Летопис 2019/2020.

 


Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.
 
ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
 
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана. Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.
 
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
 
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
 
ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
 
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
 
Васпитно-дисциплински поступак
 
Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.
 
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика
 
За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

Септембар


У оквиру пројекта "Мој програмчић" одржани су часови пројектне наставе у одељењу 5/3.
Петаци су били веома заинтересовани, правили су прве редове кода на страници www.makecode.microbit.org и своје кодове слали у micro:bit уређај, 
како би уочавали како кодови раде.
Чланови пројекта задовољни су исходом и настављају даље са радом у осталим одељењима.Октобар

Креда црта срцем

Ученици наше школе су још једном активношћу обележили своју недељу. Уз помоћ својих учитељица, ученици првог разреда су осликали школски улаз. Том приликом, упознали су се са дечјим правима, обавезама у школи, као и са активностима које их очекују ове недеље.

Креативност наших ђака првака можете погледати на фотографијама.Дрво дечјих права

Поводом обележавања Дечје недеље, ученици одељења 4/1 и 4/4 су на часу грађанског васпитања разговарали о својим правима.
Том приликом, заједничком активношћу и уз помоћ учитељица, настало је Дрво дечјих права.


 

Књижевно вече „Да право свако - дете ужива лако“

 

У оквиру обележавање Дечје недеље, у петак 5.10. и у понедељак 7.10. у нашој школи одржано је Књижевно вече под слоганом Да право свако-ужива дете лако. Наступили су ученици IV, V, VI и VIII разреда, а припремале су их наставнице Даница Петровић и Ивана Ђорђевић Божиновић, као и учитељице Сања Јовановић, Лепосава Стевановић, Снежана Радивојевић и Данијела Милошевић. Смењивали су се учесници хора са нашим малим писцима, а публика је могла да ужива и у наступима наших малих музичара. Учесници су подсетили све присутне на своја дечја права декламована из Буквара дечјих права и замолили су одрасле да се та права поштују увек, а не само прве недеље месеца октобра.
 

Ђаци прваци у библиотеци

Дечја недеља била је прилика да ђаци прваци заједно са својим учитељицама посете школску библиотеку.
Библиотекарка школе их је упознала са радом школске библиотеке, правилима која у њој важе,
говорила о томе како се чувају књиге и зашто је читање важно. Ученици су били пажљиви слушаоци
и постали су најмлађи чланови школске библиотеке.


Шешир знања
 

У оквиру Дечије недеље ученици драмске секције су учествовали у занимљивој књижевној радионици "Шешир знања".
Ученици су обнављали знање из књижевности, књижевнотеоријских појмова
и на тај начин се припремали за такмичење које ће уследити.
Знање је у нама, али на овај креативан начин може бити и на глави.

Активности поводом Дечје недеље у Деоници

Поводом обележавања Дечје недеље у истуреном одељењу ОШ “Бошко Ђуричић" у Деоници
организоване су различите активности. 
Ученици су били веома заинтересовани и радо су учествовали у свим активностима и дружењу.


Четвртаци за најмлађе
 

Ученици четвртог разреда су протекле недеље уручили поклоне ђацима првацима.
Украшавали су свеске и писали поруке добродошлице сваком прваку.


Европски дан језика

Поводом Дечје недеље и Дана језика, ученици старијих разреда су у среду, 9. октобра, учествовали у квиз уз помоћ кахут апликације.
Проверили су своје познавање језика и културе Енглеске, Немачке, Француске и Србије и освојили слатке награде за прва три местаОктобарска награда

Поводом Дана града, 17. октобра, традиционално су уручене Октобарске награде најбољим ученицима основних и средњих школа.
Немања Шошић, ученик наше школе, награђен је за постигнуте резултате на општинским, окружним и републичким такмичењима.Дан здраве хране
 

 

Дан здраве хране, као и претходних година, традиционално је обележен 16. октобра у нашој школи. Врло је битно да у време брзог живота и брзе хране подсетимо ученике на здраве стилове живота. Ученице седмог разреда уз савете и инструкције својих наставница биологије Славице Радивојевић и Маријане Спасић припремиле су презентацију. Такође, помогле су им наставнице Ана Милошевић и Александра Милојевић. Израдом презентације, паноа и мини баште показале су како се употребљава микробиље у исхрани. Присутни су могли и да чују због чега је микробиље толико значајно, како га уврстити у јеловник, како га узгајати и да виде неке врсте гајеног микробиља.

Пета конференција ученичких парламената централне СрбијеПета конференција ученичких парламената централне Србије одржана је 17. октобра 2019. године у Смедереву. Основна школа „Бошко Ђуричић“ је и ове године добила позив од Градског парламента ученика Смедерева да својим учешћем подигне ниво рада ове конференције. Учешће су узели и представници школа из Шапца, Винче, Лапова, Крушевца и Смедерева. Поред представника школа, учествовали су и представници Градског већа Смедерева из ресора за образовање. Ове године представници наше школе били су ученици седмог и осмог разреда: Лара Митић (VII-2), Вељко Самарџић (VIII-2) и Огњен Филиповић (VIII-4).
Тема  овогодишње конференције била је „Вршњачко насиље и могућности решавања проблема“. Учесници су се најпре окупили у ОШ „Др Јован Цвијић“, а након обиласка школских просторија, поздрава организатора и директора школе,  одржана је конференција у просторијама Регионалног центра за професионални развој у образовању Смедерево. Рад конференције је отпочео избором радног представништва, након чега се приступило радионичарском раду. Ученици наше школе водили су радионицу под називом „Ученички парламент у борби против насиља – кораци и поступци“ , чији је циљ био да, уз активну укљученост осталих учесника конференције, представи начине на које се ученици могу супротставити насиљу у својим школама. Осим презентовања свог рада, наши ученици су били и активни учесници у дебатама током две преостале радионице одржане на конференцији - „Вршњачко насиље – колико је присутно и најчешћи облици“ и „Интернет као акцелератор вршњачког насиља“. На крају конференције састављена је заједничка декларација и изражена жеља да се ученици из различитих округа  и даље окупљају, проширују своја знања и размењују искуства. Уследило је заједничко разгледање центра Смедерева и културних знаменитости града.
Ученици ОШ „Бошко Ђуричић“ су на најбољи начин представили своју школу и округ, задовољно отишли кућама, обогаћени за нова знања, која ће поделити са својим друговима.

Манифестација „Отворене лабораторије” Хемијског факултета

У суботу, 19. 10. 2019. године, ученици седмог и осмог разреда наше школе посетили су манифестацију Отворене лабораторије, која се по шести пут одржава на Хемијском факултету у Београду.
Циљ посете био је унапређење знања и вештина из области хемије, као и промовисање саме науке. Посета је обухватала три дела, најпре обилазак Музеја хемије, где су ученици сазнали доста о развоју хемије у Србији. Други део посете односио се на рад у лаборатоорији, где су студенти хемије упознали ученике са основама рада у хемијској лабораторији, а ученици су самостално изводили мерења.
Најзанимљивији део посете били су демонстрациони огледи, које су изводили студенти хемије и тиме доказали колко је ова наука посебна. Наши ученици и њихови наставници су уживали у овој посети и понели са собом једно ново искуство.

Новембар

Покрет горана Србије

Дана 23. 11. 2019. године, у просторијама ОШ ,,Радојка Лакић“ у Београду, одржано је такмичење из области екологије и биологије на тему
Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих 
Нашу школу и град Јагодину представљале су ученице шестог разреда Јана Јовановић 6/3, Лена Стојанкић 6/1 и Ива Урошевић 6/1 
са наставницом биологије Славицом Радивојевић
У конкуренцији ученика основних школа из 25 општина, наше представнице су освојиле 5. место.
ЧЕСТИТАМО!

Аутор: Јана Јовановић 6/3

Месец борбе против болести зависности

Новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности.
Тим поводом, 29. 11. 2019. године, у холу наше школе, ученици шестог разреда и чланови биолошке секције одржали су предавање
о негативним утицајима психоактивних супстанци на човеков организам. 

Аутор: Јана Јовановић 6/3

Сарадња са предшколским установама

У среду, 27. 11. 2019. године, дружили смо се са предшколцима вртића "Пионир".
Тим поводом, ученици четвртог разреда уз помоћ својих учитељица и библиотекара
школе припремили су пригодан програм. Будући прваци су уживали, а и ми са њима.
Погледајте део атмосфере.


Интернернет математичка олимпијада

У републичком финалу Интернет математичке олимпијаде које је одржано 24.11.2019.
у просторијама МД ``Архимедес`` у Београду, ученик наше школе Богдан Ђуретић (5/4) освојио је похвалу.
Честитамо на постигнутом успеху!
Квиз "Вукови зналци"

Поводом обележавања Дана школе ОШ „Вук Караџић“ у Ћуприји, ученици наше школе учествовали су у квизу „Вукови зналци“. Ове године, нашу школу су представљале: Тијана Стаменковић, Лена Стојанкић, Нина Глишић и Анђелија Јефтић. Показале су своје знање из српског језика и књижевности, енглеског језика и музичке културе и освојиле прво место.
Честитамо ученицима и радујемо се сваком њиховом успеху!