Летопис 2016/2017.

Летопис 2016/2017.


     Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. Школа ће у публикацији представљати програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе.

ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемари-вања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену овим законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
Установа је дужна да обезбеди све услове за оствaривање права детета и ученика из става 1. овог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Запослени у установи дужан је да пријави директору, односно органу управљања кршење права детета и ученика.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7) благовремено правда изостанке;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из закона.
Теже повреде обавеза ученика јесу:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Васпитно-дисциплински поступак

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом;
3) за учињену повреду забране из закона, васпитно-дисциплинска мера:
(1) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља;
(2) престанак својства ученика средње школе у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи, а ученику смештеном у школи са домом – престанак својства ученика у школи и права на смештај у дому у тој школској години, без права на наставак образовања у истој школи и смештај у истом дому.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне активности из закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 44. и 45. озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.
Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из  закона, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.


СЕПТЕМБАР 2016.


Креативна радионица одељења I-1 одржана је 26. септембра 2016. од 16:00 до 18:00 часова. Учествовали су сви ученици док су родитељи помагали. Ђаци су украшавали слова која су научили прошле недеље: А, М, И и Т.

ОКТОБАР 2016.

Дечја недеља је обележена активностима Ђачког парламента и књижевне секције. Ученици седмог и осмог разреда су посетили ђаке прваке и кроз вршњачку едукацију упознали их са дечјим правима и обавезама у школи.
Ученици су могли да се упознају и са радом књижевне секције, која је овогодишњу Дечју недељу посветила најлепшим љубавним порукама из народне и ауторске књижевности.У оквиру Дечје недеље, Ђачки парламент наше школе посетио је Градску кућу и присуствовао свечаном пријему заједно са вршњацима из свих основних школа у Јагодини. Ученици су имали прилику да се упознају са радом и надлежностима власти и да поставе питања која се тичу њихових права.
     У жељи да обрадују ђаке прваке, ученици седмог и осмог разреда су у организацији Ђачког парламента правили честитке и у њима исписивали поруке добродошлице поводом пријема у Дечји савез, али и поруке о лепом понашању. Поред тога, организована је и вршњачка едукација, где су представници парламента разговарали са најмлађим ученицима и упознали их са одређеним правима детета, али и најважнијим школским правилима.
     Ученици су у својој недељи преуредили и паное у холу школе и учионицама. Панои су били усклађени са овом октобарском манифестацијом, а представници парламента су желели да подсете наше ученике на важност ове недеље и историју обележавања.Одељење 4-3 је обележило Дечију недељу различитим активностима

Креативна радионица - израда поклона за ђаке првакеНОВЕМБАР 2016.

Завод за унапређивање образовања и васпитања започео је 2015. године пројекат са Гете институтом, у који је укључено Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Прва фаза пројекта је завршена. Двадесет четири наставника од укупно 33 пријављених из 18 школских управа је успешно завршило онлајн обуку  „Примена савремених технологија у настави страног језика“, а међу њима и Марија Станојевић Веселиновић, наставница немачког језика ОШ "Бошко Ђуричић".      
На завршном сусрету који је одржан 13.11.2016. у просторијама Гете института, 19 наставника немачког језика је представило своје радове. Сви радови су постављени на сајт Завода и Гете института као примери добре праксе.

Републичко финале XI Дописне математичке олимпијаде одржано је у недељу, 20. новембра, у просторијама МД „Архимедес“ у Београду. Учесници овог нивоа такмичења су ђаци који су у другом колу освојили 100 поена.
У другом колу  Бранислав Ћујић (8/3) је освојио 100 поена - 1. награду, a Ђорђе Ристић (7/2) похвалу.
У републичком финалу Бранислав Ћујић је освојио трећу награду.

ДЕЦЕМБАР 2016.

У четвртак, 1. децембра, у Народној библиотеци у Јагодини одржано је традиционално литерарно такмичење "Јара Лабуд" за ученике основних и средњих школа. У јакој конкуренцији, у категорији основних школа, трећу награду освојила је ученица осмог разреда наше школе Уна Радосављевић са песмом "Другачији".Ученике II/3 је и ове школске године посетила јагодинска песникиња Рада Стефановић. Ученике је упознала са новом књигом "Кроз прозор моје собе" и кратким причама о Јагодини и догађајима из живота. Савети и поруке које је упутила ученицима су били мотивација за писање песама на једном од часова.Један од начина стручног усавршавања у установи је и одржавање угледног часа. Учитељица Мирјана Милошевић одржала је 24. новембра угледни час из предмета Свет око нас и на занимљив начин приказала како деца могу да уче цртајући и бележећи оно што закључе из садржаја који им се презентује. Наставну јединицу "Промене у природи и активности људи зависно од годишњих доба" ученици су реализовали техником "мапе ума".     У Народној библиотеци "Радислав Никчевић" библиотекари су у сарадњи са учитељицом II/3 одржали ученицима занимљив час српског језика. На очигледан и креативан начин представили су стихове познатих песника и организовали квиз о обрађеним песмама.Сваке последње недеље у месецу учитељица Мирјана Милошевић отвара врата родитељима који се током једног дана друже са децом и прате њихов рад. После "Отворених врата" 31. октобра реализована су и "Отворена врата" 30. новембра. Тог дана часовима је присуствовало 15 родитеља. Неко од њих је био на три, неко на два часа, а неко је био само на једном часу. Према резултатима анкете спроведене међу родитељима уочава се задовољство овим начином сарадње са родитељима и даје им се повратна информација о октивности деце на часовима.Удружење одгајивача ситних животиња "ЗОО Јагодина" организовало је прву изложбу ситних животиња и наградило је најуспешније нацртане животиње ученика II разреда ОШ "Бошко Ђуричић". Сви ученици II разреда су на ликовној секцији цртали животињу коју желе. Њихови радови су изложени у простору спортске хале ЈАССА, где се и одржавала изложба. Најбољи међу најбољима су Тара Костадиновић II/1, Ана Јанковић II/2, Ивона Милосављевић II/3 и Павле Натић II/4. Специјалне награде припале су Николи Aдамовићу II/3 и Маши Јовановић II/1.У републичко финале такмичења „Интернет математичка олимпијада 2016.“ пласирало се петоро ученика наше школе:
Бранислав Ћујић (8/3), Димитрије Богдановић (7/2), Ђорђе Ристић (7/2), Лазар Ашанин (6/3) и Кристина Тодоровић (6/5).
Финала су одржана 11. 12. 2016. за 6. разред и 18. 12. 2016. за 7. и 8. разред у просторијама МД „Архимедес“ у Београду.
Бранислав Ћујић је освојио 2. награду, а Димитрије Богдановић и Ђорђе Ристић похвалу.


Ученици четвртог разреда одржали су приредбу за предшколце у вртићима и показали им шта ће све научити када буду кренули у школу.
Представници Ученичког парламента са својим наставницима организовали су хуманитарну акцију за децу која су новогодишње и божићне празнике дочекали у болници. Новац је прикупљен у школи и подељено је преко 20 пакетића.


ЈАНУАР 2017.

Поводом Светосавске недеље, одржано је такмичење у рецитацијама.
Ученица II/1 Ива Ристић освојила је треће место.
И ове године за Светог Саву ученици четвртог разреда су са својим учитељицама приредили интересантан културно-уметнички програм. Учесници приредбе су били и ученици старијих разреда, који су пригодним хорским песмама улепшали овај дан. Смењивали су се различити поучни кратки драмски комади у духу светосавља. Ученици наше школе су и овај пут показали своје таленте за глуму, песму и игру. Поред ученика и наставника, приредби је присуствовао и велики број родитеља.
Захвалница нашој школи поводом хуманитарне акције Ученичког парламента