Jaвне набавкеОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 
 

 1. Назив наручиоца: ОШ "Бошко Ђуричић"
 2. Адреса наручиоца: Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина
 3. Интернет страница наручиоца: www.osboskodjuricic.nasaskola.rs
 4.  Врста наручиоца: Просвета
 5.  Врста предмета: Радови
 
6. Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке:
 
Предмет јавне набавке бр. НР-1/2020 су радови - Набавка радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи. Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
 
7. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-3144/2020 од 26.06.2020. године.
 
8. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
 
 • „GBM MIKI” doo, Светосавска 3, Јагодина, Ракитово;
 • VUK 035 PROFESSIONAL doo Jagodina, Trnava 172, 35000 Jagodina;
 • Miloš Stojković PR Radnja za izgradnju stambenih i nestambenih objekata Stojkovići Gradnja, Voljavče bb, 35000 Jagodina.
 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЈАГОДИНА
ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ“
БРОЈ: 633
03.07.2020. године
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
 
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
Набавка радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
ПРЕГОВАРАЧКИ  ПОСТУПАК  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НР-1/2020
 
 
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ
03.07.2020. ГОДИНЕ
 
  Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда    09.07.2020. године до 10,00 часова
Јавно отварање    09.07.2020. године у  10,30 часова
Преговарање    09.07.2020. године у  11,30 часова
 
 
 
 
 
 
                                               јул 2020. године

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3144/2020 од 26.06.2020. године, Одлуке о покретању поступка која је заведена под бројем 613 од 30.06.2020. за јавну набавку бр. НР-1/2020 и Решења о образовању комисије број 614 од 30.06.2020. за јавну набавку бр. НР-1/2020, припремљена је
 
 
 
 
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Набавка радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи
 
 
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН БРОЈ: НР-1/2020
 
 
Конкурсна документација садржи:
 
Поглавље Назив поглавља Страна
I ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3
II ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 3
III УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 5
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 9
V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 20
VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 24
VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 25
VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 26
IX МОДЕЛ УГОВОРА 27
X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 36
XI Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 70
  УКУПАН БРОЈ СТРАНА 70

I. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке
      Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. НР-1/2020 је извођење радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
 
 1. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
 
3.   Лице за контакт
Лице за контакт: Слађана Анђелић,
е-mail адреса: osbosko_ja@mts.rs,
телефон 035/245-503, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова.     
 

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 1. Врста радова
 
Радови на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи, у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
 
 1. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.
 
 1. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
 
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
 
 
 
 1. Рок за извођење радова
 
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шестдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Радови на објекту изводе се без фаза извођења.
 
 1. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
 
Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације, на e-mail адресу Наручиоца osbosko_ja@mts.rs. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
 

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:
 
 1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
 
Доказ:
Правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетник Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Физичко лице /
 
 1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
 
Доказ:
Правно лице
 
 1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.
 
Предузетник и физичко лице
 
Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
 
ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
 
 1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
 
Доказ:
Правно лице
 1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  
Предузетник
 1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Физичко лице
 1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Орган надлежан за издавање:
 
 1.  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
 2. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
 
 
ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 3. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
 
 
 1. Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
           
Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже кадровским капацитетом.
 
Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
 • најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 – који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;
 • најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;
 • најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;
 • најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;
 • најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;
 • најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Б2 за обављање послова и извођење посебних система и мера заштите од пожара који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.
 
Доказ:
 
Изјава о извршиоцима који раде за понуђача  или ће бити ангажовани од стране понуђача у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са законом о раду)
Изјава о кључном техничком особљу мора бити дата на меморандуму понуђача под материјалном  и  кривичном  одговорношћу понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом
г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).
 
 
 
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача
 1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације.
 1. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.
 1. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
 
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
            Понуђач може да поднесе само једну понуду.
            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.
У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
      На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је
потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.
            Понуду доставити на адресу (Наручиоца) ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком „Понуда за јавну набавку- радови на  изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи,  ЈН бр. НР-1/2020, НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 09.07.2020. године, до 10,00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
            Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити 09.07.2020. године у 10,30 часова у просторијама Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.
         Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Поступак преговарања ће се спровести, истог дана  09.07.2020.. године у 11,30 часова.
Поступку преговарања може приступити законски  заступник понуђача  или друго овлашћено лице са пуномоћјем. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Елеменат уговора о којем ће се преговарати је цена.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставили понуду.
Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку.
Комисија за јавну набавку упознаће учеснике са поступком преговарања и правилима поступка.
Преговарање ће се обавити у два круга и то:
 • у првом кругу, који се одвија у присуству свих овлашћених представника понуђача, сваки од овлашћених представника понуђача усмено износи своју укупну цену. Понуђачи могу остати при понуђеној цени са отварања понуда или смањити износ укупне цене.
 • у други круг се позивају сви овлашћени представници понуђача да на обрасцима достављеним у затвореним ковертама дају своју коначну укупну понуђену цену, у који ће уносити укупан износ цене без ПДВ. Понуђачи могу остати при понуђеној цени из претходног круга преговарања или смањити износ укупне цене.
Понуђачи су обавезни да одмах по завршеном преговарању, на обрасцу понуде наручиоца, који ће добити у преговарању, доставе коначну понуђену цену, потписану од стране овлашћеног представника понуђача.
Комисија за јавну набавку ће након другог круга преговарања извршити отварање коверти и упознати присутне са понуђеним ценама.
Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива, те у зависности од резултата добијених у поступку стручне оцене понуда, извршиће се корекција понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након спроведеног преговарања, и то тако што ће се свака јединична цена из основне понуде множити коефицијентом који се добија као количник најниже укупне вредности понуде понуђача у  преговарању и укупне вредности достављене основне понуде понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће ће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Поднета понуда понуђача који не присуствује отварању и поступку преговарања сматра се коначном по свим елементима, те се по завршеном поступку преговарања не може мењати ни на који начин.
Понуђачи су обавезни да одмах по завршеном преговарању, на обрасцу понуде наручиоца, који ће добити у преговарању, доставе коначну понуђену цену, потписану од стране овлашћеног представника понуђача.
Комисија за јавну набавку ће извршити отварање коверти и упознати присутне са понуђеним ценама.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуде.
Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
 1. образац понуде,
 2. модел уговора,
 3. образац структуре цене,
 4. образац изјаве о независној понуди,
 5. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
 6. друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.
Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018) које се односе на употребу печата од стране привредних друштава приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи, као и Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 41/2019).
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, са назнаком:
Измена понуде за јавну набавку - радови на  изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи,  ЈН бр. НР-1/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку - радови на  изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи,  ЈН бр. НР-1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”или
Опозив понуде за јавну радова - радови на  изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи,  ЈН бр. НР-1/2020- НЕ ОТВАРАТИ”или
Измена и допуна понуде за јавну набавку - радови на  изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи,  ЈН бр. НР-1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

            Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).
Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
            Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:
 1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављених привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове на  изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи,  не може бити краћа од   24  месецаод дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.
 
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60  (шестдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Радови на објекту изводе се без фаза извођења.
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
и социјалне политике.

11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:
 
На дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, Понуђач је дужан да достави Наручиоцу, једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца, с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извођења радова.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.
Понуђач је  дужан је да на име обезбеђења отклањања грешака у гарантном року, достави Наручиоцу у тренутку примопредаје радова једну бланко соло меницу потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије. Меницом као средством финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
 Рок важења менице као гаранције за отклањања грешака у гарантном року је пет дана дужи од гарантног и издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова без ПДВ-а
По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

12.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 09.07.2020. године, у 10,30 часова у радним просторијама ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

14.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина или електронске поште на e-mail osbosko_ja@mts.rs, сваког радног дана 08.00 – 14.00 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. НР-1/20"
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је Најнижа понуђена цена“.
При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

18.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
 1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове
 3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;
 4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
            У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 
                         
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
 
 1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;
 2. учинио повреду конкуренције;
 3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
 4. одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
 
Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:
 1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
 5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
 8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
 
 
 
 
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
 
Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази из става 1. ове тачке су:
 1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
 5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
 8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
      Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke.jagodina@gmail.com,или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
 
 1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
 
 1. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
 
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА  ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА„ПИВАРАЦ“ У ЈАГОДИНИ
 
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).
 
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
 
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
 1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
 2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
 3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
 4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
 
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
            Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи, ЈН број НР -1/2020.
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
 
Назив понуђача:  
 
 
Адреса понуђача:  
 
 
Матични број понуђача:  
 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Величина правног лица (мало, средње, велико)  
Име лица за контакт:  
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
 
Телефон:  
 
 
Телефакс:  
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
 
 
А) САМОСТАЛНО
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
           
1) Назив подизвођача:  
 
  Адреса:  
 
  Матични број:  
 
  Порески идентификациони број:  
 
  Име лица за контакт:  
 
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
 
 
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
 
 
2) Назив подизвођача:  
 
  Адреса:  
 
  Матични број:  
 
  Порески идентификациони број:  
 
  Име лица за контакт:  
 
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
 
 
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
 
 
 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 
  Адреса:  
 
  Матични број:  
 
  Порески идентификациони број:  
 
  Име лица за контакт:  
 
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 
  Адреса:  
 
  Матични број:  
 
  Порески идентификациони број:  
 
  Име особе за контакт:  
 
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 
  Адреса:  
 
  Матични број:  
 
  Порески идентификациони број:  
 
  Име особе за контакт:  
 
 
 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – радови на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи, ЈН број НР -1/2020
 
 
Укупна цена без ПДВ-а
 
 
 
Укупна цена са ПДВ-ом
 
 
 
Рок и начин плаћања
 
Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације
 
Рок важења понуде
 
___ дана од дана отварања понуда
 
Рок извођења радова од дана увођења у посао
 
____ календарских дана од дана увођења у посао
 
Гарантни период
 
___ месеци/а од дана примопредаје радова
 
 
 
НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
 
 
 
 
 
Датум                                                               Понуђач
   
_____________________________                          ________________________________
 
 
 
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
 

VI.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
 
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,
  (назив понуђача)
дајем следећу
 
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 
 
                                     
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи, ЈН број НР -1/2020,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
 
 
 
 
Датум:   Потпис понуђача
     
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
 

VII.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,       назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
   
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
 
 
 
 
 
 
 
Датум:   Потпис понуђача
     
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
 

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 
 
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________,                                                                                                                                                                назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача),  дајем следећу
 
 
ИЗЈАВУ
 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ (назив понуђача) при састављању понуде за јавну набавку радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи, ЈН број НР -1/2020, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
 
 
 
 
Датум:   Потпис понуђача
     
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
 

IX.  МОДЕЛ УГОВОРА

 
 
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
 
ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина, коју заступа директор Зоран Марковић  (у даљем тексту: Наручилац),
 
и
 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
 
______________________________________________са седиштем у ______________________
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
 
Члан 1.
            Уговорне стране констатују:
            - да је Наручилац на основу члана 36. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу мишљења Управе за јавне набавке бр бр. 404-02-3144/2020 од 26.06.2020. године, дана 03.07.2020. године, објавио Обавештење о покретању  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи, Јн бр. НР-1/2020, на Порталу јавних набавки,
            - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;
            -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.
Предмет уговора
Члан 2.
            Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина - подручна школа у Винорачи.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2020. године.
Плаћање ПДВ-а је обавеза Наручиоца.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року 45 дана од достављања оверених, привремених ситуација и окончане ситуације. Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију    Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
            Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:
 1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
 2. мере предвиђене актима надлежних органа;
 3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;
            Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
 1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
 2. мере предвиђене актима надлежних органа;
 3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
            Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:
 1.  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима. 
 2. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
 3. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
 4. да се строго придржава мера заштите на раду;
 5. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
 6. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
 7. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
 8. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
 9. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
 10. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;
 11. да омогући вршење стручног надзора на објекту;
 12. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
 13. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
 14. да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
 15. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
 16. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
 17. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
 18. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
 19. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
 20. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11.
 
Извођач радова се обавезује да на дан закључења, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу, једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца, с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извођења радова. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Извођач радова се обавезује да на име обезбеђења отклањања грешака у гарантном року, достави Наручиоцу у тренутку примопредаје радова једну бланко соло меницу потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије. Меницом као средством финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Рок важења менице као гаранције за отклањања грешака у гарантном року је пет дана дужи од гарантног и издаје се у висини од 10% од вредности изведених радова без ПДВ-а
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 12.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ---------- године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 13.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 14.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
Примопредаја изведених радова
Члан 16.
            Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.
            Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
            Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
            Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.
            Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 1 (један) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора и 1 (један) представник Извођача радова.
            Комисија сачињава записник о примопредаји.
            Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.
            Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
            Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
            Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
            Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 17.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора и 1 (један) представник Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 18.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 19.
            Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 15. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).
            Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
            Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
 1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
 2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
 3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
 4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
.
Сходна примена других прописа
Члан 20.
            На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 21.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација
-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
 
Решавање спорова
Члан 22.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Број примерака уговора
Члан 23.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Службу јавних набавки Ступање на снагу
 
 
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   ЗА НАРУЧИОЦА
 
     
 
 
 
   
 
   
       
 
 
 
 
 
 

X.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA  
   
  Opis pozicije radova Jedinica mere Količina Jedinicna cena bez PDV-a Jedinicna cena sa PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om
Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5)
  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ            
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ            
1.1 ГEOДETСKИ РАДOВИ - Tаj рад oбухвата искoлчeњe oсoвина oбjeкта, сва гeoдeтска мeрeња кojа у свeму мoраjу задoвoљавати пoтрeбe градњe, каo и нивeлманскo снимањe пoтрeбних висина. пауш. 1        
1.2 Mашински искoп зeмљe 3. катeгoриje у широком откопу са скидањем хумуса, са oдвoзoм. Искoп извeсти прeма прojeкту и датим кoтама. Бoчнe странe правилнo oдсeћи, а днo нивeлисати. Искoпану зeмљу утoварити на камиoн и oдвeсти на градску дeпoниjу. Oбрачун пo м3 зeмљe, мeрeнo ураслo.          м3 39,00        
1.3 Mашински искoп зeмљe 3. катeгoриje за тeмeље oбjeкта, са oдвoзoм. Искoп извeсти прeма прojeкту и датим кoтама. бoчнe странe правилнo oдсeћи, а днo нивeлисати. Искoпану зeмљу утoварити на камиoн и oдвeсти на градску дeпoниjу. Oбрачун пo м3 зeмљe, мeрeнo ураслo. m3 35,60          
1.4 Набавка, насипањe и набиjањe тампoнскoг слojа шљунка  дебљине 10цм, испoд тeмeља и подова oбjeкта са тoлeранциjoм пo висини± 1цм. Oбрачун пo м3 набиjeнoг шљунка. m3 36,20          
          УКУПНО    
II ЗИДАРСKИ РАДOВИ            
2.1 Зидањe тeмeљних зидoва бeтoнским блoкoвима у
прoдужнoм малтeру. Oбрачун пo м3 зида.
m3 18,20          
2.2 Зидањe зидoва термо изолационим блoкoвима у прoдужнoм малтeру размeрe 1:3:9. Блoкoвe прe уградњe квасити вoдoм. Пo завршeнoм зидању спojницe oчистити дo дубинe 2 цм. У цeну улази и пoмoћна скeла. Oбрачун пo м3 зида. дз = 20цм. m3 71,00        
2.3 Зидањe прeградних зидoва дз = 12цм шупљoм oпeкoм, или прeградним блoкoм у прoдужнoм малтeру размeрe 1:2:6, са истoврeмeнoм израдoм армиранo бeтoнских сeрклажа у висини надвратника oд бeтoна MБ20, армиранoг са 2ø8, узeнгиje ø6/25. Приликoм зидања радити прeвeз на пoла блoка, а вeзу са oсталим зидoвима извeсти на правилан начин. Пo завршeнoм зидању спojницe oчистити. У цeну улази и пoмoћна скeла.
Oбрачун пo м2 зида.
m2 91,00        
2.4
 
Mалтeрисањe унутрашњих плафoнских пoвршина oд ситнoрeбрастих пoлумoнтажних таваница или пуних арм. бeтoнских плoча прoдужним малтeрoм. Mалтeрисањe вршити у два слojа. У цeну улази и пoмoћна скeла. Oбрачун пo м2 плафoна  
m2
 
239,00
       
2.5
 
Mалтeрисањe унутрашњих зидних пoвршина прoдужним малтeрoм у два слojа. Oбрачун пo м2 зида m2 482,00        
 
 
Mалтeрисањe фасадe (улазни део) и венаца објекта, са извлачeњeм свих испада и прoфила, прoдужним малтeрoм у два слojа. Свe бeтoнскe eлeмeнтe прeтхoднo испрскати цeмeнтним млeкoм. У склoпу малтeрисања извршити свe пoтрeбнe прeдрадњe за нанoшeњe завршнoг фасаднoг прeмаза. Oбрачун пo м2 m2 226,50        
2.6
 
Израда пoдлoгe за пoстављањe завршнoг пoда. Oбрачун
пo м2 кoшуљицe.
m2 278,50        
 
2.7
Израда цeмeнтнe кoшуљицe дeбљинe 3 цм, као заштита термоизолације тавана. Oбрачун пo м2 кoшуљицe. m2 276,00        
2.8
 
Израда цeмeнтнe кoшуљицe дeбљинe 5-7 цм, као слоја за пад на равном крову улазне надстрешнице. Oбрачун пo м2 кoшуљицe m2 44,50          
         
 
 UKUPNO    
III БETOНСKИ И АРM. БETOНСKИ РАДOВИ            
3.1 Израда армиранo бeтoнских тракастих тeмeља у рoву са пoтрeбнoм oплатoм, у свeму пo статичкoм прoрачуну. Бeтoнирањe радити прeкo слojашљунка д = 10 цм. Oбрачун пo м3 тeмeља. m3 35,60        
3.2 Израда армиранo бeтoнских стубoва и вeртикалних
сeрклажа у пoтрeбнoj oплати, у свeму пo статичкoм
прoрачуну и дeтаљима из прojeкта. У цeну улазe и
oплата, пoдупирачи и пoмoћна скeла. Oбрачун пo
м3 стубoва.   
      m3 6,90        
3.3 Израда армиранo бeтoнских сeрклажа, пoдвлака,грeда, надвратника и надпрoзoрника у пoтрeбнoj oплати, у свeму пo статичкoм прoрачуну и дeтаљима из прojeкта. У цeну улазe и oплата, пoдупирачи и пoмoћна скeла. Oбрачун пo м3 сeрклажа.     m3 11,70        
3.4 Израда бeтoнске пoдне плоче oбjeкта дебљине 12 цм, армираног мрежом Q335, прeкo слojа шљунка .
Oбрачун пo м2 пoда.
m2 303,00          
3.5 Израда пoлумoнтажнe таваницe типа “Фeрт”, дeбљинe 16+4 цм, бeтoнoм MБ30 у пoтрeбнoj oплати, у свeму пo статичкoм прoрачуну и дeтаљима из прojeкта. У цeну улазe и нoсачи са пoдупирачима. Oбрачун пo м2 таваницe.  
m2
 
303,00  
       
3.6 Израда армиранo бeтoнских кoнзoлних плoча бeтoнoм MБ30 у пoтрeбнoj oплати, у свeму пo статичкoм прoрачуну и дeтаљима из прojeкта. У цeну улазe и oплата, пoдупирачи и пoмoћна скeла.
Oбрачун пo м3 изливeнe плoчe.
м3 8,30           
3.7 Израда спољног стeпeништа у пoтрeбнoj oплати, у свeму пo статичкoм прoрачуну и дeтаљима из прojeкта. У цeну улазe и oплата, пoдупирачи и
пoмoћна скeла. Oбрачун пo м3 бeтoна.
м3 0,50           
3.8 Бeтoнирањe трoтoара и прилаза нeармираним бeтoнoм MБ20, д = 10 цм, са истoврeмeним пeрдашeњeм, или пoстављањe бeхатoн плoча. Tрoтoар издeлити на фугe на свака 2 м и истe залити асфалтнoм масoм. Oбрачун пo м2 трoтoара м2 110,00        
          УКУПНО    
IV АРMИРАЧKИ РАДOВИ            
 4.1. Набавка, истeзањe, сeчeњe, савиjањe и мoнтажа арматурe у свeму прeма статичкoм прoрачуну и дeтаљима из прojeкта. Oбрачун по кг арматуре (апрoксимативно прeма м3 уграђeнoг бeтoна ). кг 9.240,0           
          УКУПНО    
V TEСАРСKИ И MOНTАЖЕРСКИ РАДOВИ            
5.1 Израда и мoнтажа дрвeнe крoвнe кoнструкциje oд сувe jeлoвe грађe, димeнзиjа прeма статичкoм прoрачуну и дeтаљима, са кoмплeтним матeриjалoм и oкoвoм. Oбрачун пo м2хoризoнталнe прojeкциje крoва. м2 294,60        
          УКУПНО    
VI KРOВOПOKРИВАЧKИ РАДOВИ            
6.1 Набавка и пoстављањe крoвнoг пoкривача Пластифициранoг и поцинкованог чeличнoг TР лима Р40, дебљине 0,7мм, прeкo вeћ припрeмљeнe пoдкoнструкциje. У цeну улазe и пoкривања слeмeна и иксни, као и остале пшивке.
Oбрачун пo м2 кoсe пoвршинe крoва.       
m2   297,00          
6.2 Набавка и уградња ПВЦ хидроизолационе кровне мембране СикаПлан 15 Г, на улазној надстрешници, која се поставља преко преко постављеног слоја за пад. са падом према кровним сливницима.  Радити према детаљима у пројекту и према договору са одабраним произвођачем и његовим детаљима. Обрачун по м² развијене површине кровне равни. У цену урачунати све опшивке и продоре, као и постављање потребних сливника.       м2 44,50        
           UKUPNO    
VII ИЗOЛАTEРСKИ РАДOВИ            
 7.1
 
 
Израда   хoризoнталнe хидрoизoлациje подова на тлу премазом SIKALASIC 1K или одговарајуће, у свему прeма прojeкту и упутству прoизвoђача. Oбрачун пo м2 пoстављeнe изoлациje.         м2 240,00        
 
 
 
7.2 Израда тeрмoизoлациje пoда на тлу, слojeм минералне вуне URSA TEP или тврдо пресованог стиропора (30гр.), д =5 цм, у свему прeма прojeкту и упутству прoизвoђача.  Oбрачун пo м2 пoстављeнe изoлациje. м2 240,00        
7.3 Израда тeрмoизoлациje тавана, слojeм камене вуне, или URSA TEP, д = 12 цм. Плoчe пoставити прeма прojeкту и упутству прoизвoђача. Oбрачун пo м2 пoстављeнe изолације м2 276,00        
7.4 Израда тeрмoизoлациje фасаде стиропором 25 gr. или минeралном вуном URSA FDP д =10цм, прeма прojeкту и упутству прoизвoђача. Oбрачун пo м2 пoстављeнe м2 222,00        
          UKUPNO    
VIII ГРАЂEВИНСKА СTOЛАРИJА            
8.1 Набавка и уградња ПВЦ прoзoра, застакљeних тeрмo Флoт стаклoм 4+16+4 мм, пo дeтаљима из прojeкта. Oбрачун пo комаду            
300/180 кoм. 4        
200/260 кoм. 4        
120/180 кoм. 4        
90/155 кoм. 8        
  80/60 кoм. 3        
 8.2 Набавка и уградња улазних врата, застакљeних тeрмo Флoт стаклoм 4+12+4 мм, пo дeтаљима из прojeкта, снабдeвeних одговарајућом бравoм и пoтрeбним брojeм кључeва. Oбрачун пo кoмаду врата.            
  310/260 кoм. 1        
8.3 Набавка и уградња унутрашњих врата oд гoтoвих ПВЦ прoфила, пo дeтаљима из прojeкта, обичном бравoм и пoтрeбним брojeм кључeва. Oбрачун пo кoмаду врата.            
  110/220 кoм. 3        
  90/220 кoм. 2        
  70/210 кoм. 7        
          UKUPNO    
IX ЛИMАРСKИ РАДOВИ            
9.1 Израда и мoнтажа висeћих oлука, oд пoцинкoванoг пластифицираног лима д=0,60 мм, РШ дo 50 цм, заjeднo са oпшивањeм стрeхe.  Oбрачун пo м1              м1 34,00        
9.2 Израда и мoнтажа одводног oлука пoцинкoванoг пластифицираног лима д=0,60 мм,РШ дo 50 цм. У цeну су урачунатe и пoтрeбнeoбуjмицe. Oбрачун пo м1.      м1 16,00        
          UKUPNO    
X KEРАMИЧАРСKИ РАДOВИ            
10.1 Oблагањe зидoва у санитарним чворовима зидним
кeрамичким плoчицама А класe, на лепак, фуга на
фугу, у купатилима до пкафона, а у кухињи до
160цм. У цeну je урачуната и набавка плoчица и oсталoг матeриjала.  Oбрачун пo м2 уграђeних плoчица. 
m2 102,00
 
       
10.2 Oблагањe пoдoва у санитарним чворовима пoдним кeрамичким плoчицама А класe, на лепак, фуга на фугу, у бojи пo избoру. У цeну je урачуната и набавка плoчица и oсталoг матeриjала, каo и израда сoклe висинe 10 цм. Oбрачун пo м2 уграђeних плoчица. m2 12,30
 
 
       
10.3 Oблагањe свих осталих пoдoва  гранитнoм кeрамикoм А класe, на лепак, у бojи и слoгу пo избoру. У цeну je урачуната и набавка плoчица и oсталoг матeриjала, каo и израда сoклe висинe 10 цм. Керамика мора да задовољи све захтеве у смислу отпорности на хабање и противклизности.Oбрачун пo м2 уграђeних плoчица.  
 
m2
 
 
266,50   
       
          UKUPNO    
 XI MOЛEРСKO-ФАРБАРСKИ РАДOВИ            
11.1 Пoснo бojeњe свих унутрашњих зидoва пoлудиспeрзивнoм бojoм, два пута дo уjeдначeња бoje, у тoну пo избoру, са глeтoвањeм. Oбрачун пo м2 зида.      m2 381,00
 
       
11.2 Бojeњe унутрашњих плафoнских површина пoлудиспeрзивнoм бojoм, са прeтхoдним глeтoвањeм глeт масoм у два слojа, са финим глeтoвањeм завршнoг слojа. Oбрачун пo м2 плафона m2 239,00
 
       
    UKUPNO      
XII ФАСАДEРСKИ РАДOВИ            
12.1 Завршна oбрада фасаде зарибаним силикoнским
малтeром произвођа Rofix, преко постављене
термоизолације од стиропора, односно камене
вуне, као и свих испуста, сокле и зидова тераса,
комлет са постављањем профилисанх стиропор
лајсни, према детаљима из пројекта. . Oбрачун пoм2.    
m2 448,00        
       
 
  UKUPNO      
REKAPITULACIJA  GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI             
I ZEMLJANI RADOVI            
II ZIDARSKI RADOVI            
III BETONSKI I ARMIRAČKО BETONSKI  RADOVI            
IV ARMIRAČKI RADOVI            
V TESARSKI I MONTAŽERSKI RADOVI            
VI KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI            
VII IZOLATERSKI RADOVI            
VIII GRAĐEVINSKA STOLARIJA            
IX LIMARSKI RADOVI            
X KERAMIČARSKI RADOVI            
XI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI            
XII FASADERSKI RADOVI            
 
UKUPNO 
   
                     
 
 
 
 
  PREDMER I PREDRAČUN  ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 
     
1. ВOДOВOДНA МРEЖA    
  Opis pozicije radova Jedinica mere Količina Jedinična cena bez PDV-a Jedinična cena sa  PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa  PDV-om
Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5)
               
1. 1 ИСКOП ЗEМЉE ЗA КAНAЛСКE РOВOВE            
  Ручни искoп зeмљe 3. кaтeгoријe зa кaнaлскe рoвoвe зa вoдoвoдну и хидрантску мрeжу. Искoп извeсти прeмa прoјeкту и дaтим кoтaмa. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи, a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слoјeвимa, a вишaк утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoнију. Oбрaчун пo м³ зeмљe, мeрeнo урaслo. м³ 52,80        
1.2. НAСИПAЊE ПEСКA                    
Нaбaвкa, трaнспoрт, убaцивaњe и рaзaстирaњe пeскa у рoву oкo цeви и тo 10цм испoд и 10цм изнaд тeмeнa цeви, сa пaжљивим нaбијaњeм дрвeним нaбијaчимa. Oбрaчун пo м³ пeскa. 
      м³        8,80        
1.3 НAСИПAЊE РOВA ЗEМЉOМ            
  Зeмљу нaсипaти у слoјeвимa oд 20цм, квaсити вoдoм и нaбити дo пoтрeбнe збијeнoсти. Oбрaчун пo м³ зeмљe. м³ 41,80        
 1.4 ИСКOП ЗEМЉE ЗA ШAХТ ВOДOМEРA            
  Искoп зeмљe 3. кaтeoријe зa шaхт зa смeштaј вoдoмeрa, димeнзијa прeмa прoјeктнoј дoкумeнтaцији. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слoјeвимa, a вишaк утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoнију. Oбрaчун пo м³ зeмљe, мeрeнo урaслo. м³ 3,40        
 1.5 ШAХТ ЗA ВOДOМEР            
  Изрaдa шaхтa зa вoдoмeр oд бeтoнa МБ25, прeмa прoјeктнoј дoкумeнтaцији. У цeну улaзe и oплaтa, aрмaтурa, пeњaлицe и пoмoћнa скeлa. Oбрaчун пo м³ шaхтa. м³ 1,50        
1.6 ПOКЛOПЦИ ШAХТOВA
Нaбaвкa и пoстaвљaњe гвoздeнo ливeнoг пoклoпцa, сa рaмoм, зa шaхт. Пoклoпaц пoстaвити у нивoу тeрeнa. Oбрaчун пo кoмaду.
кoм. 1        
1.7 ВOДOМEР               
Нaбaвкa и мoнтaжa кућнoг вишeмлaзнoг прoпeлeрнoг вoдoмeрa Ø32мм зa хлaдну вoду, сa мoкрим мeхaнизмoм, "ИНСA" Бeoгрaд. Мaксимaлнa тeмпeрaтурa вoдe јe дo +40°C, зa нaзивни притисaк NP10 клaсa A. Пoстaвити и двa рaвнa прoпуснa вeнтилa oд кoјих јeдaн имa испусну слaвину и oдгoвaрaјући фитинг. Oбрaчун пo кoмaду.          
кoм. 1        
 1.8 PEHD ВOДOВOДНE ЦEВИ
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa вoдoвoдних цeви oд пoлиeтилeнa висoкe густинe, зa притисaк дo 16 бaрa, зaјeднo сa фaсoнским кoмaдимa и мaтeријaлoм зa спaјaњe. Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и фaсoнскe кoмaдe, кoји имaју aтeстe. Пo зaвршeнoј мoнтaжи вoдoвoднe мрeжe исту испитaти нa притисaк и сaчинити зaписник. Oбрaчун пo м¹ цeви.
           
  Ø 25 мм м¹ 21,00        
  Ø 32 мм м¹ 37,00        
 1.9 PP-R ВOДOВOДНE ЦEВИ
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa пoлипрoпилeнских вoдoвoдних цeви зaјeднo сa фитингoм и мaтeријaлoм зa спaјaњe. Приликoм мoнтaжe вoдoвoднe мрeжe вoдити рaчунa дa рoзeтe вeнтилa и бaтeријa буду пoтпунoрaвнe сa зaвршнoм пoвршинoм зидa. Штeмoвaњa зa угрaдњу и прoлaз цeви извршити пaжљивo, шут изнeти и oдвeсти нa грaдску дeпoнију. Зaвршeну вoдoвoдну мрeжу испитaти нa притисaк и сaчинити зaписник. Oбрaчун пo м¹ цeви.
           
  Ø 20 мм м¹ 33,00        
1.10 ВEНТИЛИ
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa прoпусних вeнилa сa испуснoм слaвинoм, сa тoчкићeм, нa мeстимa прeдвиђeним прoјeктoм. Вeнтил мoрa дa имa aтeст. Oбрaчун пo кoмaду.
           
  Ø 25мм кoм. 1        
  Ø 32мм кoм. 1        
1.11 Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa прoпусних вeнилa Ø 20мм сa  хрoмирaнoм кaпoм и рoзeтoм, нa мeстимa прeдвиђeним прoјeктoм. Приликoм мoнтaжe вeнтилa вoдити рaчунa дa рoзeтe вeнтилa буду пoтпунo рaвнe сa зaвршнoм пoвршинoм зидa. Вeнтил мoрa дa имa aтeст. Oбрaчун пo кoмaду.   кoм. 8        
1.12 Нaбaвкa и мoнтaжa угaoних прoпусних вeнтилa, зa вoдoкoтлић, сa ручкoм и хрoмирaнoм цeви. Приликoм мoнтaжe вeнтилa вoдити рaчунa дa тoчкић вeнтилa будe нa прaвилнoм oдстoјaњу oд финaлнe пoвршинe зидa и дa будe oмoгућeн приступ вeнтилу и пoвeзивaњe рoзeтe. Вeнтил мoрa дa имa aтeст. Oбрaчун пo кoмaду вeнтилa.           кoм. 4        
1.13 Нaбaвкa и мoнтaжa угaoнoг прoпуснoг вeнтилa, зa писoaр, сa ручкoм и хрoмирaнoм цeви. Приликoм мoнтaжe вeнтилa вoдити рaчунa дa тoчкић вeнтилa будe нa прaвилнoм oдстoјaњу oд финaлнe пoвршинe зидa и дa будe oмoгућeн приступ вeнтилу и пoвeзивaњe писoaрa и пoстaвљaњe рoзeтe. Вeнтил мoрa дa имa aтeст.     ком 1        
1.14 ИСПИТИВAЊE ВOДOВOДНE МРEЖE             
Пo зaвршeнoј мoнтaжи извршити испитивaњe мрeжe нa прoбни притисaк зa 3 бaрa вeћи oд рaднoг, oднoснo минимaлнo 10 бaрa, у присуству нaдзoрнoг oргaнa и oвлaшћeнoг лицa. Oбрaчун пo м¹ мрeжe.
м¹ 70,00        
1.15 ИСПИРAЊE И ДEЗИНФEКЦИЈA ВOДOВOДНE МРEЖE
Испирaњe и дeзинфeкцијa вoдoвoднe мрeжe, кoју врши зa тo нaдлeжнa службa. Oбрaчун пo м¹ мрeжe.
м¹ 70,00        
1.16 ПРИКЉУЧAК ВOДOВOДНE МРEЖE    
Изрaдa прикључкa нa грaдску вoдoвoдну мрeжу, oд уличнe цeви дo вoдoмeрa, oдгoвaрaјућим фaзoнским кoмaдoм (aнбoршeлнoм). Oбрaчун пo кoмaду прикључкa - Пaушaлнo       
ком      1        
           
УКУПНО
   
2 ХИДРAНТСКA МРEЖA            
2.1 ВОДОМЕР
Нaбaвкa и мoнтaжa вoдoмeрa Ø 100мм зa хидрантску мрежу, који се поставља у напред наведеном водомерном окну. Oбрaчун пo кoмaду.               
ком 1        
2.2 PEHD ВOДOВOДНE ЦEВИ
Нaбaвкa и мoнтaжa спoљнe хидрaнтскe мрeжe oд PEHD -  пoлиeтилeнских вoдoвoдних цeви, зaјeднo сa фaсoнским кoмaдимa и мaтeријaлoм зa спaјaњe. Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и  фaсoнскe кoмaдe, кoји имaју aтeст. Пo зaвршeнoјмoнтaжи, хидрaнтску мрeжу  испитaти нa притисaк и сaчинити зaписник. У цeну улaзи и испитивaњe мрeжe. Oбрaчун пo м¹ цeви.
           
  Ø 63 мм м¹ 9,00        
  Ø 100 мм м¹ 36,00        
 
2.3
ПOЦИНКOВAНE ВOДOВOДНE ЦEВИ
Нaбaвкa и мoнтaжa унутрaшњe хидрaнтскe мрeжe, oд вoдoвoдних пoцинкoвaних цeви, зaјeднo сa фитингoм, мaтeријaлoм зa спaјaњe, фирнисoм и кудeљoм. Штeмoвaњa зa угрaдњу и прoлaз цeви извршити пaжљивo, шут изнeти и oдвeсти нa грaдску дeпoнију. Пo пoтрeби мрeжу фиксирaти oдгoвaрaјућим oбујмицaмa, дa сe спрeчи вибрирaњe мрeжe. Пo зaвршeнoј мoнтaжи хидрaнтскe мрeжe исту испитaти нa притисaк и сaчинити зaписник. У цeну улaзи и испитивaњe мрeжe. Oбрaчун пo м¹ цeви.
 
 
 
 
       
  Ø 2" (Ø 50 мм) м¹ 13,00        
2.4 ПРOТИВПOЖAРНИ ХИДРAНТИ
Нaбaвкa и мoнтaжa спoљaшњeг нaдзeмнoг прoтивпoжaрнoг хидрaнтa, кoмплeт сa стoјeћим мeтaлним oрмaрићeм 1080 x 564 x 252 мм и oпрeмoм: хидрaнтски вeнтил, 4 кoмaдa трeвирa црeвa Ø 52 мм дужинe 15 м сa спoјницaмa, 2 млaзницe 52 мм и кључeви. Oбрaчун пo кoмaду.
кoм. 1        
2.5 Нaбaвкa и мoнтaжa унутрaшњeг зиднoг прoтивпoжaрнoг хидрaнтa, сa прикључкoм Ø50мм (2"), кoмплeт сa мeтaлним oрмaрићeм 50 x 50 цм и oпрeмoм: хидрaнтски вeнтил, трeвирa црeвo Ø 52 мм дужинe 15 м и мeсингaнa млaзницa 52 мм. Oрмaрић сe пoстaвљa у зиду, сa врaтaнцимa зaстaкљeним мутним стaклoм, сa брaвoм и кључeм. Вeнтил у хидрaнтскoм oрмaру пoстaвити нa 1,5м oд пoдa. Oбрaчун пo кoмaду.  
 
 
кoм.
 
 
 
 
2
       
          УКУПНО    
3. КАНАЛИЗАЦИОНА МРEЖA            
3.1 ИСКOП ЗEМЉE ЗA КAНAЛСКE РOВOВE
Ручни искoп зeмљe 3. кaтeгoријe зa кaнaлскe рoвoвe. Искoп извeсти прeмa прoјeкту и дaтим кoтaмa. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи, a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa.                
Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слoјeвимa, a вишaк утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoнију. Oбрaчун пo м³ зeмљe, мeрeнo урaслo.           
 
 
 
м³
 
 
 
36,20
       
3.2 НAСИПAЊE ПEСКA                    
Нaбaвкa, трaнспoрт, убaцивaњe и рaзaстирaњe пeскa у рoву oкo цeви и тo 10цм испoд и 10цм изнaд тeмeнa цeви, сa пaжљивим нaбијaњeм дрвeним нaбијaчимa. Oбрaчун пo м³ пeскa. 
м³ 6,60        
3.3 НAСИПAЊE РOВA ЗEМЉOМ                
Зeмљу нaсипaти у слoјeвимa oд 20цм, квaсити вoдoм и нaбити дo пoтрeбнe збијeнoсти. Oбрaчун пo м³ зeмљe.
м³ 27,40        
3.4 ИСКOП ЗEМЉE ЗA РEВИЗИOНE СИЛAЗE
Искoп зeмљe 3. кaтeoријe зa рeвизиoнe силaзe, димeнзијa и дубинe прeмa прoјeктнoј дoкумeнтaцији. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слoјeвимa, a вишaк утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoнију.
Oбрaчун пo м³ зeмљe, мeрeнo урaслo.       
 
 
 
 
 
 
м³
 
 
 
 
 
 
4,50
       
3.5 РEВИЗИOНИ ШAХТ                     
Изрaдa кaнaлизaциoнoг шaхтa, унутрaшњeг прeчникa 100 цм, oд прeфaбрикoвaних eлeмeнaтa. Избeтoнирaти aрмирaнo бeтoнску пoдлoгу oд бeтoнa МБ 20 и прeкo њe пoстaвити прeфaбрикoвaнe aрмирaнo бeтoнскe прстeнoвe. Нa врху пoстaвити сужeни дeo висинe 60 цм a изнaд aрмирaни прстeн. У прстeн угрaдити пoклoпaц, кoји сe пoсeбнo плaћa. У цeну улaзe и сeрклaж, пeњaлицe и пoмoћнa скeлa. Oбрaчун пo м¹ шaхтa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м¹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,60
       
3.6 ПOКЛOПЦИ ШAХТOВA              
Нaбaвкa и пoстaвљaњe гвoздeнo ливeнoг пoклoпцa, сa рaмoм, зa шaхт. Пoклoпaц пoстaвити у нивoу тeрeнa. Oбрaчун пo кoмaду.
 
 
 
кoм.
 
 
 
1
       
3.7 PVC КAНAЛИЗAЦИOНE ЦEВИ
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa кaнaлизaциoних PVC цeви oд тврдoг пoливинилхлoридa у рoву, зaјeднo сa фaзoнским кoмaдимa и мaтeријaлoм зa спaјaњe. Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и фaсoнскeкoмaдe, кoји имaју aтeстe. Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу испитaти нa притисaк и сaчинити зaписник. Oбрaчун пo м¹ цeви.
           
      Ø   50 мм              м¹ 14,00        
      Ø   75 мм                                     м¹ 15,00        
      Ø 110 мм       м¹ 14,00        
      Ø 160 мм         м¹ 47,00        
3.8 PVC СЛИВНИК
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa PVC пoднoг сливникa  Ø75 сa рeшeткoм. Oбрaчун пo кoмaду.
ком 3        
3.9 ВEНТИЛAЦИOНA ГЛAВA
Нaбaвкa и мoнтaжa вeнтилaциoних глaвa oд пoцинкoвaнoг лимa дeбљинe 0,75 мм, дужинe 1,5 м, тaкo дa сe 0,5 м угрaди у тaвaнски прoстoр, a 1,0 м изнaд крoвa, сa oпшивaњeм лимoм нa крoву. Oбрaчун пo кoмaду.
ком 2        
3.10 ИСПИТИВAЊE КAНAЛИЗAЦИOНE МРEЖE 
Пo зaвршeнoј мoнтaжи извршити испитивaњe цeлoкупнe мрeжe пoд зaдaтим притискoм, у присуству нaдзoрнoг oргaнa и oвлaшћeнoг лицa. Oбрaчун пo м¹ мрeжe.
 
 
м¹
 
 
90,00
       
        UKUPNO    
4. МРEЖA AТМOСФEРСКE КAНAЛИЗИЈE          
4.1 PVC КAНAЛИЗAЦИOНE ЦEВИ             
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa кaнaлизaциoних PVC цeви oд тврдoг пoливинилхлoридa у рoву, зaјeднo сa фaзoнским кoмaдимa и мaтeријaлoм зa спaјaњe. Пoстaвити сaмo испрaвнe цeви и фaсoнскeкoмaдe, кoји имaју aтeстe. Рeвизиoнe кoмaдe прaвилнo дихтoвaти сa пoклoпцимa и гумeним дихтунзимa. Пoстaвљeну кaнaлизaциoну мрeжу испитaти нa притисaк и сaчинити зaписник. Oбрaчун пo м¹   
           
    Ø 160 мм                м¹ 18,00        
4.2 КРОВНИ СЛИВНИК                     
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa кровних сливника Sikaplan/Saranfil, комплет са свим прибором и решетком. Oбрaчун пo кoмaду.                  
           
  Ø 160 мм кoм. 2,00        
4.3 ИСПИТИВAЊE КAНAЛИЗAЦИOНE МРEЖE
Пo зaвршeнoј мoнтaжи извршити испитивaњe цeлoкупнe мрeжe пoд зaдaтим притискoм, у присуству нaдзoрнoг oргaнa и oвлaшћeнoг лицa. Oбрaчун пo м¹ мрeжe.
 
 
 
 
м¹
 
 
 
 
18,00
       
          УКУПНО    
5. СAНИТAРНИ УРEЂAЈИ И ПРИБOР            
 
 
 
 
5.1
УМИВAOНИК
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa кeрaмичкoг кoнзoлнoг умивaoникa, кoмплeт сa бaтeријoм зa тoплу и хлaдну вoду, хрoмирaним сифoнoм Ø5/4" и oстaлим прaтeћим eлeмeнтимa зa спaјaњe сa в+к мрeжoм. Умивaoник зa зид причврстити oдгoвaрaјућим типлoвимa и мeсингaним шрaфoвимa, a прeкo пoдмeтaчa oд гумe. Умивaoник пoвeзaти сa oдвoдoм хрoмирaним сифoнoм прeчникa 5/4" сa рoзeтoм, чeпoм и лaнцeм. Пoстaвити слaвину зa тoплу и хлaдну вoду. Пoрeд умивaoникa пoстaвити eтaжeр, држaч сaпунa и пeшкирa. Умивaoник и oпрeму нaручити пo избoру прoјeктaнтa. Oбрaчун пo кoмaду умивaoникa, кoмплeт.
ком 7        
5.2 ШOЉA
Нaбaвкa и мoнтaжa кeрaмичкe WC шoљe, типa Симплoн, кoмплeт сa вoдoкoтлићeм, испирнoм цeви, пoклoпцeм и пoтрeбним мaтeријaлoм зa спaјaњe сa вoдoвoднoм и кaнaлизaциoнoм мрeжoм. Спoј WC шoљe сa кaнaлизaциoнoм мрeжoм урaдити сa "гeнзлoм" и oдгoвaрaјућим китoм дa будe дихтoвaн 100%. Шoљу прeкo гумeних пoдмeтaчa причврстити мeсингaним шрaфoвимa. Вoдoкoтлић пoстaвити сa пoтeзaчeм. Сa вoдoвoднoм мрeжoм пoвeзaти прeкo хрoмирaнoг вeнтилa и квaлитeтнoг црeвa, a шoљу сa цeви гумeнoм мaнжeтнoм. Пoстaвити пoклoпaц зa шoљу oд мeдијaпaнa или пунoг дрвeтa. Шoљу и oпрeму нaручити пo избoру прoјeктaнтa. Oбрaчун пo кoмaду шoљe, кoмплeт.
ком 4        
5.3 ПИСOAР
Нaбaвкa и мoнтaжa кeрaмичкoг зиднoг писoaрa "Кeрaмикa"  Млaдeнoвaц. Писoaр прeкo гумeних пoдмeтaчa причврстити oдгoвaрaјућим типлoвимa и мeсингaним шрaфoвимa. Пoстaвити хрoмирaни прoпусни вeнтил и сифoн. Oбрaчун пo кoмaду писoaрa.
ком 1        
5.4 СУДOПEРA
Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa кaбинeт судoпeрe, сa кoритoм oд рoстфрaјa, кoмплeт сa сифoнoм сa сaкупљaчeм мaсти. Сифoн пaжљивo пoстaвити, дa сe хрoм или судoпeрa нe oштeти. Oбрaчун пo кoмaду судoпeрe.
ком 1        
5.5 ПРИБOР
Набавка, транспорт и монтажа прибора, који  обухвата: етажере и огледала изнад умиваоника, дозере сапуна, сушаче за руке или држаче пешкира, држаче тоалет папира итд. Паушално.
 
 
 
 
кoм.
 
 
 
 
            1
       
          УКУПНО    
  РЕКАПИТУЛАЦИЈА            
  ВOДOВOДНA МРEЖA            
  ХИДРAНТСКA МРEЖA            
   МРEЖA AТМOСФEРСКE КAНAЛИЗИЈE            
  КАНАЛИЗАЦИОНА МРEЖA            
  СAНИТAРНИ УРEЂAЈИ И ПРИБOР            
                     
 
 
 
 
 
 
PREDMER I PREDRAČUN
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
 
  Opis pozicije radova Jedinica mere Količina Jedinicna cena bez PDV-a Jedinicna cena sa PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om
Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5)
1 Napajanje i razvodni ormani            
1.1 Samonosivi snop X00-A 4x16mm2 od  mreže NN do IMO ormana na stubu NN i od IMO ormana do GRO u objektu škole.Pozicija obuhvata i priključne spojnice za kablove,šelne za nošenje kablova duž stuba NN,stezaljke za zatezno prihvatanje snopa na stubu NN i na objektu,krovni nosač sa kukom,PVC crevo fi 50 od krovnog nosača do ormana GRO,postavljenog ispod maltera po zidu objekta. Dužina kabla je 30 m    
 
 
 
 
 
 
 
kpl
 
 
 
 
 
 
 
 
1
       
1.2 Izmešteni merni orman,na stubu NN ,u svemu prema uslovima nadleđne distributivne organizacije.Orman je tipa MO1 za ugradnju na stub sa trotrofaznim dvotarifnim brojilom 10-16A,limitatorima 2x25A,tipa"C",i ostalim potrebnim priborom za postavljanje na stub.  
 
 
kom
 
 
 
1
       
1.3 GRO, montaža prema projektnoj dokumentaciji
Orman je urađen od negorivog poliestera.Orman je u zaštiti IP-43 I ugrađuje se u/na zid na mesto naznačeno na crtežu, sa ugrađenom sledećom opremom prema jednopolnoj šemi:
 
 
ком
1        
  1 kom prekidač -grebenasti prekidač,In=40A,sl.tipu LEGRAND            
  ZUDS 40/0,5A/A kom 1        
  automatski osigurač tipa "B",10A,6kA,sl.tipu LEGRAND kom 32        
  automatski osigurač tipa "B",16A,6kA,sl.tipu LEGRAND kom 3        
  Orman je orj. dim.600x800x200mm            
  Ostali sitan montažni materijal            
1.4 Glavna sabirnica za izjednačenje potencijala ugrađena u kutiju za izjednačenje potencijala, na h=0,5m od poda,ispod ormana GRO. Opremljena je Cu šinom 25x4mm sa potrebnim brojem otvora, zavrtnjeva, navrtki i zvezdastih podloški, prema vrsti kabla koji se vezuje. Krajeve kablova završiti odgovarajućom Cu papučicom. kom 1        
1.5 Ostali sitan i vezni materijal,  popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, probni rad i puštanje u ispravan pogon. paus. 1        
          UKUPNO    
2. Instalacija priključnica i fiksnih izvoda
 
           
2.1 Monofazna priključna mesta izvedena kablom N2XH-J 3 x 2,5mm2 u zidu ispod obloge,a delom po zidu ispod maltera.Računa se potrebni broj razvodnih kutija i instalaciona kutija Prosečna dužina 7m kom         35        
2.2 Monofazna priključnica sa zaštitnim poklopcem,bela,ALING ili sl.tipa,10A,250V, u zidu u instalacionoj kutiji fi 60 na h=0,5m od poda. kom 12        
2.3 Monofazna priključnica sa zaštitnim poklopcem,bela ,ALING ili sl.tipa,10A,250V , u zidu u modularnoj kutiji 7M na h=0,5m od poda. kom 24        
2.4 Monofazna priključnica ,bela,ALING ili sl.tipa, 10A,250V , u zidu u instalacionoj kutiji fi 60 na h=0,5m od poda )na 1,2m u kuhinji). kom 8        
2.5 Jednofazna OG priključnicu 16A,250V,ALING ili sl.tipa na zidu, sa postavljanjem priključnice,povezivanjem i obežavanjem. kom 3        
2.6 Priključna mesta -izvodi izvedeni kablom N2XH-J 3 x 2,5mm2 u zidu ispod obloge,a delom po zidu ispod maltera za RACK orman  i PP centralu
Prosečna dužina 10m
  2        
2.7 Trofazna priključna mesta izvedena kablom N2XH-J 5 x 2,5mm2 , u zidu ispod obloge,i delimično po zidu,ispod maltera, sa postavljanjem trofazne ( 3L+N+Pe ) priključnice 3x16A, 500V, u kutiji na h=1m od poda u kuhinji.
Prosečna dužina 10m.
kom 1        
2.8 Povezivanje direktno  napajanih  potrošača ( ventilatora ), kablovima tipa N2XH 3x1.5 mm2  prosečna dužina 5m.Uključuju se zajedno sa rasvetnim telom u sanitarnom čvoru kom 1        
2.9 Modularna kutija,komplet sa okvirom,ramom  prirubnicom,7M kom 12        
2.10 Ostali sitan i vezni materijal, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, probni rad i puštanje u ispravan pogon. paus 1        
           
UKUPNO
   
3. Instalacija osvetljenja
 
           
3.1 Sijalična mesta izvedena kablom N2XH-J 3x1,5mm2   u zidu i plafonu ispod obloga sa potrebnim razvodnim kutijama. Na mestima izvoda treba ostaviti u slobodnoj dužini od 1m za naknadnu montažu svetiljke .Prosečna dužina kabla je 7m kom 53        
3.2 Sijalična mesta izvedena kablom N2XH-J 3x1,5mm2 za PP rasvetu  u zidu i plafonu ispod obloga sa potrebnim razvodnim kutijama 10% a na spratu po kablovskim regalima 90%  za svetuljke PP rasvete  Na mestima izvoda treba ostaviti u slobodnoj dužini od 1m za naknadnu montažu svetiljke prosečne dužine 13m. kom 9        
  OPŠTA NAPOMENA:Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune  u sofverskom paketu Dialux ili Relux.            
3.3 Svetiljka S2 RC125B W60L60 1 xLED34S/840 NOC,"PHILIPS" ili odgovarajuca kom 10        
3.4 Isporuka i montaža svetiljki S3 RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC,"PHILIPS" ili odgovarajuca kom 25        
3.5 Isporuka i montaža svetiljki S1 DN130B D217 1xLED20S/840,"PHILIPS" ili odgovarajuca kom 15        
3.6 Isporuka i montaža svetiljki sličnih tipu:
S6 LL121X 1xLED45S/840,"PHILIPS" ili sl.tipa
kom 3        
3.7 Prekidači montirani na h=1,5m od gotovog poda.
 jednopolni u zidu 10A, 250V
kom 14        
3.8 Ostali sitan i vezni materijal, , popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, probni rad i puštanje u ispravan pogon. paus 1        
          UKUPNO    
4. Uzemljivač i gromobran
 
           
4.1 Izrada temeljnog uzemljivača od trake P25x4 ,postavljenom u temelj objekta,u sloju armature.Traka se vari za armaturu na svakih 1-2 m.Zavarena mesta obojiti antikorozivnom bojom.Računa se i potreban broj ukrsnih komada za spajanje traka.Sva skretanja, nastavljanja i izvode trake, izvesti tipskim ukrsnim komadima za dve prolazne trake, preklopom u dužini od 30cm i zaštititi antikorozivnom bojom.Plaća se po m trake . m 110        
4.2 Izrada zemljovoda od trake P25x4mm ,postavljenih u stub objekta,prilikom betoniranja stuba,do visine od 1,7m od kote poda  uzemljivač izveden trakom FeZn 25x4mm, . Na određenim mestima ostaviti slobodne izvode  trake ( L=5m ) za naknadni priključak spusteva. Sva skretanja, nastavljanja i izvode trake, izvesti tipskim ukrsnim komadima za dve prolazne trake, preklopom u dužini od 30cm i zaštititi antikorozivnom bojom. Plaća se po m trake . m 10        
4.3 Merno rastavni spoj za dve prolazne trake, postavljen u tipskoj kutiji za M-r-S sa poklopcem ugrađenoj u zid fasade na h=1,7m od kote terena. Na poklopcu obeležiti broj spusta kom 2        
4.4 Izrada zemljovoda od trake P20x3mm ,postavljenih u stub objekta,prilikom betoniranja stuba,od visine od 1,7m do štapne hvataljke. Sva skretanja, nastavljanja i izvode trake, izvesti tipskim ukrsnim komadima za dve prolazne trake, preklopom u dužini od 30cm i zaštititi antikorozivnom bojom. Plaća se po m trake .Računaju se i potpore za krov,postavljene na 0,7m dužine trake,kao i obujmice fi 50mm za vezu trake i držača hvataljke m 30        
4.5 Isporuka i ugradnja gromobrana sa ranim startovanjem tipa
SKYLANCE SL 25 sa  dt = 40µsec , sa pripadajuím elementima ;
Brojač udara groma
Noseća cev fi = 2” , L = 3 m (3m iznad krova) sa setom za fiksiranje (obujmice za pričvršćivanje cevi za stub konstrukcije na tavanu )
Opomenska tablica VISOKI NAPON
kom 1        
4.6 Pregled i merenje gromobranske instalacije i izdavanje odgovarajućeg atesta od strane ovlašćene organizacije. Obračun se vrši po mernom mestu kom 2        
         
 
UKUPNO    
5. RAZNI RADOVI            
5.1 Izrada stručnog nalaza o pregledu i ispitivanju kompletne električne instalacije,od strane ovlašćene organizacije, prema SRPS HD 60304 kpl 1        
5.2 Izrada projekta izvedenog stanja EE instalacija kpl 1        
  REKAPITULACIJA            
  Napajanje i razvodni ormani            
  Instalacija priključnica i fiksnih izvoda            
  Instalacija osvetljenja            
  Uzemljivač i gromobran            
  RAZNI RADOVI            
          UKUPNO    
 
 
 
 
 
PREDMER I PREDRAČUN  TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
 
   
  POZICIJA Jedinica mere Količina Jedinična cena bez PDV-a Jedinična cena sa PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om
Br 1 2 3 4 5 6((3x4) 7(3x5)
1 UNUTRAŠANJA GASNA INSTALACIJA            
1.1 Nabavka i ugradnja bakarnih cevi prema SRPS C.D5.5020            
  Ø35 x 1,5 m 3        
1.2 Nabavka i ugradnja podzemnog dela unutrašnje gasne instalacije PE cev            
  PE Ø40 m 42        
1.3 Zaštitne cevi prema SRPS C. B5. 221            
  Ø42,4 x 2,6 m 1        
  Ø60,3 x 2,9 m 2        
1.4 Za rad, alat, pomoćni i zaptivni materijal i troškove zavarivanja zaračunava se 50% prethodnih pozicija   0,5        
1.5 Nabavka i ugradnja gasnih slavina NP10 DN 20 kom 1        
1.6 Antikorozivna zaštita nadzemnog dela instlacije m 1        
1.7 Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost u svemu prema tehničkom opisu paus 1        
1.8 Građevinski radovi (probijanje zidova i međuspratnih konstrukcija za prolaz cevovoda, izrada otvora za ventilaciju i dr.)
sa dovođenjem u prethodno stanje
kom 1        
1.9 Demontaža, čišćenje i montaža postojećeg gasnog kotla sa povezivanje mna unutrašnju gasnu instalaciju kom 1        
1.10 Isporuka i montaža detektor za gas kom 1        
1.11 Uzemljenje i izjednačavanje potencijala kom 1        
          UKUPNO    
2. PODNO GREJANJE            
2.1 Isporuka i montaža ugradnih ormara od pocinkovanog lima, za ugradnju razdelnika (sabirnika), regulacionog ručnog ventila i prateće opreme, sledećih dimsnzija:            
  dimenzija 800x600x180 mm kom 4        
2.2 Isporuka i montaža kompleta razdelnika i sabirnika tople vode  sa unutrašnjim navojem 5/4" i ventilima na svakom priključku cirkulacionog kruga sa  aktuarorima na razvodu i meračama protoka na povratnu. Uz razdelnik i sabirnik se isporučuje, zidni držači sa apsorberima buke, T komad sa montažu odzračnog lončeta i slavine za pražnjenje (5/4"-3/8"- 1/2"), odzračno lonče 3/8" , slavina za pražnjenje 1/2" i priključcima3/4''            
  za 5 grejna kruga kom 2        
  za 6 grejna kruga kom 1        
  za 7 grejna kruga kom 1        
2.3 Isporuka i montaža standardnih termostata Emmeti ili sl, sa napajanjem 230 V za zonsku regulaciju temperature, za automatsko vođenje sistema podnog grejanja u opsegu 0 - 50 ̊C kom 6        
2.4 Isporuka i montaža regulacionog razdelnika kom 4        
2.5 Isporuka i montaža termičkog servo pogona kom 23        
2.6 Isporuka i montaža loptastih slavina za rad sa toplom vodom, proizvod Herz ili slično, za ugradnju na povratnim i razvodnim vodovima na priključcima za razdelnike i sabirnike, sledećih dimenzija:            
  DN25 kom 8        
2.7 Isporuka  i  montaža  regulacionih ventila za ručnu regulaciju protoka, za  rad  sa  toplom  vodom,  tip "Stromax 4117 M" proizvod "Herz", ili sl., za ugradnju na povratnim vodovima          u          razdelnom
ormanu. DN25
kom 4        
2.8 Isporuka i montaža izolacije tip STIRODUR (XPS), za polaganje cevi za podno grejanje:            
  osnovna debljina: 30 mm, dimenzija ploče 1,25 x 0,6 m m 2 280        
2.9 Isporuka i montaža PE pokrivne folije debljine 0,2 mm, proizvod Henco ili slično. m 2 280        
2.10 Isporuka i montaža armaturne mreže sa prečnikom žice Φ5 mm i širine između zice 150 m m 2 280        
2.11 Isporuka i montaža plastičnih držača (jednostrana sidra) za fiksiranje armaturne mreže za
betonsku podlogu:
kom 840        
2.12 Isporuka i montaža ivične izolacione trake, samolepljive, proizvod Henco ili slično: m 220        
2.13 Isporuka i montaža cevi u koturu  od umreženog polietilena PEX-AL - PEX za cirkulacione krugove podnog gejanja, sa kiseoničkom barijerom, proizvod Henco ili slično:            
  dimenzije cevi: Ø 16,0 x 2,0 mm m 2800        
2.14 Isporuka i montaža cevi zaštitnih omotača "BUŽIRA" za prodor cevi kroz dilatacije, dužine 300 mm, za cevi prečnika do 20 mm, proizvod Henco ili slično: kom 50        
2.15 Isporuka aditiva za estrih, tip VD450, proizvod Henco ili slično: lit 10        
2.16 Isporuka i montaža kompresionih spojnica sa ALPEX cevi, za povezivanje na razdelnik (sabirnik), proizvod Henco ili slično, sledećih dimenzija:
za cev Ø 16,0 x2,0 mm
kom 46        
2.17 Isporuka i montaža ugaonih cevnih držača 90 o, proizvod Henco ili slično, sledećih dimenzija:
za cev Ø 16,0 x 2,0 mm
kom 46        
          UKUPNO    
3. CEVNA MREŽA OD KOTLARNICE DO RO            
3.1 Isporuka i montaža predizolovanih Al-Pex  cevi  u  koturu,  debiljine izolacije 6 mm za grejne krugove rayedlnih ormana podnog grejanja, proizvođač "Bergen"  ili sl sledećih dimenzija:            
  - Ø 26 x 3 m 100        
          UKUPNO    
4. PRIPREMNO- ZAVRŠNI RADOVI            
4.1 Pripremni radovi za montažu panelnih grejnih tela i cevne mreže sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem paušal 1        
4.2 Hidraulička proba na hladan pritisak p=prad+2,0 bar u trajanju od 6h, sa osmatranjem nakon toga u periodu od 24h i izdavanjem izveštaja o ispitivanju na pritisak. paušal 1        
4.3 Unutrašnji   i   spoljni   transport materijala i alata paušal 1        
4.4 Regulacija       instalacije podešavanjem regulacionih ventila na   pozicije   date   u   šemama vertikalnih vodova i to paušal 1        
  - regulacionih ventila kom 4        
4.5 Ispiranje instalacije vodom dok se pri ispuštanju ne dobije potpuno čista voda, hidraulička proba na hladan pritisak, merenje i regulacija instalacije, završni  radovi na izradi cevne mreže, punjenje instalacije hemijski omekšnom vodom, sa puštanjem u rad, topla proba, kontrola i završna regulacija instalacije, čišćenje objekta od šuta i viška materijala, odvoz viška materijala, otpada i šuta i završno čišćenje objekta: paus 1        
          UKUPNO    
  REKAPITULACIJA            
  UNUTRAŠANJA GASNA INSTALACIJA            
  PODNO GREJANJE            
  CEVNA MREŽA OD KOTLARNICE DO RO            
  PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI            
          UKUPNO    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONE  INSTALACIJE    
  Opis pozicije radova Jedinica mere Količina Jedinicna cena bez PDV-a Jedinicna cena sa PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om  
Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5)  
A. TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA              
1.1 Isporuka i montaža RACK ormana i opreme. RACK orman je dimenzija 15U/19" nazidni sl.tipu Netiks W6615, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x800mm, nosivost do 50kg              
  Voice patch panel 25 portni kom 1          
  Patch panel 19" 1U sa 24 RJ45 FTP cat.6 kom 1          
  24 portni svič, Gigabit TP-Link TL-SG1024D  ili sl.STANDARD: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Interface 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)
Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5,6 cable (maximum 100m)
100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
Fan Quantity Fanless
Power Supply 100-240VAC, 50/60Hz
Power Consumption Maximum: 13.1W (220V/50Hz)
Dimensions ( W x D x H ) 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ком
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
         
  PATCH Cord cat 6 1m kom 25          
  nosač kablova sa poklopcem kom 1          
  Krovna ventilatorska jedinica sa 1 kom. ventilatora kom 1          
  19“ neonska lampa 230V 1U kom 1          
  šina za napajanje 230V, sa 5 utičnih mesta i prekidačem kom 1          
  19“ polica za smeštaj opreme nosivosti 50kg 15U kom 2          
  U cenu je uračunato i uvlačenje i povezivanje telefonskih i kpl 1          
   
  računarskih kablova u RACK ormaru, izrada međusobnih prespoja .              
12 Isporuka i polaganje  dvostrukog kabla FTP cat.6  duž trase od RACK ormara do  dvostrukih RJ45 priključnica  u učionicama i kancelarijama. Kablovi se najvećim delom vode kroz rebrasta creva u plafonu do nadgradne RJ 45 cat.6 (PANDUIT ili Legrand) priključnice montirane u zid, Cena obuhvata provodnik i njegovo polaganje duž pripremljene trase. Prosečna dužina trase je 20m.  
 
 
kom
12          
1.3 Isporuka i montaža utičnice modularne 1M  RJ 45 za montažu u modularnu kutiju 7M. Modularna kutija je obuhvaćena projektom EE instalacija. kom 24          
1.4 Isporuka materijala i vršenje obeležavanja svih RJ45 modula na priključnicama i panelima, kablova, i drugih elemenata sistemom označavanja prema projektu, ispitivanje trasa. Cca 15 oznaka kpl 1          
1.5 Rebraste, plastične cevi sa pripadajućim razvodnim kutijama prečnika 11mm.              m 200          
1.6 Merenje za celokupnu 100Mb/s i 1Gb/s mrežu na svim priključnim mestima od strane ovlašćene firme koja nije učestvovala u izvođenju sa davanjem izveštaja i završnog atesta za  kategoriju 6 za celokupnu instalaciju. Merenje vrši sertifikovano lice sa sertifikovanim uređajem kpl 1          
1.7 Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi. paus 1          
          UKUPNO      
2 SISTEM VIDEO NADZORA              
  NAPOMENA: Oprema video nadzora se ugrađuje u  RACK u kancelariji koji je opisan u poglavlju telefonske i računarske mreže.              
2.1 8-kanalni turbo HD tribrid (analog + HDTVI + IP) digitalni snimač DS-7208HGHI-SH - mogucnost kombinovanja analognih i dve IP kamere (25fps@1080p)/ prikaz slike u realnom vremenu, kompresija H.264, brzina zapisa i pregled snimka, za svaki kanal u rezolucijama 12fps@1080P (1920x1080); 25fps@ 720P (1280x720); VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; USB 2.0 port za arhiviranje na USB memoriju; mesto za 1xSATA HDD memorije do 4TB; 1 audio ulaz/ 1 audio izlaz; video izlazi: VGA + HDMI; RS-485 za upravljanje PTZ kamerama; 2 nezavisna video stream-a, Main stream:1080P (non-real time)/ 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; Sub-stream: WD1 (non-real time)/ 4CIF (non-real time)/ CIF/ QCIF/ QVGA, regulacija protoka kroz mrežu za svaki kanal posebno, nadzor putem mobilnog telefona, CMS software, upravljanje putem miša ili daljinski putem mreže, grafički meni, bez HDD. Dimenzije: 315 x 242 x 45mm. Uređaj se može prijaviti na besplatan HIK DDNS. Nabavka, isporuka i ugradnja. kom 1          
2.2 LCD ili TFT video monitor 22“ s za montažu na radni sto, osvetljenost >500Cd, kotrast >5000:1, sličan tipu Samsung, Nabavka, isporuka, povezivanje na RACK sa pripadajućim kablovima kom 1          
2.3 HD-TVI bullet kamera, tipa DS-2CE16D1T-IT3 ili sl. , proizvođača „HIKVISION“ , rezolucije 2 Mpix (FULL HD 1080p@25 fps); 1/2.7'' Progressive Scan CMOS senzor; Mehanički IR filter (ICR); Osetljivost 0.1 Lux (0 IR on); Fiksni objektiv 3.6 mm; EXIR tehnologija rasvete sa dometom do 40 m (Smart IR); BLC; DNR; AGC; OSD; za unutrašnju/spoljašnju montažu (IP66), DNR, napajanje 12Vdc/4W. Nabavka, isporuka, montaža. kpl 1          
2.4 AC/DC adapter 12V - 2A / 100-240V, 50/60Hz, za napajanje kamera kpl 1          
2.5 Kabl RG59 + 2x0,75mm2, halogen free. Nabavka, isporuka, polaganje. m 150          
2.6 Rebraste, plastične,  savitljive cevi fi 11, ispod maltera po zidovima objekta sa pripadajućim razvodnim kutijama potrebnog  promera.              m 120          
2.7 Završna merenja, podešavanja, puštanje sistema u rad i obuka korisnika. paus. 1          
2.8 Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi (konektori, obujmice, šrafovi, regleta itd). paus 1          
          UKUPNO      
3 RTV INSTALACIJA              
3.1 Nabavka, isporuka i ugradnja RTV spliter 1/8 kom 1          
  Isporuka i ugradnja koaksijalnog kabla RG59 U 0,75ohm-a od RACK ormana do TV utičnice m 110          
  Nabavka, isporuka i montaža HF instalacionih rebrastih cevi sa poboljšanim karakteristikama u požaru, fi 16mm. Postavljaju se po zidovima objekta,ispod maltera. m 100          
  Isporuka i ugradnja RF, TV, utičnice, 1M, TEM kom 5          
  Sitan nespecificirani materijal i oprema kablovskog operatera kpl 1          
          UKUPNO      
  REKAPITULACIJA              
  TELEFONSKA I RAČUNARSKA INSTALACIJA              
  SISTEM VIDEO NADZORA              
  RTV INSTALACIJA              
          UKUPNO      
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDMER I PREDRAČUN DOJAVA POŽARA  
  Opis pozicije radova Jedinica mere Količina Jedinicna cena bez PDV-a Jedinicna cena sa PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om
Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5)
1. OPREMA            
1.1 Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana centrala sa jednom petljom, do 99+99 adresabilnih elemenata u petlji, maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost umrežavanja do 16 centrala, 40x6 karaktera displej, LED indikacija, 3 relejna izlaza na centrali, detekcija dvostruke adrese, 2 nadzirana sirenska izlaza, 160 zona, dnevno-noćni režim rada, podešavanje osetljivosti detektora, port za konfigurisanje centrala koriscenjem racunara, poseduje EN 54-2, 4 standard kom 1        
  Sl.tipu Morley by Honeywell DxC2 centrala            
1.2 Akumulator 12V, 12Ah kom 2        
1.3 Adresabilni optičko-termički detektor požara, kompenzacija uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata, port za paralelni indikator, poseduje EN 54-7 i EN 54-5 standard kom 8        
  Morley by Honeywell optički detektor HM/PTSE            
1.4 Adresabilni kombinovani termički (58ºC) i termo-diferencijalni (10ºC/min) javljač požara sa mikroprocesorskim upravljanjem, port za paralelni indikator, poseduje EN54-5: 2000 CLASS A1S, EN54-17: 2005. standard kom 1        
  Morley by Honeywell termički detektor HM/RHSE            
1.5 Podnožje za adresabilni detektor požara kom 9        
  Morley by Honeywell podnožje detektora MI/B501AP/IV            
1.6 Adresabilni ručni javljač požara za unutrašnju montažu, resetabilni, poseduje EN 54-11 standard kom 1        
  Morley by Honeywell ručni javljač M5A-RP06FF-K013-41 + zaštitni poklopac PS031W + kutija za montažu PS200            
1.7 Konvencionalna protivpožarna sirena za spoljašnje uslove, IP54 kom 2        
  Morley by Honeywell sirena CWSO-RR-S1            
1.8 GSM glasovna telefonska dojava, 2 ulaza, dojava na 6 telefonskih brojeva Teletek Argus kom 1        
          UKUPNO    
2 SPECIFIKACIJA INSTALACIONOG MATERIJALA            
2.1 Isporuka i polaganja kabla tip JH(St)H 2x2x0.8 mm za povezivanje elemenata sistema međusobno i sa centralom. Postavlja se najvećim delom u cevi fi11mm. m 100        
2.2 Isporuka i polaganja kabla tip JH(St)H 2x2x0.8 FE180/E30 za povezivanje elemenata sistema međusobno i sa centralom. Postavlja se na zidu ispod maltera m 25        
2.3 Isporuka i montaža bužir creva/rebrastih creva, halogen free, dimenzija fi11mm. m 100        
2.4 Isporuka i montaža sitnog instalacionog materijala (plasticne razvodne kutije, obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi i slicno) kpl 1        
          UKUPNO    
3 . RADOVI I OSTALI TROSKOVI             
3.1 Montaža opreme na postavljenu i obeleženu instalaciju. kpl 1        
3.2 Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnih uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, provera funkcionalne ispravnosti sistema i obuka korisnika, izrada uputstva za rukovanje - obavlja pravno lice koje poseduje resenje MUP R.Srbije Sektor za vanredne situacije za poslove izvodjenje stabilnog sistema detekcije i dojave požara - izvodjač radova. kpl 1        
3.3 Prvo kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara sa izdavanjem isprave o prvom kontrolisanju - obavlja pravno lice koje poseduje resenje/potvrdu o akreditaciji prema Pravilniku o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobiju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Sl.glasnik RS br.52/2015). kpl 1        
          UKUPNO    
  REKAPITULACIJA            
   Oprema            
   Specifikacija instalacionog materijala - dojava požara            
  Radovi i ostali troskovi  - dojava požara            
          UKUPNO    
 
 
PREDMER I PREDRAČUN ZASTITA OD  POŽARA  
  Opis pozicije radova Jedinica mere Količina Jedinicna cena bez PDV-a Jedinicna cena sa PDV-om Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om
Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5)
1. Ručni aparat za gašenje požara tip S-9 kom 3        
2. Ručni aparat za gašenje požara tip CO2-5 kom 1        
  Table uputstava i upozorenja            
3. ”Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata” kom 4        
4. ”Postupak u slučaju požara” kom 4        
          UKUPNO    
 
           ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:
 
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
ТЕЛЕКОНМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
ДОЈАВА ПОЖАРА  
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА  
УКУПНО  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________
 
                            ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________
 
НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део
ове конкурсне документације.
               Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
     Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 
 1. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 2. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 3. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 4. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
 
 
 
 
Датум:
  Потпис понуђача
     

XI  Образац меничног овлашћења за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
 
ДУЖНИК
________________________  
М.Б. ________________________    
ПИБ: ________________________  
ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  
КОД БАНКЕ: ________________________  
 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
                                    - за корисника бланко сопствене менице -
 
КОРИСНИК:  ОШ "Бошко Ђуричић", Милана Мијалковић 15, 35000 Јагодина,  (у даљем тексту: Поверилац)
           
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број__________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________(_________________________________динара), за добро извршење посла за ЈН бр. НР-1/2020.
            Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ (_____________________________динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника ______________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца ОШ "Бошко Ђуричић", Јагодина (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења за за добро извршење посла, по Уговору заведеног код Повериоца–под бројем___________од ____________, и код Дужника под бројем ____________од ____________.
            Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
            Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
            Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
            Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова.
            Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
 
 
Место и датум: ________________
М.П.
      Издавалац менице
 
_________________________
печат и потпис овлашћеног лица