Летопис 2020/2021.

Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.
 
ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
 
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана. Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.
 
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
 
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
 
ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
 
Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
 
Васпитно-дисциплински поступак
 
Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.
 
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика
 
За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

Септембар 

 
ПРВИ РАЗРЕД
 
Родитељски састанак за ученике ПРВОГ РАЗРЕДА одржаће се у понедељак, 31. августа, и то у две групе:
 
прва група у 16.00 часова
друга група у 17.00 часова
 
Састанак за обе групе биће организован у учионицама у приземљу - улаз из школског дворишта.
 
(Учитељи ће унапред обавестити родитеље у којој су групи)
 
Ученици првог разреда у школу крећу 1. септембра у 8.00 часова, а од 2. септембра настава за ученике млађих разреда, укључујући и први разред, почиње у 07.30 ч. и одвијаће се према утврђеном распореду.
 
ПЕТИ РАЗРЕД
 
Родитељски за ученике петог разреда одржаће се у понедељак, 31. августа, у две групе:
 
прва група у 16.00 часова
 
друга група у 17.00 часова;
 
Састанак за обе групе биће организован у учионицама на спрату (главни улаз).
 
Разредне старешине ће унапред обавестити родитеље у којој су групи.
 
Ученици старијих разреда, укључујући и пети разред, од 1. септембра крећу у школу према распореду који ће добити од својих разредних старешина.
 


Да у нашој школи сви будемо здрави
Подручно одељење наше школе у селу Винорача данас је добило нови школски објекат.
 
Ученици и запослени сада имају одличне услове за рад и учење. 
Осим учења у згради школе, ученици ће током сунчаних дана моћи да користе и летњу учионицу.
 
Изграђен је и нови спортски терен, као и игралиште за наше најмлађе.Октобар


Активности Ученичког парламента поводом Дечје недеље


Ученички парламент наше школе лансирао змаја у свемир
 
 
Ученици седмог разреда су на часовима српског језика и књижевности читали драму Душана Ковачевића ''Свемирски змај". Влаја Научник, Уображена Сања, Миле Пиле и Мића Понављач инспирисали су их да и они конструишу свог змаја и свима пошаљу поруку о дечјим правима. Знамо да се већина деце и одраслих труди да сва ова права поштује, али није лоше да их се с времена на време подсетимо. Дечја недеља је одличан тренутак за то, јер је настала како би се очувала права која имају најважнија бића на овој планети – наша деца!

 

Ученички парламент о значају Дечје недеље
 
 
Ученице осмог разреда ОШ ''Бошко Ђуричић'' осмислиле су и одржале презентацију о значају Дечје недеље за децу широм света. Говориле су о томе шта је Дечја недеља и због чега се обележава, навеле најважнија дечја права и истакле важност познавања тих права.
 
Презентација је одржана у холу школе, уз поштовање свих мера заштите од вируса ковид-19. Предметни наставници су изводили ученике да послушају презентацију, која је трајала нешто више од 5 минута, и потом се враћали редовним наставним активностима.
 
Ученице су биле врло задовољне презентацијом и, по сопственом признању, уживале у раду током читавог процеса. По први пут, имале су прилику да доживе школу из угла наставника и понуде ученицима знање које им може бити корисно како у школи, тако и ван ње.

    

16. ОКТОБАР - СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ свуда у свету се сваке године обележава на различите начине.
 
Ове године је овај датум у нашој школи био посвећен јачању имунитета због пандемије ковида - 19.
 
Ученице осмог разреда су одржале презентацију о значају витамина и минерала за јачање имуног система.
 
Говориле су о здравој исхрани, као првој линији одбране од вируса и бактерија који вребају са свих страна.
 
Презентација је одржана у холу школе, уз поштовање свих мера заштите од вируса ковид – 19.

  

Спроведена анкета - Прилагођавање ученика на предметну наставуНовембар

ИЗМЕНЕ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА


Децембар


Резултати конкурса „Школски зелени прес 2020.“

Конкурс „Школски зелени прес 2020.“ организовали су еколошко удружење „Зелено питање“ из Новог Сада и дечији еколошки часопис „Чувари равнице“ уз подршку Министарства културе и информисања. Учешће на конкурсу узеле су 93 школе са преко 300 ученичких радова.
Међу радовима учесника посебно су се издвојили појединачни и групни рад ученица 7. и 8. разреда наше школе.
У конкуренцији појединачних радова награђен је рад „Стоп насиљу над животињама!“  Богдане Васић 7/3, којој је ментор била наставница биологије Маријана Спасић, а у конкуренцији групних радова - „Утицај загађења на здравље“ ученица одељења 8/2 Јелене Јанићијевић, Миле Јововић и Мие Петровић, под менторством наставнице биологије Славице Радивојевић.
Радовe пристиглe на конкурс организатори ће објављивати на сајту https://www.cuvariravnice.org.rs/ и у часопису „Чувари равнице“.
Ученике ОШ „Бошко Ђуричић“  који су учествовали на такмичењу похваљујемо, а награђеним ученицама честитамо и желимо пуно успеха на наредним такмичењима!


Јануар


Школска слава - Свети Сава

Данашњи дан посвећен је Светом Сави – првом просветитељу и утемељитељу образовања у Србији, покровитељу српских школа и образовних установа. Желимо да вас подсетимо на његов значај и вредна дела, али и да овај важан дан сачувамо од заборава и обележимо на прикладан начин.
 
Срећна школска слава!
 
Погледајте видео који су припремили ученици и наставници наше школе.Упис ђака првака у библиотеку

Због свеукупне здравствене ситуације упис првака у библиотеку ове школске године обављен је тек 20.1.2021.
 
Прво су гледали шта о библиотеци и библиотекарима знају „Бесне глисте“, затим смо говорили о значењу речи библиотека, о настанку библиотека у свету, писању на глиненим плочицама и папирусу, о најстаријим, највећим, најлепшим библиотекама, о комби – библиотекама које носе књиге до удаљених читалаца и, наравно, о томе шта је читаоница и чему служи.
Затим су гледали презентацију „Библиотека , шта је то?“ и упознали се са правилима понашања у библиотеци, погледали енциклопедије, правописе, речнике, антологије, часописе и за домаћи задатак добили да нацртају библиотеку.
Следећи корак била је  „Књига изненађења“. У повеликом џаку било је пуно сакривених књига. Без гледања морали су да узму књигу која је изабрала баш њих, а учитељица ће да одреди неки мали задатак везан баш за ту књигу.
Након тога су се сви уписали и свечано постали чланови библиотеке.
 
Даница Петровић, библиотекарОбележили смо Светски дан читања нагласМарт

Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља наша школа је реализовала неке од превентивних активности из Програма заштите. Део те атмосфере и фотографије о реализованим активностима са великим задовољством делимо са свима вама у жељи да заштитимо децу од дискриминације и насиља.

  

СЈАЈАН УСПЕХ НАШИХ ЂАКА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

На Општинском такмичењу из математике, које је одржано 28. 2. 2021. године, наши млади математичари остварили су изузетне резултате:
награда
Вања Нешић          4. разред
Лејла Миленковић   6. разред
Јелена Јанићијевић    8. разред
награда
Дуња Петровић     4. разред
Вера Костић    4. разред
Анђела Спасић     5. разред
Софија Јовановић     5. разред
Вук Лапчевић    6. разред
Андрија Пашић    7. разред
Јана Јовановић   7. разред
Илија Шошић   8. разред
награда
Григорије Петровић   4. разред
Павле Јовановић    4. разред
Александар Глишић   4. разред
Хана Спасојевић   5. разред
Богдан Ђуретић    6. разред
Ђорђе Марковић     6. разред
Страхиња Михајловић    6. разред
Миа Петровић    8. разред
Немања Шошић   8. разред
 
       Похвала
 
Андрија Настић    3. разред
Андрија Андрић   3. разред
Богдан Мијајловић     3. разред
Вељко Миловановић    3. разред
Милица Нешић    4. разред
Лазар Васић    5. разред
Леа Марковић    5. разред
Јана Радивојевић   6. разред
Јана Вељковић       6. разред
Кристијан Шарчевић    7. разред
Петар  Ђуретић    7. разред
Тодор Живадиновић    8. разред
Ђорђе Петровић         8. разред

УСПЕХ УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ


Општинско такмичење из српског језик и књижевности

На Општинском такмичењу из српског језика и књижевности - Књижевна олипијада, које је одржано у ОШ „17. октобар"  у Јагодини, 
ученици наше школе остварили су следеће резултате: 
 
Анђела Матић 8/4  3. место 
 
Заједно са Анђелом, директан пласман на окружни ниво такмичења  имају и Ленка Милановић 8/1, Ленка Александрић 8/2,
Милица Милановић 8/2 и Анђела Гинић 8/3.
 
Желимо им пуно успеха на окружном такмичењу!

PIRLS 2021

Одељења 4/2 и 4/4 учествовала су у међународном тестирању у оквиру пројекта PIRLS 2021. Пројекат се први пут ове године спроводи у нашој земљи. Циљ пројекта је утврђивање нивоа читалачке писмености код ђака четвртог разреда. Ученици су два школска часа одговарала на питања из дводелног теста, показујући своју вештину читања.

Хвaла нашим четвртацима и њиховим родитељима на сарадњи.

АПРИЛ


Школско такмичење у рецитовању


  
16. априла 2021. у нашој школи одржано је такмичење у рецитовању за ученике млађих и старијих разреда. 

Дан планете Земље

 

Ученице седмог разреда, уз помоћ својих наставница биологије,
припремиле су презентацији за своје другове и другарице.
Говориле су о утицају човека на природу и о важности очувања животне средине.

Окружно такмичење за хемије

Успех ученика наше школе на Окружном такмичењу за хемије:
 
7. разред - Ива Радосављевић - трећа награда
8. разред - Јелена Јанићијевић - трећа награда
 
Све честитке нашим представницима и њиховим наставницама!
Браво!

МАЈ

Окружно такмичење из енглеског језика

Успех ученика наше школе из страног језика - Вера Антонијевић, Лана Томашевић, Јелена Јанићијевић и Дуња Балабановић представљаће нашу школу на Репбличком такмичењу из енглеског језика. Честитамо нашим ученицама и наставници Анђелији Огњановић! 


Окружно такмичење из технике и технологије

Успех ученика наше школе на Окружном такмичењу из технике и технологије у Свилајнцу
 
Наши ученици остварили су још једном сјајне резултате:
 
Немања Шошић - 2. место
 
Илија Шошић - 3. место
 
Петра Урошевић - похвала
 
Милица Павић - похвала
 
Емилија Златановић - похвала
 
Све честитке нашим представницима и њиховим наставницама!
 
Браво!

Прво место на општинском такмичењу у рецитовању


 
Ученица наше школе Анђелија Милијић освојила је прво место на општинском такмичењу у рецитовању.
Честитамо Анђелији и желимо јој пуно успеха на наредном нивоу такмичења.

Ускршње чаролије

Професионалне намере ученика осмог разреда


Ученици осмог разреда ускоро завршавају основну школу и доносе важну одлуку о избору свог будућег занимања. Одлука за многе неће бити лака, а ми желимо да им у томе помогнемо. У периоду од 2. до 8. априла 2021. године ученици осмог разреда могли су да попуне анкету у вези са својим професионалним намерама, путем платформе Мicrosoft Teams.


Резултати литерарног конкурса Црвеног крста Србије

 
Јана Јовановић, Ања Костић и Дарија Радојичић награђене су на литерарном конкурсу Црвеног крста Србије - Крв живот значи.
 
Ученице наше школе са наставницом српског језика Иваном Ђорђевић Божиновић присуствовале су додели награда у просторијама Црвеног крста у Јагодини.
 


Окружно такмичење из математике

На Окружном такмичењу из математике, одржаном 25. 4. 2021. године у ОШ "Момчило Поповић Озрен" у Параћину, ученици наше школе остварили су следеће резултате:
 
Четврти разред
 
1. награда Дуња Петровић IV/3
 
1. награда Григорије Петровић IV/3
 
2. награда Вања Нешић IV/3
 
2. награда Лара Демић IV/4
 
3. награда Павле Јовановић IV/3
 
3. награда Александар Глишовић IV/2
 
3. награда Вељко Мићовић IV/4
 
Похвала - Вера Костић IV/3
 
Пети разред
 
2. награда Хана Спасојевић
 
Шести разред
 
3. награда Страхиња Михајловић
 
Осми разред
 
3. награда Јелена Јанићијевић
 
3. награда Миа Петровић
 
3. награда Немања Шошић
 
Честитамо нашим вредним ученицима и њиховим наставницама!

Одељењски часопис Звонце

Поводом предстојећег Дана школе, ученици одељења 2/3 деле своје радове са нама. Наши креативци улажу велики труд и резулати су видљиви. Погледајте и дигиталну верзију њиховог часописа. Такође, представили су другарима свој часопис.
 


Трка за срећније детињство

У организацији Црвеног крста Јагодина одржана "Трка за срећније детињство"на којој су учествали и остварили значајне резултате ученици наше школе.
На крају трке победницима су уручене медаље и пригодни поклони, а наша школа је освојила пехар намењен најуспешнијој школи.Срећан Дан школе!

Школска година 2020/2021. била је несвакидашња за све нас. Година пуна изазова и напорног рада.
Ипак, с поносом можемо рећи да смо дали све од себе. Разултати и награде нису изостали.Свечани пријем за најбоље такмичаре

И ове школске године можемо се похвалити изузетним успесима наших ученика на свим нивоима такмичења.
Тим поводом, данас је у нашој школи организована додела књига и диплома за наше младе такмичаре. 
Ученицима се на свечаној додели обратио директор школе и педагог.
Честитамо свим ученицима и њиховим учитељима и наставницима. Браво!
ЈУН

Награде за наше талентоване ђаке
 
На ликовном и литерарном конкурсу часописа за децу "Витез" за изузетно ликовно и литерарно стваралаштво награђени су ученици наше школе:
Андреј Милошевић 1/1, Софија Милосављевић 2/3, Михајло Кошанин 2/3 и Одељењска заједница 2/3.
Награде су стигле са јунским бројем часописа.