   Druga delatnost:
 
Zdravstvo

Odeljak II: Predmet

 1. Predmet nabavke
 
II.1.1) Naziv: Usluge ekskurzije Referentni broj: NU-1/22
II.1.2) Glavna CPV oznaka:   63516000 - Usluge organizacije putovanja Dodatna CPV oznaka: 
II.1.3) Vrsta predmeta nabavke                               Radovi               Dobra Usluge
II.1.4) Kratak opis:    
II.1.5)     Procenjena ukupna vrednost
Vrednost bez PDV-a: 6.750.000,00        Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke)
II.1.6) Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija              da Mogućnost podnošenja ponude za         sve partije           više partija:
 Maksimalan broj partija koje mogu biti dodeljene jednom ponuđaču:
 
ne
 
 
 
samo za jednu partiju
 
 1. Opis
 
II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika prvog razreda Partija broj: 1
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 350.000,00           Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:

II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije          da                  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika drugog razreda Partija broj: 2
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 300.000,00           Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije          da                  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika trećeg razreda Partija broj: 3
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 350.000,00           Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije          da                  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika četvrtog razreda Partija broj: 4
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 450.000,00           Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 

Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
 
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
 
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
 
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije         da
Identifikacija projekta: 
 
ne
II.2.14) Dodatni podaci:  

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika petog razreda Partija broj: 5
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 1.200.000,00        Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:

II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
 
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
 
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
 
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije         da
Identifikacija projekta: 
 
ne
II.2.14) Dodatni podaci:  

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika šestog razreda Partija broj: 6
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 1.300.000,00        Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije          da                  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika sedmog razreda Partija broj: 7
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 1.300.000,00        Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne

II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije Identifikacija projekta: 
 
da
 
ne
II.2.14) Dodatni podaci:

II.2.1)     Naziv: Ekskurzija učenika osmog razreda Partija broj: 8
II.2.2)     Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka:                                                                                                      Dodatna CPV oznaka:
II.2.3)     Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS215
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Jagodina
II.2.4)     Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
II.2.5)     Kriterijumi za dodelu ugovora
         Ispod navedeni kriterijumi
Kriterijum kvaliteta    –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
Kriterijum troška        –   Naziv:                                                                     Ponder:
 
 
 
         Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci
II.2.6)     Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a: 1.500.000,00        Valuta: RSD
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)
II.2.7)     Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12          ili        Trajanje u danima:
ili      Početak:
/    Završetak:
Ovaj ugovor podložan je produženju            da                  ne Opis produženja:
II.2.9)     Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj:                /       Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:
II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene                                 da                  ne
II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije                                                            da                  ne
Opis opcija:
II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog
II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije          da                  ne
Identifikacija projekta: 
II.2.14) Dodatni podaci:

Odeljak III: Pravni, ekonomski, finansijski i tehnički podaci

 1. Kriterijumi za izbor privrednog subjekta
 
III.1.1)  Profesionalna delatnost
         Sposobnost za obavljanje profesionalne delatnosti, uključujući zahteve koji se odnose na upis u registar privrednih subjekata, sudski registar, profesionalni registar ili drugi odgovarajući registar kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis uslova:
III.1.2)  Ekonomski i finansijski kapacitet
         Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:
Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:
III.1.3)  Tehnički i stručni kapacitet
         Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:
Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:
III.1.5)  Podaci o rezervisanim ugovorima
Pravo učešća rezervisano je za privredne subjekte iz člana 37. Zakona o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci izvršava se u okviru programa zaštitnog zapošljavanja
 
 1. Uslovi povezani sa ugovorom
 
III.2.1)  Podaci o određenoj profesiji (samo za ugovore o javnoj nabavci usluga)
Pružanje usluga rezervisano je za određenu profesiju
Upućivanje na relevantni zakon ili drugi propis:
III.2.2)  Uslovi za izvršenje ugovora:
III.2.3)  Podaci o licima odgovornim za izvršenje ugovora
Obaveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija lica odgovornih za izvršenje ugovora

Odeljak IV: Postupak

 1. Opis
 
IV.1.1)   Vrsta postupka
         Otvoreni postupak Restriktivni postupak
Konkurentni postupak sa pregovaranjem Konkurentni dijalog
Partnerstvo za inovacije
Korišćenje kraćeg roka iz razloga opravdane hitnosti (samo u slučaju otvorenog postupka, restriktivnog postupka, ili konkurentnog postupka sa pregovaranjem)
Obrazloženje:
IV.1.3)   Podaci o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke
         Nabavka uključuje uspostavljanje okvirnog sporazuma        Okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom
Okvirni sporazum sa više privrednih subjekata
Predviđeni maksimalan broj učesnika u okvirnom sporazumu:  Nabavka uključuje uspostavljanje sistema dinamične nabavke
Sistemom dinamične nabavke mogu da se koriste dodatni naručioci
U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:
IV.1.4)   Podaci o smanjenju broja ponuda ili rešenja tokom pregovora ili dijaloga
Korišćenje uzastopnih faza kako bi se postepeno smanjio broj ponuda o kojima će se pregovarati ili rešenja o kojima će se raspravljati
IV.1.5)   Podaci o pregovorima (samo u slučaju konkurentnih postupaka sa pregovaranjem)
Javni naručilac zadržava pravo da dodeli ugovor na osnovu početnih ponuda bez pregovaranja
IV.1.6)   Podaci o elektronskoj licitaciji
Biće sprovedena elektronska licitacija
Dodatni podaci o elektronskoj licitaciji:
 
 1. Administrativni podaci
 
IV.2.1)   Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:
(jedno od sledećeg: Prethodno informativno obaveštenje, Obaveštenje na profilu naručioca)
IV.2.2)   Rok za podnošenje ponuda ili prijava
Datum: 19.12.2022 Lokalno vreme:   12:00
IV.2.3)   Okvirni datum slanja poziva za podnošenje ponuda ili za učešće u dijalogu ili pregovaranje odabranim kandidatima
Datum: 
IV.2.4)    Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete:     Srpski
IV.2.6)   Minimalan rok važenja ponude
Ponuda mora biti važeća 30 dana od dana otvaranja ponuda
IV.2.7)   Otvaranje ponuda
Datum: 19.12.2022 Lokalno vreme:   12:00
Mesto:
Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:

Odeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)      Podaci o ponavljanju
 
Ova nabavka će se ponavljati                        da                  ne Procenjeno vreme objavljivanja budućih javnih poziva:
 
 1. Dodatni podaci:
 
 
 
 1. Zaštita prava
 
VI.4.1)   Telo nadležno za zaštitu prava
Naziv:    Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Adresa: Nemanjina 22-26
Mesto: Beograd Poštanski broj: 11 000 Država: Srbija
Elektronska pošta: [email protected] Telefon: +381 112060905
Internet stranica: http://kjn.rs Faks:      +381 112060918
VI.4.3)   Postupak zaštite prava
Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava:
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana
217. ZJN.
Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.
Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse.
Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke
komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije.
Taksa iznosi 120.000 dinara.
VI.4.4)   Služba od koje se mogu dobiti informacije o zaštiti prava
Naziv:
Adresa:
Mesto: Poštanski broj:  Država: Srbija
Elektronska pošta: Telefon:
Internet stranica: Faks:

 1. Datum slanja ovog oglasa: 06.12.2022
 
Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.
OPŠTI PODACI O PREDMETU NABAVKE
 
 
Naziv: Usluge ekskurzije
Referentni broj: NU-1/22
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
 
 
Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija.
 

 
  Text Box: 1	Ekskurzija učenika prvog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 

 
  Text Box: 2	Ekskurzija učenika drugog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 

 
  Text Box: 3	Ekskurzija učenika trećeg razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 

 
  Text Box: 4	Ekskurzija učenika četvrtog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 

 
  Text Box: 5	Ekskurzija učenika petog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 

 
  Text Box: 6	Ekskurzija učenika šestog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 

 
  Text Box: 7	Ekskurzija učenika sedmog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.

Text Box: 8	Ekskurzija učenika osmog razreda

Opis:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
 
Ostale napomene UPUTSTVO
PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

 
Deo konkursne dokumentacije koji se formira putem Portala
 
 

Podaci o naručiocu

 
Naručilac: OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO ĐURIČIĆ"
Poreski identifikacioni broj (PIB): 102136431
Adresa: MILANA MIJALKOVIĆA BR.15 35000 JAGODINA
Internet stranica: www.osboskodjuricic.nasaskola.rs
Osnovni podaci o postupku
 
Naziv postupka: Usluge ekskurzije
Referentni broj: NU-1/22
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Opis:  
Rok za podnošenje: 19.12.2022 12:00
Karakteristike postupka javne nabavke (instrumenti i tehnike)
Zaključuje se okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom.

Opis predmeta / partija


 
  Text Box: 1	Ekskurzija učenika prvog razreda

Opis nabavke:

Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 2	Ekskurzija učenika drugog razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 3	Ekskurzija učenika trećeg razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 4	Ekskurzija učenika četvrtog razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 5	Ekskurzija učenika petog razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 6	Ekskurzija učenika šestog razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 7	Ekskurzija učenika sedmog razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje


 
  Text Box: 8	Ekskurzija učenika osmog razreda

Opis nabavke:
Naručilac vrši nabavku usluge organizacije ekskurzija učenika.
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:
Automatsko rangiranje
 

Elektronska komunikacija i razmena podataka na Portalu javnih nabavki

U postupku se zahteva elektronska komunikacija.
Ponuda / prijava se podnosi putem Portala javnih nabavki na način opisan u ovom uputstvu.
Korisnik zainteresovan za postupak javne nabavke komunicira sa naručiocem isključivo putem Portala javnih nabavki.
Korisnik Portala javnih nabavki može da se zainteresuje za objavljen postupak javne nabavke tako što je preuzeo konkursnu dokumentaciju ili označio svoju zainteresovanost.
Dokumentaciji u ovom postupku javne nabavke na Portalu javnih nabavki pristupa se na stranici postupka:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/127425
Radnje u postupku javne nabavke koje možete sprovoditi na toj stranici postupka:

-slanje zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem u vezi sa dokumentacijom o nabavci kao i ukazivanje naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci

vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
 • formiranje grupe ponuđača
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
 • priprema i podnošenje ponude
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala

-popunjavanje e-Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
 • dodela prava na postupak (licu u privrednom subjektu)
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
 • slanje zahteva za zaštitu prava
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala

 • dodela ovlašćenja punomoćniku za zastupanje u postupku zaštite prava
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Privredni subjekt može putem Portala javnih nabavki da traži od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu može da ukaže naručiocu ukoliko smatra da postoje nedostaci ili nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnošenje.
 

Sanduče elektronske pošte u postupku

vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Korisnik zainteresovan za postupak tokom trajanja postupka javne nabavke putem sandučeta elektronske pošte na Portalu dobija sledeće informacije:
 • Izmene konkursne dokumentacije
 • Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci
 • Izmene elektronskog kataloga
 • Odluka o dodeli / obustavi
 • Objavljeni oglasi o javnoj nabavci
Korisnik odnosno privredni subjekt koji učestvuje u postupku kroz sanduče putem Portala prima:
 • Potvrda o uspešno podnetoj ponudi / prijavi
 • Potvrda o uspešno podnetoj izmeni / dopuni ponude / prijave
 • Potvrda o opozivu ponude / prijave
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Poziv za učešće u e-licitaciji
 • Zapisnik o otvaranju ponuda
 
Korisnik prima kopije poruka i na adresu e-pošte sa kojom se registrovao na Portalu.
 

Pripremanje i podnošenje ponude / prijave

Privredni subjekt sačinjava ponudu/prijavu na Portalu javnih nabavki prema strukturi i sadržini koju je definisao
Naručilac prilikom pripreme postupka javne nabavke na Portalu.
Privredni subjekt koji podnosi ponudu / prijavu mora da bude registrovan na Portalu sa najmanje jednim, a poželjno više korisnika (odnosno korisničkih naloga).
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao
podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu osim u slučaju kada je dozvoljeno ili se zahteva podnošenje ponude sa varijantama.
Detaljno uputstvo o pripremi ponude putem Portala:
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 19.12.2022 12:00 Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski Izjava o integritetu

U obrascu ponude/prijave ponuđač/kandidat mora izjavom o integritetu da potvrdi pod punom materijalnom i
krivičnom  odgovornošću  da  je  svoju  ponudu/prijavu  podneo  nezavisno,  bez  dogovora  sa  drugim
ponuđačima/kandidatima ili zainteresovanim licima i da garantuje tačnost podataka u ponudi/prijavi.

Pripremanje i podnošenje zajedničke ponude / prijave

Na stranici postupka javne nabavke na Portalu privredni subjekt može da kreira grupu privrednih subjekata
(ponuđača / kandidata) radi podnošenja zajedničke ponude/prijave.
Član grupe privrednih subjekata koji podnosi ponudu / prijavu mora biti ovlašćen za podnošenje zajedničke ponude / prijave u ime grupe. Ovlašćenje za podnošenje ponude / prijave u ime grupe privrednih subjekata, članovi grupe daju putem Portala javnih nabavki. Svi članovi grupe treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki.
Više o formiranju grupe privrednih subjekata:
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Ponudu / prijavu priprema i podnosi član grupe ovlašćen za podnošenje zajedničke ponude / prijave u ime grupe privrednih subjekata.
U slučaju zajedničke ponude / prijave podaci o članovima grupe deo su obrasca ponude / prijave.
Kod popunjavanja obrasca ponude grupe ponuđača na Portalu javnih nabavki treba da se navede vrednost ili procenat vrednosti nabavke te predmet ili količinu predmeta nabavke koju će izvršavati svaki član grupe prema sporazumu. Kod popunjavanja obrasca prijave grupe kandidata ti podaci navode se ako su poznati.
Svi članovi grupe privrednih subjekata treba da popune Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
 

Priprema ponude / prijave sa podizvođačem

Ukoliko ponuda/prijava uključuje podizvođače, oni treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki, ali ne treba da daju saglasnost privrednom subjektu za podnošenje ponude/prijave putem Portala.
Privredni subjekt koji namerava da izvršenje dela ugovora poveri podizvođaču, dužan je za svakog pojedinog
podizvođača navede:
 1. podatke o podizvođaču (naziv podizvođača, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt).
 2. podatke o delu ugovora koji će se poveriti podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili procentu).
 3. podatak da li podizvođač zahteva da mu naručilac neposredno plaća dospela potraživanja za deo ugovora koji je on izvršio.
Privredni subjekt je dužan da za svakog podizvođača u ponudi / prijavi dostavi Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
 

Priprema dokumenata u okviru ponude / prijave

Privredni subjekt učitava dokumente ponude / prijave prema definisanoj strukturi. Podržani formati i veličina dokumenata propisani su Uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki. U slučaju da pojedini dokument prevazilazi veličinu omogućenu na Portalu javnih nabavki, preporučeno je korišćenje kompresije dokumenata ili deljenje dokumenta u manje delove i učitavanje manjih i/ili kompresovanih dokumenata na Portal javnih nabavki.
Dokumente koje učitava u okviru ponude / prijave privredni subjekt ne sme da kriptuje. Portal javnih nabavki kriptuje ponude / prijave i njihove delove i čuva tajnost sadržine ponuda / prijava kao i informaciju o identitetu privrednog subjekta do datuma i vremena otvaranja ponuda.
Privredni subjekt može da priprema, učitava na Portal (Stranica postupka à Ponude ili Prijave à Priprema dokumentacije) dokumente koje namerava da prilaže u okviru ponude / prijave.
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Naručilac je definisao da uz ponude / prijave za predmet / partije zahteva sledeće dokumente.

Za predmet / partiju: 1 Ekskurzija učenika prvog razreda                                                                                               

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - Program putovanja - Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije naručioca. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedeni dokument ili ukoliko dostavljeni dokument po bilo čemu ne odgovara zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

 
  Text Box: Za predmet / partiju: 2 Ekskurzija učenika drugog razreda

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:

Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - Program putovanja - Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije naručioca. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedeni dokument ili ukoliko dostavljeni dokument po bilo čemu ne odgovara zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

 
  Text Box: Za predmet / partiju: 3 Ekskurzija učenika trećeg razreda

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:

Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - Program putovanja - Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije naručioca. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedeni dokument ili ukoliko dostavljeni dokument po bilo čemu ne odgovara zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

 
  Text Box: Za predmet / partiju: 4 Ekskurzija učenika četvrtog razreda

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:

Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - Program putovanja - Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije naručioca. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedeni dokument ili ukoliko dostavljeni dokument po bilo čemu ne odgovara zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Za predmet / partiju: 5 Ekskurzija učenika petog razreda                                                                                               

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - 1. Program putovanja
2. Potvrda o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika - 1. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju
program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije naručioca.
 
 
2. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju potvrdu o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika.
Potvrde moraju glasiti na ponuđača, u svrhu realizacije putovanja učenika OŠ Boško Đuričić.
 
Ukoliko ponuđač ne dostavi oba navedena dokumenta ili ukoliko dostavljeni dokumenti po bilo čemu ne odgovaraju zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Za predmet / partiju: 6 Ekskurzija učenika šestog razreda                                                                                              

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - 1. Program putovanja

2. Potvrda o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika
- 1. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke
specifikacije naručioca.
 
 
2. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju potvrdu o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika.
Potvrde moraju glasiti na ponuđača, u svrhu realizacije putovanja učenika OŠ Boško Đuričić.
 
 
Ukoliko ponuđač ne dostavi oba navedena dokumenta ili ukoliko dostavljeni dokumenti po bilo čemu ne odgovaraju zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.
 
 

Za predmet / partiju: 7 Ekskurzija učenika sedmog razreda                                                                                           

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - 1. Program putovanja
2. Potvrda o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika
- 1. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke
specifikacije naručioca.
 
 
2. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju potvrdu o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika.
Potvrde moraju glasiti na ponuđača, u svrhu realizacije putovanja učenika OŠ Boško Đuričić.
 
 
Ukoliko ponuđač ne dostavi oba navedena dokumenta ili ukoliko dostavljeni dokumenti po bilo čemu ne odgovaraju zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.
 
 

Za predmet / partiju: 8 Ekskurzija učenika osmog razreda                                                                                              

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:
Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.
Obrazac strukture ponuđene cene - Ponuđači su dužni da popune sve stavke obrasca, u skladu sa svojom ponudom.
Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - Portal automatski formira popunjeni obrazac Izjave na osnovu podataka koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude


Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača navedeni su u posebnom poglavlju ovih Uputstava.
Drugi dokumenti - 1. Program putovanja
2. Potvrda o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika
- 1. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju program putovanja, sačinjen u skladu sa zahtevima iz tehničke
specifikacije naručioca.
 
 
2. Ponuđači su dužni da u ponudi učitaju potvrdu o rezervaciji / predrezervaciji objekta za smeštaj učenika.
Potvrde moraju glasiti na ponuđača, u svrhu realizacije putovanja učenika OŠ Boško Đuričić.
 
 
Ukoliko ponuđač ne dostavi oba navedena dokumenta ili ukoliko dostavljeni dokumenti po bilo čemu ne odgovaraju zahtevima sadržanim u tehničkoj specifikaciji naručioca, naručilac će takvu ponudu odbiti, primenom odredbe člana 144 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.
 
 
Uz svaki traženi dokument privredni subjekt može da učita više dokumenata, ako se dokument sastoji od više delova.
Prilikom učitavanja dokumenata na Portal javnih nabavki privredni subjekt na Portalu označava da li je pojedini dokument ponude poverljiv (u skladu sa članom 38. Zakona o javnim nabavkama), navodi pravni osnov na osnovu kojeg su dokumenti označeni poverljivim i obrazlaže razlog(e) poverljivosti. U slučaju da određeni dokument ima samo pojedine delove poverljive, pre učitavanja tog dokumenta na Portal, potrebno je da privredni subjekt izdvoji poverljive delove u zasebni dokument, označi ga poverljivim, i tako ga učita na Portal javnih nabavki. Delove koji nisu poverljivi, potrebno je razdvojiti u zasebni dokument ili dokumente i tako ih učitati na Portal javnih nabavki. Niti jedan deo elektronske ponude / prijave ne potpisuje se, nije potreban pečat niti je potrebno skeniranje dokumenata.
 

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta popunjava se elektronski na Portalu.
Deo konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom formiran je putem Portala i priložen konkursnoj dokumentaciji.
Način popunjavanja e-Izjave putem Portala:
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Popunjavanje Izjave putem Portala, prema definisanim kriterijumima sprovodi se na stranici postupka pod
Prijave / Ponude à Nova Izjava ili Izjave u pripremi za ažuriranje izjave.
Članovi grupe, podizvođači ili drugi subjekti čije kapacitete privredni subjekt koristi popunjavaju svaki svoju e- Izjavu, a privredni subjekt može da preuzme popunjenu e-Izjavu putem Portala i da ju priloži uz ponudu / prijavu.
 

Delovi ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim putem

U slučaju da deo ili delove ponude / prijave nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki (v. član 45. stav 3. Zakona o javnim nabavkama), privredni subjekt je dužan da navede u ponudi / prijavi tačan deo ili delove ponude / prijave koje podnosi sredstvima koja nisu elektronska.
Deo ili delove ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki privredni subjekt podnosi Naručiocu do isteka roka za podnošenje ponuda / prijava putem pošte, kurirske službe ili neposredno, u koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću da utvrdi da se prvi put otvara.
Deo ili delove ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki privredni subjekt podnosi na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO ĐURIČIĆ"

MILANA MIJALKOVIĆA BR.15 35000 JAGODINA
 
Srbija
Sa naznakom:
Deo ponude / prijave za javnu nabavku: Usluge ekskurzije
Referentni broj: NU-1/22
Broj ponude:
NE OTVARATI
Prilikom pripreme ponude / prijave na Portalu, privredni subjekt navodi deo ili delove ponude / prijave koje će
dostaviti ne-elektronskim načinima.
Na poleđini koverte ili na kutiji treba navesti naziv i adresu privrednog subjekta. U slučaju da deo ili delove ponude / prijave podnosi grupa privrednih subjekata, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi privrednih subjekata i navesti nazive i adresu svih članova grupe.
Deo ili delovi ponude / prijave smatraju se blagovremenim ukoliko su primljeni od strane naručioca do
19.12.2022 do 12:00 časova.
Naručilac će privrednom subjektu predati potvrdu prijema. U potvrdi o prijemu Naručilac će navesti datum i vreme prijema.
Deo ili delove ponude / prijave koje Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda / prijava, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se ponude / prijave mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim. Neblagovremeni deo ili delove ponude / prijave Naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorene Ponuđaču, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.
 
Priprema i podnošenje ponuda za partije Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija Mogućnost podnošenja ponude za sve partije
 

Popunjavanje obrasca ponude

Predmet / Partija: 1 Ekskurzija učenika prvog razreda                                                                                                      
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
Predmet / Partija: 2 Ekskurzija učenika drugog razreda                                                                                                   

Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
Predmet / Partija: 3 Ekskurzija učenika trećeg razreda                                                                                                     
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
Predmet / Partija: 4 Ekskurzija učenika četvrtog razreda                                                                                                 
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

Text Box: Predmet / Partija: 5 Ekskurzija učenika petog razreda
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.

 
  Text Box: Predmet / Partija: 6 Ekskurzija učenika šestog razreda

Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.

 
  Text Box: Predmet / Partija: 7 Ekskurzija učenika sedmog razreda

Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.

Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
Predmet / Partija: 8 Ekskurzija učenika osmog razreda                                                                                                    
Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.
 
 

Primena žreba

Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
 

Rok i način plaćanja

 
Plaćanje se vrši avansno u iznosu do 60% vrednosti ugovora, najkasnije deset dana pre početka realizacije putovanja, dok se ostatak od 40% vrednosti ugovora isplaćuje u roku od 45 dana od dana sačinjavanja Izveštaja o izvršenoj usluzi i ispostavljanja konačne fakture, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje na osnovu okvirnog sporazuma. Ispostavljen račun/faktura mora biti usklađen sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Plaćanje se vrši uplatom na račun isporučioca.

Ponuda mora biti važeća 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Nakon unosa svih podataka privredni subjekt generiše obrazac ponude / prijave i može da pregleda podatke ponude / prijave pre nego podnese ponudu / prijavu.
 

Način izmene i dopune ponude / prijave

vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
 

Način opoziva ponude / prijave

vidi opšte uputstvo za korisnike Portala

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja

ispunjenja obaveza ponuđača

Sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:
 
 
Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to bankarsku garanciju u iznosu od 3% od ukupne procenjene vrednosti javne nabavke bez PDV, odnosno na iznos od 202.500,00 dinara. Iznos na bankarskoj garanciji mora biti naznačen nominalno (tačan iznos u dinarima - 202.500,00 dinara). Bankarska garancija mora biti sa klauzulama „bezuslovna i plativa na prvi poziv“, sa rokom važnosti najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac će aktivirati navedenu garanciju u slučaju da ponuđač:
 • povuče svoju ponudu pre isteka roka važenja ponude naznačenog u Konkursnoj dokumentaciji, odnosno obrascu ponude;
 • odbije da potpiše okvirni sporazum u ovom postupku javne nabavke;
 • ne dostavi sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla, u skladu sa zaključenim okvirnim sporazumom. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original bankaraska garancija) dostavlja se naručiocu
putem pošte, kurirske službe ili neposredno na adresu: Osnovna škola "Boško Đuričić", Milana Mijalkovića 15, 35000 Jagodina, sa naznakom: Deo ponude za javnu nabavku referentni broj NU-1/22-NE OTVARATI. Na poleđini koverte obavezno se ispisuje tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, kao i ime i prezime osobe za kontakt. Koverta mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja iste može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Za ponudu koja se podnosi elektronskim sredstvima, Portal javnih nabavki će privrednom subjektu dostaviti potvrdu sa datumom i satom prijema dela ponude. Za deo ponude koji se dostavlja putem pošte, kurirske službe ili neposredno, Naručilac će privrednom subjektu predati potvrdu prijema dela ponude. U potvrdi o prijemu Naručilac će navesti datum i sat prijema dela ponude. Deo ponude koju Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremeni deo ponude koji se dostavlja putem pošte, Naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvoren privrednom subjektu, sa naznakom da je
podnet neblagovremeno.

Sredstva obezbeđenja za izvršenje ugovora

Odabrani ponuđač će morati da dostavi sledeća sredstva obezbeđenja za izvršenje ugovora::
 • za ispunjenje ugovornih obaveza
 • za povraćaj avansa
 1. Isporučilac se obavezuje da, pri zaključenju okvirnog sporazuma, preda Naručiocu 1 (jednu) blanko sopstvenu menicu, kao obezbeđenje za dobro izvršenje posla, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za potpisivanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti okvirnog sporazuma. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koja je izdata od strane poslovne banke koju Isporučilac navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 12 (dvanaest) meseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.
 
 
 1. Isporučilac se obavezuje da, pri zaključenju pojedinačnog ugovora po okvirnom sporazumu, preda Naručiocu 1 (jednu) blanko sopstvenu menicu, kao obezbeđenje za dobro izvršenje posla, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za potpisivanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Isporučilac navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 (trideset) dana duži od dana predviđenog za potpuno izvršenje obaveza isporučioca.

 1. Isporučilac se obavezuje da u trenutku zaključenja pojedinačnog ugovora po okvirnom sporazumu, preda Naručiocu 1 (jednu) blanko sopstvenu menicu, za povraćaj avansnog plaćanja, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje, sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Menica za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini od 60% od ukupne vrednosti ugovora, sa rokom važnosti koji je 10 dana duži od dana konačnog izvršenja posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost sredstva obezbeđenja za povraćaj avansa mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za povraćaj avansnog plaćanja u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.
 

Otvaranje ponuda / prijava

Podaci vezani uz otvaranje ponuda / prijava kako je navedeno u pozivu

Datum: 19.12.2022    Lokalno vreme: 12:00
Mesto:
 

Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:

Naručilac nije isključio javnost iz postupka otvaranja ponuda. Na stranici postupka Ponude à Otvaranje ponuda ponuđač može pratiti odbrojavanje do otvaranja ponuda. Nakon što Portal otvori ponude formira se zapisnik o otvaranju ponuda koji je moguće preuzeti na stranici postupka a istovremeno se šalje ponuđačima.
 

Pojašnjenja ponude / prijave, oblik i način dostavljanja dokaza

Nakon otvaranja ponuda / prijava naručilac može da zahteva dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda / prijava, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača.
Ako su podaci ili dokumentacija, koju je privredni subjekt dostavio nepotpuni ili nejasni, naručilac može, poštujući načela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kraći od pet dana, da putem Portala javnih nabavki zahteva od privrednog subjekta, da dostavi neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju.
vidi opšte uputstvo za korisnike Portala

Rok za donošenje odluke

Odluku o dodeli ugovora naručilac donosi u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.
 

Zaštita prava

Zahtev za zaštitu prava može da podnese privredni subjekt, odnosno ponuđač koji je imao ili ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji ukazuje da je zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN oštećen ili bi mogla da nastane šteta usled dodele ugovora, protivno odredbama ZJN (u daljnjem tekstu: podnosilac zahteva).
Zahtev za zaštitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno naručiocu i Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), odnosno u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom naručiocu, u kom slučaju je podnosilac zahteva dužan da kopiju zahteva dostavi Republičkoj komisiji.
 

Podnošenje zahteva za zaštitu prava elektronskim putem

vidi opšte uputstvo za korisnike Portala
Koraci:
 • Upišite referentni broj zahteva
 • Podaci o podnosiocu zahteva, naručioca i postupku za koji se podnosi zahtev automatski se
povlače iz sistema

 • Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika može ovlastiti
punomoćnika putem Portala javnih nabavki
 • Ukoliko se zahtev podnosi u ime grupe ponuđača podnosilac zahteva treba da učita ovlašćenje ostalih članova grupe ili sporazum iz kojeg je razvidno da ima pravo da podnese zahtev u ime grupe
 • Definišite da li se zahtev za zaštitu prava odnosi na predmet nabavke u celini ili na pojedinu partiju predmeta nabavke (označite partije)
 • Dokumenti koje je potrebno učitati sa vašeg računara:
  • Dokument zahteva za zaštitu prava (uz zahtev možete takođe učitati dodatnu dokumentaciju)
  • Dokaz o uplati takse
 

Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN. Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN. Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 217. ZJN.
Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.
Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse.
Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana
225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije.
Taksa iznosi 120.000 dinara.KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA
i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma
 
Naziv postupka:                   Usluge ekskurzije
 
Referentni broj:                     NU-1/22
 

1.Osnovi za isključenje

 
 
 
1.1. Pravosnažna presuda za jedno ili više krivičnih dela
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 1)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako privredni subjekt ne dokaže da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za:
 1. krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;
 
 1. krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja, krivično delo trgovine uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo poreske utaje, krivično delo terorizma, krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo pranja novca, krivično delo finansiranja terorizma, krivično delo trgovine ljudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača nema osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 1) Zakona o javnim nabavkama.
Nepostojanje ovog osnova za isključenje dokazuje se sledećim dokazima:
Pravna lica i preduzetnici:
 1. Potvrda nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosni prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9 Krivičnog zakonika) i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2 Krivičnog zakonika).
 2. Potvrda nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosni prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7 Krivičnog zakonika); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita.
 3. Potvrda Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivična dela organizovanog

 
  kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističkog udruživanja.
4) Potvrda Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu za suzbijanje korupcije, kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca.
Zakonski zastupnici i fizička lica:
 1. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje
da zakonski zastupnik ili fizičko lice nije osuđivao za sledeća krivična dela:
 1. krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela;
 2. krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje terorizma; krivično delo trgovina ljudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu.
Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika ili fizičkog lica. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Privredni subjekt koji ima sedište u drugoj državi:
Ako privredni subjekt ima sedište u drugoj državi kao dokaz da ne postoji osnov za isključenje naručilac će prihvatiti izvod iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, odgovarajući dokument nadležnog sudskog ili upravnog organa u državi sedišta privrednog subjekta, odnosno državi čije je lice državljanin. Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno državi čiji je lice državljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za isključenje, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni osnovi za isključenje privrednog subjekta.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li je sam privredni subjekt ili njegov zakonski zastupnik osuđen za jedno ili više krivičnih dela, pravosnažnom presudom donesenom pre najviše pet godina ili duže, ako je pravosnažnom presudom utvrđen duži period zabrane učešća u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje?

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 
 
 
1.2. Porezi i doprinosi
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 2)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako privredni subjekt ne dokaže da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.
Način dokazivanja ispunjenosti Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti

 
kriterijuma: kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača nema osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 2) Zakona o javnim nabavkama. Nepostojanje ovog osnova za isključenje dokazuje se sledećim dokazima: 1) Potvrda nadležnog poreskog organa da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne. 2) Potvrda nadležnog poreskog organa lokalne samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne. Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije, umesto dokaza iz tač. 1) i 2), prilaže potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije.
Privredni subjekt koji ima sedište u drugoj državi: Ako privredni subjekt ima sedište u drugoj državi kao dokaz da ne postoje osnovi za isključenje naručilac će prihvatiti potvrdu nadležnog organa u državi sedišta privrednog subjekta. Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno državi čiji je lice državljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa nepostojanjem osnova za isključenje, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni osnovi za isključenje privrednog subjekta.

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 
  Pitanje u izjavi
Porezi Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza?
Doprinosi Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?
 
 
1.3. Obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 3)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a naročito obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata, uključujući i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8.
Zakona o javnim nabavkama.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 
  Pitanje u izjavi
Povreda obaveza u oblasti životne sredine Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine?
Povreda obaveza u oblasti socijalnog prava Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti socijalnog prava?
Povreda obaveza u oblasti radnog prava Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti radnog prava?
 
 
1.4. Sukob interesa
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 4)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne može da se otkloni drugim merama.

 
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li je privredni subjekt svestan nekog sukoba interesa zbog svog učestvovanja u postupku javne nabavke?

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 
 
 
1.5. Neprimeren uticaj na postupak
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 5)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da je privredni subjekt pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li privredni subjekt može da potvrdi da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca, da nije došao do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke kao i da nije dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora?

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

2.Obavljanje profesionalne delatnosti

 
 
 
2.1. Ovlašćenje, dozvola ili članstvo
Pravni osnov: Član 115. stav 2.-Ako privredni subjekt mora da poseduje određeno ovlašćenje, odnosno dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili da bude član određene organizacije da bi mogao da obavlja predmetnu delatnost, naručilac može od njega da zahteva da dokaže posedovanje takve dozvole, ovlašćenja ili članstva.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dozvolom nadležnog organa ili potvrdom o članstvu u određenoj organizaciji, koja je izdata u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Da li privredni subjekt poseduje potrebno određeno ovlašćenje, odnosno dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili je član određene organizacije da bi mogao da obavlja predmetnu delatnost?

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 

3.Finansijski i ekonomski kapacitet

 
 
 
3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Pravni osnov: Član 116. stav 1. tač. 3)-Naručilac može u dokumentaciji o nabavci da odredi finansijski i ekonomski kapacitet kojim se obezbeđuje da privredni subjekti imaju finansijsku i ekonomsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, a naročito da:
3) imaju odgovarajući nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dokazom o relevantnom osiguranju od profesionalne odgovornosti.
Ako privredni subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti da dostavi prethodno navedene dokumente i dokaze koje naručilac zahteva, finansijski i ekonomski kapacitet može da dokaže i bilo kojim drugim dokumentom iz čije sadržine naručilac može na nesumnjiv način da utvrdi ispunjenost zahtevanog finansijskog i ekonomskog kapaciteta.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Osigurana suma iz osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog subjekta iznosi:

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 
Tip osiguranja Minimalni iznos Valuta
Važeća garancija putovanja u momentu podnošenja ponude
- Polisa osiguranja od insolventnosti ili odgovarajuća bankarska garancija
100000.00 EUR

4.Tehnički i stručni kapacitet

 
 
 
4.1. Tehnička lica ili tela - kontrola kvaliteta
Pravni osnov: Član 117. stav 1.-Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem podataka o angažovanim tehničkim licima ili telima u pogledu odgovornosti za kontrolu kvaliteta, bez obzira da li su direktno zaposleni ili pripadaju privrednom subjektu.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Privredni subjekt može da angažuje sledeća tehnička lica ili tela, posebno ona odgovorna za kontrolu kvaliteta:

Odnosi se na partije:

1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

 
Tehničko lice / telo Opis zahteva
Tehničko lice Naručilac zahteva od ponuđača da dokaže da, u momentu podnošenja ponude, ima radno angažovanih (po ugovoru o radu na određeno ili neodređeno vreme, odnosno po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili ugovora o delu) najmanje troje lica, od kojih najmanje dvoje turističkih vodiča.
 
U svrhu dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, naručilac će, u postupku ocene ponuda, zahtevati dostavljanje ugovora o radnom angažovanju i licenci za turističke vodiče.
Tehničko lice Naručilac zahteva od ponuđača da dokaže da, u momentu podnošenja ponude, ima radno angažovanog (po ugovoru o radu na određeno ili neodređeno vreme, odnosno po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili ugovora o delu) jednog lekara - pratioca grupe.
 
U svrhu dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, naručilac će, u postupku ocene ponuda, zahtevati dostavljanje ugovora o radnom angažovanju i licence za rad lekara.
 
 
4.2. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta
Pravni osnov: Član 117. stav 1.-Naručilac može da odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora.
Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma: Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za izbor privrednog subjekta.
Naručilac je dužan da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem opisa tehničkih sredstava i mera koje privredni subjekt koristi za obezbeđivanje kvaliteta.
Pitanje / traženi podaci u izjavi: Privredni subjekt se koristi sledećim tehničkim sredstvima i merama za obezbeđivanje kvaliteta:
 
Odnosi se na partije:                    
1-Ekskurzija učenika prvog razreda, 2-Ekskurzija učenika drugog razreda, 3-Ekskurzija učenika trećeg razreda, 4-Ekskurzija učenika četvrtog razreda, 5-Ekskurzija učenika petog razreda, 6-Ekskurzija učenika šestog razreda, 7-Ekskurzija učenika sedmog razreda, 8-Ekskurzija učenika osmog razreda

Uslovi:
Naručilac zahteva od ponuđača da dokaže da u momentu podnošenja ponude poseduje (u svojini po osnovu zakupa ili lizinga, najmanje 2 registrovana, turistička autobusa, koji poseduju dokumentaciju o tehničkoj ispravnosti, u skladu sa propisima o vanlinijskom autobuskom saobraćaju i organizaciji i realizaciji putovanja učenika osnovnih škola i koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece (“Službeni glasnik RS” broj 52/2019 i 61/2019).
 
U svrhu dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, naručilac može, u postupku ocene ponuda, zahtevati dostavljanje čitača saobraćajne dozvole za sva vozila, kopije polise osiguranja za sva vozila,validne potvrde o tehničkoj ispravnosti za sva vozila. U slučaju da ponuđač nije upisan u saobraćajnu dozvolu kao vlasnik vozila, dostavlja i dokaz o pravnom osnovu korišćenja vozila – Ugovor o zakupu ili lizingu za vozilo koje nije u vlasništvu privrednog subjekta), a zakup mora biti upisan u saobraćajnu dozvolu.

Naručilac:
OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO ĐURIČIĆ" 102136431
Naziv postupka:
Usluge ekskurzije
Referentni broj:
NU-1/22
KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio
opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

 
Naziv predmeta / partije: Ekskurzija učenika prvog razreda
Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene
Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: 
Automatsko rangiranje

 
Primena žreba
Ukoliko nakon rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani) nije moguće doneti odluku o dodeli 
ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će obavestiti sve ponuđače koji su podneli 
ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje su najpovoljnije nakon 
rangiranja na osnovu kriterijuma za dodelu i rezervnih kriterijuma (ako su definisani).
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, 
koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će prvo izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na 
izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Nakon izvlačenja prvog papira naručilac izvlači preostale papire jedan po jedan te shodno 
redosledu kojim su izvučeni rangira preostale ponuđače.
Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.


 СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ ___________________
 
 
Редни број
 
Врста услуге
 
Вредност са  ПДВ-ом (динара)
1 2 3
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
УКУПНО ЗА ЈЕДНОГ УЧЕНИКА СА ПДВ
 
 
Упутство за попуњавање обрасца:
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 • У колони 1 „редни број“ уносе се редни бројеви (арапски) од броја 1 до броја последње врсте услуга из колоне 2.
 
 • У колони 2 „врста услуге“, исказује се структура јединствене туристичке услуге, односно називи за појединачне претходне туристичке услуге укључујујући и разлику између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге (на пример: трошкови превоза, угоститељске услуге, услуге осигурања, услуге лекара, трошкови улазница за културно-историјске споменике, трошкови улазница за дискотеке, трошкови здравственог осигурања, трошкови водича, итд.), које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.
 
 • Колона 3 „вредност са ПДВ-ом“ представља цену услуге коју путник плаћа, а која учествује у цени јединствене туристичке услуге.
 
 • Након уноса свих напред наведених података потребно је сабрати износе из колоне број 3 како би се добила цена по једном ученику и уписати их у последњи ред табеле („УКУПНО“).
 
 • Понуђач у образац понуде на Порталу јавних набавки уписује износ из последњег реда табеле („УКУПНО ЗА ЈЕДНОГ УЧЕНИКА СА ПДВ“) и то тако што исти износ уписује и као цену понуде без ПДВ и као цену понуде са ПДВ.
 
 • Цене услуга исказане су у Спецификацији са урачунатим ПДВ, у складу са одредбама члана 35 став 7 Закона о порезу на додату вредност. ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области. Понуђач има обавезу правилног исказивања ПДВ у рачунима и другим релевантним документима.
 
 
 
 
  Датум___________                          М.П.                                     Понуђач
                                                                                                             _______________________
 
Напомена:
Понуђену јединичну цену исказати на две децимале.
Понуђач није дужан да образац овери печатом и потпише, већ га може сачинити као електронски документ, без печата и потписа.
 
   ПАРТИЈА 1
дестинација Јагодина - Љубостиња - Лазарица - Врњачка Бања - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика првог разреда. Полазак у јутарњим часовима. Пут води према Крушевцу, где је планиран обилазак цркве Лазарице и Лазаревог града. Обилазак манастира Љубостиња. Посета Врњачкој Бањи, са обиласком бањског центра и извора термалне воде. Након обиласка, организован ручак за групу у ресторану у Врњачкој Бањи. Слободно време. Повратак групе за Јагодину.
трајање један дан
време реализације Крај маја или почетак јуна 2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- посету Крушевцу, где је планиран обилазак цркве Лазарице, музеја и Лазаревог града;
- посету манастиру Љубостиња;
- посету Врњачкој Бањи, са обиласком бањског центра и извора термалне воде;
- ручак у ресторану у Врњачкој Бањи, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања свих путника;
- трошкове организације путовања;
- услуге лекара – пратиоца групе;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 100
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- четворо учитеља
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
   ПАРТИЈА 2
дестинација Јагодина - Ниш - Медијана - Нишка Бања - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика другог разреда. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Обилазак Ниша и Нишке Бање, са посетом знаменитостима - Тврђава, Ћеле кула, Чегар. Организован ручак за групу. Полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним поподневним часовима.
трајање један дан
време реализације Крај маја и почетак јуна 2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- обилазак Ниша и Нишке Бање, са посетом знаменитостима - Тврђава, Ћеле кула, Чегар;
- посету Медијани;
- ручак у ресторану, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања свих путника;
- трошкове организације путовања;
- услуге лекара – пратиоца групе;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 90
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- четворо учитеља
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца


  ПАРТИЈА 3
дестинација Јагодина - Београд - Смедерево - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика трећег разреда. Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води за Београд. Одлазак групе на Авалу, где је планирана посета Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку. Наставак пута према Врачару и посета Храму Светог Саве.Посета Калимегдану и ЗОО врт Београд. Слободно време за ручак. Полазак групе за Јагодину. Посета Смедеревској тврђави. Долазак испред школе у поподневним сатима.
трајање Један дан
време реализације  Крај маја и почетак јуна  2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- посету Храму Светог Саве;
- посету Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку;
- посета ЗОО ВРТУ
- ручак на Авали или Београду, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- посету Смедеревској тврђави;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања;
- услуге лекара – пратиоца групе;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 105
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- четворо учитеља
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
 


  ПАРТИЈА 4
дестинација Јагодина - Београд - Смедерево - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика четвртог разреда. Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води за Београд. Одлазак групе на Авалу, где је планирана посета Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку. Наставак пута према Врачару и посета Храму Светог Саве.Посета Калимегдану и ЗОО врт Београд. Слободно време за ручак. Полазак групе за Јагодину. Посета Смедеревској тврђави. Извођач екскурзије обавезан је да пре почетка извођења екскурзије преузме ученике у подручним одељењима у Винорачи и Деоници и да их по завршетку екскурзије, у поподневним сатима врати у подручна одељења.
трајање један дан
време реализације  Крај маја и почетак јуна  2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- посету Храму Светог Саве;
- посету Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку;
- посета ЗОО ВРТУ
- ручак на Авали или Београду, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- посету Смедеревској тврђави;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања;
- услуге лекара – пратиоца групе;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 142
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- осморо учитеља
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
 


  ПАРТИЈА 5
дестинација Јагодина - Виминацијум - Сребрно језеро - Лепенски вир –Доњи Милановац (ноћење)–Кладово (ХЕ Ђердап) -Неготин  -Гамзиград - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика петог разреда.
 1. Дан: Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води до Виминацијума. Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 километара од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у првом веку и трајао до почетка седмог века. Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. Обилазак Сребрног језера. Након обиласка наставак до археолошког налазишта Лепенски вир. То је средиште једне од најзначајнијих праисторијских култура. Налази се у Ђердапској клисури, на десној обали Дунава на ниској дунавској тераси. На овом локалитету који је интензивно насељаван од 6300. до 5500. године пре. н.е., издвојена су насеља која припадају мезолиту и раном неолиту. Након обиласка наставак пута према Доњем Милановцу. Смештај у хотел у Доњем Милановцу. Вечера. Ноћење.

2. Дан - Доручак у хотелу. Након тога, полазак ка Неготину. Одлазак у посету Кући Стевана Мокрањца - родна кућа истакнутог композитора и диригента која има статус споменика културе од великог значаја. Настала је средином 19. века.
Кућа је 1964. године адаптирана за потребе меморијалног музеја посвећен Стевану Стојановићу Мокрањцу, тако да су подрумске просторије уређене за мање музичке концерте. Просторије на спрату су музеолошки опремљене и садрже већи део заоставштине у музичким инструментима и другим предметима који су припадали Стевану Мокрањцу. Обилазак Хајдук Вељковог конака – најстарија грађанска кућа у Неготину је конак кнеза Неготинске нахије Тодорчета, подигнута средином 19. века од тврдог материјала, која се налази у Улици Станка Пауновића. У њој је данас смештен Музеј Хајдук Вељка. Музејска поставка, на спрату Тодорчетовог конака, распоређена је у три просторије. У првој просторији налазе се портрети Хајдук Вељка Петровића различитих аутора, у другој просторији налази се огњиште или оџаклија, у којој се налазе предмети покућанства који дочаравају амбијенталну слику старе градске куће из 19. века. У трећој просторији налази се историјска поставка. Од оружја изложени су брдски „хајдук“ топ. Од ватреног оружја у витринама се налази пушка са дугом цеви и неколико пиштоља, међу којима значајно место заузима пиштољ Николе Абраша, Вељковог побратима, разне сабље, јатагани и др. Након обиласка, организовати ручак у Неготину. После ручка, наставак пута ка Зајечару и одлазак до археолошког локалитета Феликс Ромулијана крај Гамзиграда који представља резиденцију римског цара Гаја Валерија Максимијана Галерија и налази се на Унесковој листи светске баштине. Долазак испред школе у касним вечерњим часовима. Извођач екскурзије обавезан је да по изведеној екскурзији врати ученике до Деонице и Винораче у касним вечерњим сатима 
трајање два данa / један полупансион + ручак
време реализације 20.05. - 21.05.2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- посету Виминацијуму;
- обилазак Кладова, ХЕ ЂЕРДАП и Сребрног језера;
- посету археолошком локалитету Лепенски вир;
- смештај у хотелу у Доњем Милановцу, на бази једног полупансиона;
- обилазак Неготина и посету Мокрањчевој кући и Музеју Хајдук Вељка;
- ручак у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- обилазак археолошког локалитета Феликс Ромулијана;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања свих путника;
- трошкове организације путовања;
- боравишна такса и хотелска пријава;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 110
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- четворо одељењских старешина
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
   ПАРТИЈА 6
дестинација Јагодина – Шабац- Бранковина-Ваљево – Крупањ ( ноћење) – Троноша-Тршић-Јагодина
 
програм путовања Дводневна екскурзија ученика шестог разреда.
 1.  Дан. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Аутопутем до Шапца. Наставак пута до Бранковине, обилазак гроба Десанке Максимовић, школе и цркве Ненадовића. Продужетак пута ка Ваљеву, где је планирана посета Народном музеју, који је првобитно био смештен у Муселимовом конаку, место где су били на превару заробљени  и касније погубљени многи српски кнезови, што је био повод за подизање Првог српског устанка против Турака.Шетња по тешњару, пешачкој зони у старом делу града. Наставак путовања до Крупња. Смештање у хотел. Вечера. Ноћење.
  2. Дан. Ваљево- Тршић-Троноша-Јагодина
Доручак.Наставак путовања према манастиру Троноша, обилазак манастира, капеле и чесме девет Југовића; Одслазак за Тршић. Обилазак на адекватан организовани ручак за групу. Након ручка, одлазак до планине Цер, шетња. Долазак испред школе у касним вечерњим часовима. Извођач екскурзије обавезан је да по изведеној екскурзији врати ученике до Деонице и Винораче у касним вечерњим сатима.
трајање два дана / један полупансион + ручак, другог дана у повратку
време реализације 26.04. - 27.04.2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз аутобусима високе туристичке класе;
- смештај у хотелу у Крупњу – услуга полупансион;
-ручак у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- стручно вођство – кустоси за све обиласке по програму;
- улазнице за све наведене установе и објекте ( Бранковина, Народни музеј у Ваљеву, манастир Троноша, комплекс у Тршићу;
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања;
- боравишна такса и хотелска пријава;
- трошкове организације путовања;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 130
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- петоро одељенски старешина
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
 

  ПАРТИЈА 7
дестинација Јагодина – Београд – Фрушка Гора (Крушедол)-Сремски Карловци (Гимназија, Црква, Центар) -  Петроварадин(Катакомбе) - Нови Сад(обилазак центра и Дунавског парка)–Суботица (ноћење, обилазак Градске куће,) - Палић (ЗОО врт, језеро)- Зобнатица - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика седмог разреда.
 
1.дан – Полазак аутобусом у 8 сати испред школе.Полази се за Београд, затим се иде на Фрушку Гору и у Крушедол. Пут води до Сремских Карловаца. Ова варош је 200 година била српска духовна престоница и културно-просветни центар. Овде је смештена и најстарија у Србији – Карловачка гимназија. Чесма четири лава подигнута је 1799.године, за коју легенда каже да ће онај, ко се напоји водом са ње, доћи опет у Карловце и ту се венчати. Одлазак до Петроварадинске тврђаве, симбола Новог Сада, која је ремек дело француског архитекте и војсковође Вобаха. Наставак пута до Суботице. Смештај у хотелу са најмање две звездице. Вечера. Ноћење.

2. дан – Доручак. Обилазак Суботице, Градска кућа – која има статус споменика културе од изузетног значаја, саграђена је у 19. веку; Велика тераса - Конгресни центар саграђен у стилу сецесије који омогућава организацију различитих врста пословних и осталих догађаја. У склопу конгресног центра налазе се три објекта: Велика тераса, Еко центар и Летња позорница. Објекат је изграђен давне 1912. године од стране позатих мађарских архитеката Марцела Комора и Деже Јакаба, као највећи објекат изграђен у тада новом уметничком правцу. Велику терасу красе две велике терасе повијене у благом луку, које су израђене од дрвета и украшене фолклорним мотивима. Својом актрактивношћу Велика тераса и данас плени простор Великог парка и заједно са осталим објектима даје препознатљив и посебан шарм овом делу града. Посета Музеју у центру града. Након тога, пут се наставља ка Палићу где је предвиђен обилазак ЗОО врта. Повратак у хотел на ручак. Одјава из хотела. Затим је планиран обилазак ергеле Зобнатица. Полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним вечерњим часовима.Извођач екскурзије обавезан је да по изведеној екскурзији врати ученике до Деонице и Винораче у касним вечерњим сатима. 
трајање два дана / један пун пансион
време реализације 07.05.-08.05. 2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- посету Суботици са обиласком знаменитости и посетом Музеју;
- посету Палићу са обиласком зоо врта;
- посету ергели Зобнатица;
- смештај у хотелу у Суботици, са најмање четири звездице, на бази једног пуног пансиона;
- посету Петроварадинској тврђави, пролаз кроз катакомбе;
- обилазак центра Сремских Карловаца и Карловачке гимназије;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- ручак у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- боравишна такса и хотелска пријава;
- трошкове осигурања свих путника;
- трошкове организације путовања.
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 105
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- петоро одељењских старешина
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
   ПАРТИЈА 8
дестинација Јагодина –Овчар бања–Кадињача - Бајина Башта– Перућац- Тара(ноћење) или Златибор(ноћење) - Дрвенград – Шарган ( вожња осмицом ) –Златибор(ручак) – Сирогојно - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика осмог разреда.
 
 1. ДАН: Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Обилазак манастира Благовештење у Овчар Бањи. Пут иде ка Златибору ипосета спомен комплексу Кадињачазатими одлазаку Бајину Баштуобилазак ХЕ Перућац и реке ГОДИНАпосета планини Тари, обилазак. Смештај у хотелу са најмање две звездице на Тари или Затибору. Вечера. Дискотека. Ноћење.

2 ДАН: Доручак. Одлазак на Мокру Гору - сликовити планински крај где је главна атракција стара железничка пруга уског колосека. Надморска висина од 300м савладана је пругом у облику осмице. Шарганска осмица је дуга 15км где се пролази кроз 22 тунела и преко 10 мостова и вијадукта. Воз вуче парна локомотива. Затим одлазак у Мећавник, Дрвенград, етно село које је подигао прослављени режисер Емир Кустурица. Куће су изграђене од дрвета у складу са локалном архитектуром. Повратак на Златибор на Ручак и обилазак. Одлазак до Сирогојанагде је планиран обилазак етно села Сирогојно. Долазак испред школе у касним вечерњим часовима.Извођач екскурзије обавезан је да по изведеној екскурзији врати ученике до Деонице и Винораче у касним вечерњим сатима
трајање два дана / један полупансион + ручак                       
време реализације 21.04. – 22.04.2023. године
превоз Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).
аранжман обухвата - превоз;
- посету туристичком центру Златибора и етно селу Сирогојно;
- смештај у хотелу на Тари или Златибору, са најмање две звездице, на бази једног полупансиона;
- посету Мокрој гори са вожњом Шарганском осмицом;
- обилазак етно села Дрвенград;
- обилазак ХЕ Перућац у Бајиној Башти, реци Година и посету спомен комплексу Кадињача;
- ручак у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- боравишна такса и хотелска пријава;
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања свих путника;
- трошкове организације путовања;
- трошкове банкарске провизије за пренос средстава са рачуна школе на рачун агенције, у износу од 1% од цене аранжмана.
број ученика 140
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар – пратилац групе
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- петоро одељењских старешина
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
 
Закључен између:
 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ЂУРИЧИЋ, Милана Мијалковића 15, Јагодина, матични број: 07114893, ПИБ: 102136431, коју заступа директор Зоран Марковић (у даљем тексту уговора: Наручилац), с једне стране
 
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: испоручилац),
 
Стране у уговору сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума у поступку јавне набавке број НУ-1/22;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Испоручиоца;
-да је Испоручилац доставио Понуду бр.  ........... од  ..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца).
Стране у споразуму споразумеле су се о следећем:
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је пружање услуга извођења екскурзије ученика наручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број НУ-1/22, Понудом Испоручиоца ______________ и  одредбама овог оквирног споразума.
Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума.
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.
Спецификација услуга са јединичним ценама, дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати у уговору о јавној набавци који ће бити закључен по одредбама овог оквирног споразума.
 
 
 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
 
ВРЕДНОСТ
Члан 3.
Цена по ученику, са урачунатим ПДВ, износи ______________________ динара.
Јединичне цене услуга исказане су у Спецификацији Испоручиоца са урачунатим ПДВ, у складу са одредбама члана 35 став 7 Закона о порезу на додату вредност.
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене услуга неће мењати, осим у случају да се тржишне вредности (цене) најмање два елемента („инпута“) јединствене туристичке услуге не промене за +/-3%.
У случају да се тржишна вредност (цена) најмање два елемента („инпута“) јединствене туристичке услуге промениза +/-3%, уговорна страна која захтевом иницира измену понуђене цене јединствене туристичке услуге, дужна је да другој страни понуди доказе којим ће неспорно доказати повећање, односно смањење, оних елемената за које тврди да је дошло до промене цена.
Докази из става 5. овог члана могу бити документи и/или подаци добијени од Завода за информатику и статистику градске управе града Београда и/или Републичког завода за статистику Републике Србије и/или ценовника НИС-а и/или смештајног објекта који је део услуге и/или ино партнера (ако се реализује путовање ван граница Србије) и/или удружења превозника и/или самог превозника и/или података државе у којој се реализује путовање и/или основних животних намирница и сл.
Стопа раста или смањења цена примењиваће се само и једино на цену конкретне услуге и то на оне њене делове за које је доказано повећање, односно смањење цене, у проценту који је доказан.
Промена цене може се захтевати најкасније до 20 дана пре реализације самог путовања, а рок за одговор на захтев и усаглашавање воља уговорних страна је пет дана, осим у изузетним случајевима када не може бити дужи од 10 дана.
У случају усаглашавања воља у вези измене цена, уговорне стране ће закључити анекс уговора, док у случају да не буде дошло до усаглашавања, уговорне стране могу приступити споразумном раскиду уговора.
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА
Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, односно по спроведеној анкети међу родитељима, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци.
При закључивању уговора о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
 
Члан 5.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, и друго.
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Плаћање се врши авансно у износу до 60% вредности уговора, најкасније десет дана пре почетка реализације путовања, док се остатак од 40% вредности уговора исплаћује у року од 45 дана од дана сачињавања Извештаја о извршеној услузи и испостављања коначне фактуре, у складу са уговором који се закључује на основу овог оквирног споразума.
Испостављен рачун/фактура мора бити усклађен са Законом о порезу на додату вредност. Плаћање се врши уплатом на рачун испоручиоца.
 
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму путовања, који је саставни део конкурсне документације.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је дужан да испоручиоца обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације путовања.
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније пет дана пре дана отпочињања реализације путовања.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.
Уколико програм путовања или делови програма путовања не буду извршени у целини или делимично, Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене услуге  која ће,  у  року од 15 дана од дана завршетка реализације путовања, сачинити Извештај о извршеној услузи са предлогом мера за превазилажење спора у вези са неизвршењем или делимичним извршењем делова програма путовања.
Комисија  за   процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о извршеној услузи и структуре цене утврди/не утврди проценат  смањења цене услуге.
 
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором.
 
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором.  
Испоручилац се, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу обавезује:
- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза;
- достави Опште услове путовања; 
- да обезбеди лиценциране туристичке водиче и пратиоце (лекаре) -  пратиоце група током путовања и током боравка група на путовању;
- да сноси трошкове осигурања;
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- да присуствује састанку Комисије за  процену извршене услуге, у случају неизвршења или непотпуног извршења делова програма путовања или програма путовања у целини;
- да испуни све наведено у Програму путовања.
 
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, ако се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о извршеној услузи који сачињава Комисија за процену извршене услуге. 
Ако Испоручилац не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да  својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује меницу за добро извршење посла или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи који сачињава Комисија за процену извршене  услуге. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 12.
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 12 (дванаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:
 • не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или; 
 • не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 13.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 60% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 10 дана дужи од дана коначног извршења посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
 
Члан 14.
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана предвиђеног за потпуно извршење обавеза испоручиоца.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:
 • не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
 
ВИША СИЛА
Члан 15.
Уколико после закључења овог споразума наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), епидемије и слично.                                                                         
Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
 
Члан 17.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд.
 
Члан 18.
Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.
 
ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
 
Зоран Марковић, директор
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 437
ДАТУМ: 10.05.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за специјализоване услуге ( контрола и сервисирање ватрогасних апарата, обука запослених и инсталирање противпаник расвете),  за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 20.05.2022. године до 10,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за специјализоване услуге ( контрола и сервисирање ватрогасних апарата, обука запослених и инсталирање противпаник расвете),ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 25.05.2022. године у 12,00 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 5 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР,
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку специјализоване услуге ( контрола и сервисирање ватрогасних апарата, обука запослених и инсталирање противпаник расвете)за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
 
 
 
 
П О Н У Д А
 
ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА  ПОТРЕБЕ
ОШ“БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА У 2022.год.
                                           
                                           
ПАРТИЈА II  : БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
                                                                                                                                            
 
           Понуђач:
           Фирма:___________________________________________________________            Адреса:___________________________________________________________
            Број телефона:_____________________________________________________
            Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
             Укупна вредност браварског материјала (јединичне цене) :                
                                                                              
  _________________дин. без ПДВ-а
                                                                         
                                                                           ________________ дин. са ПДВ-ом
                                                                                                       
                                                                                
Општи услови:
            -Браварски материјал мора бити нов и  неупотребљаван.
            -Испорука материјала ће се вршити сукцесивно током године на адресу наручиоца.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена
          - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а(заокружити одговарајуће).
 
            Остали услови:
          - Услови  и  начин плаћања:________________________________________
        
          - Рок испоруке:                     _____________________________     
           
 
           - Остало:________________________________________________________
 
                                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
                                                                              ________________________
П О Н У Д А
 
ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА  ПОТРЕБЕ
ОШ“БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА У 2022.год.
                                           
                                           
ПАРТИЈА I  : ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
                                                                                                                                            
 
           Понуђач:
           Фирма:___________________________________________________________            Адреса:___________________________________________________________
            Број телефона:_____________________________________________________
            Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
             Укупна вредност електро материјала (јединичне цене) :                
                                                                              
  _________________дин. без ПДВ-а
                                                                         
                                                                           ________________ дин. са ПДВ-ом
                                                                                                       
                                                                                
Општи услови:
            -Електро материјал мора бити нов и  неупотребљаван.
            -Испорука материјала ће се вршити сукцесивно током године на адресу наручиоца.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена
          - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а(заокружити одговарајуће).
 
            Остали услови:
          - Услови  и  начин плаћања:________________________________________
        
          - Рок испоруке:                     _____________________________     
           
 
           - Остало:________________________________________________________
 
                                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
                                                                   ----------------------------------

П О Н У Д А
 
ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА  ПОТРЕБЕ
ОШ“БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА  У 2022.год.
                                           
                                           
ПАРТИЈА IV  : МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ
                                                                                                                                            
 
           Понуђач:
           Фирма:___________________________________________________________            Адреса:___________________________________________________________
            Број телефона:_____________________________________________________
            Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
             Укупна вредност молерског материјала (јединичне цене) :                
                                                                              
  _________________дин. без ПДВ-а
                                                                         
                                                                           ________________ дин. са ПДВ-ом
                                                                                                       
                                                                                
Општи услови:
            -Молерски материјал мора бити нов и  неупотребљаван.
            -Испорука материјала ће се вршити сукцесивно током године на адресу наручиоца.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена
          - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а(заокружити одговарајуће).
 
            Остали услови:
          - Услови  и  начин плаћања:________________________________________
        
          - Рок испоруке:                     _____________________________     
           
 
           - Остало:________________________________________________________
 
                                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
                                                                          ____________________________


П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ  ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗА ХИГИЈЕНУ НД-9/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
           - Материјал за хигијену мора бити нов и неупотребљив.
           - Испорука средстава ће се вршити сукцесивно током године на адресу добављача.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
    
- Рок испоруке :_____________________________    
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
 
            П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ  ИНВЕНТАРА ЗА ХИГИЈЕНУ НД-10/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
           - Инвентар за хигијену мора бити нов и неупотребљив.
           - Испорука средстава ће се вршити сукцесивно током године на адресу добављача.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
    
- Рок испоруке :_____________________________    
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 339
ДАТУУМ: 01.04.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 11.04.2022. године до 12,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за ДЕРАТИЗАЦИЈУ, ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И ДЕЗИНСЕКЦИЈУ, ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 11.04.2022. године у 12,15 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 5 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР,
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач            П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
 НД-4/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
           - Испорука услуга ће се вршити сукцесивно током године на адресу добављача.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
    
- Рок испоруке :_____________________________    
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 214
09.03.2022. године
ЈАГОДИНА
 
ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуду за канцеларијски материјал и материјал за образовање које
су обликоване у две партије за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
Рок за достављање понуда: 21.03.2022. године до 12,00 часова.
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић",
Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком
„Понуда за канцеларијски материјал и материјал за
образовање, ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком,
НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе
 
Отварање понуда: 21.03.2022. године у 12,15 часова у просторијама ОШ
 
„Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
Критеријум за избор
најповољније понуде:
 
Најнижa понуђена цена.
 
Рок за доношење Записника о
избору најповољније понуде:
 
У року од 3 дана од дана отварања понуда.
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected],
телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00
часова
 
ДИРЕКТОР,
 
________________________
Зоран Марковић
 
2
 
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта
старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ -  МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
НД-5/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
- Набавку опреме за образовање која мора бити нова, неупотребљена и одговарајућег квалитета.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
 
      _____________________________________________________________
 
- Рок испоруке :_____________________________    
 
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

П О Н У Д А
 
ЗА НАБАВКУ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
 
НД-1/2022
 
Понуђач:
Фирма:___________________________________________________________
Адреса:___________________________________________________________
Број телефона:_____________________________________________________
Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
Вредност набавке: ___________________дин.без ПДВ- а
___________________ дин. са ПДВ-ом
Општи услови:
- Канцеларијског материјала мора бити нов, неупотребљен и одговарајућег
квалитета.
- Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.
- Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
- Понуђач је - није у систему ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
Остали услови:
-Услови и начин плаћања:________________________________________
_____________________________________________________________
- Рок испоруке :_____________________________
 
- Остало:________________________________________________________
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 218
ДАТУМ: 09.03.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за ПОПРАВКУ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 21.03.2022. године до 12,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за поправку биротехничке опреме, ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 21.03.2022. године у 01,15 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 5 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР,
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
 
 
 
 
 
П О Н У Д А
 
ЗА НАБАВКУ  УСЛУГА текуће поправке и одржавање биротехничке опреме
 ЗА  ПОТРЕБЕ ОШ“БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА У 2022.год.
                                           
                                           
                                                                                                                                            
 
           Понуђач:
           Фирма:___________________________________________________________            Адреса:___________________________________________________________
            Број телефона:_____________________________________________________
            Лице за контакт:___________________________________________________
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
             Укупна вредност браварског материјала (јединичне цене) :                
                                                                              
  _________________дин. без ПДВ-а
                                                                         
                                                                           ________________ дин. са ПДВ-ом
                                                                                                       
                                                                                
Општи услови:
            - Биротехнички материјал мора бити нов и  неупотребљаван.
-Испорука материјала ће се вршити сукцесивно током године на адресу    наручиоца.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена
          - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а(заокружити одговарајуће).
 
            Остали услови:
          - Услови  и  начин плаћања:________________________________________
        
          - Рок испоруке:                     _____________________________     
           
 
           - Остало:________________________________________________________
 
                                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
                                                                              ________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 216
09.03.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за материјал за хигијену и инвентар за хигијену које су обликоване у две партије за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 21.03.2022. године до 12,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за материјал за хигијену и инвентар , ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 21.03.2022. године у 12,45 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 5 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР,
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 228
11.03.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за набавку електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 22.03.2022. године до 12,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за  набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“ ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 22.03.2022. године у 12,30 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 5 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                           ДИРЕКТОР,
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа „Бошко Ђуричић“
Милана Мијалковића 15
Дел. бр: 229
Датум: 11.03.2022. година
Јагодина
 
 
П  О  Н  У  Д  А
 
   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
 
 Врста добара: електрична енергија.
 
 Техничке карактеристике: у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Службени гласник РС", број 120/12).
 
Врста продаје: гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места примопредаје, током испоруке.
 
Рок испорукедо годину дана  од дана закључења уговора о потпуном снабдевању  од 00:00 h до 24:00 h.
 
Квалитет: врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система ("Службени гласник РС", бр. 55/08 и 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Службени гласник РС'', број 63/13).
 
Kоличина енергијеоквирна процењена од наручиоца 65261 KWh, са процењеном месечном динамиком Купца датој у табели како следи:
 
 
 
Процењене месечне количине[KWh]
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII тотал
2862 5373 4948 5091 5225 4870 4867 4836 5348              6315 7327 8199 65261
 
Место испоруке добара: Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону унутар електроенергетског система Републике Србије на  електроенергетском објекту:
 
Р.бр ЕД број Шифра ТС Адреса мерног места
1. 0414831184 105067  20-10/0,4 KV, Јагодина 47 Јагодина,Милана Мијалковића 15
2. 0414815381 105359 20-10/0,4 KV, 1Винорача Винорача, Јагодина
3. 0425547195 105568    20-10/0,4 KV, Црнче 2 Црнче, Сиоковац
4. 0414815439 105399   20-10/0,4 KV, Деоница 1 Деоница, Сиоковац
 
 
 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система)
Понуђач је дужан да уз понуду достаљви изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, у колико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, закључити:
- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и
- Угодвор којим којим преузима балансу одговорност за места примопредаја крајњег купца.
Напомена:
Оквирна  процењена количина електричне енергије од наручиоца износи 6526KWh.  Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.
Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време
трајања уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио вредност уговора и она износи   1.000.000,00   динара без ПДВ-а
 
Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергитику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиштекоју доставља у виду неоверене копије.
Испуњеност додатних услова за учешће у постуку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Потрда (уверење)Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно број извршених трансакција у периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу јавних набавки, а минимално једну трансaкцију.
 
 
 
 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
 
Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном  рачуну Понуђача, изврши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)].
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
 
Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији .
 
 Захтев у погледу рока (периода испоруке електричне енергије:
Рок испоруке: до годину дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању од 00:00 h до 24:00 h.
 
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
 
Цена у понуди исказује се у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ за потпуно снабдевање електричном енергијом.
 
  OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку електричне енергије за потпуно снабдевање,
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
 
 
 
 
Адреса понуђача:
 
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
 
 
Име особе за контакт:
 
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
 
Телефакс:
 
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
 
 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
           
 
1)
 
Назив подизвођача:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
   
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
 
   
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 
 
2)
 
Назив подизвођача:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
   
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
 
   
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 
 
Напомена:
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           
 
1)
 
Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
 
2)
 
Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
 
3)
 
Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
 
 
Напомена:
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
 

 
 
ОШ „Бошко Ђуричић“ – ул. Милана Мијалковића 15, Јагодина
 
Место испоруке 1:      Електроенергетски објекат:
TC 20-10/0,4 KV, JAGODINA 47, ШИФРА 105 067, потрошачки број 0414831184
Количина  енергије:   58.630  КWh,  са одобреном снагом  80 КW категорија  потрошње ниски напон и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца,
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ТОТАЛ
Енергија ВТ
КWh )
1680 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4410 4410 5010 5910 6300 51930
енергија НТ
КWh )
450 580 580 580 580 580 580 10 540 540 810 870 6700
Укупно
енергија
КWh )
2130 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4410 4950 5550 6720 7170 58630
 
Место испоруке 2:      Електроенергетски објекат:
TC 20-10/0,4 KV, 1 ВИНОРАЧА , ШИФРА 105 359, потрошачки број 0414815381
Количина  енергије:   3.210  КWh,  са одобреном снагом  17,25 КW категорија  широке потрошње и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца,
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ТОТАЛ
Енергија ВТ
КWh )
465 559 157 321 448 107 107 82 82 379 265 238 3210
енергија НТ
КWh )
                         
Укупно
енергија
КWh )
465 559 157 321 448 107 107 82 82 379 265 238 3210
Место испоруке 3:      Електроенергетски објекат:
TC 20-10/0,4 KV,  ЦРНЧЕ 2 , ШИФРА 105 568, потрошачки број 0425547195
Количина  енергије:  1078  КWh,  са одобреном снагом  22,08 КW категорија  широке потрошње и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца,
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ТОТАЛ
Енергија ВТ
КWh )
10 10 10 10 10 10 10 10 199 35 45 519 878
енергија НТ
КWh )
10 10 10 10 10 10 10 10 88 15 10 7 200
Укупно
енергија
КWh )
20 20 20 20 20 20 20 20 287 50 55 526 1078
Место испоруке 4:      Електроенергетски објекат:
TC 20-10/0,4 KV, ДЕОНИЦА 1 , ШИФРА 105 399, потрошачки број 0414815439
Количина  енергије:    2343,  са одобреном снагом  5,75 КW категорија  широке потрошње и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца,
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ТОТАЛ
Енергија ВТ
КWh )
247 179 156 135 142 128 125 314 29 336 287 265 2343
енергија НТ
КWh )
                         
Укупно
енергија
КWh )
247 179 156 135 142 128 125 314 29 336 287 265 2343
 
 
 
Цена:                
Јединствена цена:   ______   дин/КWh
 
 трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије  (мрежарина)
+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)
+ ПДВ
 
 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
 
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
 
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије.
 
Рок плаћања: 45 дана ( у колико је друга уговорна страна Јавно предузеће рок је 60 дана) од дана пријема фактуре/рачуна.
 
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
 
Датум                                                                           Понуђач
    М. П.
       ____________________                                        _______________________
 
 
 
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
 
 
 
 
 
 MOДЕЛ  УГОВОРA
 
 
1. ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО ЂУРИЧИЋ“, са седиштем у Јагодини, улица Милана Мијалковћа  бр. 15, ПИБ 102136431, матични број 07114893, коју  заступа директор Зоран Марковић, (у даљем тексту Купац)   и
 
2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, (у даљем тексту Продавац ).
 
 
Предмет уговора
 
Члан 1.
 
Предмет овог уговора је купопродаја  електричне енергије (у даљем тексту: добро), а у свему према понуди Продавца број: ____________ од _________2021.годинекоја се налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.
 
Место примопредаје електричне енергије
 
Члан 2.
 
Уговорне стране су сагласне да се продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је предмет овог уговора, изврши на следећи начин:
• продаја и преузимање је гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца за све електроенергетске објекте Наручиоца,
• оквиран капацитет испоруке је око 65.261 kWh, промењив дијаграм оптерећења,
рок испоруке: до годину дана  дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању  од 00:00 h до 24:00 h,
• количина енергије: оквирно око 65.261 kWh,
 место примопредаје:  унутар електроенергетског система Републике Србије на  електроенергетском објекту:
 
Р.бр ЕД број Шифра ТС Адреса мерног места
1. 0414831184 105067   20-10/0,4 KV, Јагодина 47 Јагодина,Милана Мијалковића 15
2. 0414815381 105359  20-10/0,4 KV, 1 Винорача Винорача, Јагодина
3. 0425547195 105568     20-10/0,4 KV, Црнче 2 Црнче , Сиоковац
4. 0414815439 105399 20-10/0,4 KV, Деоница 1 Деоница, Сиоковац
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система)
 
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.

УГОВОРЕНИ ИЗНОС И ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
 
Члан 3.
 
Укупна уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора износи до ___________ динара без пореза на додату вредност.
 
Јединствена цена за испоручену електричну енергију износи _________динара без ПДВ
за један kWh.
 
Цена је фиксна и не може се мењати.
 
У цену из става 2. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.

Трошкове из става 3. овог члана Купац се обавезује да исплати Продавцу у складу са чланом 4., 5. и 6. овог Уговора.
Продавац је дужан да пре испоруке закључи:
 • Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја купца наведена у конкурсној документацији.
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје купца.
 
Реализација уговорене вредности ће се у 2022. години вршити до износа расположивих
средстава у Финансијском плану Основне школе „Бошко Ђуричић“, а у 2021. години у оквиру планираних и обезбеђених средстава за ове намене.
 
Трошкови приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне енергије испоручене Купцу
 
Члан 4.
 
Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа дистрибутивном систему, који се од стране оператора система обрачунавају Продавцу (у зависности од места прикључења Купца).
 
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом  Одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа дистрибутивном систему. Одлука о цени приступа систему се примењује на обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје Купца, добијене од оператора система и биће саставни део рачуна за испоручену електричну енергију.
 
Трошкови накнадa за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
 
Члан 5.
 
Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту: Накнада) у складу са прописима Републике Србије.
 
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh  и висине накнаде која се утврђује у складу са прописима Републике Србије, изражене у дин/ kWh.
 
Начин обрачуна и фактурисање
 
Члан 6.
 
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 07:00 часова првог календарског дана  у месецу и траје до 07:00 часова  првог календарског дана у наредном месецу.
 
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система.
 
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне електричне енергије су:
 • активна енергија у вишој дневној тарифи  (kWh)
 • активна енергија у нижој дневној тарифи  (kWh)
 
Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа систему електричне енергије су:
 
 • активна енергија у вишој дневној тарифи  (kWh)
 • активна енергија у нижој дневној тарифи  (kWh)
 • реактивна енергија (kvАr)
 • прекомерна реактивна енергија (kvАr)
 • одобрена снага (kW)
 • прекомерна снага (kW)
 
Обрачунске величине које се користе за фактурисање Накнаде су:
 
 • активна енергија у вишој дневној тарифи  (kWh)
 • активна енергија у нижој дневној тарифи  (kWh)
 
Порез на додату вредност (ПДВ)
 
Члан 7.
 
Купац се обавезује да Продавцу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за продату електричну енергију из члана 3., трошкове приступа систему електричне енергије из члана 4. и Накнаду из члана 5. овог Уговора.
 
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
 
Члан 8.
 
Продавац издаје Купцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
 
Продавац рачун издаје у два примерка и  доставља Купцу, путем поштенајкасније до 25. у текућем месецу за претходни месец.
 
Продавац ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ.
 
Купац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Продавца у складу са његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа.
 
Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
 
Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ  задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
 
Право Купца на приговор на рачун
 
Члан 9.
 
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.
 
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
 
Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
 
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.
 
Рок плаћања
 
Члан 10.
 
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8. овог Уговора изврши у року од 45 дана ( у колико је друга уговорна страна Јавно предузеће рок је 60 дана) од дана пријема фактуре/рачуна.
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до датума измирења дуга.
 
Обрачун камате из става 2. овог члана, Купац је дужан да плати Продавцу у року од 8 (осам) дана од датума испостављања обрачунате камате.
 
У случају да Купац, поред дуга по рачунима испостављеним у складу са чланом 8. овог Уговора, дугује и камату и трошкове судског поступка, Продавац ће Купцу почев од прве наредне уплате Купца, урачунавање испуњења уговорних обавеза Купца вршити на начин утврђен чланом 313. Закона о облигационим односима.
 
Неизвршење уговорених обавеза
 
Члан 11.
 
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.
 
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
 
Члан 12.
 
Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе.
 
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
 
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавезаа које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.
 
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговрних обавеза.
 
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница.
 
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.
 
Раскид уговора
 
Члан 13.
 
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
 
 
Решавање спорова
 
Члан 14.
 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Крагујевцу.
 
Ступање уговора на снагу
 
Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
Уговор се закључује за период до годину дана од дана закључења овог уговора  односно до окончања новог поступка јавне набавке, у зависности од тога шта пре наступи.
                                                                                                                                          
 
 
Измене и допуне уговора
 
Члан 16.
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми.
 
Завршне одредбе
 
Члан 17.
 
Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Купца на рачун, упозорење или друго писмено Продавца, које се односи на овај уговорни однос сматра уредном, уколико је Продавац исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.
 
Члан 18.
 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

 
 
Члан 19.
 
Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви подаци и копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа тачни и веродостојни оригиналној документацији.
 
Члан 20.
 
Купац је сагласан да је Продавац његов ексклузивни снабдевач, што значи да  Купац нема право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим продавцем, а у противном Купац је дужан да Продавцу надокнади сву насталу материјалну штету (стварна штета и изгубљена добит).
 
 
Члан 21.
 
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192 - 194. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 80/11- испр, 93/12, 124/12 и 145/14 ).

 
Члан 22.
 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку Уговорну страну. 
 
 
Продавац   Купац
 
 
   

                                                         
     ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
 
Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње купца.
 
Понуђена јед.цена за активну енергију без ПДВ-а....................... РСД/kWh
 
Понуђена јед.цена за активну енергију са ПДВ-ом....................... РСД/kWh
 
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије Према важећој Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије Према важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије , на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за подручје купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављена у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел. Енергије.
 
 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача
     
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну  цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh), и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2 до 4 обрасца структуре цене.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 214
09.03.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за канцеларијски материјал и материјал за образовање које су обликоване у две партије за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 21.03.2022. године до 12,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за канцеларијски материјал и материјал  за образовање, ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 21.03.2022. године у 12,15 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 3 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР,
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач


 

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБА ОШ "БОШКО ЂУРИЧИЋ"
ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ   МАТЕРИЈАЛ  
   
       
         
О П И С јед. мере   Оквирна  количина Цена без ПДВ-a Цена са ПДВ-a
по комаду укупно  по комаду укупно
Адинг ролне 57 мм ком 30        
Алкалне батерије "Панасоник" или екв. AAA веће од 1,5 V ком 20        
Блокче - признаница А6 ком 30        
Деловодник 100 листа ком. 3        
Флеш меморија 64 gb ком. 10        
Дневник благајне  А4 ком. 20        
Досије за раднике - персонални ком 10        
Доставна књига за пошту А-4 ком. 2        
Дрвене бојице 1/12 ком. 5        
Јастуче за печат 11х7 ком. 2        
Карбофикс ком. 10        
Канап 40/3 500гр. ком. 3        
Каро папир А3 70 г 1/250 ком. 5        
Картон за библиотеку ком. 100        
Карта корисника ком 100        
Картон светле боје 5 A4 ком 1        
Коверте жуте - велике ком 400        
Коверте плаве – мале самолепљиве ком. 500        
Коверте розе А"50 - средње ком 100        
Коверте за ЦД ком 10        
Корице за матичне књиге  димензије 43цм х 32 цм ком. 24        
Коректор трака- 8 м ком 20        
Коректор течни ком. 20        
Креде беле пак .100 ком. 3        
Креде у боји пак. 10 ком ком. 13        
Мастило за печат "Хорсе"или екв. ком 4        
Мине за хемијске оловке ком. 120        
Мине за графитне оловке 0,5 ком. 50        
Муниција за велику хефталицу 24/6- кутије 31        
Налог за уплату (обр.бр.1) ком. 20        
Налог за пренос  1+1 ком 200        
Налог за књижење А5 ком. 100        
Налог наплати ком 100        
Налог за пренос 1+0 ком. 50        
Налог исплати ком 100        
Образац 2 (чек) ком. 20        
Образац путни налог-физичко лице ком. 50        
Образац ИОС ком. 2        
Охо лепак 20 гр. ком. 10        
Пак папир лист ком. 10        
Папир за копирање А4 80г
Паковање - 50 кутија пута 5 рисева
ком 50        
Папир за штампање у боји А4(5 боја по 100 листова) ком. 1        
Рајснадле у боји ком. 10        
Регистратори А4 велики ком 170        
Резач за обичну оловку ком. 10        
Свеска укоричена А-4 100 листа ком 10        
Свеска укоричена  А-5 ком. 5        
Свеске А-5 ком 10        
Селотејп 15х33 ком 30        
Селотејп шири ком. 5        
Спајалице 28мм поцинковане 1/100 кутије 60        
Спајалице веће 50 мм кутије 10        
Стикер ком 20        
Сунђер школски - за зелену таблу ком 30        
Требовање ком 3        
Факс ролне ком 5        
Фасцикле са ластихом ком 20        
Фасцикле картонске беле ком 50        
Фасцикле ПВЦ ком 40        
Фломастер маркер ком. 10        
Хамер А2 (картон 220) бели ком 50        
Хамер Б1 (картон 220) у боји ком 30        
Хемијске оловке плаве ком 40        
Шпенадле ком. 20        
Гумица за оловке ком. 5        
Креп папир ком. 20        
ЦД ДВД ком 10        
Ролер са течним мастилом ком 4        
Зумбалица велика ком 2        
             
Хефталица мала ком 3        
Хефталица велика ком 2        
Пенкало ком. 2        
Лењир од 30 цм. ком. 10        
Похвалнице ком 500        
Диплома- специјална-за успех по предметима обр.2 ком 70        
Диплома „Вук Караџић“обр.1 ком 25        
Записник о полагању испита обр.9 ком 20        
Књига дежурства ком 2        
Образац за распоред часова ком 3        
Матична књига обр.1д 1. циклус спољни табак ком 4        
Матична књига об.1г 2.циклус спољни табак ком 4        
Матична књига об.1д унутрашњи лист ком 80        
Матична књига об.1г унутрашњи лист ком 80        
Преводниц први разред-обр.12г ком 10        
Преводница други,трећи и четврти разред  -обр.12в ком 20        
Преводница за други,трећи и четврти разред-обр.12а ком. 10        
Преводница од петог до осмог разреда-обр.13в ком 10        
Преводница од петог до осмог разреда –обр.13б ком 10        
Пробни тестови за 8. разред ком 186        
Пријава за полагање испита ком 20        
Сведочанства за сваки завршени разред основне школе-електонски образац ком 300        
Сведочанство 17б ком 70        
Сведочанство за први разред –обр.15 д ком 10        
Сведочанство за други,трећи и четврти разред-обр. 15а ком 20        
Сведочанство за други,трећи и четврти разред-обр.15в ком 10        
Сведочанство за други циклус –обр. 16в ком 20        
Сведочанство за други циклус-обр.16б
 
ком 20        
Уверење о
положеном завршном испиту
ком 70        
Уверење о завршеној основној школи-обр.УЗОШ ком 30        
Пластична фолија- кошуљица А4 дебљине 40 ком 300        
Захвалнице ком 50        
Маказе за папир средње ком 2        
Маркер у боји за папир ком 4        
Рачунска машина (дигитронска) ком 1        
Уверење о положеном испиту из страног језика образац 19 а ком 5        
    УКУПНО:    
         

            П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ -  МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
НД-5/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
- Набавку опреме за образовање која мора бити нова, неупотребљена и одговарајућег квалитета.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
 
      _____________________________________________________________
 
- Рок испоруке :_____________________________    
 
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА


 
            П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ -  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
НД-1/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
- Канцеларијског материјала мора бити нов, неупотребљен и одговарајућег квалитета.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
 
      _____________________________________________________________
 
- Рок испоруке :_____________________________    
 
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 15
БРОЈ: 216
09.03.2022. године
ЈАГОДИНА
 
 
ПРЕДМЕТ:  Позив за подношење понуда
Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује
 
           
Директор ОШ “Бошко Ђуричић“, Јагодина, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду за материјал за хигијену и инвентар за хигијену које су обликоване у две партије за потребе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина.
 
 
Рок за достављање понуда: 21.03.2022. године до 12,00 часова.
 
Начин достављања понуда: Понуду доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за материјал за хигијену и инвентар , ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина са назнаком, НЕ ОТВАРАТИ“ или путем мајл адресе osbosko_ja@mts.rs.
Отварање понуда: 21.03.2022. године у 12,45 часова у просторијама ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини
 
Обавезни елементи понуде: Образац понуде који достављамо у прилогу
 
Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижa понуђена цена.
Рок за доношење Записника о избору најповољније понуде: У року од 5 дана од дана отварања понуда.           
 
Особа за контакт: Слађана Анђелић, е-mail адреса: [email protected], телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР,
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                      ________________________
         Зоран Марковић
 
 
 
 
 
 
 OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
 
Понуда бр ___________ од ___________ за набавку радова на рушењу објекта старе ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
 
 

            П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ  ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗА ХИГИЈЕНУ НД-9/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
           - Материјал за хигијену мора бити нов и неупотребљив.
           - Испорука средстава ће се вршити сукцесивно током године на адресу добављача.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
    
- Рок испоруке :_____________________________    
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
            П О Н У Д А   
 
ЗА НАБАВКУ  ИНВЕНТАРА ЗА ХИГИЈЕНУ НД-10/2022
 
 
           Понуђач:
 
            Фирма:___________________________________________________________
           
            Адреса:___________________________________________________________
           
            Број телефона:_____________________________________________________
           
            Лице за контакт:___________________________________________________
 
Жиро рачун и назив Банке:__________________________________________
 
           
            Вредност набавке:                           ___________________дин.без ПДВ- а
                                                                    
                                                                         ___________________ дин. са ПДВ-ом
 
           Општи услови:
           - Инвентар за хигијену мора бити нов и неупотребљив.
           - Испорука средстава ће се вршити сукцесивно током године на адресу добављача.
           - Вредност набавке исказати без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.     
           - Критеријум за избор најповољније понуде је најнижa понуђена цена
           - Понуђач  је  -  није у систему  ПДВ-а.(заокружити одговарајуће)
 
 
          Остали услови:
 
 -Услови  и  начин плаћања:________________________________________
    
- Рок испоруке :_____________________________    
 
         - Остало:________________________________________________________
 
 
 
   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
 
  
ПРЕГЛЕД ПОТРЕБА ОШ“БОШКО ЂУРИЧИЋ“ ЈАГОДИНА
ЗА ХЕМИЈСКИМ СРЕДСТВИМА  ЗА ЧИШЋЕЊЕ У 2022. ГОДИНИ
 
 
Р.б.  
Назив производа
 
Јединична мера
Оквирна
Количина
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
По комаду Укупно По комаду Укупно
1 Алкохол 70% ком. 100        
2 ВЦ санипер Панонија или еквив. л. 75        
3 Вим 1/1 ком. 50        
4 Детерџент 3/1 Мерикс или еквив. кг. 50        
5 Крема за руке 250 г ком. 100        
6 Панол паста ком. 60        
7 Папирни убрус 1/1 ком. 100        
8 Салвете 40/1 ком. 25        
9 Сапун течни 1/1 л. 100        
10 Сона киселина Панонија или еквив. л. 100        
11 Средство за стакло Мер или еквив. мл. 100        
12 Санитар МЕР или екв. ком. 75        
13 Вим течни л. 50        
14 Дезобаријера кол. 5        
15 Толет папир ролна 24/1 ком. 100        
16 Трулекс крпе 3/1 ком. 50        
17 Хлор за хлоронатор кг. 10        
18 Цевол средтво за отпуш. л. 20        
19 Асепсол 5% 5/1 л. 200        
20 Средство за подове „Aiax“ – 750ml л. 100        
21 Средство за судове
„Fery“
 Л. 60        
22 Средство за судове „Таф“ или екв. ком. 50        
23 Хлорни гранулат кг. 4        
24 Заштитна маска једникратна ком. 100        
25 Сафе грануле кг. 10        
26 НДИ Т грануле кг. 3        
27 Средство за подове ЛАВАХ 1/1 или екв. л. 100        
28 Квал. сред.за одр.тоалета еквивалентно „Бреф“ 750мл Л. 50        
29 Електрон течни ком. 5        
30 Освеживач тоалетне шоље у облику гела – Бреф или екв. ком. 50        
31 Освеживач просторије са апаратом ком. 5        
32 Омекшивач рубља 1/1 Л. 10        
 
                                                                  УКУПНПО:      _________________ дин.
 
                                                                                ПДВ :       __________________ дин.
           
                                                   У К У П Н О  +  ПДВ:       ___________________ дин.
 

 
  ПРЕГЛЕД ПОТРЕБА ОШ "BОШКО ЂУРИЧИЋ"    
  НАБАВКА ДОБРА-ИНВЕНТАР ХИГИЈЕНА      
           
Р.бр. О П И С јед. мере   Оквирна  количина Цена без ПДВ-a Цена са ПДВ-a
по комаду укупно  по комаду укупно
               
1 Корпа за отпатке ком. 20        
2 Крпа за одржавање пода екв. малавит памучна ком. 33        
3 Магичне крпе ком. 22        
4 Метла ком. 11        
5 Метла брезова од прућа ком. 5        
6 Трулекс крпе 3/1 ком. 50        
7 Четка за ВЦ шољу ком. 20        
8 Четка за рибање ком. 5        
9 Четка пајалица ком. 4        
10 Четка са дршком ком. 6        
11 Гумене рукавице -пар ком. 32        
12 Рукавице Старлинг за домаћинство ком. 24        
13 Ђубравник пластични ком. 6        
14 Жица за судове ком. 30        
15 Кофа ПВЦ 20 л ком. 2        
16 Крпа памучна за судове ком. 20        
17 Кесе за смеће велике ком. 50        
18 Кесе за смеће мале ком. 50        
19 Кесе за смеће џамбо ком. 10        
20 Штап телескоп ком 12        
21 Рукавице еквивалентно Виледа ком 22        
     22 Канта за смеће      ком             20        
     23 Корпа папируша ком              20        
     24 Сунђер за судове ком              60         
     25 Вакуум гума за отпушавање ком                5        
     26 Бриско са дршком ком                             30        
     27 Бриско-уметак ком 60        
     28 Кофа за бриска са оцеђивачем, елипсаста ком 20        
29 Виледа Ултрам