Летопис 2014/2015.     Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.

ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Васпитно-дисциплински поступак

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.СЕПТЕМБАР 2014.

Наши ученици су били учесници Међународног првенства у атлетици 13. септембра.Друга конференција ученичких парламената централне Србије одржана је 19. септембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, у Смедереву. Основна школа „Бошко Ђуричић“  је препозната као једна од водећих у нашем округу и добила је позив да својим учешћем подигне ниво рада ове конференције.
     Учествовале су школе из Смедерева (ОШ "Др Јован Цвијић", ОШ "Бранислав Нушић", ОШ "Димитрије Давидовић и ОШ "Херој Срба" Осипаоница), Ваљева (ОШ "Сестре Илић"), Крушевца (ОШ "Јован Поповић"), Винче (ОШ "Никола Тесла"), Чачка (ОШ "Др Драгиша Мишовић) и Јагодине (ОШ "Бошко Ђуричић"). Представници различитих округа окупили су се у Смедереву и разговарали о темама које су важне за ученике и процес образовања. Главни циљ овогодишње конференције била је подршка рада ђачких парламената кроз размену искуства са другим школама. Сем представника школа, учествовали су и представници Министарства просвете и локалне заједнице. Конференција је организована захваљујући сарадњи Регионалног центра за таленте и развој деце Смедерева, Градског парламента ученика Смедерева и Основне школе „Др Јован Цвијић“ из Смедерева.
     Основну школу „Бошко Ђуричић“ и цео наш округ представљали су Исидора Шишаковић 8/3, Анђелија Петровић 8/4, Бранислав Ћујић 6/3, Јордан Аврамовић 8/4 и наставница физике Надица Савић. Сви учесници су се окупили у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању и рад конференције је одмах почео. Подељени у групе, ученици су имали за задатак да на креативан начин прикажу своју школу, акције парламента и проблеме са којима се парламент сусреће. Разговарало се о најчешћим проблемима и позитивним акцијама које се могу спровести у школи. У групној дебати изнети су предлози за решавање проблема и побољшање рада ученичких парламената широм Србије. На крају конференције састављена је заједничка декларација, а сви учесници су извели мали перформанс испред зграде Регионалног центра. Након излагања, радионица и дебата организована је посета Туристичко-привредној манифестацији Смедеревска јесен, која је одржана 127. пут. Учесници су посетили и штанд Градског парламента ученика Смедерева, а затим су кренули у обилазак центра града.
     Друга конференција ученичких парламената централне Србије одржана је после великог успеха Прве конференције, која је одржана у децембру 2012. године. Након првог окупљања ученичких парламената било је јасно да је конференција врло успешан и потребан вид комуникације и деловања ученика. Прошле године састанак није одржан из објективних разлога, али овогодишња конференција је доказ да постоји жеља да се ученички парламенти окупљају и да ће се наставити са радом.
     Ученици ОШ „Бошко Ђуричић“ су на најбољи начин представили своју школу и наш регион, а из Смедерева су понели дивне утиске о дружењу и смедеревским карневалским улицама.
 
 
Јордан, Бранислав, Исидора и Анђелија на радионици


Сви учесници Друге конференције ђачких парламената централне Србије


Наставница Надица, Исидора, Јордан, Анђелија и Бранислав у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању

ОКТОБАР 2014.

Поводом Дечије недеље наша школа организује Недељу спорта, у којој ће се такмичити ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда. Прилажемо распоред спортских активности у периоду од 6. до 10. октобра.ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
НЕДЕЉА СПОРТА (РАСПОРЕД СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ)                                                                        ОД 6. 10. 2014. ДО 10. 10. 2014.
                                                                   
ПОНЕДЕЉАК -  6. 10. 2014.

Време одржавања
 
1245-1255 1300-1310 1315-1325 1245-1325
61-62 МАЛИ ФУДБАЛ КОШАРКА ОДБОЈКА Између две ватре девојчице 6. разреда
63-64 КОШАРКА ОДБОЈКА МАЛИ ФУДБАЛ 1.61-62
71-72 ОДБОЈКА МАЛИ ФУДБАЛ КОШАРКА 2.63-64
  1330-1340     3.финале
РУКОМЕТ- 6. и 7. разред, дечаци 6-7.      

УТОРАК  -  7. 10. 2014.
Време одржавања
 
1245-1255 1300-1310 1315-1325 1245-1325
73-74 МАЛИ ФУДБАЛ КОШАРКА ОДБОЈКА Између две ватре ученице 5. разреда
51-52 КОШАРКА ОДБОЈКА МАЛИ ФУДБАЛ 1.51-52
53-54 ОДБОЈКА МАЛИ ФУДБАЛ КОШАРКА 2.53-54
 
 
1330-1350     3.финале
МАЛИ ФУДБАЛ-7. и 8. разред, дечаци 7-8.      

СРЕДА --  8. 10. 2014.
ТУРНИР У ОДБОЈЦИ ( 7 И 8 РАЗРЕД-ДЕВОЈЧИЦЕ) ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ  ЗА 8 РАЗРЕД-ДЕЧАЦИ
1245-1255-
81-82
1300-1310
83-84
1315-1325        ФИНАЛЕ
 
1245-1305-
81-82
1310-1330
83-84
1335-1355        ФИНАЛЕ
 
1330-1340
71-72
1345-1355
73-74
 
1400-1410        ФИНАЛЕ
 
 
 

ЧЕТВРТАК --  9. 10. 2014.
 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ
ОД 5. ДО 7. РАЗРЕДА
 
1245-1300  ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ(ЗА УЧЕНИКЕ 5. РАЗРЕДА-ЕКИПУ ЧИНЕ 4 ДЕЧАКА И 2 ДЕВОЈЧИЦЕ)
1305-1320  ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ(ЗА УЧЕНИКЕ 6. РАЗРЕДА-ЕКИПУ ЧИНЕ 4 ДЕЧАКА И 2 ДЕВОЈЧИЦЕ)
1325-1340  ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ(ЗА УЧЕНИКЕ 7. РАЗРЕДА-ЕКИПУ ЧИНЕ 4 ДЕЧАКА И 2 ДЕВОЈЧИЦЕ)

ПЕТАК--  9.10.2014.г.
Од 1245до 1400  Такмичење за ученике од 5. до 8. разреда
 
 
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА –Екипу чине 5 дечака и 5 девојчица,.победник је екипа која 2 пута превуче противника преко линије (међуодељенска такмичења)
 
ТУРНИР У СТОНОМ  ТЕНИСУ- (појединачно или екипно,екипа броји 3 члана)
 
 
КОШАРКА
 
 
-ТАКМИЧЕЊЕ У ШУТУ ЗА  2 ПОЕНА  (ШУТ СА ПОЗИЦИЈЕ ПО ИЗБОРУ )                      
 
-ТАКМИЧЕЊЕ У ШУТУ ЗА 3 ПОЕНА  (ШУТ СА ПОЗИЦИЈЕ ПО ИЗБОРУ )
 
ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ (СА ПРОПОЗИЦИЈАМА)
МАЛИ ФУДБАЛ
У игри учествују 5 играча и голман, уз неограничен  број измена са играчима из одељења. Аут и корнер се изводи ногом.У случају да је нерешен резултат у регуларном времену, приступа се извођењу по 5 пенала са седам метара, наизменично.Ако је и тада нерешено, изводи се по један пенал са седам метара наизменично до одбране или промашаја.
КОШАРКА
Победник је екипа која прва постигне 11 поена. У игри су ПЕТ такмичара са неограниченим бројем измена. Важе правила кошарке (кораци, дупла…)
ОДБОЈКА
Игра се у два добијена сета до 25, трећи сет до15, односно два разлике. У игри учествују 6 играча  уз неограничен број измена из одељења. Дозвољен је смеч са мреже и ротација (измена) не мора да постоји, али један играч не може два пута да сервира (осим када је поен).
РУКОМЕТ
Играју по шест играча и голман је седми, са неограниченим бројем измена... Правила су рукометна (кораци, дупла лопта, неправилно вођење...) Игра се по куп систему.
СТОНИ ТЕНИС  узраст 5-8. разред
Игра се куп систем у два добијена сета до 15 поена.
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА  (мешовито)  узраст 5-8. разред
Екипу чине 10 ученика (5 дечака и 5 девојчица). Такмичење је по куп систему. Победник је екипа која два пута превуче противника преко линије.
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ
Екипу чине 6 ученика (4 дечака и 2 девојчице).


  Ученици наше школе су и ове године учествовали на хуманитарној акцији "Трка за срећније детињство". Слоган овогодишње трке је "Имамо циљ, дођи на старт". Велики број ученика из основних и средњих јагодинских школа окупио се 3. октобра на стадиону ФК Јагодина. На крају трке победницима су уручене медаље и пригодни поклони, а наша школа је добила прелазни пехар намењен најуспешнијој школи.Наша школа је 11. октобра била учесник манифестације „Креда црта маштом“, која се традиционално организује у Београду испред Народне скупштине. У односу на прошле године сада смо имали више представника. Маштом су цртали следећи ученици: Марија Стефановић, Олга Борисављевић, Јордан Аврамовић, Никола Ристић, Богдан Тодоровић, Миона Филиповић, Марија Ристић, Илија Андрејић, Петар Јовановић, Јован Петровић, Кристина Милановић, Митра Станишић, Бранислав Ћујић и Бојан Крстић. Наставнице које су предводиле ову маштовиту дружину су: Зорица Филиповић, Надица Ћујић и Гордана Анђелковић. Постоји један дан у години када је Народна скупштина најлепша, а то је дан када се посланичке клупе испуне децом из целе Србије. Наши ученици се сваке године радују овој манифестацији.    Директор наше школе је 15. октобра направио свечани пријем за ученике који су успешно представљали нашу школу 3. октобра на кросу „Трка за срећније детињство“ у организацији Црвеног крста. Ученици наше школе су и на генералном пласману били међу најбољима и освојили пехар.

Резултати ученика:
Марковић Небојша II/3 – 2. место
Марковић Јана IV/3– 1. место
Штетић Тамара III/3 – 2. место
Пејчић Матија IV/1  - 1. место
Нишавић Мартин IV/1 – 2. место
Ученица Јана Марковић IV/3 је 11. октобра у Лесковцу оборила државни рекорд у пливању на 50 метара (делфин) и постигла изванредно време 00:33:73. Тог дана је у три категорије освојила три златне медаље. Директор је 13. октобра организовао свечани пријем за Јану и ученика 2. разреда, који је на истом такмичењу освојио медаљу. Честитамо им на успеху!
У Параћину је 16. 10. одржано Окружно такмичење у пливању. Ученици наше школе имали су запажене резултате. На Републичко такмичење су се пласирали ученици који су освојили 1. и 2. место, а  то су: Јана Марковић 4/3 - 1. место (делфин); Јована Марковић 8/3 - 1. место (делфин); Вук Коцић - 2. место (краул), Немања Шошић - 2. место (делфин). Треће место освојили су ученици: Невена Илић - леђно, Уна Коцић - краул, Илија Шошић – леђно, Богдан Стојановић – леђно и Матија Стојановић - краул. Такође успешно 4. место је припало Иви Радосављевић - краул. Сви представници наше школе били су успешни и припада им једна велика честитка!
Поводом 17. октобра, Дана ослобођења Јагодине од фашизма, на свечаној седници Скупшине града, заслужним појединцима и колективима уручено је укупно двадесет Октобарских награда. Међу награђенима је и ученик наше школе Никола Ристић 8/4.
     Никола Ристић је ученик 8. разреда Основне школе „Бошко Ђуричић“. Поседује изузетан таленат за природне науке, што доказују и успеси на многобројним такмичењима. До шестог разреда низао је успехе на математичким такмичењима, да би у шестом постигао и запажене резултете на такмичењима из физике. У седмом разреду његова интересовања се проширују и на област хемије. Школске 2013/2014. године учествовао је на окружним такмичењима из хемије и физике, а на различитим нивоима на такмичењу из математике низао је одличне резултате: 1. место на општинском, 2. место на окружном и похвала на републичком такмичењу. Активно учествује и осваја награде сваке године на математичком такмичењу „Мислиша“. Ове године је био учесник и „Архимедесове“ математичке интернет олимпијаде и освојио је 1. награду на републичком нивоу. Доспео је до финала Осме дописне математичке олимпијаде и освојио 3. место на републичком нивоу. Добио је похвалу за појединачан успех на 40. математичком турниру у оквиру Првенства основних школа Републике Србије у математици. Показује интересовање и за информатику и рачунарство, па је ове године био учесник на регионалном такмичењу основних школа „Тесла инфо куп“. Због свих ових успеха, беспрекорног понашања и залагања у школским активностима Никола је постао узор свим вршњацима у школи. Он је пример вредног, упорног и успешног ученика, којим се цела школа поноси. Очекујемо да ће Никола и убудуће низати престижна признања и награде.

Дан здраве хране, као и претходних година, традиционално је обележен 16. октобра у ОШ „Бошко Ђуричић“. Ђаци од V до VIII разреда, који похађају биолошку и еколошку секцију, уз савете и инструкције својих наставница Славице Радивојевић и Јелене Панић, припремили су ову манифестацију. Израдом паноа и пирамиде исхране показали су својим другарима најважније намирнице које би требало да се нађу у свакодневној исхрани због извора витамина, минерала и биљних влакана.
     Учитељица Лепосава Стевановић са својим oдељењем III/2  нам је показала да се од воћа и  поврћа могу исто тако направити прелепе декорације. А да здраво може бити и укусно, доказали смо спремањем интегралне проје, проје са блитвом, кифлицама, ајвар-ролатима и другим ђаконијама, које су се тог дана нашле на менију и које су ученици имали прилике да дегустирају.
 
Oво je савет који треба пренети родитељима:
КЉУЧНА СТВАР ЈЕ KОД ДЕЦЕ СТВОРИТИ НАВИКУ ДА СЕ ЗДРАВО И ПРАВИЛНО ХРАНЕ!
 
,,Здрабље није све, али без здравља,
све је ништа,,
Шопенхауер


Студио БИС из Београда представом „Успавана лепотица“ 20. 10. отворио је 5. Међународни фестивал дечијих и омладинских позоришних представа у Културном центру, у Јагодини. Ученици млађих разреда наше школе погледали су представу и уживали у дивној глуми, костимима, музици и бајковитој сцени. Радовали су се и сусрету са члановима жирија Љубивојем Ршумовићем и Јелицом Сретеновић.У просторијама Црвеног крста 28. 10. одржан је хуманитарни турнир у стоном тенису за ученике основних и средњих школа. Покровитељи су Министарство омладине и спорта, Центар за друштвено – економски развој и Црвени крст Јагодине. Представници наше школе на тој манифестацији били су: Лука Милошевић 8/1, Стефан Петровић 8/4, Јеремић Ђорђе 7/1, Никола Арсић 8/1, Филип Драмићанин 6/2, Матија Зарић 7/3, Ђорђе Танасијевић 7/1, Александар Јанковић 7/1, Давид Јовановић 6/2, Војин Живадиновић 8/3 и Миљана Илић 8/3, заједно са координатором Комисије за Црвени крст наше школе Зорицом Филиповић. Деца су имала прилику да чују неке од активности ове организације и њених чланова, а онда су уживали у дружењу, пригодном послужењу и турниру у стоном тенису. Задовољство је увећала и диплома додељена Јанковић Александру за освојено 2. место на поменутом турниру.


Наши ученици су били учесници тениског турнира у сарадњи са Тимом ШБН 28. октобра у просторијама ОШ "Рада Миљковић".
НОВЕМБАР 2014.


   Општинско такмичење у кошарци за девојчице одржано је 6. новембра са почетком у 9 часова у ОШ "Рада Миљковић". Све градске школе и ОШ "Љубиша Урошевић" (Кончарево) имале су по једну екипу. Након жреба одлучено је да прву утакмицу играју екипа наше школе и екипа ОШ "Горан Остојић", а да победник игра са екипом ОШ "Милан Мијалковић". Другу утакмицу играле су екипа ОШ "Рада Миљковић" и ОШ "17. октобар", а победник је играо са ОШ "Љубиша Урошевић"(Кончарево). Екипа наше школе победила је екипу ОШ "Горан Остојић" са резултатом 24:20, екипу ОШ "Милан Мијалковић са 21:15, а у финалу се нашла са ОШ "Љубиша Урошевић" (Кончарево) и убедљиво однела победу 20:6. Посебно се истакла ученица Вишња Милошевић, која је дала највише кошева за нашу школу. Екипу наше школе представљале су: Тошић Милица 6/2, Симић Јулија 6/3, Милошевић Ђурђа 6/2, Петровић Анђелија 8/4, Милошевић Вишња 8/4, Јовановић Теодора 8/4, Јевтић Софија 8/2, Аксентијевић Милица 8/2 и Симић Миљана 6/2. Следећа утакмица је у Свилајнцу на Окружном такмичењу. Честитамо девојчицама на постигнутом успеху и желимо успеха у даљем такмичењу!


Екипа наше школе након две победе


Загревање пред утакмицу


Финална утакмица

На учешће у републичком финалу, које је одржано 16. 11. 2014. у просторијама МД "Архимедес" у Београду, позвани су добитници прве награде.
Можемо се похвалити њиховим успехом:
Бранислав Ћујић( 6/3) - друга награда
Марија Ристић (6/3) - похвала
Никола Ристић (8/4) - похвалаЈагодинска песникиња Рада Стефановић посетила је 13. новембра ученике одељења  4/3. Говорила је о свом песништву и новој збирци „Мало, а много“ у издању Народне библиотеке „Радислав Никчевић“. Ученицима су се допале прочитане песме, а међу њима највише „Љубав није као нека ствар“.Пливачки клуб „Раднички“ из Крагујевца у суботу, 15. новембра, на затвореном базену СЦ „Парк“,  организовао је трећи по реду Међународни пливачки митинг „КУП КРАГУЈЕВЦА  2014“. Учествовао је велики број клубова из земље и иностранства, а међу њима и два ученика наше школе Немања и Илија Шошић (II/1). Најбољи пливачи и клубови добили су и бројне награде. Немања и Илија су били најбољи у својој групи.
ДЕЦЕМБАР 2014.

Ученици наше школе представили су се на литерарном конкурсу у Народној библиотеци поводом Месеца књиге, који се традиционално одржава сваке године. Награда и сам конкурс носе име истакнутог Јагодинца Јаре Лабуда. Нашу школу представљали су мали писци петог, шестог и седмог разреда: Раде Миленковић 5/3, Бранислав Ћујић 6/3 и Анђела Максимовић 7/4. Нажалост, нису освојили ни једну од три награде, али је важно учествовати. Ученици наше школе су се дружили са другарима из осталих градских и сеоских школа и наставиће да негују лепу писану реч.

На Државном првенству у пливању у Београду, 25. новембра, Јана Марковић освојила је прво место на 50 метара (делфин). Победнички је представила наш град и школу. Ово је само једна од низа златних медаља ученице наше школе.Финале V Интернет математичке олимпијаде за ученике 6. разреда одржано је 7. децембра у просторијама МД „Архимедес“ у Београду.
Након завршетка другог кола такмичења, за учешће у финалу изборили су се:
Марија Ристић, 6/3
Урош Мијатовић, 6/3
Бранислав Ћујић, 6/3
Ученик Бранислав Ћујић је у финалу освојио похвалу.Ученици млађих разреда посетили су Културни центар 25. новембра  и погледали представу Дечијег јагодинског позоришта „Бајка о чаробном свирачу“. Млади глумци су одушевили ученике својом глумом, предивним костимима и бајковито припремљеном сценом.Фестивал науке, осми по реду, трајао је ове године од 4. до 7. децембра. Око педесет ученика 6, 7. и 8. разреда, који похађају додатну наставу из биологије, хемије, физике и математике, имали су прилику да на три локације (Zepter Expo Centar, СКЦ и Галерија НБС-а) погледају демонстрације огледа који на занимљив начин приказују науку.
     Ученици наше школе су задовољни овогодишњом посетом фестивалу, а посебно експериментима у којима су и сами учествовали. Називи неких од садржаја су:
Шта сте ви данас научили?, Енергија без краја, Пут у средиште зуба, Да се боље чујемо, До јаких мишића уз научна открића, Магични свет корисних бактерија, На вечери у Винчи,  Откријте забавну страну науке, Рекреирај/ рециклирај.У недељу, 14. децембра, у просторијама МД „Архимедес“ у Београду, одржано је финале V Интернет математичке олимпијаде за ученике 7. и 8. разреда. ОШ „Бошко Ђуричић“ имала је два представника на овом такмичењу, које је у рангу републичког такмичења. 
     Никола Ристић (8/4) освојио је максималних 25 поена и награђен je првом наградом, a Јордан Аврамовић (8/4) je освојио похвалу. Овом приликом им честитамо и желимо успеха на предстојећим математичким такмичењима.Ученица седмог разреда Николина Илић освојила је трећу награду на литерарном конкурсу „Станислав Препрек“ у Новом Саду. То је међународни литерарни фестивал поезије и кратке приче и ове године се одржао шести пут по реду. Николина је 5. децембра представљала нашу школу на овом међународном конкурсу, који за циљ има да поврати достојанство књижевности и уметности, обраћајући пажњу искључиво на естетски квалитет радова. Прилажемо две песме Николине Илић, за које је добила награду на конкурсу „Станислав Препрек“.Као и претходних година, при крају првог полугодишта одржано је Вече страних језика. Наставници музичке културе, енглеског, немачког и француског језика са ученицима наше школе су 23. децембра приредили интересантан програм за остале наставнике, ученике и родитеље. Фискултурна сала је била пуна. Смењивале су се веселе и занимљиве тачке у којима су ученици кроз игру и песму показали изванредно знање страних језика. На овај начин је указано на лепоту различитости језика и могућностима у споразумевању, које познавање језика пружа.Директор наше школе је 24. децембра организовао свечани пријем за најбоље математичаре који су у протеклим месецима остварили изванредне резултате на такмичењима из математике. Овом приликом и локална телевизија је пропратила успех наших ученика. Никола Ристић, Јордан Аврамовић, Бранислав Ћујић, Марија Ристић и Урош Мијатовић се могу похвалити великим бројем диплома и похвалница. Увек нам је драго да се можемо поносити оваквим ученицима.ЈАНУАР 2015.

Редакција "Светосавског звонца" је у првом полугодишту наградила књигама, за ликовно и литерарно стваралаштво ученике наше школе: Томић Михаила, Алексу Маринковића, Тихона Обрадовића, Ању Божовић и Петра Стрибера. После одржаних секција, литерарне и ликовне радове редовно су слали учитељица Мирјана Милошевић и вероучитељ Младен Алексић и успех није изостао.У ОШ „Бошко Ђуричић“ 14. и 15. јануара 2015. године одржан је семинар за чланове ДУЈ-а. И првог и другог дана наставници су се активно бавили садржајима из математике и српског језика на семинарима „Математика у малом“ и „Од открића до дефиниције“.Свети Сава, дан духовности, школску слава у част првог српског архиепископа, просветитеља и творца законодавства, обележен је и у нашој школи. Савиндан се обележава радно, али без наставе. Ученици су пре свечане приредбе са својим одељењским старешинама разговарали о Светом Сави и оном што су до сада научили о њему, а затим су пропратили програм овогодишње светосавске приредбе, која је организована у виду концерта. Светосавском химном је започета приредба у част Светог Саве, а затим је у присуству ђака, наставника, родитеља и осталих званица пресечен славски колач. У духу светосавља, уследиле су музичке нумере, које су припремили ученици четвртог разреда уз помоћ својих учитељица и наставнице музичке културе.У петак, 23. јануара, одржано је Општинско такмичење рецитатора у оквиру Светосавске недеље, образовно-културне манифестације у част српском просветитељу Светом Сави. Домаћин такмичења је била ОШ „Горан Остојић“, где су се и окупили најбољи рецитатори и хорски извођачи. Свака школа је имала по једног представника млађих (од 1. до 4. разреда) и једног представника старијих разреда (од 5. до 8. разреда). Представници су могли да наступају самостално или као део хорске групе. Ученица наше школе Вања Вуковић 5/2 освојила је прво место у категорији старијих разреда.
ФЕБРУАР 2015.

У нашој школи је 29. јануара одржана промоција Бигзових уџбеника за разредну наставу. Уз пријатно дружење наставници су могли да сазнају шта је ново међу Бигзовим издањима уџбеника за ниже разреде.

Чланови литерарне секције виших разреда наше школе 6. фебруара посетили су изложбу „Читамо и пишемо са Аном Франк“. Изложба је постављена у Електротехничкој школи „Никола Тесла“ ( http://www.tesla-jagodina.edu.rs/ ), а замишљена је као едукативна и креативна радионица кроз коју ученици сазнају много о Холокаусту, односу нацистичке Немачке према Јеврејима и о томе како је једна тинејџерка своје страхове преточила у озбиљна размишљања о животу, љубави, пријатељству... Изложба је специјално дизајнирана за младе и пружа преглед живота породице Франк. Концепт је развијен у Кући Ане Франк у Амстердаму  2010. године и до сада је са великим успехом коришћен у библиотекама широм Холандије. Изложба „Читамо и пишемо са Аном Франк“ је представљена и у Њујорку, на острву Куросао, у Украјини, Грузији – и ево сада у Србији. Наши мали писци били су одушевљени овом посетом и са великом озбиљношћу приступили су истраживању и писању уз обећање да ће и они бележити своје мисли и наставити да стасавају у озбиљне писце.  Дошло је време такмичења из разних предмета, па се у складу са тим одржавају и школска такмичења у нашој школи. Око стотину ученика од 3. до 8. разреда учествовало је на Школском такмичењу из математике 31. јануара 2015. Ученици су решавали задатке од 10 до 12 часова и свако се потрудио да реши све математичке проблеме, али само најбољи су добили шансу да наставе са такмичењем и на општинском новоу.Једно од многих одржаних угледних предавања у току ове школске године одржала је учитељица Мирјана Милошевић. Угледни час реализован је 2. фебруара у одељењу 4/3. Предавању су присуствовале колегинице и наша стручна служба. Настава природе и друштва реализована је применом проблемске наставе, доказивањем хипотеза, извођењем огледа и применом стеченог знања на новим садржајима. Наставна јединица је била „Испитивање растворљивости материјала“. Атмосфера је била опуштена, пријатна и радна. Ученици су практично стекли знање и закључили који се материјал потпуно, који делимично, а који се не раствара у води.У петак, 6. 2. 2015. године, у оквиру обележавања 139. година од оснивања Црвеног крста Србије наши ученици Богдан Вулић, Сашка Радовановић, Милица Игњатовић, Анђела Дамњановић, Ружа Богдановић, Катарина Штетић, Ања Рикало и Мила Јаковљевић, у пратњи координатора Тима за Црвени крст наше школе Зорице Филиповић, присуствовали су скупу у просторијама Црвеног крста Јагодина поводом овог јубилеја.Захваљујући доброј сарадњи са Друштвом учитеља Јагодине 22. фебруара наша школа била је домаћин 31. Зимских сусрета учитеља Србије, а у организацији Друштва учитеља Јагодине. Од 148 присутних учесника семинара било је и 10 представника наше школе како учитеља (Мирјана Милошевић, Гордана Павловић, Радица Милановић, Зорица Филиповић, Лидија Пантић, Јелена Јанковић, Сања Јовановић), тако и наставника (Миланка Димитријевић, Огњенка Тодосијевић и Драганка Ђорђевић), заједно са психологом Горданом Тодоровић. На почетку овог сусрета присутнима су се обратили председник ДУЈ-а Иван Миловановић и директор школе Зоран Марковић. Поред изложбе уџбеника и наставних средстава у фискултурној сали учесници су пратили и програме пет различитих семинара по групама (Родитељи и ми, Школа отворена родитељима, Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике, Примена енигматског квиза у настави и Интердисциплинарна амбијентална настава - Завичајна школа наслеђа). Све је протекло како је и планирано, на опште задовољство свих присутних.Школско такмичење у клизању одржано је 9. фебруара на градском клизалишту са почетком у 11 часова. За такмичење у клизању пријавило се 19 ученика наше школе. Од овог броја за Општинско такмичење квалификовало се 8 ученика за појединачно и 8 ученика за екипно (најбољи остварени резултат, из сваког разреда 1 ученик и 1 ученица, који су престављали нашу школу)
Општинско такмичење у клизању одржано је на градском клизалишту 10. фебруара 2015. год. са почетком у 19 часова. Организовано је појединачно и екипно-штафетно такмичење у дисциплини брзине пролаза полигона (најкраће пролазно време даје најбољи резултат, за свако обарање чуња или пада такмичара додаје се по једна секунда, за неизвршење задатака следи дисквалификација).

Нашу школу на општинском нивоу представљали су следећи ученици у појединачном такмичењу:
У категорији 1. и 2. разреда
Игњат  Чолић       
Софија Васић
 
У категорији 3. и 4. разреда
Вељко Самарџић ( 6. место)
Катарина Петковић
 
У категорији 5. и 6. разреда
Игњат  Јарамаз (3. место)
Јелисавета Милосављевић (2. место)
 
У категорији 7. и 8. разреда
Лазар Блажић  (3. место)
Теодора Јовановић (2. место)
 
Екипно такмичење одржано је 11. фебруара у 19 часова. Екипе су се такмичиле у брзини пролаза полигона са штафетом у руци, а за пласман рачунало се збирно пролазно време екипе (4 дечака и 4 девојчице - 8 ученика)

Екипу наше школе чинили су следећи ученици:
У категорији 1. и 2. разреда
Огњен Стефановић и Сања Јовановић
У категорији 3. и 4. разреда
Вељко Самарџић и Александра Мишковић
У категорији 5. и 6. разреда
Јелисавета Милосављевић и Немања Јанковић
У категорији 7. и 8. разреда
Лазар Блажић и Мина Јарамаз
               
Екипа наше школе освојила је 3. место (збирно пролазно време екипе било је 4 минута и 7 секунди).

МАРТ 2015.

Школско такмичење у шаху за ученике од 1. до 8. разреда одржано је 6. фебруара са почетком у 12 часова, а 13. фебруара у 13 часова и 15 минута екипно такмичење. За такмичење у шаху пријавило се 19 ученика наше школе, a од овог броја за општинско такмичење квалификовало се 7 ученика за појединачно такмичење (3 првопласирана у својој категорији), а за екипно 4 ученика и 2 резерве.
 
У категорији 3. и 4. разреда:
Степановић Иван и Матија Пејчић
 
У категорији 5. и 6. разреда:
Драмићанин Филип, Петар Јовановић и Илић Богдан
 
У категорији 7. и 8. разреда:
Рашић Ђорђе и Јовановић Теодора
 
 Екипу наше школе чине ученици:
1.Рашић Ђорђе
2.Драмићанин Филип
3.Петар Јовановић
4.Степановић Иван
 
Резерве: Илић Богдан и Јовановић ТеодораДа би се неговало и стимулисало књижевно стваралаштво деце и омладине и да би се сачувала успомена на једног од највећих словачких песника Михала Бабинку (рођен у Падини 1927. године, живео у Новом Саду), у организацији Сцене свих креативних из Новог Сада, сваке године одржава се међународни фестивал за децу основних и средњих школа, студентску и омладину до 30 година „Михал Бабинка“. Конкурс је трајао до 25. јануара, а учесници су слали своје радове на слободне теме – до 3 песме или кратке приче. Две ученице наше школе освојиле су награде на овом међународном фестивалу: Исидора Шишаковић (8/3) освојила је прву награду, а Николина Илић (7/4) трећу награду. Додела награда 7. међународног фестивала поезије и кратке приче „МИХАЛ БАБИНКА“ одржана је 6. фебруара 2015. године у Градској библиотеци „Стеван Сремац“ у Новом Саду.

Општинско такмичење из математике за ученике од 5. до 8 разреда, одржано је у суботу, 28. 02. 2015. у ОШ „Горан Остојић“. Можемо да се похвалимо одличним резултатима наших ђака.
 
Ђорђе Ристић (5/2)     1. награда
Тамара Радосављевић  (5/4)    2.награда
Милица Стојчић    (5/2)       3.награда
Страхиња Миљковић (5/2)    3.награда
Димитрије Богдановић  (5/2)     3. награда
 
 
Бранислав Ћујић   (6/3)     1.награда
Урош Мијатовић    (6/3)      2. награда
Богдан Илић   (6/3)      3.награда
 
 
Никола Ристић   (8/4)      2.награда
Кристина Јовановић  (8/3)    3.награда


У понедељак, 2. марта. 2015. године, у ОШ „Бошко Ђуричић“  одржано je школско такмичење ТЕСЛА ИНФО КУП. Учешће je узело 22 ученика седмог и осмог разреда.
На нивоу школског такмичења ученици су из својих кабинета,  путем даљинског тестирања решавали задатке. За сваког такмичара  је био обезбеђен рачунар са интернет везом. Такмичење у квалификацијама је појединачно, а најуспешнији такмичари из школе формирају школске тимове (од по два ученика) за општинско такмичење.

Након завршених општинска такмичења из српског језика и књижевности за одличне резултате похвалили смо следеће ученике:
 
Књижевна олимпијада
 
Седми разред:
Никола Илић – треће место
 
Осми разред:
Исидора Шишаковић – прво место
Анђелија Петровић – друго место
Јордан Аврамовић – друго место
Вишња Милошевић – треће место
 
Српски језик и језичка култура
 
Пети разред:
Анастасија Ковачевић – друго место
Сашка Радовановић – друго место
Тамара Радосављевић – друго место
Димитрије Богдановић – треће место
 
Шести разред:
Марија Ристић – друго место
 
Седми разред:
Александар Крстев – треће место
 
Осми разред:
Александра Здравковић – прво место
Исидора Шишаковић – друго место
Марија Стефановић – треће место

На Општинском такмичењу из физике, одржаном  07. 02. 2015.  у  ОШ "Горан Остојић" у Јагодини,  ученици наше школе су постигли следеће резултате:
  • Бранислав Ћујић, ученик шестог разреда, освојио је прво место и прву награду;
  • Богдан Илић, ученик шестог разреда, освојио је похвалу;
 
  • Петар Јовановић, ученик седмог разреда, освојио је другу награду;
 
  • Александра Здравковић, ученица осмог разреда, освојила је похвалу.
 
     На основу постигнутих резултата, на Окружно такмичење из физике упућени су следећи ученици:
 
шести разред:   Бранислав Ћујић, Богдан Илић и Јанко Васић
седми разред:   Петар Јовановић
осми разред:     Александра Здраавковић и Кристина Јовановић      На Окружном такмичењу из физике, одржаном  07. 03. 2015.  у  ОШ "Јован Јовановић Змај" у  Свилајнцу,  ученици наше школе су постигли следеће резултате:


  • Бранислав Ћујић, ученик шестог разреда, освојио је прво место и прву награду;
 
  • Кристина Јовановић, ученица осмог разреда, освојила је трећу награду.
 
На основу постигнутих резултата, ученик шестог разреда Бранислав Ћујић упућује се на државно такмичење из физике.У четвртак, 12. марта, у нашој школи одржано је математичко такмичење „Мислиша 2015“. Учествовало је око 160 такмичара, ученика од другог до осмог разреда. Прошле године је било пуно награда за ученике наше школе на овом такмичењу, очекујемо их и ове.Окружно такмичење из математике одржано је 28. 3. 2015. у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину. На такмичењу је учествовало 11 ученика ОШ „Бошко Ђуричић“. Остварили су изванредне резултате:
 
Димитрије Богдановић (5/2) - 1. награда
Бранислав Ћујић (6/3) - 1. награда
Никола Ристић (8/4) - 1. награда
 
Богдан Илић (6/3) - 2. награда
Кристина Јовановић (8/3) -2. награда
 
Тамара Радосављевић (5/4) - 3. награда
 
Софија Стевановић (4/3) – похвала
Ђорђе Ристић (5/2) - похвала
Урош Мијатовић (6/3) - похвалаПоследње недеље марта одржана су школска такмичења у рецитовању за ниже и више разреде. За ниже разреде ( од 1. до 4. ) такмичење је одржано у четвртак, 26. марта.У оквиру Дана комедије ученици млађих разреда ОШ "Бошко Ђуричић" 23. марта посетили су Центар за културу у Јагодини и погледали занимљиву представу "Моја селфи за сликање овца". Ученици су се лепо забавили и насмејали трагајући са младим глумцима за овчицом.Ученици III разреда 23. марта посетили су Завичајни музеј, а ученици IV разреда Музеј наиве у Јагодини и упознали се са ликовним стваралаштвом наших суграђана.АПРИЛ 2015.

Одељење књиге за децу Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, поводом међународног Дана дечије књиге, који се четрнаести пут обележава код нас, расписало је републички ликовни и литерарни конкурс - ликовни на тему „Српска бајка у стрипу“, литерарни на тему „Кад бих био мали принц / Кад бих била мала принцеза“, за децу узраста од 6 до 15 година. Основна школа „Бошко Ђуричић“ из Јагодине, посредством Градске библиотеке „Радислав Никчевић“, а под менторством наставнице ликовне културе Јелене Милошевић, поред бројних школа из Србије, учествовала је у ликовном конкурсу. Одабрани ученици 8. разреда присуствовали су радионици у просторијама Градске библиотеке и том приликом су упознати са кратким историјатом стрипа и српских изворних бајки. Инспирисани посредством расположиве литературе, урадили су појединачно, односно у пару, осам стрипова, који су прослеђени нишкој библиотеци. Од 1400 ликовних радова који су послати са територије целе Србије, као и из српске дијаспоре, радови „осмака из Бошка“ проглашени су најбољима у две категорије:
1. АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК ЗА САМОСТАЛНИ РАД - Кристина Јовановић, 8/3
2. ПРВА НАГРАДА ЗА РАД У ПАРУ - Марија Стефановић и Катарина Јеврић, 8/3
3. ДРУГА НАГРАДА ЗА РАД У ПАРУ - Игњат Петковић и Ђорђе Демић, 8/3
4. ТРЕЋА НАГРАДА ЗА РАД У ПАРУ - Јулијана Николић и Катарина Филић, 8/1
     Награде су додељене на пригодној свечаности која је уприличена, заједно са изложбом награђених и похваљених радова 2. априла, на Дан дечије књиге, у Одељењу дечије књиге на Синђелићевом тргу у Нишу. Најбољи су кући понели медаље, дипломе, књиге и још по неку ситницу, као и једно изузетно искуство - веру у себе и своје могућности. Јагодински представници отпутовали су у Ниш у организацији школе и наставника ликовне културе.У организацији Савеза за школски спорт општине Параћин и Основне школе "Ђура Јакшић" из Параћина 24. марта организовано је Окружно такмичење у спортској гимнастици. Наше ученице биле су учеснице овог такмичења и показале велико гимнастичарско умеће. Можемо се похвалити многим секцијама из области физичке културе, а међу њима је и гимнастика.  Окружно такмичење из хемије одржано је 21. марта у ОШ "Вук Караџић" у Ћуприји. Ученица 8. разреда Вишња Милошевић (8/4) освојила је прво место у округу, а ученик 7. разреда Александар Крстев (7/4) друго место. На окружном нивоу такмичење из хемије се састоји из теста и практичног дела (вежбе), где су се наши ученици одлично снашли и освојили прво и друго место.

Наша школа је ове године била домаћин такмичења из књижевности - Књижевна олимпијада на општинском (21. фебруара) и на окружном нивоу (7. марта). Ово је трећа година како се Књижевна олимпијада организује у нашим школама. Ученици се такмиче у познавању домаће и светске књижевности на основу градива предвиђеног за основне школе. То је такмичење које стимулише и развија љубав према књижевним делима и писаној речи уопште. Ученици осмог разреда су ове године постигли следеће резултате на Окружном такмичењу - Књижевна олимпијада:

Исидора Шишаковић (8/3) - друго место
Вишња Милошевић (8/4) - друго место
Јордан Аврамовић (8/4) - треће место

Директор наше школе увек организује посебан пријем за ученике који остваре одређене успехе. На тај начин школа даје на знање ученицима да их подржавамо, пратимо њихов рад и подстичемо на даљи успех. Организован је свечани пријем код директора 1. априла за све ученике који су постигли добре резултате на окружним такмичењима која су се до сада одржала. Одржана су окружна такмичења из математике, књижевности, физике, хемије, географије и техничког образовања. Директор је похвалио све ученике и наставнике који су вредно радили и остварили одличне резултате на такмичењима из ових предмета. Још увек нису завршена сва окружна такмичења, а ми се већ можемо похвалити великим бројем диплома.Државно такмичење из физике за ученике основних школа одржано је 18-19. априла 2015. године у ОШ "Милан Ђ. Милићевић" у Београду.
На 37. државном такмичењу из физике ученик шестог разреда наше школе Бранислав Ћујић освојио је другу награду.
Свечана додела награда одржана је у Дому Народне скупштине Србије у Београду. Предметни наставник је Надица Савић Ћујић.На Државном такмичењу из математике, које је одржано 26-27. априла у ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу учествовала су тројица ђака ОШ „Бошко Ђуричић“:
Богдан Илић (6/3)
Бранислав Ћујић (6/3)
Никола Ристић (8/4)

Богдан Илић (6/3) је освојио трећу награду.

Никола Ристић (8/4) је освојио другу награду и обезбедио пласман на СМО (Српска математичка олимпијада).


У оквиру обележавања Дана здравља 7. априла 2015. године Црвени крст Јагодина организовао је скуп у Културном центру у сарадњи са Домом здравља Јагодина. Тема овогодишње кампање Дана здравља посвећена је здравој исхрани, а слоган је „Од њиве до трпезе – Здравствено исправна храна“. Ученици 7. и 8. разреда, чланови Еколошке секције (Исидора Шишаковић, Александар Крстев, Јордан Аврамовић, Анђелија Петровић, Душица Љубанић, Милица Лакетић, Милица Станишић, Борис Зарић и Ања Богдановић) у пратњи Зорице Филиповић, координатора Комисије за Црвени крст наше школе, представили су свој рад на овом скупу и били запажени током излагања.Тим за заштиту животне средине 22. априла, поводом Дана планете Земље, организовао је са ученицима различите активности са циљем промоције заштите околине и богатстава која нам пружа природа. Ученици су плакате на тему „Заштитимо планету“ представили на паноима у холу школе.
МАЈ 2015.

Ученици III1 и IV3 учествовали су 7. априла на ликовној радионици у просторијама Педагошког факултета. Ученици III1 са учитељицом Сањом Јовановић и IV3 са учитељицом Мирјаном Милошевић креативно су осликали јаја инспирисани сликама великих светских уметника. Након занимљивог и креативног рада имали су анализу и слатко послужење.У недељу 29.03.2015. године у ОШ „Душан Поповић“ у Белушићу одржано је окружно такмичење из Техничког и информатичког образовања. На такмичењу је учествовало троје ученика ОШ „Бошко Ђуричић“:
1. Милица Милосављевић 7/3 – у дисциплини ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ – заузела 1. место и обезбедила учешће на републичком такмичењу (18.04.2015. у Сомбору)
2. Алекса Стевановић 7/2 – у дисциплини АУТОМОДЕЛАРСТВО – заузео 5. место
3. Игњат Јарамаз 5/2 - у дисциплини АУТОМОДЕЛАРСТВО – заузео 12. место

Уочи Ускрса, 8. априла, ученици млађих разреда са вероучитељем Младеном Алексићем осликавали су јаја у школи. Сва осликана јаја била су изложена у холу школе. Права уметничка дела украсила су школски хол.Поводом обележавања Светског дана књиге 23. априла у школи је одржан књижевни сусрет ученика IV, V, и VI разреда. Казивали су стихове о значају књига и читали приказе познатих књижевних дела.
Ученице наше школе награђене су на конкурсу Црвеног крста. У конкуренцији ученика основних и средњих школа из Јагодине, ученице ОШ "Бошко Ђуричић" освојиле су две награде. За литерарни рад Христина Нешић, ученица 4/3, освојила је 3. место и за ликовни рад Лола Милошевић, ученица 4/3, такође 3. место. Награде су им уручене 8. маја на свечаном ручку у просторијама Црвеног крста.
Ученици основних школа су у току ове школске године водили „Читалачке дневнике“ на основу књига по избору библиотекара Дечјег одељења Народне библиотеке нашег града. Нашу школу представљала су шест дневника ученика 4/3. Михаило, Тијана, Мина, Милица, Невена и Алекса су дивно представили прочитана дела. Библиотекари су прочитали све читалачке дневнике и према одређеним критеријумима изабрали најбоље вођене дневнике на нивоу града. Поред изложбе читалачких дневника, пригодног програма, 14. маја додељене су и награде за најуспешније читаоце у овој школској години. Прво место освојио је ученик наше школе Алекса Маринковић за вођење дневника читања и илустровање прочитаних дела.


 

Крос РТС-а „Кроз Србију“ одржан је 15. маја у 10 часова. Тог дана, када је и Дан наше школе, истовремено су трчали ђаци и предшколци у свим градовима, општинским центрима и селима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је генерални покровитељ овог кроса. Најбољи тркачи међу нашим ученицима су следећи:
Први и други разред
1. Небојша Марковић 2/3
2. Миљан Ђурђевић 2/3
3. Вук Коцић 2/3

1. Теа Јанићијевић 2/1
2. Маша Савић 2/3
3. Елена Весић 2/2

Трећи и четврти разред

1. Мартин Нишавић 4/1
2. Матија Пејчић 4/1
3. Александар Дељанић 4/3

1. Тамара Штетић 3/2
2. Јана Марковић 4/3
3. Невена Трајковић 3/2

Пети и шести разред

1. Давид Јовановић 6/2
2. Павле Стојановић 6/3
3. Милош Димитријевић 6/1

1. Анастасија Ђокић 6/4
2. Јулија Симић 6/3
3. Николина Младеновић 6/3

Седми и осми разред

1. Никола Арсић 8/1
2. Предраг Максимовић 8/2
3. Никола Ристић 8/4

1. Милица Рашић 7/1
2. Анђела Велимановић 7/1
3. Нина Николић 7/1

На Дан школе директор је најбољим тркачима уручио дипломе.Поводом Дана школе, 15. маја, ученици 3. и 4. разреда изложили су своје рукотворине и ликовне радове присутним родитељима и ученицима 1. разреда.Ученици другог разреда казивали су стихове испред школе и положили цвеће на бисту Бошка Ђуричића поводом Дана школе 15. маја 2015.Поводом Дана школе за ученике млађих разреда одржан је пригодан програм. Приредбу су отворили ведри звуци које је извео оркестар наше школе. Ученици 4/3 су промовисали ваннаставне активности и нов број одељењског часописа "Звончица". Чланови Литерарне секције одељења 4/3 читали су песме објављене у "Звончици". Следило је затим читање најбољих литерарних радова ученика наше школе писаних на тему "Радост је у нама". Најбољи рецитатори у школи Немања, Јелена и Лука казивали су стихове којима су нас представљали на Општинском такмичењу у рецитовању. Победницима кроса РТС-а уручене су медаље. За крај манифестације одржан је панађур и приказани су радови ученика 3. и 4. разреда.У Сава центру 17. маја одржан је Фестивал писаца за децу, 13. по реду. Десет ученика наше школе примили су дипломе и књиге "Витезфеста“. Награђени ученици су Петра Милосављевић, Невена Илић, Тихон Обрадовић, Јана Марковић, Катарина Симић, Вељко Весић, Лука Милошевић, Лука Мијатовић и Тијана Маринковић из 4/3, као и Миона Филиповић из 4/2. У име награђене одељењске заједнице 4/3, диплому и књигу преузео је председник одељења Алекса Маринковић. Срели су писце из Србије и окружења и погледали пригодни програм њима у част, који су приредили "Витезовци".Ове године наша школа је имала три представника на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе. Такмичење је одржано 23. маја, традиционално у Тршићу. Ученици из целе Србије окупили су се у ОШ „Вук Караџић“ у Тршићу како би одмерили своје знање из српског језика и доказали да су најбољи. Ученици седмог разреда Александар Крстев 7/4 и Лазар Васић 7/3 и ученица осмог разреда Александра Здравковић 8/4 представљали су нашу школу на овом такмичењу. Александар је освојио друго место, Лазар је освојио треће место, а Александри је треће место измакло за поен. Поред изванредног успеха, наши ученици ће се сећати дивног провода и дружења са осталим учесницима, а посебно са представницима осталих јагодинских школа, са којима су остварили дивна пријатељства.ЈУН 2015.
 

41. Математички турнир за основне школе - екипно првенство основних школа РС у математици одржано је 16. маја 2015. у Београду (Хемијско-прехрамбена технолошка школа). Екипа ОШ „Бошко Ђуричић“ учествовала је у саставу:
Софија Стевановић - 4. разред
Димитрије Богдановић - 5. разред
Бранислав Ћујић - 6. разред
Петар Јовановић - 7. разред
Никола Ристић - 8. разред

У појединачној конкуренцији Никола Ристић је освојио трећу награду, а цела екипа је освојила похвалу.

 

 

И ове године наши ученици су били учесници наградног конкурса "Енергију штедим, ја више вредим" у организацији ЕГШ "Никола Тесла". Две ученице су постигле следеће резултате у категорији основних школа:
ДРУГА НАГРAДА Анђелија Петровић ОШ „Бошко Ђуричић” Јагодина, ментор Предраг Стевановић
(лед сијалица, књига, ваучер лабораторије „Пастер”, годишња породична чланарина у градској библиотеци и поклон ментору)

ТРЕЋА НАГРАДА Вишња Милошевић ОШ „Бошко Ђуричић” Јагодина, ментор Предраг Стевановић
(лед сијалица, књига, слика, годишња породична чланарина у градској библиотеци и поклон ментору).