Екскурзије

Основна школа „Бошко Ђуричић“
Милана Мијалковића 15
35000 Јагодина
http://osboskodjuricic.nasaskola.rs/
Број: 1984
20.11.2018. године
 
 
 
 
ОСНОВНА ШКОЛА „Бошко Ђуричић“
Милана Мијалковића 15
35000 Јагодина
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
новембар 2018. године
 
На основу чл. 31, 39, 40 и 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1979 од 19.11.2018. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1980 од 19.11.2018. године, припремила је
 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
 
за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама Екскурзија ученика
ЈН бр. 03/2018
 
Конкурсна документација садржи:
 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Опис услуге – техничка спецификација 3
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 13
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17
VI Образац изјаве за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 25
VII Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона 27
VIII Образац за доказивање услова у погледу ангажовања лекара 28
IX Образац понуде 29
X Спецификација са структуром цене 33
XI Модел Оквирног споразума 35
XII Образац трошкова припреме понуде 40
XIII Образац изјаве о независној понуди 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац. .................... Основна школа „Бошко Ђуричић“
Адреса ..….......................Милана Мијалковића 15, 35000 Јагодина  
Интернет страница......... http://osboskodjuricic.nasaskola.rs/
Матични број...................07114893
ПИБ..................................102136431
 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и обликована је у више партија, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011 93/2012 и 84/2015).
 
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 03/2018 јесте услуга организације и реализације екскурзије за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.
Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.
Током периода од годину дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију, уколико прибави сагласности најмање 60% родитеља ученика у свакој партији за реализацију екскурзија.
 
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Горан Обућински, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: fimigo.beograd@gmail.com
 
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.
Током периода од годину дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију, уколико прибави сагласности најмање 60% ученика истог разреда и уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака екскурзије, у складу са Упутством Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01.
 
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума
Одлуку о закључењу оквирног споразума наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 03/2018 јесте услуга организације и реализације екскурзије за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.
 
III  ОПИС УСЛУГЕ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
 
Предмет јавне набавке број 03/2018 јесте услуга организације и реализације екскурзије за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.
 
Партија 1 Екскурзија ученика првог разреда
Партија 2 Екскурзија ученика другог разреда
Партија 3 Екскурзија ученика трећег разреда
Партија 4 Екскурзија ученика четвртог разреда
Партија 5 Екскурзија ученика петог разреда
Партија 6 Екскурзија ученика шестог разреда
Партија 7 Екскурзија ученика седмог разреда
Партија 8 Екскурзија ученика осмог разреда
 
Ближи опис услуге за сваку партију:
 
  ПАРТИЈА 1
дестинација Јагодина - Љубостиња - Лазарица - Врњачка Бања - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика првог разреда. Полазак у јутарњим часовима. Пут води према Крушевцу, где је планиран обилазак цркве Лазарице и Лазаревог града. Обилазак манастира Љубостиња. Посета Врњачкој Бањи, са обиласком бањског центра и извора термалне воде. Након обиласка, организован ручак за групу у ресторану у Врњачкој Бањи. Слободно време. Повратак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним послеподневним часовима.
трајање један дан
време реализације мај 2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету Крушевцу, где је планиран обилазак цркве Лазарице и Лазаревог града;
- посету манастиру Љубостиња;
- посету Врњачкој Бањи, са обиласком бањског центра и извора термалне воде;
- ручак у ресторану у Врњачкој Бањи, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 125
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
  ПАРТИЈА 2
дестинација Јагодина - Ниш - Медијана - Нишка Бања - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика другог разреда. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Обилазак Ниша и Нишке Бање, са посетом знаменитостима - Тврђава, Ћеле кула, Чегар. Организован ручак за групу. Полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним поподневним часовима.
трајање један дан
време реализације мај 2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- обилазак Ниша и Нишке Бање, са посетом знаменитостима - Тврђава, Ћеле кула, Чегар;
- посету Медијани;
- ручак у ресторану, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 105
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
 
  ПАРТИЈА 3
дестинација Јагодина - Крагујевац - Топола - Аранђеловац - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика трећег разреда. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Обилазака Крагујевца и посета спомен парку Шумарица. Касније пут води до Тополе. Топола је престоница вина и грожђа и постојбина славног Карађорђа. Обилазак Карађорђевог града - саградио га је у периоду од 1811 – 1813, Карађорђе Петровић вођа Првог српског устанка који као први владар обновљене Србије доноси економски и културни развитак Тополи. До данас је очуван: рестаурирани конак са кулом, црква са звоником и школа у којој се данас налази Народна библиотека „Радоје Домановић”. У конаку је стална изложба личних предмета Вожда и аутентично оружје из Првог српског устанка међу којима је и оригинални Карађорђев топ познат под именом “абердар”. Посета спомен комплексу на Опленцу – црква Светог Ђорђа, задужбина Краља Петра I Карађорђевића, кућа краља Петра, обилазак маузолеја и галерије. Краљ Петар се у потпуности посветио дуго ношеној замисли и испуњењу аманета својих родитеља да се у Тополи изгради велики храм у коме би се сахрањивали сви Карађорђевићи. Надвишени брежуљак Опленца био је као створен за остваривање животног сна. Ручак на Опленцу. Након ручка полазак групе за Аранђеловац. Обилазак Буковичке бање која се налази у подножју планине Букуље, на 256 м надморске висине, 76 км од Београда. Још 1811. године воде Буковичке Бање користио је за лечење Доситеј Обрадовић, а на захтев књаза Милоша вода је доношена из бање и коришћена на двору као стона вода. У првој деценији 20. века почиње флаширање буковичке киселе воде, данас једне од најпознатијих минералних вода „Књаз Милош“. Данас се у Специјалној болници „Буковичка Бања“, на бази лековитих минералних вода, глине и климе, примењују најсавременије терапеутске методе. Након обиласка бање полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним послеподневним часовима.
трајање један дан
време реализације мај 2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету спомен парку Шумарице у Крагујевцу;
- посету Карађорђевом граду у Тополи;
- посету спомен комплексу на Опленцу - црква Светог Ђорђа, задужбина Краља Петра I Карађорђевића, кућа краља Петра, обилазак маузолеја и галерије;
- посету Аранђеловцу и обилазак Буковичке Бање;
- ручак у ресторану на Опленцу који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 90
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
  ПАРТИЈА 4
дестинација Јагодина - Београд - Смедерево - Јагодина
програм путовања Екскурзија ученика четвртог разреда. Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води за Београд. Одлазак групе на Врачар и посета Храму Светог Саве. Наставак пута према Авали, где је планирана посета Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку. Слободно време за ручак. Полазак групе за Јагодину. Посета Смедеревској тврђави. Долазак испред школе у поподневним сатима.
трајање један дан
време реализације мај 2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету Храму Светог Саве;
- посету Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку;
- ручак на Авали, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- посету Смедеревској тврђави;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 95
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
 
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
  ПАРТИЈА 5
дестинација Јагодина - Виминацијум - Кладово - Сребрно језеро - Лепенски вир - Неготин  -Гамзиград - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика петог разреда.
 1. Дан: Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води до Виминацијума. Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 километара од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у првом веку и трајао до почетка седмог века. Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. Обилазак Кладова и Сребрног језера. Након обиласка наставак до археолошког налазишта Лепенски вир. То је средиште једне од најзначајнијих праисторијских култура. Налази се у Ђердапској клисури, на десној обали Дунава на ниској дунавској тераси. На овом локалитету који је интензивно насељаван од 6300. до 5500. године пре. н.е., издвојена су насеља која припадају мезолиту и раном неолиту. Након обиласка наставак пута према Доњем Милановцу. Смештај у хотел у Доњем Милановцу. Вечера. Ноћење.
 
2. Дан - Доручак у хотелу. Након тога, полазак ка Неготину. Одлазак у посету Кући Стевана Мокрањца - родна кућа истакнутог композитора и диригента која има статус споменика културе од великог значаја. Настала је средином 19. века.
Кућа је 1964. године адаптирана за потребе меморијалног музеја посвећен Стевану Стојановићу Мокрањцу, тако да су подрумске просторије уређене за мање музичке концерте. Просторије на спрату су музеолошки опремљене и садрже већи део заоставштине у музичким инструментима и другим предметима који су припадали Стевану Мокрањцу. Обилазак Хајдук Вељковог конака – најстарија грађанска кућа у Неготину је конак кнеза Неготинске нахије Тодорчета, подигнута средином 19. века од тврдог материјала, која се налази у Улици Станка Пауновића. У њој је данас смештен Музеј Хајдук Вељка. Музејска поставка, на спрату Тодорчетовог конака, распоређена је у три просторије. У првој просторији налазе се портрети Хајдук Вељка Петровића различитих аутора, у другој просторији налази се огњиште или оџаклија, у којој се налазе предмети покућанства који дочаравају амбијенталну слику старе градске куће из 19. века. У трећој просторији налази се историјска поставка. Од оружја изложени су брдски „хајдук“ топ. Од ватреног оружја у витринама се налази пушка са дугом цеви и неколико пиштоља, међу којима значајно место заузима пиштољ Николе Абраша, Вељковог побратима, разне сабље, јатагани и др. Након обиласка, организовати ручак у Неготину. После ручка, наставак пута ка Зајечару и одлазак до археолошког локалитета Феликс Ромулијана крај Гамзиграда који представља резиденцију римског цара Гаја Валерија Максимијана Галерија и налази се на Унесковој листи светске баштине.
трајање два данa / један полупансион + ручак у Неготину
време реализације 17.05. - 18.05.2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету Виминацијуму;
- обилазак Кладова и Сребрног језера;
- посету археолошком локалитету Лепенски вир;
- смештај у хотелу у Доњем Милановцу, на бази једног полупансиона;
- обилазак Неготина и посету Мокрањчевој кући и Музеју Хајдук Вељка;
- ручак у Неготину, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- обилазак археолошког локалитета Феликс Ромулијана;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 85
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Пет месечних рата, до јуна месеца 2019. године. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
  ПАРТИЈА 6
дестинација Јагодина - Краљево - Жича - Матарушка Бања - Студеница - Копаоник - Куршумлија - Ђавоља варош - Прокупље - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика шестог разреда.
 1.  Дан. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Путује се до Краљева и долази до манастира Жича. Посета Матарушкој Бањи и манастиру Студеница. Долазак на Копаоник. Смештај. Вечера. Ноћење.
 
2. Дан. Доручак у смештајном објекту. Након доручка одлазак према Куршумлији. Обилазак локалитета Ђавоља варош. Ручак и Пролом Бањи, Након ручка повратак групе за Јагодину. Долазак испред школе у вечерњим часовима.
трајање два дан / један полупансион + ручак, другог дана у повратку
време реализације 20.05. - 21.05.2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету манастиру Жича, Матарушкој Бањи и манастиру Студеница;
- смештај у хотелу са најмање 3* на Копаонику, у месту Брзеће, који располаже довољним капацитетом да прими целу групу, на бази једног полупансиона;
- посету Ђавољој вароши;
- ручак у ресторану у Пролом Бањи, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 105
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Пет месечних рата, до јуна месеца 2019. године. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
  ПАРТИЈА 7
дестинација Јагодина - Сремски Карловци -  Петроварадин - Нови Сад - Суботица - Палић - Зобнатица - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика седмог разреда.
 
1.дан – Полазак аутобусом у 8 сати испред школе. Пут води до Сремских Карловаца. Ова варош је 200 година била српска духовна престоница и културно-просветни центар. Овде је смештена и најстарија у Србији – Карловачка гимназија. Чесма четири лава подигнута је 1799.године, за коју легенда каже да ће онај, ко се напоји водом са ње, доћи опет у Карловце и ту се венчати. Одлазак до Петроварадинске тврђаве, симбола Новог Сада, која је ремек дело француског архитекте и војсковође Вобаха. Наставак пута до Суботице. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.

2. дан – Доручак. Обилазак Суботице, Градска кућа – која има статус споменика културе од изузетног значаја, саграђена је у 19. веку; Велика тераса - Конгресни центар саграђен у стилу сецесије који омогућава организацију различитих врста пословних и осталих догађаја. У склопу конгресног центра налазе се три објекта: Велика тераса, Еко центар и Летња позорница. Објекат је изграђен давне 1912. године од стране позатих мађарских архитеката Марцела Комора и Деже Јакаба, као највећи објекат изграђен у тада новом уметничком правцу. Велику терасу красе две велике терасе повијене у благом луку, које су израђене од дрвета и украшене фолклорним мотивима. Својом актрактивношћу Велика тераса и данас плени простор Великог парка и заједно са осталим објектима даје препознатљив и посебан шарм овом делу града. Посета Музеју у центру града. Након тога, пут се наставља ка Палићу где је предвиђен обилазак ЗОО врта. Повратак у хотел на ручак. Одјава из хотела. Затим је планиран обилазак ергеле Зобнатица. Полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним поподневним часовима.
трајање два дана / један пун пансион
време реализације 24.04.- 25.04.2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету Суботици са обиласком знаменитости и посетом Музеју;
- посету Палићу са обиласком зоо врта;
- посету ергели Зобнатица;
- смештај у хотелу у Суботици, са најмање четири звездице, на бази једног пуног пансиона;
- посету Петроварадинској тврђави;
- обилазак центра Сремских Карловаца и Карловачке гимназије;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 110
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Пет месечних рата, до јуна месеца 2019. године. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
 
 
  ПАРТИЈА 8
дестинација Јагодина - Златибор - Тара - Дрвенград - Шарган - Бајина Башта - Јагодина
програм путовања Дводневна екскурзија ученика осмог разреда.
 
 1. ДАН: Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Обилазак манастира Благовештење у Овчар Бањи. Пут иде ка Златибору, где је планиран обилазак етно села Сирогојно и посета туристичком центру Златибора. Смештај у хотелу са најмање две звездице. Вечера. Дискотека. Ноћење.

2 ДАН: Доручак. Одлазак на Мокру Гору - сликовити планински крај где је главна атракција стара железничка пруга уског колосека. Надморска висина од 300м савладана је пругом у облику осмице. Шарганска осмица је дуга 15км где се пролази кроз 22 тунела и преко 10 мостова и вијадукта. Воз вуче парна локомотива. Затим одлазак у Мећавник, Дрвенград, етно село које је подигао прослављени режисер Емир Кустурица. Куће су изграђене од дрвета у складу са локалном архитектуром. Ручак у Бајиној Башти. Обилазак ХЕ Перућац и посета спомен комплексу Кадињача.  Повратак у Јагодину.
трајање два дан / један полупансион + ручак
време реализације 22.04.- 23.04.2019. године
превоз Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
аранжман обухвата - превоз;
- посету туристичком центру Златибора и етно селу Сирогојно;
- смештај у хотелу на Златибору, са најмање две звездице, на бази једног полупансиона;
- посету Мокрој гори са вожњом Шарганском осмицом;
- обилазак етно села Дрвенград;
- обилазак ХЕ Перућац у Бајиној Башти и посету спомен комплексу Кадињача;
- ручак у Бајиној Башти, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;
- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:
- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;
- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;
- трошкове осигурања;
- трошкове организације путовања.
број ученика 105
пратиоци групе које обезбеђује понуђач - лиценцирани туристички водич за сваки аутобус
- лекар
број гратиса - један ученик на 20 плативих ученика
- један одељенски старешина по одељењу
- стручни вођа пута именован од стране наручиоца
број рата Пет месечних рата, до јуна месеца 2019. године. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.
 
            При састављању понуда, понуђачи су дужни да воде рачуна о радном времену код планираних разгледања локалитета, као и о евентуалним државним празницима, односно школском календару. Ученици не плаћају ниједну услугу агенције додатно, током самог путовања, сем евентуалних факултативних активности које нису наведене у програму путовања.
 
 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 
 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 
 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 
 1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 
 1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 
 1.  Да поседује лиценцу за организацију и реализацију туристичких путовања у земљи и иностранству, у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015);
 
 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, нису у обавези да достављају                    понуђачи – правна лица и предузетници, који су уписани у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди (Образац за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке) јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.
 
 1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 
1) УСЛОВ У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, има радно ангажованог лекара за пружање медицинских услуга током вишедневних путовања.
Доказ: Образац изјаве која је део Конкурсне документације.
 
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, има радно ангажовано најмање десеторо лица.
Доказ: За лица у радном односу:
 
             - копија уговора о раду.
 
- образац М-А или други одговарајући образац за пријаву на обавезно социјално осигурање.
 
За лица ван радног односа (уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду):
 
             - копија уговора о ангажовању по основу рада ван радног односа.
 
- образац М-А или други одговарајући образац за пријаву на обавезно социјално осигурање.
 
Напомена: На основу Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) - у даљем тексту Закон о раду - уговори ван радног односа су:
 1. Уговор о привременим и повременим пословима (чл. 197. Закона о раду) – закључује се са назапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена и корисником старосне пензије;
 2. Уговор о делу (чл. 199. Закона о раду) – закључује се са лицем ради обављања послова који су ван делатности послодавца;
 3. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању (чл. 201. Закона о раду) – закључује се ради обављања приправничког стажа, полагања стручног испита, односно стручног усавршавања кад је то законом или посебним прописом предвиђено и
 4. Уговор о допунском раду (чл. 202. Закона о раду) – закључује се са запосленим (који ради са пуним радним временом код другог послодавца) највише до једне трећине пуног радног времена.
 
У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014) чл. 12., 132. и 144. предвиђено је да су осигураници самосталних делатности лица која обављају послове по основу уговора о делу, као и послове по основу других уговора, а нису осигурани по другом основу, и да послодавац има обавезу пријаве, одјаве и промене у току осигурања у року од три дана од дана закључења уговора, односно обављања послова.
Такође, у складу са  Законом о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - одлука УС) чл. 17. и 123. одређено је да су осигураници физичка лица која су обавезно осигурана и то: лица која обављају привремене и повремене послове (лица која нису у радном односу, запослени који раде непуно радно време – до пуног радног времена и корисници старосне пензије) као и  лица која обављају послове по основу уговора о делу, и за њих послодавац подноси пријаву, одјаву и промену у осигурању.
Исто тако, одредбом чл. 11. ст. 1. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 44/2014 - др. закон и 116/2014) прописано је да се регистрација осигураника и осигураних лица, врши подношењем јединствене пријаве у електронском облику од стране подносиоца јединствене пријаве у Централни регистар обавезног социјалног осигурања. Према одредби ст. 2. истог члана, јединствена пријава подноси се у року од три радна дана од дана запослења, односно од дана закључења уговора о раду, односно другог уговора о обављању послова или од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања.
 
2)  УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, поседује у власништву или закупу смештајне објекте дефинисане програмом путовања односно техничком спецификацијом за сваку појединачну партију чији је предмет вишедневно путовање. Све собе морају бити опремљене купатилом и тоалетом. Објекти морају бити погодни за смештај и исхрану, у сврхе организације екскурзије, а у складу са техничком спецификацијом, без помоћних лежаја и кревета на спрат.
Доказ: Фотокопија доказа о власништву, резервације или предрезервације смештајних објеката, у термину датом програмом путовања. Резервација или предрезервација мора бити издата од стране смештајног објекта који је понуђен у програму путовања и мора гласити на име понуђача, а у сврху реализације путовања ученика Основне школе „Бошко Ђуричић“, са тачним бројем места у објекту која су резервисана за реализацију екскурзије.
 
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у претходних 12 месеци, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, није имао евидентираних дана неликвидности.
Доказ: Потврда НБС о броју дана неликвидности или обавештење о јавној доступности наведеног податка.
 
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у претходној години за коју су доступни финансијски извештаји (2017. година), није забележио нето губитак у пословању.
Доказ: Биланс успеха за 2017. годину или Извештај о бонитету за јавне набавке за 2017. годину, или обавештење о јавној доступности наведеног податка.
 
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да је успоставио и примењује систем менаџмента квалитетом, према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015, у области туризма.
Доказ: Фотокопија важећег сертификата.
 
3)  УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА:
- Наручилац захтева од понуђача да поседује најмање 4 аутобуса високе туристичке класе, који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.
Доказ: Читачи саобраћајних дозвола за аутобусе. Уколико аутобуси нису у власништву понуђача, доставити и фотокопију уговора између превозника и понуђача.
            Испуњеност наведених услова понуђачи доказују попуњавањем и овером образаца који су део Конкурсне документације и прилагањем одговарајућих доказа који су наведени у обрасцима у оквиру Конкурсне документације.
 
 
 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 
 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона о поседовању лиценце за обављање послова организовања и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству, дужан је да испуни онај члан групе понуђача коме је поверен посао за који је неопходно поседовање лиценце.
 
 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 
 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
 
 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 
 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 
 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова организовања и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству. Као доказ се прилаже Решење  Агенције за привредне регистре – регистратор регистра туризма, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Лиценца мора бити важећа.
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се достављањем изјаве која је саставни део Конкурсне документације, у складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама.
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 
 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
 
Понуђач подноси понуду на српском језику.
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, као и особу за контакт.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бошко Ђуричић“ Милана Мијалковића 15, 35000 Јагодина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.11.2018. године до 12.30 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 13.00 часова, у просторијама наручиоца.  
 
Уколико се понуда доставља лично, то је могуће учинити сваког радног дана у времену од  9  до 14  часова, у канцеларији секретара школе.    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Бошко Ђуричић“, Милана Мијалковића 15, 35000 Јагодина са назнаком:
Измена понуде за јавну набавку 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
Измена и допуна понуде за јавну набавку 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање укупне цене врши се у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, по завршетку реализације путовања. Наручилац ће исплатити целокупан износ цене по завршеном путовању, у складу са уговором који ће бити закључен на основу закљученог оквирног споразума. Наручилац може вршити плаћања по предрачунима за аванс које испоставља испоручилац.
Испостављен рачун/фактура мора бити усклађен са одредбама члана 35 Закона о порезу на додату вредност. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуда понуђача који у понуди наведе другачије услове плаћања биће одбијена као неприхватљива.
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена за једног ученика по свакој партији, у складу са одредбама члана 35 став 7 Закона о порезу на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
 
I Изабрани понуђач, при потписивању оквирног споразума доставља:
 
Изабрани понуђач ће, у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 3 (три) месеца од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:
 • не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или; 
 • не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.
 
II Изабрани понуђач, при потписивању уговора доставља:
 
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана коначног извршења обавеза испоручиоца.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:
 • не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или по окончању поступка.
Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail fimigo.beograd@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03/2018“.
Наручилац ће обезбедити пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације радним данима од 8 до 16 часова на својој адреси, односно путем наведене електронске поште. Уколико је захтев достављен наручиоцу ван наведеног времена, као дан пријема захтева узеће се први наредни радни дан.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“.
 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
 
Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
 
19. ПАРТИЈЕ
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну партију.
Понуђач је дужан да назначи на коју партију се понуда односи.
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуда мора бити састављена тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, не морају бити достављени за сваку партију посебно, осим услова који су специфични за сваку партију и то: доказ о резервацији / предрезервацији смештајног објекта, Програм путовања и докази о ангажовању лекара.   
 
20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
 
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума из члана 109. Закона.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка, због чега се јавна набавка неће покретати у току исте буџетске године.
Одлуку о обустави поступка наручилац ће образложити и објавити, у складу са Законом.
 
21. ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА
 
Наручилац задржава право да не закључи уговор на основу закљученог оквирног споразума, уколико не прибави сагласности најмање 60% родитеља ученика одређеног разреда за реализацију екскурзије.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија за ученике Основне школе „Бошко Ђуричић“, број јавне набавке 03/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 
 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде;
 5. Понуђач поседује лиценцу за организацију и реализацију туристичких путовања у земљи и иностранству, у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015).
 
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
                                               
 
И З Ј А В У
 
Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија за ученике Основне школе „Бошко Ђуричић“, број јавне набавке 03/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 
 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
 
НАБАВКЕ
 
 
          У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
                                               
И З Ј А В У
 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија за ученике Основне школе „Бошко Ђуричић“, број јавне набавке 03/2018, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
 
 
 
 
Одговорно лице:
 
                                                                                М.П.                     _____________________                                                       
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, ову изјаву потписује и подизвођач.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ АНГАЖОВАЊА ЛЕКАРА
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења понуде, имамо закључен уговор са лекаром за вршење медицинских услуга током вишедневних путовања.
 
 
 
 
                                                            м.п.                             овлашћено лице:
 
                                                                                    _________________________
 
Напомена:
 
            Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге организације екскурзија Основне школе „Бошко Ђуричић“, ЈН број 03/2018, за партију ______________.
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
 
 
 
 
Адреса понуђача:
 
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
 
 
Име особе за контакт:
 
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон:
 
 
 
 
Телефакс:
 
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
           
 
1)
 
Назив подизвођача:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
   
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
 
   
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 
 
2)
 
Назив подизвођача:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
   
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
 
   
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
 
 
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           
 
1)
 
Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
 
2)
 
Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
 
3)
 
Назив учесника у заједничкој понуди:
 
 
 
 
Адреса:
 
 
 
 
Матични број:
 
 
 
 
Порески идентификациони број:
 
   
Име особе за контакт:
 
 
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ПАРТИЈА _________________________
 
 
 
Вредност понуде у динарима са свим зависним трошковима за једног ученика
 
 
 
Термин реализације услуге
 
 
Гратис места Према подацима из техничке спецификације
Саставни делови понуде - Програм путовања;
- Општи услови путовања
 
 
Рок важења понуде
 
 
 
Датум                                                               Понуђач
    М. П.
_____________________________                          ______________________________
 
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, заведе, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
С обзиром на чињеницу да је јавна набавка обликована у више партија, понуђач попуњава образац понуде за сваку партију посебно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ __________________
 
 
Редни број
 
Врста услуге
 
Вредност са  ПДВ-ом (дин.)
1 2 3
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
УКУПНО
 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца:
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 • У колони 1 „редни број“ уносе се редни бројеви (арапски) од броја 1 до броја последње врсте услуга из колоне 2.
 
 • У колони 2 „врста услуге“, исказује се структура јединствене туристичке услуге, односно називи за појединачне претходне туристичке услуге укључујујући и разлику између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге (на пример: трошкови превоза, угоститељске услуге, услуге осигурања, услуге лекара, трошкови улазница за културно-историјске споменике, трошкови улазница за дискотеке, трошкови здравственог осигурања, трошкови водича, итд.), које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.
 
 • Колона 3 „вредност са ПДВ-ом“ представља цену услуге коју путник плаћа, а која учествује у цени јединствене туристичке услуге.
 
 • Након уноса свих напред наведених података потребно је сабрати износе из колоне број 3 како би се добила цена по једном ученику и уписати их у последњи ред табеле („УКУПНО“).
 
 
 
Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно.                    
 
 
  Датум___________                          М.П.                                     Понуђач
                                                                                                             _______________________
 
Напомена:
Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.
Спецификација са структуром цене попуњава се и предаје за сваку партију за коју понуђач предаје понуду.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Модел оквирног споразума је упориште за израду оквирног споразума уколико понуда понуђача буде изабрана.
            Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.
            У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи. 
            Модел оквирног споразума мора бити потписан и оверен.
 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА
 
Закључен између:
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“ са седиштем у Јагодини, Милана Мијалковића 15, Матични број: 07114893, ПИБ: 102136431, коју заступа директор Зоран Марковић (у даљем тексту: наручилац) и
 
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: испоручилац),
 
Стране у уговору сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума у поступку јавне набавке број 03/2018;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Испоручиоца;
-да је Испоручилац доставио Понуду бр.  ........... од  ..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца).
Стране у споразуму споразумеле су се о следећем:
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је пружање услуга извођења екскурзије ученика _______________ разреда наручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 03/2018, Понудом Испоручиоца ______________, и  одредбама овог оквирног споразума.
Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума.
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.
Спецификација услуга са јединичним ценама, дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати у уговору о јавној набавци који ће бити закључен по одредбама овог оквирног споразума.
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
 
ВРЕДНОСТ
Члан 3.
Укупна цена по ученику износи:
 
-  __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 1;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 2;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 3;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 4;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 5;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 6;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 7;
 
- __________________ динара, са урачунатим ПДВ, за партију 8.
 
Јединичне цене услуга исказане су у Спецификацији Испоручиоца са урачунатим ПДВ-ом, у складу са одредбама члана 35 став 7 Закона о порезу на додату вредност.
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ
УГОВОРА
Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, односно по спроведеној анкети међу родитељима, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци.
При закључивању уговора о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
 
Члан 5.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, и друго.
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Плаћање ће бити извршено у року од највише 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, по извршеној реализацији путовања, а према испостављеном рачуну од стране испоручиоца. Наручилац може вршити авансне уплате по испостављеним предрачунима за аванс од стране испоручиоца.
Уговорне стране су сагласне да ће рокови плаћања бити дефинисани појединачним уговором који буде потписан на основу овог споразума, са елементима из ове Конкурсне документације.
 
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму путовања, који је саставни део конкурсне документације.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације екскурзије.
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније пет дана пре дана отпочињања реализације путовања.
Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.
Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене услуге  која је,  у  року од 10 дана од дана неизвршења/ делимичног извршења услуге, дужна да сачини Извештај о извршеној услузи.
Комисија  за   процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о извршеној услузи и  структуре цене утврди/не утврди  проценат  смањења цене услуге.
 
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором.
 
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором.  
Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује:
-  да организује пружање услуга организације путовања према Програму путовања, који је саставни део овог споразума;
- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза;
- достави Опште услове путовања; 
- да обезбеди лиценциране туристичке водиче, лекаре или рекреаторе -  пратиоце група током путовања и током боравка група на путовању;
- да сноси трошкове осигурања;
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- да присуствује састанку Комисије за  процену извршене услуге;
- да испуни све наведено у Програму путовања.
 
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, ако се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге. 
Ако Испоручилац не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да  својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује меницу за добро извршење посла или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи који сачињава Комисија за процену извршене  услуге. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 12.
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 3 (три) месеца од обостраног потписивања овог оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:
 • не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или; 
 • не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 13.
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од рока за извршење уговорних обавеза испоручиоца.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:
 • не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
 
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог споразума наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.                              
Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
 
Члан 16.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд.
 
Члан 17.
Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка.
 
ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
 
Зоран Марковић, директор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
 
Датум: М.П. Потпис понуђача
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје:
 
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
                                     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија за ученике Основне школе „Бошко Ђуричић“, број јавне набавке 03/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
 
 
 
Датум: М.П. Потпис понуђача
     
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 
 
 
 
 
 
На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
 
ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО ЂУРИЧИЋ“
Милана Мијалковића 15
35000 Јагодина
http://osboskodjuricic.nasaskola.rs/
објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
03/2018
 
            У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 03/2018, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија ученика, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Бошко Ђуричић“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачем:
 
 1. „ATLANTIC TRAVEL & SERVICE“ Д.О.О. са седиштем у Јагодини, улица Краља Петра Првог 3, локал 7, Матични број: 07837852,  ПИБ: 101157969, за све партије.
 
Одлука о закључењу оквирног споразума донета је дана 29.11.2018. године.
Оквирни споразуми закључени су дана 15.12.2018. године.
Период трајања оквирних споразума је једна година.